Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stomatologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
3
Content available remote Biomateriały organizm od nowa
EN
Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in predictive maintenance and condition-based maintenance should be preceded by designing material, maintenance & manufacturing 3MD at the stage of the product's material designing and technological designing. The 3MD approach significantly reduces the frequency of assumed actions, procedures and resources necessary to remain the condition of this product for the longest possible time, enabling it to perform the designed working functions. Examples of own advanced research on several selected, newly developed materials, used in very different areas of application, confirmed the validity of the scientific hypothesis and the relationship between the studied phenomena and structural effects and the working functions of products and their maintenance and indicated that material design is one of the most important elements guaranteeing progress production at the stage of Industry 4.0 of the industrial revolution. Design/methodology/approach: The author's considerations are based on an extensive literature study and the results of the author's previous study and empirical work. Each of the examples given required the use of a full set of research methods available to modern material engineering, including HRTEM high-resolution transmission electron microscopy. Findings: The most interesting intellectual achievements contained in the paper include presentations of the author's original concepts regarding the augmentation of the Industry 4.0 model, which has been distributed so far, which not only requires augmentation but is actually only one of the 4 elements of the technology platform of the extended holistic model of current industrial development, concerning cyber-IT production aided system. The author also presents his own concept for designing material, maintenance and manufacturing 3MD already at the stage of material and technological design of the product, eliminating many problems related to product maintenance, even before they are manufactured and put into exploitation. Detailed results of detailed structural researches of several selected avant-garde engineering materials and discussion of structural changes that accompanying their manufacturing and/or processing are also included. Originality/value: The originality of the paper is associated with the novelty of the approach to analysing maintenance problems of materials and products, taking into account the requirements of the contemporary stage of Industry 4.0 development. The value of the paper is mainly associated with the presentation of original issues referred to as findings, including the concept of augmentation of the Industry 4.0 model and the introduction and experimental confirmation of the idea by designing material, maintenance and manufacturing 3MD.
EN
Purpose: In the paper, the own original achievements and a mature view of the current development of advanced nanotechnology materials are presented. Design/methodology/approach: The paper should be treated as an auto-review of the own research in the area. The paper is preceded by a short historical sketch and the development of the concept and meaning of nanotechnology and nanostructured materials. Respectively, the following issues are described: the nanocomposites containing carbon or halloysite nanotubes, graphene and metallic nanowires, nanostructured coatings and surface zones of engineering materials, a creation of the nanometric components of the structure of massive materials, nanocomposite materials designed mainly for use in regenerative medicine and regenerative dentistry. Practical implications: In final remarks, the attention is paid to applications of nanotechnology in many products sought on the market and improve their properties and applicability.
PL
Zdjęcie cefalometryczne (cephalometric radiograph) jest zewnątrzustnym zdjęciem diagnostycznym obrazującym część twarzową czaszki (tkanki kostne i miękkie), służącym do pomiarów tych struktur. Zdjęcia cefalometryczne są wykonywane w dwóch projekcjach: 1. projekcja boczna (cefalometr boczny profilowy, LL z ang. latero-lateral projection, – wykonywana częściej; 2. projekcja tylno-przednia (cefalometr tylno-przedni, PA, z ang. postero-anterior projection, – wskazana do wykonania w przypadku asymetrii twarzy. Jest to podstawowe standardowe badanie w ortodoncji służące do oceny struktur kostnych, zębowych oraz ich relacji względem tkanek miękkich. Zdjęcia cefalometryczne są wykonywane ze wskazań ortodontycznych w celu zaplanowania leczenia oraz jego długofalowego monitorowania. Analiza cefalometryczna służy do oceny wzrostu i rozwoju kości i uzębienia u dzieci wymagających leczenia ortodontycznego.
