Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda do spożycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) została utworzona w 2014 r. Dokument przedstawia analityczny proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B + R + I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Jest to dokument otwarty, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
PL
Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będące transpozycją do krajowego prawa rewizji Dyrektywy Rady 98/83 WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), wprowadzającej fakultatywną ocenę ryzyka (§ 12 Dz. U. 2017 poz. 2294), a już zastanawiamy się, analizując konsekwentne od szeregu lat prace Parlamentu Europejskiego, co dalej z zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i bezpieczeństwem jej dostaw. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L260/6) ukazała się 7 października 2015 r., a miesiąc wcześniej Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1. W związku z powyższym, nie było możliwości wprowadzenia zaleceń Rezolucji do rewizji DWD. Znajdą, więc one swoje odbicie w tegorocznej nowelizacji DWD.
PL
Omówiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia i zasad postępowania w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych przez wybrane wskaźnikowe parametry jakości wody. Podstawowym warunkiem takiego rozwiązania jest upewnienie się, że nie wpływa ono szkodliwie na zdrowie ludzi. Przedstawiono zasady dokonywania takiej oceny w odniesieniu do grup parametrów, których dotyczy możliwość stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia.
PL
Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody. Skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody. Omówiono także procesy jednostkowe stosowane na stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Zaprezentowano również wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.
EN
Removal of color from underground water is still a big problem for water treatment plants. Effective cleaning of color waters is impossible in traditional technological systems. The article presents the general characteristics of humic compounds that cause the color of water. The unit processes used at water treatment stations for color removal are also discussed. Also presented are the results of pre-design studies carried out in order to select the best technology for treating groundwater of increased color.
PL
Poczucie bezpieczeństwa w każdej dziedzinie jest podstawowym dobrem, jakie człowiek może otrzymać i podarować drugiemu człowiekowi, aby ten mógł czerpać z życia pełnymi garściami. Skoro poczucie bezpieczeństwa jest w naszym życiu tak istotne, niezbędne jest jego zachowanie przede wszystkim na poziomie dóbr doczesnych, z których korzystamy i które mają służyć naszym potomkom. Z biegiem lat znacznie zmieniło się podejście do jakości wody pitnej dystrybuowanej do odbiorców. Podnosząc jakość usług, branża wodociągowa w wyższym stopniu pochyla się nie tylko nad tematem utrzymania parametrów jakości wody zgodnych z wymaganiami kolejnych wchodzących w życie Rozporządzeń, ale przede wszystkich skłania się ku eliminacji niebezpieczeństw mogących pogorszyć jakość wody przeznaczonej do spożycia.
PL
W należącym do Wodociągów Miasta Krakowa Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia poddano modernizacji węzeł filtrów pospiesznych, uzyskując efekt maksymalnej czystości uzdatnianej wody oraz optymalizacji i automatyzacji prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych.
PL
Ze względu na właściwości fizykochemiczne metale i metaloidy należą do najczęściej oznaczanych pierwiastków w różnego rodzaju próbkach, w tym w wodach powierzchniowych. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych pierwiastków (Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Ag, As, Se, Al, Fe, Mn, B, Ba, Sb, Sr, Zn, Wo i V) w wodach powierzchniowych w pięciu punktach pomiarowych na terenie Górnego Śląska, które stanowią dopływy do ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej. Badania prowadzone w 2017/2018 r. pozwoliły określić zmienność czasową oznaczanych metali/metaloidów i ocenić potencjalne ryzyko zdrowotne związane z ich obecnością w wodzie przeznaczonej do spożycia produkowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. Nie stwierdzono istotnej zmienności czasowej oraz przestrzennej oznaczanych metali i metaloidów w badanych wodach, świadczy to o ich stabilności. Ma to istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wody spożywanej przez mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej.
