Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - osiedle Zawiszów na stan i jakość przestrzeni miejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na zweryfikowanie przestrzennego oddziaływania na środowisko, wynikającego ze zmian zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach badań przeprowadzono etapową ocenę przestrzeni miejskiej w oparciu o wskaźniki jakości środowiska analizowanych z użyciem macierzy przyczynowo-skutkowej Leopolda oraz prognozę możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska wynikające z planowanych przekształceń terenu. Analizy przeprowadzono w oparciu o ogólnodostępne źródła danych przestrzennych oraz statystycznych wspieranych narzędziami GIS.
EN
The aim of the research was to determine the impact of local spatial development plan for area of the city of Świdnica – Osiedle Zawiszów entries on the condition and quality of the urban space. The results of the analyses allowed us to verify the spatial impact on the environment resulting from changes in spatial development and socio-economic development. As part of the research, a gradual assessment of the urban space was carried out based on the environmental quality indicators analysed using Leopold’s cause and effect matrix. Then, a forecast of possible impact on individual components of the environment resulting from the planned transformation of the area was made. The analyses were based on generally available spatial and statistical data sources supported by GIS tools.
2
Content available remote Wybrane wskaźniki monitorowania drogi do zrównoważonego rozwoju
PL
Wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju jest długotrwałym procesem, który powinien podlegać kontroli. Można to osiągnąć dzięki wskaźnikom charakteryzującym np. stan środowiska, zachodzące w nim zjawiska, czy cechy grupy ludzi tworzących społeczeństwo. Określanie wskaźnika polega na analizie dużej ilości danych i pokazanie ich w najprostszej formie. Celem artykułu była analiza przykładowych wskaźników w kontekście zrównoważonego rozwoju. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Implementing sustainable development is a long-term process that should be controlled. This can be achieved thanks to indicators that show the characteristics of, for example, the state of the environment, phenomena occurring in it, or the characteristics of a group of people forming a society. Specifying the indicator consists in reducing a large amount of data and showing it in the simplest form. The goal of the article was to present examples of sustainable development indicators. As an example of local indicators, a list was selected on the example of the Lubaczów poviat.
3
Content available remote The Influence of Selected Factors on PV Systems Environmental Indicators
PL
Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu powodowanych przez działalność człowieka stała się motorem zmian w sposobie eksploatacji zasobów naturalnych. Wiele porozumień międzynarodowych, począwszy od Deklaracji podsumowującej konferencję Narodów Zjednoczonych z 1972 roku, a skończywszy na Porozumieniu Paryskim (2015) zostało podpisanych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego w szczególności z energetyką. Jednym z podstawowych celów stawianych przed tą branżą jest spełnienie kryteriów rozwoju zrównoważonego. Instalacje fotowoltaiczne są jednym z odnawialnych źródeł energii, dotowanym z budżetu organizacji międzynarodowych oraz poszczególnych państw jako zmniejszające potencjalne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jednakże produkcja, użytkowanie i zagospodarowanie końcowe modułów fotowoltaicznych nie są obojętne dla środowiska, istnieje więc konieczność porównania pozytywnych i negatywnych efektów powodowanych przez wymienione procesy. Bilans środowiskowy tego rodzaju instalacji może zostać oceniony za pomocą Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment). Celem pracy jest porównanie aspektów środowiskowych wybranych systemów fotowoltaicznych pracujących w różnych lokalizacjach.
EN
Interactions between the groundwater and surface water affect the qualitative and quantitative status of water resources. Estimation of the fluxes and the associated loadings of contaminants exchanged between the aquifers and river reaches is an important but still not well recognized component of water resources management. Such estimates are available from the numerical models of flow and transport, however, coupling of the groundwater and surface water model domains is difficult. Calibration of the coupled models relies on the knowledge of the exchanged water fluxes, hydraulic conductivities of riverbed sediments and of other parameters. Preliminary application methods allowing for identification and quantification of the groundwater – surface water exchange is presented for the Kocinka catchment in Southern Poland.