PL
Stomatolodzy w trakcie pracy narażeni są na wiele czynników wpływających negatywnie na stan układu ruchu. Głównym z nich jest statyczny charakter pracy spowodowany przyjmowaniem wymuszonej pozycji ciała. Celem artykułu było wykazanie zależności pomiędzy stosowaniem zasad ergonomii w pracy zawodowej lekarzy stomatologów, a występowaniem schorzeń narządu ruchu. Ponadto ocenie poddano znajomość zasad ergonomii stomatologicznej w tej grupie. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 79 stomatologów dokonano oceny znajomości i stosowania zasad ergonomii pracy oraz występowania dolegliwości w obrębie narządu ruchu. Jedynie 4% stomatologów robiło przerwę w pracy po każdym pacjencie, natomiast aż 18% pracowało bez przerw. Zdecydowana większość (84%) stomatologów podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego przyjmowała pozycje siedzącą. Z asystą pracowała ponad połowa (54%) lekarzy stomatologów. Wśród osób, które odczuwają ból kręgosłupa w odcinku szyjnym ponad połowa, bo 54% osób pracowało w pozycji z szyją pochyloną w prawo. Większość zasad ergonomii stosowana jest nieprawidłowo, dlatego powinny być one dopasowywane indywidualnie do konkretnego stomatologa, z uwzględnieniem jego możliwości fizycznych, geometrii środowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, a także osobistych upodobań.
EN
Dentists in the workplace are exposed to a number of factors that affect the condition of the movement system. The main problem seams to be the static nature of work due to the adoption of forced body position. The aim of the study was to demonstrate the relationship between the use of ergonomics principles in the professional work of dentists and the occurrence of motor disorders. In addition, knowledge of the principles of dental ergonomics in this group was assessed. The study was conducted among 79 dentists. The knowledge and application of the principles of ergonomics and the occurrence of ailments within the motor system were evaluated. Only 4% of dentists were taking a break from work after each patient, while 18% were working without interruption. The vast majority (84%) of dentists, while performing dental surgery took a sitting position. More than half (54%) of dentists who participated in the study worked with assistants. Among people who experience pain in the cervical spine 54% of people work in the position with neck inclined to the right. Most principles of ergonomics are not correct, so they should be adjusted individually to a particular dentist taking in to account its physical capabilities, the geometry of the work environment, the range of activities performed, and personal preferences as well.
EN
Purpose: The article concerns the development of completely new groups of composite materials that can be used to produce functional replacements for damaged bones or teeth. Design/methodology/approach: A selective laser sintering was used to produce the reinforcement of those materials from titanium and its Ti6Al4V alloy in the form of skeletons with pores with adjustable geometric features. The matrix of those materials is either air or crystallised from the liquid AlSi12 or AlSi7Mg0.3 alloys condition after prior vacuum infiltration or human osteoblast cells from the hFOB 1.19 (Human ATCC - CRL - 11372) culture line. Findings: The porous material may be used for the non-biodegradable scaffold. After implantation into the body in the form of an implant-scaffold one, it allows the natural cells of the patient to grow into the pores of the implant, and it fuses with the bone or the appropriate tissue over time. The essential part of the implant-scaffold is the porous part inseparably connected with the core of solid materials. Into pores can grow living cells. Research limitations/implications: Biological-engineering composite materials in which natural cells were cultured in the pores in the laboratory next are combined as an artificial material with the natural cells of the patient in his/her body. Practical implications: The hybrid technologies of the all group of those materials were obtained and optimised. Numerous structure research was carried out using the most modern research methods of contemporary materials engineering, and mechanical tests and biological research involving the cultivation of natural cells were realised. Originality/value: The results of the research indicate the accuracy of the idea of implementing a new group of biological-engineering materials and the wide possibilities of their application in regenerative medicine.
PL
Artykuł powstał na podstawie nagrodzonej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, a sponsorowanej przez firmę MS Spektrum, pracy doktorskiej pt. "Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych".