EN
Due to their physicochemical properties, metals and metalloids are among the most frequently determined elements in various samples, including surface waters. The paper presents the results of testing the content of selected elements (Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Ag, As, Se, Al, Fe, Mn, B, Ba, Sb, Sr, Zn, Wo and V) in surface waters in five sampling points in Upper Silesia, which are tributaries to water intakes intended for consumption by the inhabitants of the Silesian Agglomeration. The research conducted in 2017/2018 allowed to determine the time variability of the metals/metalloids to be determined and to assess the potential health risk associated with their presence in water intended for consumption produced by the Upper Silesian Water Supply Company in Katowice. There was no significant temporal and spatial variability of the determined metals and metalloids in the tested waters, which indicates their stability. This is important in the context of the safety of water consumed by the inhabitants of the Silesian Agglomeration.
PL
W opracowaniu odejdziemy od tematyki praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a zajmiemy się praktykami, które w znaczący sposób mogą wpływać na stan finansów, między innymi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Prawie każda inwestycja, a zwłaszcza przeprowadzana ze środków publicznych, wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niestety, nie zawsze przystępujący do przetargów przedsiębiorcy, chcąc osiągnąć jak największy zysk, działają zgodnie z prawem i narażają inwestorów na ponoszenie nadmiernych kosztów. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy między innymi udzielanie w sposób pośredni pomocy inwestorom poprzez zwalczanie zmów przetargowych. Należy pamiętać, że każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK podejrzenie istnienia zmowy przetargowej.
PL
Jednym z najistotniejszych w ostatnim kwartale wydarzeń dla poprawy bezpieczeństwa wody było opublikowanie nowego Prawa wodnego. Po kilku podejściach udało się rządowi „przepchnąć” projekt nowej ustawy przez prace sejmowe. Jak wyglądały społeczne konsultacje i sejmowa dyskusja nad projektem wiedzą wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób próbowali uczestniczyć w tworzeniu tak istotnego aktu prawnego. Powstał ostatecznie akt prawny regulujący zasady gospodarowania wodami w Polsce dalece odbiegający nie tylko od rzeczywistości (aktualnej wiedzy naukowej i praktyki), ale także od rozwiązań zalecanych przez Komisję Europejską, czy też różne agendy (WHO czy FAO), konwencje (np. United Nations Framework Convention on Climate Change), rezolucje (np. Prawo do czystej wody i urządzeń sanitarnych) i protokoły (np. Woda i Zdrowie) Organizacji Narodów Zjednoczonych.
PL
W styczniu 2017 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę, realizowanej przez gminy, przedsiębiorstwa wodociągowe i organy państwowe odpowiedzialne za ich nadzorowanie. Przy czytaniu raportu nasuwa się podstawowe pytanie. Co tak naprawdę kontroluje NIK? Prawidłowość ochrony wód, czy jedynie przestrzeganie przepisów prawnych, które w Polsce znacznie odbiegają od standardów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO) i od prawodawstwa w inny krajach. Wydaje się, że raczej to drugie. Zarzuca bowiem różnym podmiotom nieprzestrzeganie przepisów, nie analizując ich treści w kontekście uwarunkowań ich realizacji i efektów, jakie powinny z nich wynikać. A jest nad czym się zastanawiać.
PL
Problematyką zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zajmuje się wiele instytucji. 25 maja 2016 r. opublikowane zostały informacje o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie „Realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego", a 1 grudnia 2016 r. wyniki kontroli w zakresie „Ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia". Regularne badania prowadzą jednostki Inspekcji Sanitarnej. Przy Głównym Inspektorze Sanitarnym działa Komisja ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Problematyką zajmują się również środowiska naukowe.