PL
W pracy dokonano oceny wskaźników monitorowania efektów ekologicznych z zakresu ochrony gleb i gruntów, zawartych w 19 programach ochrony środowiska, uchwalonych przez rady gmin reprezentujących wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego. Analizę tę poprzedzono rozpoznaniem zakresu i stopnia uwzględnienia problematyki ochrony środowiska glebowego w przyjętych w programach celach i priorytetach ekologicznych oraz harmonogramach realizacyjnych. W celu rozpoznania dostępności informacji oraz ich przydatności do budowy wskaźników skuteczności ochrony gleb i gruntów, a także możliwości ich wykorzystania w gminnych programach ochrony środowiska oraz w raportach z ich realizacji, dokonano przeglądu dostępnych baz danych oraz istniejących opracowań. Przedstawiono przykłady wskaźników możliwych do zastosowania na poziomie lokalnym.
EN
The paper presents an assessment of indicators of soil and land conservation efficiency, contained in 19 environmental protection plans for communes of all counties in Kujawsko-Pomorskie Province. Their aims, ecological priorities and time-tables of environmental-friendly actions were also evaluated in view of soil protection. The secondary goal is to review the Information available in existing databases and studies in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of soil and land conservation efficiency. Their potential was determined for use in commune environmental protection plans and reports on their implementation. The paper presents some exarnples of indicators for use at the local level.
EN
In this paper is to analyse and discuss the energy and environmental indicators, taking into account their comprehensiveness and usefulness for decision makers at the national level. The paper, partially, presents the results of research carried out for the European Environmental Agency by the Division of Energy and Environmental Policy of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
PL
Jednym z kluczowych sposobów zmniejszających ryzyko podjęcia złych decyzji w obszarze energii i ochrony środowiska jest jakość informacji. Nie istnieje w Polsce kompleksowy zestaw wskaźników energetyczno-środowiskowych, gromadzonych na poziomie krajowym podobnych do tych, które publikowane są przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Niemniej jednak istniejące wskaźniki, zbierane przede wszystkim przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), opisują różne obszary działania krajowego sektora energetycznego, w tym związane z jego wpływem na środowisko. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza istniejących wskaźników energetyczno-środowiskowych, biorąc pod uwagę ich wszechstronność i przydatność dla decydentów. Omówiono dane zawarte w krajowych dokumentach, takich jak Gospodarka paliwowo-energetyczna, Efektywność wykorzystania energii, Ochrona Środowiska i Energia ze źródeł odnawialnych oraz porównano je ze wskaźnikami publikowanymi przez EEA. Zwrócono uwagę, że zakres publikowanych danych wynika przede wszystkim z celów krajowej polityki energetycznej, a krajowe dokumenty spełniają to zadanie w sposób zadowalający. Niemniej jednak konieczna jest ich weryfikacja, przede wszystkim w związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką.
PL
W artykule zawarto przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące poszczególnych wskaźników środowiskowych (zużycie energii i wody, emisje gazów, marnowanie żywności), a także wyniki analizy hot spot dla europejskiego łańcucha dostaw wołowiny. Opisano również możliwości redukcji oddziaływania na środowisko (wzdłuż całego łańcucha).
EN
The article primarily give general information of individual environmental indicators (energy and water consumption, emissions, food looses), the hot spot analysis and summary of results concerning the European beef supply chain. As well, the meaningful opportunities to reduce the environmental impact (along the chain) were described.
EN
An industrial planning is made based on the optimization model. Factor analysis was used to reject relativity among the environmental indicators. Then, thirty nine industries were clustered into four clusters. Lastly, optimization model was used to plan the industrial structure. Adjusting the industrial structure, it is difficult to reduce vast SO2, smoke, and dust with total industrial output value growth; the air pollutant emission only can be decreased by 10%. The parameters of smoke emission are limited constrains for the optimization. The reasonable and feasible way to solve the problem is to introduce the lower smoke emission technique of the cluster 2 and 4 industries.
PL
Zagospodarowanie przestrzenne to aktualny stan przestrzeni, wynikający z prowadzonej gospodarki przestrzennej. Polskie ramy prawne zagospodarowania przestrzennego stanowi Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Zgodnie z literą prawa planowanie przestrzenne polegające na przeznaczaniu terenów na określone cele oraz ustalaniu zasad ich zagospodarowania i zabudowy ma za podstawę swych działań przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. W ustawie ład przestrzenny jest definiowany jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Rozwój zrównoważony z kolei defi niowany jest w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
EN
The aim of this paper is to propose indicators to assess spatial order from the environmental perspective in communes. The secondary goal is to review the information available in existing databases in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of spatial order. The proposed list of indicators contains 35 indices divided into 10 fields of environmental order. Each indicator is characterized in detail. The indicator description includes, among others, its applicability on the commune level, mathematical formula, data source and general meaning.
