Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W wielu opracowaniach naukowych jako znaczący czynnik ochronny przed występowaniem problemów społecznych, wskazuje się prawidłowe więzi społeczne. Dojrzałe zachowania społeczne będące fundamentem związku jednostki z grupą/ zbiorowością są mocno zakorzenione w historii rozwoju relacji przywiązania. W sytuacji gdy zaburzona jest relacja przywiązaniowa we wczesnym dzieciństwie dochodzi do trwałych zmian w rozwoju psychicznym jednostki. U osób z traumą relacyjną występują poważne trudności z regulacją i modulacją pierwotnych emocji, takich jak strach i wściekłość. Część tych symptomów stanowią również tendencje do zachowań impulsywnych (Liotti, Farina, 2016). Tak rozumiana trauma zaburza lub całkowicie uniemożliwia zdolność budowania relacji społecznych. Współczesna wiedza o człowieku skłania do holistycznego rozumienia wzajemnych powiązań między ciałem a umysłem. Dzięki neuronaukom wiadomo, że pewne struktury mózgu, czy szlaki nerwowe nie są w stanie się prawidłowo rozwinąć czy dojrzeć bez bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Struktury mózgu regulujące reakcje przywiązaniowe nie dojrzewają samoistnie – do ich rozwoju potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. Człowiek jest jednością biopsychospołeczną, a więc wszelkie doświadczenia społeczne mają wpływ na stan biochemiczny organizmu i przekładają się na jego reakcje behawioralne. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych doniesień naukowych z obszaru badań nad więziami w pojęciu biopsychospołecznym. Poprzez zestawienie różnych koncepcji wskazanie na potrzebę uwzględniania rozwoju relacji przywiązania w profilaktyce problemów społecznych.
EN
In many scientific studies, social bonds are indicated as a significant protective factor against the occurrence of social problems . Mature social behaviors that are the foundation of the individual's relationship with the group / collectivity are deeply rooted in the history of the development of attachment relations in the early stages of human life. In a situation where an attachment relationship is disturbed in early childhood permanent changes in the psychological development occur. People with relational trauma have serious difficulties regulating and modulating their original emotions, such as fear and rage. Some of these symptoms also constitute tendencies to impulsive behaviors (Liotti, Farina, 2016). Trauma understood in this way disturbs or completely prevents the ability to build social relations. Contemporary knowledge about a human being leads to a holistic understanding of the mutual connections between the body and the mind. Thanks to neurosciences, it is known that certain brain structures or nerve pathways are unable to properly develop or mature without close contact with another human being. Brain structures that regulate attachment reactions do not self-ripen – they need contact with another human being to develop them. Man is a biopsychosocial unity, and therefore all social experiences have an impact on the biochemical state of the body and translate into its behavioral responses. The aim of the article is to present current scientific reports from the area of research on ties in the biopsychosocial concept. By comparing different concepts, the need to consider the development of attachment relations in the prevention of social problems.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały kwestie związane z potrzebą diagnozy i terapii dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) wychowywanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W kolejnych akapitach opisano zaburzenia występujące u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol, przy uwzględnianiu długofalowych skutków w funkcjonowaniu społecznym. Opisany został mechanizm nakładania się różnych doświadczeń traumatycznych wpisanych w życie osób z FASD wychowywanych w pieczy. Wskazano także na trudności diagnostyczno-terapeutyczne i zaznaczające się potrzeby w obszarze pomocy osobom tym osobom.
EN
This article presents issues related to the diagnose and therapy children with FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) in the foster care system. The following paragraphs describe the disorders that occur in people after prenatal exposure to alcohol, taking into account long-term effects on social functioning. There has been described the mechanism of overlapping various traumatic experiences connected with FASD and livinf in institution. There also are indicated diagnostic and therapeutic difficulties and identified needs in the area of FASD.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały kwestie związane z potrzebą uwzględniania w pracy z dziećmi, objętymi pieczą zastępczą, idei wychowania i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że idee zrównoważonego rozwoju bardzo silnie wpisują się w procesy edukacji nieformalnej wychowanków instytucji opiekuńczych oraz podopiecznych rodzin zastępczych. Ukazane zostały różne bariery efektywnej edukacji i wychowania wychowanków pieczy zastępczej w Polsce. Wskazane zostały także możliwości wspierania wychowanków objętych pomocą społeczną. W sposób szczególny podkreślono potrzebę interdyscyplinarnej współpracy na rzecz dziecka i rodziny, co koresponduje z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
This article shows the need to consider working with children in foster care the ideas of upbringing and education for sustainable development. It was pointed out that the ideas of sustainable development are important in non-formal educational system in institutional foster care and foster families. In article are shown various problems that arise when conducting the education and upbringing of children in orphanages in Poland. Also indicated possibilities of supporting pupils covered by social assistance. Strongly emphasized the need for interdisciplinary cooperation for the child and the family, which corresponds to the idea of sustainable development.