EN
Bromate content following ozonation of bromide-containing water may range from 0.4 to 60 mgBrO3–/m3. Based on toxicological studies, bromates are classified as potential human carcinogens and are subject to legal regulations in many countries. In Europe, since the 25th of December 2008 their maximum permissible content in water intended for human consumption must not exceed 10 mgBrO3–/m3. As bromates are stable compounds, difficult to remove using conventional water treatment technologies, novel techniques to control their formation in water need to be developed. Technologies meant to control the bromate content in water can be divided into two groups: (1) methods allowing limitation of bromate formation and (2) methods for bromate removal. Methods that may be applied to control the bromate formation in water intended for human consumption are briefly reviewed herein. Evaluation of progress in their development was performed as well as feasibility of their application in water treatment systems was assessed. The review outlines both the well-known methods (e.g. lowering of pH, water ammonification, bromide removal in conventional water treatment processes, operational parameter optimization, multi-stage ozonation, addition of OH radical scavengers, hydrogen peroxide dosing) and the novel ones (e.g. membrane processes for bromide removal, catalytic ozonation, strong oxidant dosing). Selection of an appropriate solution to the problem of increased bromate presence in water should always be preceded by pilot studies. The main reasons include a complex mechanism of bromate formation and simultaneous effect of various water quality indicators on the effectiveness of different bromate formation prevention methods.
PL
Zawartość bromianów(V) po procesie ozonowania wody zawierającej bromki może sięgać od 0,4 mgBrO3–/m3 do 60 mgBrO3–/m3. Na podstawie wyników badań toksykologicznych bromiany(V) zostały zakwalifikowane do grupy potencjalnych kancerogenów i są przedmiotem regulacji prawnych w wielu krajach. W Europie, od 25 grudnia 2008 r., ich maksymalna dopuszczalna zawartość w wodzie przeznaczonej do spożycia nie może przekraczać 10 mgBrO3–/m3. Ponieważ bromiany(V) są związkami trwałymi i trudno usuwalnymi za pomocą konwencjonalnych procesów oczyszczania wody, dlatego niezbędne jest opracowanie nowych technik kontroli ich powstawania w wodzie. Technologie przydatne do kontroli zawartości bromianów(V) w wodzie można podzielić na dwie grupy: (1) metody umożliwiające ograniczenie powstawania bromianów(V), (2) metody usuwania bromianów(V). W pracy omówiono metody, które mogą być wykorzystane do kontroli powstawania bromianów(V) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dokonano także oceny postępu w ich opracowaniu, jak również możliwości ich stosowania w systemach oczyszczania wody. W rozważaniach uwzględniono zarówno metody dobrze znane (np. obniżenie wartości pH wody, amonizacja wody, usuwanie bromków w konwencjonalnych procesach oczyszczania wody, optymalizacja parametrów procesowych, ozonowanie wieloetapowe, dawkowanie akceptorów rodników OH, dawkowanie nadtlenku wodoru), jak i nowsze (zastosowanie technik membranowych do usuwania bromków, ozononowanie katalityczne oraz dawkowanie silnych utleniaczy). Wybór właściwego rozwiązania problemu zwiększonej obecności bromianów(V) w wodzie, ze względu na złożony mechanizm ich tworzenia i jednoczesny wpływ wielu wskaźników jakości wody na skuteczność poszczególnych metod zapobiegania ich powstawaniu, powinien być zawsze poprzedzony badaniami pilotowymi.
PL
Woda jest podstawowym i niezbędnym produktem spożywczym. Wiedza na temat zagrożeń związanych z jej wpływem na zdrowie oraz sposób prowadzenia skutecznego nadzoru mającego na celu minimalizowanie potencjalnego ryzyka w ostatnich latach uległy znacznej zmianie. Od 2000 r. WHO jednoznacznie zaleca i propaguje prewencyjne podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem.
EN
Water is a basic and essential food product. Knowledge about the risks associated with its impact on health and the way of conducting effective surveillance in order to minimize potential risks have changed considerably in recent years. WHO has strongly recommended and promoted a preventive approach to water safety based on risk management since 2000.
