Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the work some problem receiving the elements of the bimatrix hierarchical non-zero sum game is presented. In this aim the Stackelberg duopoly model was used. To explain a proposed method the example concerning two mining enterprises output a coal is discussed.
PL
W artykule rozważono metodę otrzymywania elementów bimacierzy hierarchicznej gry o sumie niezerowej za pomocą Modelu Duopolu Stackelberga. Zaproponowaną metodę zilustrowano na przykładzie dwóch przedsiębiorstw górniczych, rozwiązujących problem planowania i kontrolowania zapotrzebowania materiałowego.
PL
W pracy obszernie omówiono stosowanie logiki kwantowej do podejmowania decyzji na tle logiki klasycznej w szerokim zakresie teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od samych początków teorii kwantowej, a więc od eksperymentu myślowego EPR, prac Heisenberga, Bohra, Borna, Schroedingera, von Neumanna, Paulli’ego i innych znakomitych teoretyków fizyki kwantowej lat 20 i 30 ubiegłego stulecia, aż do słynnego twierdzenia J. Bella (1964) i jego nierówności i kończąc eksperymentami A. Aspecta i A. Zeillingera, pokazano skomplikowaną drogę rozwoju logiki kwantowej w podejmowaniu decyzji w naukach kognitywnych, ekonomii i technice. Równolegle analizowano pojęcia logiki klasycznej i kwantowej w aspekcie filozoficznym, począwszy od I. Kanta i jego logiki formalnej, poprzez logikę Łukasiewicza – Tarskiego, kosmologię Jacyny – Onyszkiewicza, aż po filozofię buddyzmu oraz różnych, współczesnych nurtów myślenia „kwantowego”. Do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach służą modele na bazie kwantowej teorii informacji, kwantowego prawdopodobieństwa a przede wszystkim kwantowej teorii gier. Na przykładach szczegółowych obliczeń prawdopodobieństw kwantowych i budowy strategii kwantowych na użytek gier zobrazowano proces postępowania, który zasadniczo różni się od modelu klasycznego.
EN
In the work some problems of quantum decision making with comparing to the classical logic are presented. Based to Bell’s theorem (1964) and many works of famous physicians as Einstein, Bohr, Heisenberg, Born, Schroedinger, von Neumann and others which hold fast to the concept of new logic, the hard way of development of quantum logic in decision making is discussed. Simultaneously in the paper the I. Kant’s formal logic, Łukasiewicz-Tarski’s truth theory and logic across the Jacyna-Onyszkiewicz’s cosmological theory and Buddism’s philosophy are presented. To decision making in the concrete situations some models of quantum information theory, quantum probability and first of all quantum game are used. On the number of examples according to detailed computing of the quantum probability and construction of the quantum strategies in the games, the methods of calculating are showed. In all mentioned discussion shows that these methods are different from classical methods.
PL
W artykule omówiono podejście teoriogrowe w planowaniu i kontrolowaniu liczby nmateriałów niezbędnych w działalności wydobywczej przedsiębiorstwa górniczego. Zaproponowano i uzasadniono hierarchiczną, dwuosobową grę o sumie niezerowej jako model sytuacji decyzyjnej, występującej w przedsiębiorstwie górniczym. Dla sformułowania strategii czystych obu graczy przyjęto rozwiązanie gry w postaci strategii optymalnych, wynikających z równowagi niekooperacyjnej w sensie Stackelberga. Scenariusz zaproponowanej gry zostanie zweryfikowany zgodnie z uwarunkowaniami w rzeczywistym przedsiębiorstwie górniczym.
EN
In the work game-theoretical approach to the planning and controlling necessaries of materials at the coal mine is presented. The hierarchical two-person non-zero-sum game was prepared and justified. For the pure strategies for two persons solving of game in the Stackelberg sense is accepted. The proposed scenario at the game will be verified after investigation in the coal mine.
4
Content available remote Wieloagentowe systemy decyzyjne
PL
W pracy przedstawiono definicje i podstawowe pojęcia Sieci Semantycznych Web oraz Wieloagentowych Systemów Informatycznych i Decyzyjnych. Omówiono ich genezę i rozwój. Pokazano dwa przykłady szczegółowe tych systemów.
