Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
EN
This study analyses the role of the circular economy (CE) and renewable energy sources (RES) in bringing human activity to a climate-neutral state. At the same time, it was pointed out that achieving this neutrality allows to achieve a net-zero level of CO2 emissions, as well as significantly reduces the emission of other greenhouse gases into the atmosphere. In order to more fully illustrate the issue of climate change inhibition adopted for analysis in this article, the basic concepts, characteristics of the essence of circular economy and individual types of RES were defined, and it was also shown that the use of these methods in broadly understood human activity is necessary to achieve zero net CO2 emissions, which creates opportunities to stop "extreme climate madness". The purpose of this article is to present the role of circular economy and renewable energy sources in achieving climate neutrality of human activity, as well as the influence of Putin's imperial policy on the course of this process.
PL
Miasta i obszary miejskie zajmują ponad 2% powierzchni Ziemi i odpowiadają za ok. 80% emitowanych gazów cieplarnianych. Zużywają przy tym prawie 75% zasobów przyrody. Badania przeprowadzone przez wiodące na świecie organy i instytucje zajmujące się ochroną środowiska wykazały, że Singapur jest jednym z najbardziej zrównoważonych ekologicznie krajów, a zrównoważony rozwój jest integralną częścią jego historii.
EN
This paper presents the unique value of Kengo Kuma’s idea of rooted architecture that results from an innovative approach to the environment. This idea could be the basis for a new paradigm of an architecture befitting of our times, in which the natural environment is degraded. The study was based on an analysis of texts by and on Kuma, supported by references to a selection of his projects. The features of rooted architecture in Kuma’s idea as well as the organicity of rooted architecture, its presentation in Japanese and Western tradition and its radical nature are discussed. The results of this study are: an indication of the link between rooted and organic architecture in Kuma’s original approach, the unique value of the idea of rooted architecture as a new approach to the environment, and the presentation of this idea as a design method based on an interrelation between a place and the human body.
PL
Artykuł przedstawia szczególną wartość idei architektury zakorzenionej Kengo Kumy, wynikającą z innowacyjnego podejścia do środowiska. Idea ta może stanowić podstawę nowego paradygmatu architektury - odpowiedniego dla obecnych czasów degradacji środowiska naturalnego. Jako metodę pracy przyjęto analizę tekstów Kumy i tekstów jemu poświęconych, popartą odniesieniami do wybranych realizacji Kumy. Omówiono cechy architektury zakorzenionej i organicznej w myśli Kumy oraz organiczność architektury zakorzenionej, a także jej ujęcie w tradycji japońskiej i zachodniej, podkreślając jej radykalność. Wynikami badania są: wskazanie powiązania architektury zakorzenionej z organicznością w autorskim ujęciu Kumy, wskazanie wartości idei architektury zakorzenionej jako nowego podejścia do środowiska, a także przedstawienie tej idei jako metody projektowania architektury bazującej na wymiennej relacji między miejscem i ciałem człowieka.
EN
The paper addresses the issue of industrial towns planned and built with consideration for local natural features and sustainable use of natural resources. The subject of the study is the mining town of Bukowno. The authors have adopted a case study and comparative analysis as the research method. The starting point is a comprehensive analysis of the main principles behind the creation of Bukowno as a centre integrating industrial, sanatorium, sports and leisure functions, designed by Józef Gałęzowski in the 1930s. The study is based on field research, analyses of source and cartographic materials and academic publications. The contemporary image of the town and the problems and threats concerning the most critical natural features reveal that the original design of Bukowno as an summer recreational and forest estate remains unrealized. Mining and processing activities are not conducive to the protection and proper exploitation of outstanding natural features, the Sztoła River in particular. The diagnosis of the existing problems prompts the search for a crystallized vision of town development that refers to and develops the original design. The research has resulted in an attempt to outline new principles for shaping the urban structure based on the assets of the local environment. The new original spatial and functional design, clearly inspired by the 1930s design, may provide a good foundation for the future development of Bukowno and the region.