PL
W pracy przedstawiono nowe kryterium oceny systemu produkcyjnego — ekoefektywnosć, która w odróżnieniu od obecnego kryterium (produktywności), uwzględnia również wskaźniki środowiskowe. Ekoefektywność’ jest miarą integrujacą wskaźniki ekonomiczne i środowiskowe, dzięki czemu umożliwia znalezienie ekoinnowacyjnego systemu produkcyjnego, technologii czy tez produktu o najwyższym wskaźniku ekonomicznym, a jednocześnie o najniższym wskaźniku środowiskowym. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonego przeglądu literatury metod analizy nowego kryterium i zaproponowano własną metodykę oceny ekoefektywności.
EN
A new criterion for assessing the production system - eco-efficiency, which in contrast to the current criterion (productivity) also takes account of environmental indicators, was presented in this paper. Eco-efficiency is a measure of integrating economic and environmental indicators, it enables to find eco-innovative production system, technologies or products with the highest economic indicator and the lowest environmental indicator. The results of literature review on eco- efficiency assessment methods were presented and own methodology was proposed.
PL
Dezaktualizacji dotychczasowych syntez informacji sozologicznej Polski, przy równoczesnym ogromnym wzroście ilości danych środowiskowych w ostatnich dwóch dekadach, stanowiły bodziec do opracowania metody kompleksowego diagnozowania sozologicznego. Na podstawie danych pochodzących z kilkunastu instytucji, dokonano wyboru około 70 mierników dotyczących presji na środowisko, jego jakości i działań w zakresie ochrony środowiska. Traktując gminę (2478 jednostek) jako pole podstawowe analizy i oceny, zbudowano bazę danych obejmującą lata 2000-09. Przy zastosowaniu metod statystycznych przeprowadzono analizę zgromadzonych danych, która w dalszym etapie prac posłuży do opracowania regionalizacji sozologicznej Polski metodą klasyfikacji wielocechowej. Uzyskane rezultaty mogą znaleźć zastosowanie w optymalizacji polityk (szczególnie ekologicznej), prowadzonych na poziomie krajowym i regionalnym.
EN
The expiry of former synthesis of Polish sozological information and huge amount of environmental data quantity in past twenty years, were the motives for studies on methods for integrated sozological diagnosis and their implementation. After selection of environmental information, about 70 data sets from several institutions were applied for further studies. Data concerning three main fields of sozological problems: pressure on environment, environmental quality and activities (reactions) in environmental protection. The Polish communes (2478 units) were the base fields of data aggregation and analysis. The study period comprised ten years (2000-2009). The majority of information were accessible in Local Data Bank of Central Statistical Office and databases or publications of Chief and Regional Inspectorates of Environmental Protection. The statistical analysis of collected data were the start point for sozological regionalization of Poland, planned in next stage of studies with application of multiattributes classification. The study results will be useful for optimization of policy planning (particularly ecological policy) on state and regional levels.
EN
The article presents the role of erwironmental indicators in the process of preparing environmental statements by organizations registered in Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Using these indicators is a very efficient tool for communication with a society. Environmental statements contain information about the organizations' environ-mental impacts. Indicators used by organizations arę the subset of sustainable development indicators. In this paper environmental statements of three City Councils were analyzed and a draft version of a list of indicators was worked out for them. The indicators were defined in several thematic areas according to the nomenclature approved for EU Sustainable Development Strategy monitoring indicators.
EN
The objective of this research project was to develop technical environmental indicators of textile products for ISO Type III environmental product declaration. The standardisation of an environmental declaration for products (Type III) currently under way in the ISO offers an interesting opportunity for communicating the environmental effects of products in a global and uniform manner. The research was conducted in co-operation between the Tampere University of Technology, the Federation of Finnish Textile and Clothing Industries and the more important Finnish textile producers and sellers. This paper examines the manufacturing processes of the selected textiles by using Life Cycle Inventory Analyses (LCI) of the Life Cycle Assessment (LCA) method, and also compares the data available with the criteria for different environmental labels (EU eco-labelling and the Oko-Tex standard). As a result of this research project, a proposal is presented for the formulation of technical environmental indicators of different types of textile products, i.e., of essential environmental effects, to support the development of ISO Type III environmental declaration criteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.