PL
Przedstawiono wyniki badania zmian składu chemicznego oraz morfologii powierzchni ceramik dentystycznych po zastosowaniu różnych metod jej obróbki. W celu modyfikacji powierzchni ceramiki zastosowano obróbkę strumieniowo- ścierną z użyciem korundu szlachetnego o wielkości ziaren 50 μm, trawienie kwasem fluorowodorowym (HF) oraz kombinację tych metod lub obróbkę tribochemiczną systemem Rocatec®. Zarówno trawienie HF, jak i obróbka tribochemiczna umożliwiły uzyskanie znaczących zmian w morfologii powierzchni badanych ceramik oraz najwyższej wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym. Największy spadek wytrzymałości połączenia ceramika-kompozyt w czasie zaobserwowano w przypadku stosowania obróbki tribochemicznej.
EN
Microcryst. aluminosilicate and Li disilicate ceramic cylinders (diam. 5 mm) were surface-treated by sandblasting with air-borne Al2O3 (diam. 50 μm or 110 μm), etching with HF (9%) or by combination of both methods, and then studied for chem. compn. of the surface and then for bond strength to a dental composite. Both, HF etching and tribochem. surface treatment resulted in an increase in the bonding strength.
PL
Sól dioctanową chlorheksydyny i roztwór soli diglukonianowej chlorheksydyny dodano do cementu szklano-polialkenowego i oznaczono jego twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie średnicowe. Wykazano, że dodatek soli chlorheksydyny do cementu poprawiał jego twardość w zależności od stężenia i czasu, a dodatek czynników przeciwdrobnoustrojowych nie powodował wyraźnego obniżenia wytrzymałości na rozciąganie średnicowe. Dodatek soli dioctanowej w mniejszym stopniu wpływał na zmiany właściwości fizyko-mechanicznych cementu w czasie niż modyfikacja solą diglukonianową. Wskazano na ewentualną możliwość zastosowania dioctanu chlorheksydyny jako modyfikatora cementu szklano-polialkenowego, nie wpływającego znacząco na jego wytrzymałość, a zapewniającego potencjalną ochronę przed próchnicotwórczym działaniem bakterii.
EN
Chlorhexidine diacetate salt powder (CHA) and chlorhexidine digluconate salt fluid (CHG) were sep. incorporated into a H₂O-activated glass-polyalkenoate cement compd. Vickers hardness and diam. tensile strength were detd. The addn. of CHA or CHG into the cement did not result in any significant change in its properties. The CHA was recommended as the cement modifier ensuring potential tooth protection from cariogenic bacteria.
13
Content available remote Zastosowanie lasera diodowego SIROLaser Blue® w stomatologii
PL
Technologie laserowe na stałe znalazły swoje miejsce w świecie medycyny. Ich rozwój zawdzięczamy wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym stale zwiększa się spektrum zastosowań klinicznych laserów. Poza niewątpliwą skutecznością tych urządzeń bardzo ważną zaletą są pozytywne odczucia pacjentów, m.in. szybsza rekonwalescencja. Skonstruowanie wydajnej diody laserowej o niebieskim promieniowaniu umożliwiło lepszą absorpcję światła w tkance miękkiej oraz zmniejszyło jego pochłanianie przez tkanki otaczające. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnego lasera diodowego SIROLaser Blue® w praktyce lekarsko-stomatologicznej.
EN
Laser technologies permanently found their place in the world of medicine. A significant and continuous their development is connected with the use of modern technological solutions, whereby the spectrum of clinical applications of lasers constantly increases. Besides the undoubted effectiveness of these devices very important advantage is the positive feelings of patients, including faster convalescence. Construction of efficient laser diode of blue radiation allowed the better light absorption in soft tissues, and reduced its absorption by surrounding tissues. The paper presents the possibility of using modern laser diode SIROLaser Blue® in dental practice.