PL
Artykuł podejmuje tematykę miast przemysłowych, planowanych i budowanych z uwzględnieniem lokalnych wartości przyrodniczych oraz ze zrównoważonym wykorzystaniem naturalnych zasobów środowiska. Przedmiotem badań jest Bukowno - miasto o funkcji górniczej położone na granicy regionu małopolskiego i górnośląskiego. Jako metodę badawczą przyjęto studium przypadku oraz analizę porównawczą. Punktem wyjścia do rozważań jest szeroka analiza głównych zasad tworzenia Bukowna jako ośrodka integrującego funkcję przemysłową oraz sanatoryjną i sportowo-rekreacyjną, budowanego według idei nakreślonej przez architekta Józefa Gałęzowskiego w latach 30. XX wieku. Pracę oparto na badaniach terenowych, a także analizie materiałów źródłowych i kartograficznych, publikacji naukowych na temat koncepcji ideowych oraz planów miast tworzonych w nurcie nowoczesnej urbanistyki przełomu XIX i XX wieku oraz XXI-wiecznej. Współczesny obraz miasta - jego formy i struktury - oraz analiza problemów i zagrożeń dotyczących najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego prowadzą do wniosku, że pierwotna idea Bukowna jako osiedla letniskowo-leśnego pozostaje niezrealizowana. Przemysłowa działalność wydobywcza i przetwórcza, obecność rozległych obszarów pogórniczych i sposób ich rekultywacji nie sprzyjają ochronie i prawidłowemu wykorzystaniu ponadprzeciętnych walorów i wartości środowiska, w szczególności rzeki Sztoły i jej doliny. Diagnoza problemów stanu istniejącego skłania do poszukiwania skrystalizowanej wizji rozwoju miasta - z czytelnym nawiązaniem i rozwinięciem pierwotnej idei. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych podjęto próbę nakreślenia nowych zasad kształtowania struktury miejskiej, opartych na wartościach lokalnego środowiska. Wydaje się, że autorska zasada przestrzenno-funkcjonalna, wyraźnie inspirowana pierwotną ideą, może stanowić dobrą podstawę przyszłego rozwoju Bukowna oraz powiązanych z nim obszarów zewnętrznych i całego regionu, w tym także innych ośrodków miejskich - Olkusza, Sławkowa i Bolesławia.
EN
This paper discusses an environmental criterion rarely addressed in the literature for the selection of salt hydrates for use in photovoltaic installations as Phase change materials. The aim of the paper is to assess the possibility of utilization of used salt hydrates from photovoltaic installations according to current Polish legal requirements concerning the environment. The properties of the composition components of hydrated salts were discussed in terms of their safety for the environment before and after the period of exploitation in photovoltaic panels. A method of dealing with used salt hydrates was proposed and a waste code was assigned. It has been established that spent salt hydrates will be allowed to be collected in no-outflow tanks and accepted at liquid waste collection points, which operate at water supply and sewerage companies, and the load of permissible pollutants should not exceed the value for industrial sewage.
PL
W artykule omówiono rzadko poruszane w literaturze kryterium środowiskowe wyboru hydratów solnych do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych jako materiałów zmiennofazowych (PCM). Celem pracy jest ocena możliwości utylizacji zużytych hydratów soli z instalacji fotowoltaicznych zgodnie z aktualnymi polskimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska. Omówiono właściwości składników kompozycyjnych soli uwodnionych pod kątem ich bezpieczeństwa dla środowiska przed i po okresie eksploatacji w panelach fotowoltaicznych. Zaproponowano sposób postępowania ze zużytymi hydratami solnymi i nadano im kod odpadu. Ustalono, że zużyte hydraty solne będą mogły być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i przyjmowane w punktach gromadzenia nieczystości ciekłych, działających przy przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, a ładunek dopuszczalnych zanieczyszczeń nie powinien przekraczać wartości dla ścieków przemysłowych.
EN
In the northern Lublin region, the Eocene amber-bearing association has been recognized. It is a group of clastic deposits in which amber crumbs are scattered, and the characteristic feature of the association is the content of glauconite. The sedimentological and lithofacies studies allowed determining the conditions necessary for amber deposition. Accumulation of amber-bearing sediments took place in the Middle and Late Eocene. The Upper Eocene formations in this area occur in isolated patches. Amber accumulations are found in marine sediments associated with regressive facies, usually in depressions of the Cretaceous basement. Understanding the correct distribution of amber in the sediment and determining the dynamics of the Eocene sedimentary basin in the Lublin region have a practical aspect, and are the basis for developing the characteristics of the geological economic conditions for the occurrence of amber-bearing deposits. The recently drilled boreholes confirmed amber resource prospectivity in the Lubartów area and the recognition of new deposits with amber reserves.