PL
W pracy omówiono znaczenie oceny higienicznej w aspekcie ograniczania ryzyka związanego z zastosowaniem w instalacjach służących do przesyła nia wody przeznaczonej do spożycia wyrobów wykonanych z ołowiu bądź zawierających jego domieszki. Dokonano przeglądu materiałów i wyrobów mających największy udział w procesie wtórnego zanieczyszczenia wody ołowiem. Przedstawiono alternatywne sposoby dla ograniczenia wykorzystywania ołowiu do produkcji armatury sanitarnej.
EN
The paper discusses the importance of hygienic assessment in terms of limiting the risk associated with the use of products made of lead or containing its additives in drinking water distribution systems. A review of materials and products with the largest influence on the process of secondary lead pollution of water intended for human consumption was made. Alternative ways to limit the use of lead in the production of sanitary fittings were presented.
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również, metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.
EN
The article discusses the issues related to the presence of radionuclides in drinking water. The assumptions of the new European Union Council Directive 2013/51 EURATOM of 22 October 2013 which sets out require-ments for the protection of public health with regard to radioactive substances in the water intended for human consumption were thoroughly discussed. The article also describes the methods that must be used for the determination of radionuclides in the water.
PL
Europejska polityka w sprawie wody ma swoje początki w latach 70. XX w. Pierwszy Program Środowiskowy obejmował okres od 1973 do 1976 roku. Pierwsza dyrektywa dotyczyła wód powierzchniowych (1975 r.), a w 1980 roku legislacja objęła również wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (80/778/EEC). Wówczas obowiązkiem kontroli zostały objęte 62 parametry jakościowe. Wdrożenie norm jakości wody to poważny krok w polityce ochrony zdrowia. Niestety, mimo niewątpliwych korzyści płynących z przyjętego prawa, okazało się, że ma ono wiele wad związanych z trudnością unifikacji legislacji krajów członkowskich, z różnicami w jakości wody surowej. W dodatku znaczący postęp w nauce i technologii spowodował, że szybko stała się nieaktualna. Pod koniec lat 90. rozpoczęto więc prace nad nową dyrektywą, która została uchwalona przez Radę Unii Europejskiej 3 listopada 1998 roku. Jej celem jest zapobieganie zanieczyszczenia wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi. Poprawiono zapisy dotyczące standardów oraz zmniejszono liczbę obowiązkowych parametrów kontrolnych, zredukowano, na przykład, dopuszczalne wartości dla miedzi (z 3 do 2 mg/l), niklu, ołowiu (w dwóch etapach do 10 ug/l). Innym istotnym celem stało się również zredukowanie produktów ubocznych dezynfekcji poprzez zaostrzenie norm chlorowania.
PL
Ostatnia, listopadowa nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wzbudziła szeroką dyskusję w środowisku interesariuszy procesu dostaw wody, reprezentujących nie tylko eksploatatorów systemów zaopatrzenia w wodę, czy też organy administracji państwowej prowadzącej dotychczas urzędową kontrolę jakości, ale również środowiska naukowe, doradcze czy też grupy projektantów i producentów.
PL
28 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , Rozporządzenie, z racji wielu istotnych zmian względem poprzedniego oraz niejednoznaczności przepisów, wzbudza wiele wątpliwości i dyskusji. Gdańska Fundacja Wody (GFW) od wielu lat zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Stworzona została przede wszystkim z myślą o prowadzeniu dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej i samorządowej, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, firm wykonawczych, biur projektowych, administratorów basenów kąpielowych oraz szerokiego grona osób zaangażowanych w działania związane z zaopatrzeniem w wodę, gospodarką ściekową, czy ochroną środowiska. Cechą charakterystyczną dla części szkoleń organizowanych przez GFW jest zapraszanie na spotkania przedstawicieli organów tworzących prawo - po to, aby bezpośrednio od legislatorów uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się o powodach wprowadzenia poszczególnych zapisów prawnych oraz o wykładni stosowania prawa.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.