EN
In the work some definitions and notions of the Semantic Web and Multi-Agent Systems are presented. The first part of the work contains some characteristic of concept and theory applied to semantic networks. The planning, grouping time and space, closing on semantic networks algorithm in two practical examples of One-and Three-Agent Systems are done.
5
Content available remote Analiza metod harmonogramowania produkcji na liniach montażowych
PL
W pracy analizowane są dokładne i heurystyczne metody harmonogramowania produkcji na liniach montażowych. Jako metody dokładne omawiana jest metoda programowania wieloetapowego oraz metoda teoriogrowa. W związku z tym, iż problem harmonogramowania jest problem NP- trudnym, dla rozwiązań przybliżonych stosowane są metody heurystyczne. W pracy omówiono i przeanalizowano kilka ważnych metod heurystycznych. Analiza jednych i drugich metod prowadzona jest za pomocą algorytmów komputerowych. Przedstawiono i pokazano działanie kilku takich algorytmów.
EN
In the work an analyses of the Assembly Line Balancing (ALB) problem's methods is done. Some precise and heuristic methods concerning the problem of ALB are discussed. As a precise methods the multi-stage programming method and game-theoretical method are considered. The ALB problem is NP- hard problem, therefore some heuristic algorithms of this problem are discussed. The analyses of the mentioned algorithms are supported by use some computer programs. Finally a few conclusions are presented.
6
Content available remote O pewnej strategii zwiększającej prawdopodobieństwo wygranej w grze z naturą
PL
W artykule przedstawiono koncepcję Z-strategii Brussa zwiększającej prawdopodobieństwo wygranej w grze z naturą, polegającej na wyborze większej z dwóch dowolnych liczb, przy tym znana jest tylko jedna z nich. Przedstawiono również optymalne wartości progu Z w różnych sytuacjach niepewności, związanych z parametrami rozkładu beta. Rozważania teoretyczne poparto badaniami symulacyjnymi.
EN
In this work the Bruss' idea - Z strategy is presented. The conception of Z strategy allows to increase the probability of win in the game with nature. In the game a player chooses one of two numbers but only one is known. There is also optimal value of Z threshold shown in cases connected with different parameters of beta distribution. The theoretical considerations have been by the numerical researches supported.
7
Content available remote Dwuosobowa gra o sumie zerowej jako model wyceny opcji finansowej
PL
W pracy przeanalizowano opcję gry, wprowadzoną przez Kifera. Nazywa on ją opcją Izraelską. Jest to gra z losowym wyborem (potwierdzeniem) (a Game Contingent Claim - GCC). GCC jest umową między wystawiającym opcję A i kupującym B, który umożliwia graczowi A odmówienie wykonania opcji w dowolnym czasie t, aż do ustalonego czasu T, kiedy umowa wygasa. Opcja gry jest rozwinięciem standardowej Amerykańskiej opcji dla ustalonej wartości K rozliczenia opcji.
EN
In the work the game option as two- person zero sum game is presented and analyzed. This game is called as a Game Contingent Claim and was proposed by Y.Kifer.
PL
W pracy w sposób syntetyczny zostały omówione: historia powstania, dzień dzisiejszy oraz perspektywy rozwoju Katedry.
EN
In this article the history of foundation, present day and future plans of development of the Department has been shown in a synthetic way.
PL
W pracy na podstawie [1],[9] przedstawione jest nowe podejście w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktowych. Zdefiniowano i opisano równowagi w grach antagonistycznych. Wszystkie znane i nowe równowagi układa się w pewien hierarchiczny łańcuch tzw. równowag symetrycznych, zawierający różnego typu punkty siodłowe oraz równowag niesymetrycznych, będących rozwiązaniami bezpiecznymi. Przytacza się twierdzenia o istnieniu równowag oraz konieczne warunki optymalności. Nowe ujęcie równowag w grach anatagonistycznych opiera się na znanej teorii przyjęcia lub odrzucenia propozycji.