EN
Our Earth has been entangled in different adverse effects resulting from the excessive human interference into the territory of nature. The habit of extracting and consuming indiscriminately is moving them to a situation, where their own future generation would not be able receive benefits of the natural resources. It has also been recognized that human action is perhaps the most significant contributor to this. And therefore, a proper equilibrium, i.e., sustainable development, could only be achieved by bringing about a change in human behavior in general. We explore the possibility of using indigenous knowledge for encouraging sustainable behaviors. We propose a model for behavior change through storytelling by using folktales. We argue that folktales serve three functions – epistemic, motivational, and ethical – which make them potent tools for promoting sustainable behavior. We conclude by pointing out limitations and suggestion for future research.
EN
Introduction/background: Currently in Poland, it is becoming increasingly popular to implement activities related to social responsibility in organizations. Companies have begun to pay more and more attention to such issues as building relationships with the environment, as well as widely understood social interest or environmental protection has become important. Aim of the paper: The purpose of the article is to indicate the role of social responsibility and its relationship to the development of the organization using a selected example. Materials and methods: The study used the case-study method using a survey questionnaire tool. Results and conclusions: Based on the survey, it can be concluded that the employees of the surveyed enterprise have a positive view of social responsibility activities. The organization should focus on a strategy based on investing in solutions to improve the quality of life of employees, the local community, and strive to offset the negative impact on the environment.
11
Content available remote Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej
PL
Artykuł poświęcony został przedstawieniu wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Podzielony został na trzy główne części. Pierwsza poświęcona została zagadnieniu związku występującego pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem. W drugiej zaprezentowano wybrane przyczyny zmian klimatu. W trzeciej zaś zawarto wybrane skutki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo człowieka.
EN
The paper is devoted to the presentation of the impact of climate change on the safety of civilians. It has been divided into three main parts. The first one is devoted to the issue of the relationship occurring between man and the environment. The second one presents selected causes of climate change. The third one includes selected effects of climate change, with particular emphasis on their impact on human safety.
PL
Wierceniu otworów w górnictwie naftowym towarzyszy emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia wiertnicze. Proces wykonywania otworu wiertniczego, na który składają się operacje wiercenia, zapuszczania i wyciągania kolumny przewodu wiertniczego oraz prace pomocnicze podzespołów urządzenia wiertniczego, pomp płuczkowych, agregatów prądotwórczych i urządzeń pomocniczych, wywiera znaczny wpływ na kształtowanie się poziomu hałasu w otoczeniu wiertni. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące hałasu w środowisku wiertni oraz rozkład poziomu hałasu w środowisku otaczającym urządzenie wiertnicze. Wykonano pilotowe badania hałasu podczas pracy urządzenia wiertniczego typu Bentec EURO RIG 450 na wiertni X. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach oraz na mapie rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu wiertni. Do badań użyto zestawu aparatury pomiarowej posiadającej aktualne świadectwa wzorcowania. Pomiary wykonano według odpowiednich procedur w czterech kierunkach co 90° w odległości 50 m, 100 m, 200 m, 400 m oraz w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Do generowania przestrzennych rozkładów poziomu hałasu użyto metod geostatycznej analizy danych. Zastosowano metodę krigingu bazującego na wartościach zmierzonych w punktach pomiarowych oraz parametrach przestrzennego rozkładu takich jak korelacja i wariancja. Mając wygenerowaną mapę rozkładu poziomu hałasu w postaci wartości na siatce modelu, można dokonać kwalifikacji punktów siatki, w których poziom hałasu jest dopuszczalny lub przekroczony. Jakość wykonywanych pomiarów na urządzeniu wiertniczym w czasie operacji wiertniczych ma decydujące znaczenie dla analizy zagrożeń hałasem. Opracowano program obliczeniowy pozwalający na szybką analizę wprowadzonych danych. Arkusz pozwala w prosty i szybki sposób wyliczyć podstawowe parametry oceny hałasu oraz oszacowania niepewności uzyskanych wyników. Wszystkie formuły zastosowane w algorytmach makra obliczeniowego arkusza są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Biorąc pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie środków zmniejszających hałas w projektowaniu urządzeń wiertniczych, zagrożenia wynikające z emisji hałasu powinny być zmniejszane, w szczególności u źródła.