EN
Purpose: This work aims to present a methodology developed for dimensional analysis of removable partial dentures, following a route with a model manufactured by additive manufacture and a further casting process of a Co-Cr alloy part. Design/methodology/approach: The method for designing and manufacturing removable partial dentures (RPD) is focused on their completely virtual design. They are manufactured with resin additive manufacturing chrome-cobalt cast alloys. A 3D image correlation scanner was used for dimensional and geometrical tolerance analysis. Findings: The prostheses manufactured by CAD-CAM route are more accurate than conventional ones, but they suffer distortion during the casting process. This distortion did not interfere with the patient's well-being or with the adaptation to the prosthesis. Research limitations/implications: The technique presented herein paper allows preparing better fitting prosthesis. Providing the best comfort and masticatory power. Practical implications: Improving the precision in the manufacturing process of a removable partial denture is very important for professional dentists and their patients. Originality/value: The proposed technique and the work approach provide the prosthesis preparation with shorter ambulatory time in addition to greater comfort to the patient.
PL
Branża medyczna jest oceniana jako jedna z bardziej nowoczesnych dziedzin gospodarki wymagających stosowania zaawansowanych technologii. Jednocześnie spełnienia wysokich oczekiwań społecznych dotyczących wprowadzania na rynek nowych sposób poprawiania stanu zdrowia pacjentów. Obecnie obserwuje się ciągły postęp w dziedzinie druku 3D, a możliwości aplikacyjne w przyszłości stworzą bardzo wartościowy rynek. Artykuł przedstawia analizę branży stomatologicznej, implementację nowoczesnego rozwiązania – druku 3D w wybranej klinice stomatologicznej, zapoznanie z systemami pracy drukarek 3D, macierz BCG do oceny możliwości rynkowych oraz przedsiębiorstwa, rozbudowaną analizę otoczenia SWOT oraz TOWS, kalkulację ceny produktu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących procesów organizacyjnych i aspektów technicznych towarzyszących kształtowaniu inteligentnych usług stomatologicznych. W szczególności przedstawiono studium przypadku w zakresie nowego podejścia do rozwiązania, występującego powszechnie w Polsce i na świecie, problemu dentofobii wśród dzieci. Opisana metodyka kształtowania usług stomatologicznych opiera się na dwóch zasadniczych etapach: analizie zintegrowanych działań medycznych i pozamedycznych składających się na całościową usługę dentystyczną przeznaczoną dla dzieci z dentofobią pod względem innowacyjność, oraz etapie rekonstrukcji procesu kształtowania usługi stomatologicznej w zakresie bezstresowego leczenia zachowawczego wczesnych stadiów próchnicy oraz profilaktyki stomatologicznej zębów mlecznych dzieci z dentofobią, jako modelowego podejścia do kreowania działań proinnowacyjnych w zakresie szeroko rozumianych usług stomatologicznych. Zanotowana w ramach dwuletnich obserwacji wysoka skuteczność leczenia w postępowaniu eksperymentalnym uzasadnia potrzebę dostarczenia przedmiotowej usługi, jako usługi standardowej, istotnej w systemie usług publicznych, o wysokim standardzie, która w sposób inteligentny uwydatnia specyficzne potrzeby dziecka i przemyca rzeczywistą usługę stomatologiczną.
EN
The results of studies on identification and analysis of problem areas relating to the processes of organizational and technical aspects accompanying creation of smart dentistry services is presented in this paper. In particular, there is described a case study regarding a new approach to solve commonly existing problem in Poland and in the world of dentophobia among children. The described methods of shaping dental services is based on two main stages: analysis of integrated medical and non-medical activities that compose the comprehensive dental service designed for children with dental fear in terms of innovation, and stage reconstruction of the process of formation of dental services in the field of stress-conservative treatment at early stages of tooth decay and dental prophylaxis of milk teeth of children with dental fear into a model approach to the creation of innovative activities in the field of widely understood dental services. The two-year observation confirms the follow-high efficacy of the experimental procedure what justifies the need to provide this service as a standard and essential service in the public services system with a high standard, which in an intelligent way, i.e. enhancing the specific needs of child, smuggles the actual dental service.
PL
W artykule przedstawiono porównanie materiałów polimerowych oraz ceramicznych używanych w stomatologii oraz metody ich badań, jak również zostały opracowane i przedstawione wyniki tych badań. Do analizy struktury materiałów wykorzystano spektroskopie Ramana oraz skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).