PL
Warunki instytucjonalnej opieki znacząco ograniczają możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w kierunku osiągania dojrzałości w obszarze zachowań odpowiedzialnych społecznie. Deficyty rozwojowe, zaburzenia i problemy emocjonalne stanowią poważną barierę pozytywnego rozwoju podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Te fakty stanowią wyzwanie dla współczesnej psychologii teoretycznej i psychologów praktyków. W artykule poruszone zostały następujące kwestie: specyfika rozwoju społeczno-moralnego wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, konsekwencje pobytu w placówce a rozwój świadomości obywatelskiej, zadania psychologii w obszarze kreowania świadomości społecznej u wychowanków placówek, znaczenie konstruowania profesjonalnej opieki psychologicznej dedykowanej wychowankom placówek – przyszłym obywatelom o szczególnych potrzebach.
EN
Terms of institutional foster care greatly reduce the possibility of the positive development of children and young people towards attaining maturity in the field of socially responsible behavior. Developmental disorders and emotional problems are major barriers of development of positive charges of institutional foster care pupils. These facts pose a challenge to modern theoretical psychology and practical psychologists. The article presents items related with following issues: the specificity of socio-moral development of institutional foster care pupils, the consequences of the placement and the development of citizenship in the area of psychology task of creating awareness in pupils outlets, the importance of constructing psychological assistance methods specially designed for pupils care facilities – future citizens with special needs.
EN
The article presents items related to implementing innovative changes in institutional foster care system in Poland. The article shows external barriers (independent of the employees of the Ministry of Social Welfare) and mental (resulting from attitudes and personalities of educational care facilities’ workers). There also have been shown ways of supporting innovation of care facilities. There have been emphasized needs to create small facilities with a professional staff instead of promoting unrealistic idea of closing orphanages.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano kwestie związane z wprowadzaniem innowacyjnych zmian w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce. Wskazane zostały bariery zewnętrzne (niezależne od pracowników resortu pomocy społecznej) oraz mentalne (wynikające z postaw i osobowości pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych). Wskazane zostały także drogi wspierania innowacji placówek opiekuńczych. Przede wszystkim podkreślono rolę stwarzania warunków do realizowania standardów pracy w domach dziecka, a przez to zaspokajanie potrzeb zarówno dzieci i ich rodzin, jak i pracowników placówek. Podkreślono przede wszystkim konieczność tworzenia małych placówek z profesjonalną kadrą pedagogiczną zamiast propagowania nierealnej do urzeczywistnienia idei zamykania domów dziecka.
6
Content available remote Styl życia w wybranych koncepcjach socjologicznych
PL
Artykuł przybliża koncepcje stylu życia zaproponowane przez znanych socjologów. W artykule opisane zostały zarówno propozycje klasyków socjologii, takich jak M. Weber, czy T. Veblen, oraz współczesnych socjologów, jak: A, Siciński, Z. Bauman, Z. Tyszka. Przedstawione zostały sposoby definiowania stylu życia oraz przykłady klasyfikowania stylów życia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność posługiwania się kategorią stylu życia podczas prowadzenia badań, dotyczących zachowań człowieka.
EN
The article presents concepts of human lifestyle. The article include theories of classical sociologists as M. Weber or T. Veblen. There are also presented concepts of contemporary representative of sociology as A. Siciński, Z. Bauman or Z. Tyszka. In the article have been shown different definitions of lifestyles and some classification of them. The aim of the article is to point out, that scientists interested in human behaviour, should take into consideration one's lifestyle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.