EN
Drilling of hydrocarbon wells is accompanied by emission of noise created by drilling rig. The process of making a well consists of drilling operations, drilling pipe trips and auxiliary activity of drilling rig subassemblies, mud pumps, electric power generators and other equipment which has significant impact on noise in the drilling rig environment. This publication presents noise issues in the drilling rig environment and the noise level distribution in the environment around the rig. Pilot noise measurements were performed during operation of the Bentec Euro Rig-450 at the X drilling site. Measurement results were shown in tables and in the noise distribution map of the terrain surrounding the well. Measurements were performed using a set of measuring instruments with current calibration certificates and according to appropriate procedures in four directions every 90° at a distance of 50, 100, 200, 400 m and in the vicinity of residential buildings. Geostatic data analysis method was used to generate spatial distributions of noise levels. A kriging method based on the values measured at measurement points and spatial distribution parameters such as correlation and variance were used. With the noise level distribution map generated in the form of values on the model grid, the grid points may be qualified as points with acceptable or excessive noise. The quality of measurements performed on the drilling rig during drilling operations is of significant importance for the analysis of noise hazards. A spreadsheet was created to allow quick analysis of the entered data. This sheet allows for quick and easy calculation of the basic parameters of noise assessment and to estimate the uncertainty of the obtained results. All formulas used in the spreadsheet macro algorithms are compliant with the currently applicable standards. Taking into account technical progress and the application of noise reducing measures in the design stage of drilling rigs, the risks resulting from noise emissions should be reduced, in particular at its source.
PL
Transport kolejowy jest najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. W teorii Zrównoważony Transport to idea zakładająca wdrożenie w życie efektywnej i korzystnej ekonomicznie komunikacji, której szkodliwe oddziaływanie na środowisko jest zminimalizowane. Koncepcyjnie wiąże się ze wspieraniem takich rozwiązań transportowych, które w pelni zaspakajają oczekiwania społeczeństwa.
EN
Mining activities can cause tangible socio-economic improvements in the surrounding regions. Such potential has not been fully realized, owing to the fact that the socio-economic impact assessment processes exercised in India merely predict the footprint of industrial activity on the surrounding population. Consequently, project proponents are mandated to implement a management plan in cases of foreseeable negative consequences. However, both, the assessment study, as well as the process of implementation of a management plan, are riddled with significant gaps and limitations. Primary data collected for this research makes it apparent that, in comparison to the revenue generated from the mining activities, the pace of development of the mine-affected areas and the socio-economic conditions of those residing in these areas are disproportional. Moreover, the current assessment process was found to be lacking in data and analysis. In this context, this paper recommends the usage of state-of-the-art technologies, including unmanned aerial vehicle (UAV) or drone technology, for accurate assessment as well as real-time monitoring of the socio-economic impact of mining operations. The overall objective is to improve the perception of the general population towards the mining industry.
EN
Since the beginning of its existence mankind is using natural resources and applying them in construction techniques. The anthropogenic pressure induced by humans its clearly influencing the natural environment and so affecting its functional balance. Buildings are anthropogenic objects that enable mankind to inhabit its natural habitat according to their needs. This article discloses the use issues of buildings according to their anthropogenic pressure taken in consideration the example of a selected building.
EN
The purpose of this study is to attempt answering a question about the impact that the agreement reached by the Regional Director for Environmental Protection has on decisions regarding environmental dependencies in Poland. So far, two positions have been expressed in the literature on the subject. According to the first one, such an agreement is binding for the authority issuing the decision. The opponents of such an approach, on the other hand, argue that the administrative body is independent in that respect. The author, although attempting an in-depth analysis of both approaches, is in favor of the first one, additionally taking into account arguments of a juridical, functional and teleological nature. The case study concerned the construction of five buildings for breeding chicken broilers or turkeys along with the accompanying infrastructure on a property located within Solniki, municipality of Zabłudów.