EN
This article presents analyze the structure of the used poly(methyl methacrylate) PMMA, opaker, dentyna and enamel in stomatology practice. Next part presents properties of this materials. In order to analyze the structure of the used materials were used Raman spectroscopy. To examine the morphology and chemical composition of the resulting of materials was carried out using a scanning electron microscope (SEM) with energy dispersive spectrometer (EDS).
EN
Purpose: The purpose of the work was to evaluate the compressive strength of metalceramic connections in the fixed dental restorations. Design/methodology/approach: Restorations were made on a model of the natural patient's dentition which was developed specifically for this study. The study included 10 metal - porcelain crowns, for each group of teeth. Their production used Remanium 2000+ alloy and porcelain Vita VMK Master. A static compression test was carried out on the final crowns and Vicker's hardness test was performed. Visual observations were carried out on a scanning electron microscope. Findings: On the basis of the research and the discussion it was possible to conclude that metal-porcelain crowns have a greater compressive strength than natural human teeth. Thus, they are more resistant to occlusal forces and the crowns for the first molars are the strongest restorations. Practical implications: The metal-porcelain crowns are a very good option for teeth restoration and they can be used even in the areas of the mouth where the occlusal forces reach the maximum values. Originality/value: The article focuses on testing of compressive strength of metal-ceramic crowns. The comparison with natural human occlusal forces shows the sufficient mechanical properties of metal-ceramic crowns for application in humans. The artificial tooth geometry allows applying prosthetic crowns in the patient's mouth without the risk of ceramic break down.
PL
Pod koniec XX wieku w diagnostyce lekarsko- stomatologicznej zaobserwowano wzrost zainteresowania metodami termograficznymi. O ile piśmiennictwo obejmujące przydatność tej metody w diagnostyce guzów nowotworowych, stanów zapalnych zatok obocznych nosa czy gruczołów ślinowych jest dość obszerne, o tyle publikacje dotyczące zębopochodnych ognisk infekcji nie są zbyt liczne. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której za pomocą kamery termowizyjnej wykryto wzrost temperatury w okolicy trzonowcowej lewej. Wykonane badanie CBCT potwierdziło obecność zębopochodnego przewlekłego procesu zapalnego.
EN
At the end of the XX century, in dental diagnosis, the increase of interest in thermographic methods was observed. While the literature includes the usefulness of this method in the tumors diagnosis, inflammations of the paranasal sinuses or salivary glands is quite extensive, publications concerning the odontogenic inflammations are not too numerous. This paper presents the case of a patient in whom the infrared camera detected temperature rise in the left molars area. CBCT study confirmed the presence of chronic odontogenic inflammatory process.
PL
W pracy przedstawiono opis zastosowania systemu CEREC® oraz technologii CAD/ CAM przy projektowaniu i odtwarzaniu utraconej wysokości zgryzu. System CEREC® ze względu na ponaddwudziestoletnią obecnoś na rynku jest – zgodnie z opinią wielu klinicystów – najbardziej zaawansowaną technologią służącą do tworzenia stomatologicznych rekonstrukcji CAD/CAM. Umożliwia on wykonywanie wszystkich rodzajów stałych uzupełnień protetycznych w warunkach klinicznych bez konieczności współpracy z laboratorium protetycznym. Do odbudowy utraconych tkanek zębów w opisywanym przypadku użyto bloczków z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu – IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent).
EN
The description of use of CEREC® and CAD/CAM technology for design and reconstruction of the lost height of the bite, was introduced in the article. The CEREC®, due to more than 20-year presence in the market, is in the opinion of many clinicians the most advanced technology designed for creating CAD/CAM dental reconstructions. It allows to perform all types of fixed restorations in clinical conditions without the cooperation of the laboratory. For the reconstruction of lost tooth’ tissues, the blocks of ceramic lithium disilicate glass – IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent), were used.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.