EN
In the work there are new approachs to the problems of making decisions in conflict situation. Some equilibria in antagonistic games have been defined and written. All konow and unknow equlibiria in some hierirchical chain are arrangemented. In this case the various saddle points as symmetric equilibria and various safe solving as non-symmetric equilibria are shown. The theorems of existing equilibria and necessary conditions of optimality are refered. The new approach of equilibrium in antagonistic game is based on a theory of proposal acceptance or rejection.
10
Content available remote Game-theory programming
EN
In this work in mathematical programming for solving the optimization's tasks with one and more than one optimization's criteria is analyzed, taking into consideration the solving problems. It is remarket that analogous problems take place, also, in two - or multi person games. At present, game solving algorithms are constructed using different kinds of mathematical programming i.e., linear programming, non-linear programming dynamic programming, etc. There are no strict game-theoretical algorithms based on the rules and description of the games, i.e. using the intelligent procedures. A new direction for game solving methods named the game-theoretical programming or intelligent programming is analyzed and two examples of decision's problems and their solving method using game-theoretical algorithm are presented.
PL
W artykule przeanalizowano programowanie matematyczne do rozwiązywania problemów optymalizacji z jednym lub wieloma kryteriami w kontekście rozwiązywania tych problemów. Zauważono, że te same typy problemów są obecne w jednoosobowych lub wieloosobowych grach. Aktualnie algorytmy rozwiązania gier są budowane, używając różnego typu programowania matematycznego, tzn. programowania liniowego, programowania nielinioweo, dynamicznego, itd. Nie istnieją jednak obecnie algorytmy stricte teoriogrowe bazowane na regułach i opisie samych gier, tzn. używając inteligentnych procedur rozwiązania! Nowy kierunek dla metod rozwiązania gier, nazywany przez nas programowaniem teoriogrowym, jest w niniejszej pracy analizowany. Zaprezentowano dwa przekłady problemów decyzyjnych i ich rozwiązania na podstawie algorytmów teoriogrowych.
PL
W pracy przedstawiono analityczną metodę wyznaczania ergodycznej i różnicowych macierzy decyzyjnego łańcucha Markowa ze skończoną liczbą stanów z zadanym współczynnikiem dyskonta. Znany w literaturze wynik dla pełnych oczekiwanych dochodów takiego łańcucha zinterpretowano w aspekcie otrzymanych macierzy. Przedstawione wyniki dają możliwość wyróżnienia składowej stałej i zmiennej pełnego oczekiwanego dochodu. Metodę zilustrowano na dwóch prostych przykładach. W oparciu o zaprezentowaną metodę zaproponowano nowy wskaźnik jakości dla optymalizacji omawianego łańcucha Markowa.
EN
In the work the analytical method to calculate the ergodic and difference matrices of finite state discounted Markov decision processes is presented. On the basis well - known literature the result for overall discounted value, this one in interpretation of the calculated matrices is shown. The obtained results gives a possibility to distinguish the constant andvariable parts of the overall discounted value. The presented analitical method is illustrated by two simple examples. New performance index to discounted optimal Markov control problem is proposed.
PL
W pracy przedstawiono model n-osobowej stochastycznej gry z koalicjami. Koalicje w takiej grze tworzone są losowo. Model zakłada, że proces podejmowania decyzji w grze jest decyzyjnym łańcuchem Markowa ze skończoną liczbą stanów. Dla każdego gracza dane są jego wygrane w zależności od tego w jakiej koalicji on gra. Wyznaczany jest całkowity dochód w grze. Przedyskutowano szereg właściwości dotyczących nowego modelu gry. Zwrócono uwagę na brak opisu takiej gry w dostępnej literaturze. Zaprezentowano modelowy przykład gry.
EN
In this work a coalitional n-person stochastic game is considered. The formalised model of a game is presented. The coalitions in this game are created at random. Some properties and constraints on the subject are discussed. We assume that this model can be discrete Markov decision process with finite states. Considering random conditions of the game at the moment t=0,1,2,... we notice that the game and the players can be in different states. The payoffs for each player are given. The one depends on the number of persons taking part a given coalition. The overall reward for each player in the n-person stochastic game with coalitions is calculated if the initial state for each player is defined. Finally, some remarks and conclusions about the described coalitional n-person stochastic game as well as appropriate references are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.