PL
Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań w Polsce. Dotychczas w literaturze tematu ukształtowały się dwa stanowiska. Zgodnie z pierwszym uzgodnienie takie jest dla organu wydającego decyzję wiążące. Przeciwnicy takiego podejścia przekonują natomiast, że organ administracyjny jest w tym zakresie samodzielny. Autor dokonując pogłębionej analizy obydwu podejść opowiada się po pierwszej ze stron, biorąc dodatkowo pod uwagę argumenty natury jurydycznej, funkcjonalnej oraz celowościowej. Studium przypadku dotyczyło budowy pięciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w obrębie Solniki, gm. Zabłudów.
EN
The aim of the article is to assess the environmental sustainability of small-scale farming. The authors tried to reach the farmers' subjective opinions, their way of thinking, attitudes and determinants affecting environmental performance. The use of in-depth interviews gave a chance to draw reliable and accurate conclusions on the analysed topic and register many elements that could be omitted using quantitative methods. Thus, the work forms a complementary part of research on the sustainability of small-scale farms, which is its main added value. Furthermore, the use of data from three EU member states – Poland, Romania and Lithuania – provided a basis for comparative analysis. Conclusions proved that small farms perform important environmental functions in rural areas. It results from the very essence of this type of farm, based on the cultivation of traditions and experience passed down from generation to generation, as well as from the family nature of these units.
PL
Celem artykułu jest ocena zrównoważenia środowiskowego w rolnictwie drobnotowarowym. Autorzy starali się poznać subiektywne opinii rolników, ich sposób myślenia, postawy i determinanty działań środowiskowych. Zastosowanie wywiadów pogłębionych było szansą na wyciągnięcie rzetelnych i trafnych wniosków oraz zarejestrowanie wielu elementów, które mogłyby zostać pominięte przy zastosowaniu metod ilościowych. Tym samym praca stanowi komplementarną część badań nad zrównoważonym rozwojem gospodarstw drobnotowarowych, co jest jej główną wartością dodaną publikacji. Ponadto, wykorzystanie danych z trzech państw członkowskich UE – Polski, Rumunii i Litwy – dało podstawę do analizy porównawczej. Wnioski dowodzą, że małe gospodarstwa rolne pełnią ważne funkcje środowiskowe na obszarach wiejskich. Wynika to z samej istoty tego typu gospodarstw, opartej na kultywowaniu tradycji i doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a także z rodzinnego charakteru tych jednostek.
EN
In an age of climate change and increasing negative environmental effects of the development of urban agglomeration, it is becoming more and more important to implement sustainable development principles in governing urban municipalities (Polish: gminy). The three areas of sustainable development: social, economic and environmental, have been extensively explored in scientific research over recent years. These studies have mostly covered international or regional areas and, to a lesser extent, local ones. Six environmental, economic and social indicators of sustainable development were examined for 14 urban municipalities located in Lesser Poland Voivodeship. Only a selected group of indicators from these areas was assessed due to limited data availability. Social and economic measures showed a strong Spearman's rank correlation. Based on the collected research material, benchmarking was developed for the units under evaluation, indicating that over the period between the year 2014 and 2019, the city of Krakow occupied the highest position, on average, among urban municipalities of Lesser Poland Voivodeship, considering the measures analysed.
PL
W dobie zmian klimatycznych, narastających negatywnych czynników rozwoju aglomeracji miejskich na środowisko implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w procesie zarządzania gminami miejskimi nabiera coraz większego znaczenia. Trzy obszary zrównoważonego rozwoju: społeczny, gospodarczy i środowiskowy stanowią istotny zakres eksploracji badań naukowych na przestrzeni ostatnich lat. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na determinantach środowiskowych zrównoważonego rozwoju. Badaniu poddano 6 wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych zrównoważonego rozwoju dla 14 gmin miejskich zlokalizowanych w województwie małopolskim. Ocenie poddano tylko wybraną grupę wskaźników ze wskazanych obszarów ze względu na ograniczoną dostępność danych. Z badanych obszarów silną korelację według współczynnika rang Spearmana wykazywały w większości miary z obszaru socjalnego i ekonomicznego. W oparciu o zebrany materiał badawczy opracowano benchmarking dla ocenianych jednostek, wskazując, że miasto Kraków na przestrzeni lat 2014-2019 generowało średnio najwyższą lokatę w rankingu w zakresie analizowanych miar gmin miejskich województwa małopolskiego.
19
EN
Achieving climate goals is becoming one of the most important challenges facing humankind as climate change and its consequences are increasingly evident, better documented, and disclosed in reports, successive international agreements, and at periodically held climate summits. There are two reasons behind this article: firstly, the increasingly frequent demands regarding the necessity to disclose not only the main climate goals but also intermediate climate targets; and, secondly, conclusions from the analysis of environmental goals within the framework of environmental management systems presented in our previous publications. There are undoubtedly many factors influencing the achievement of climate goals, but the strength of their impact on the implementation of these goals varies significantly for a number of reasons. This review attempts to identify the main barriers to achieving the climate goals, especially those in organisational surroundings, without resorting to complex goal setting in applied concepts or management systems. The article focuses on the lack of a unified policy for achieving intermediate climate targets and, consequently, the primary goals; the importance of public awareness of risks; the dominance of the short-term perspective, consequences of the absence of uniform legislation and single markets, the significance of climate inequalities and climate injustice, and relevant resource and political constraints.
XX
Problem osiągania celów klimatycznych staje się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań przed jakim stanęła ludzkość, ponieważ zmiany klimatu i ich konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i coraz lepiej udokumentowane oraz ujawniane w przygotowywanych raportach, w zawieranych kolejnych międzynarodowych porozumieniach, a także w organizowanych cyklicznie szczytach klimatycznych. Do napisania artykułu skłoniły autorów dwie przesłanki — po pierwsze coraz częściej pojawiające się postulaty dotyczące konieczności ujawniania nie tylko głównych celów klimatycznych ale także celów pośrednich oraz po drugie — wnioski wynikające z dokonanej w naszych wcześniejszych publikacjach analizy celów środowiskowych w ramach systemów zarządzania środowiskowego. Z całą pewnością istnieje wiele czynników wpływających na proces osiągania celów klimatycznych ale ich siła oddziaływania na urzeczywistnianie tych celów jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak przyczyny tego zróżnicowania. W niniejszym artykule dokonano inwentaryzacji głównych barier utrudniających realizację tych celów, zwłaszcza występujących w otoczeniu organizacji, bez sięgania po skomplikowane procesy wytyczania celów środowiskowych w ramach stosowanych koncepcji czy systemów zarządzania. Koncertujemy w tym artykule przede wszystkim uwagę na braku jednolitej polityki osiągania celów pośrednich, a w konsekwencji i celów głównych, znaczeniu społecznej świadomości zagrożeń, dominacji perspektywy krótkoterminowej, konsekwencjach braku jednolitych przepisów prawnych i jednolitych rynków, znaczeniu nierówności i braku sprawiedliwości klimatycznej oraz na ważniejszych ograniczeniach zasobowych i politycznych.
EN
With the continuous development of urbanisation, the economic level of rural areas has improved greatly. However, due to the development of industry and the leap in the economy, the rural environment has suffered unprecedented damage. Taking Zhejiang Province as an example, this paper explores the rural environmental pollution control path under the government intervention mechanism. Firstly, it analyses the functions of the government in rural environmental pollution control. Then, taking Huzhou as an example, this paper empirically evaluates the willingness to pay for the treatment of living environment pollution in rural areas of Huzhou based on the CVM (Contingent Valuation Method) and analyses the decentralised domestic sewage treatment mode, multi household domestic sewage treatment mode, and waste collaborative treatment mode from the perspective of treatment technology and policy system. Finally, it is proposed that to speed up the governance of the rural environment, and we must strengthen the administrative intervention of the government in rural environmental governance. The government should improve the environmental protection awareness of leaders at all levels and the masses and enrich farmers’ environmental governance knowledge and technical training. Based on the theory of environmental economics, agricultural economics, and decision-making behaviour, this paper analyses the influence mechanism of farmers’ decision-making behaviour and government intervention in rural non-point source pollution control.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.