Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci SN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Parametry asymetrii dla składowej zerowej w sieciach średnich napięć
PL
W pracy przedstawiono parametryczne zależności do szacowania wielkości charakteryzujących asymetrię napięcia, prądów, mocy i admitancji dla podstawowej oraz wyższych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych. Uwzględniają one wszystkie istotne parametry sieci, zwłaszcza nierówność pojemności i konduktancji doziemnych. Przeprowadzono analizę otrzymanych wielkości od najważniejszych parametrów. Wybrane wyniki porównano z wynikami z symulacji. Wyprowadzone wzory mogą być stosowane przy określaniu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
The paper presents parametric relationships for estimating quantities characterizing voltage, current, electric power and admittance asymmetry for fundamental and higher harmonics of zero sequence components. They take into account all relevant network parameters, especially the inequality of ground capacitances and conductances. An analysis of the obtained quantities depending on the most important parameters was carried out. Selected calculation results were compared with the simulation ones. Obtained formulas can be used to determine the earth fault protection settings.
2
Content available remote Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przepięciami w sieciach SN oraz stosowane środki ochrony w tym zakresie. Przedstawiono zasady doboru ograniczników przepięć w sieci SN instalowanych na słupach z głowicami kablowymi. Przy doborze napięcia trwałej pracy uwzględniono również sposób pracy punku neutralnego sieci SN.
EN
The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.
PL
W pracy wyprowadzono parametryczne zależności pozwalające szacować wielkości charakteryzujące asymetrię napięcia, prądów, mocy i admitancji dla podstawowej i wyższych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników otrzymanych z wyrażeń analitycznych z wynikami otrzymanymi z symulacji pracy sieci SN i wykazano wystarczającą ich zbieżność. Wyprowadzone wzory mogą być stosowane przy określaniu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
In medium voltage networks there is an asymmetry of the capacitance and conductance parameters for the zero sequence symmetrical component, which leads to the appearance of the asymmetry voltage for the zero sequence component, earth currents, asymmetry power and asymmetry admittance for zero sequence components occurring in the normal state of network operation and affecting earth fault protection settings and limiting their sensitivity. In order to ensure a sensitive setting of earth fault protections, it is necessary to properly estimate the mentioned quantities. Parametric relationships were derived in the paper, allowing to estimate the quantities characterizing the asymmetry for fundamental and higher harmonics. The resulting formulas contain all relevant network parameters: rated voltage Un, share of the specified harmonic kh, compensation detuning s, network and line capacitances for zero sequence component C0, C01 and their maximum deviations ΔC0, ΔC01, damping d0, system inductance Ls. A comparative analysis of the results obtained from analytical expressions with the results obtained from the simulation of the MV network was carried out. The sufficient convergence of results indicating the possibility of using the formulas when determining the settings of earth fault protections was demonstrated.
PL
Artykuł przedstawia alternatywny sposób eliminowania zagrożeń powodowanych przez jednofazowe zwarcia w liniach średniego napięcia (SN). Zamiast wyłączać zwartą linię, proponuje się uziemić przejściowo lub trwale zwartą fazę w rozdzielni SN zasilającą linię. Przedstawiona metoda pozwala linii pracować ze zwarciem jednofazowym i zasilać odbiorców. Jednocześnie w miejscu zwarcia zapewnione jest bezpieczne napięcie. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w sieciach średniego napięcia wyposażonych w lokalne źródła energii. Klasyczne metody wyłączania zwarć jednofazowych w przypadkach istnienia źródeł lokalnych często zawodzą.
EN
The publication presents an alternative way of eliminating threats caused by single-phase short circuits in medium voltage (MV) lines. Instead of switching off the short-circuit, it is proposed to earthing a transient or permanently closed phase in the MV switching station supplying the line. The presented method allows the line to work with a single-phase fault and supply power to the recipients. At the same time, a safe voltage is provided at the fault location. This method is particularly useful in medium voltage networks equipped with local energy sources. The classic methods of switching off single-phase errors in cases where local sources exist often fail.
PL
W artykule poruszono tematykę zagrożeń występujących w pracy sieci i urządzeń średniego napięcia w postaci przeciążeń ruchowych, pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej w wyniku występowania wyższych harmonicznych oraz zjawiska ferrorezonansu. Omówiono przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych obiektów oraz zaproponowano środki zaradcze związane z pełniejszą diagnostyką chronionych urządzeń.
EN
The article discusses the issues of threats occuring in the operation of medium voltage networks and devices in the form of overloads, deterioration of quality parameters of electricity as a results of the occurrence of higher harmonics and the phenomenon of ferroresonance. The causes of occurence and the effects of these hazards for protected objects are discussed and remedios related to a fuller diagnostics of protected devices are proposed.
PL
W artykule przedstawiono stacjonarny układ MPZ (Miernik Parametrów Ziemnozwarciowych) do identyfikacji parametrów doziemnych linii w skompensowanych sieciach średniego napięcia. Pomiary w układach MPZ związane są z wprowadzaniem dodatkowej asymetrii napięciowej w punkcie neutralnym podczas normalnej pracy sieci. Źródła takiego dodatkowego napięcia może być wprowadzane do punktu neutralnego sieci w sposób równoległy do dławika kompensującego lub szeregowo z dławikiem. W referacie zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i dokonano oceny skuteczności pomiarowej obu układów wprowadzania do sieci dodatkowych źródeł napięciowych. W badaniach wykorzystano powszechnie znane oprogramowanie PSCAD.
EN
Measurement of fault parameters in MV network is often difficult, because of low level of voltage and current zero sequence components during earth fault. Results of analysis carried by a MV network model implemented in EMTP application, related to new solution, which inducts additional generated signal forcing in neutral point, in this paper are presented.
PL
W analizie zjawisk ziemnozwarciowych często pomija się impedancje wzdłużne poszczególnych jej elementów i uwzględnia się wyłącznie pojemności i konduktywności poszczególnych faz względem ziemi. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione dla sieci skompensowanych i zwarć, którym towarzyszy znaczna rezystancja w miejscu zakłócenia (tzw. zwarcia wysokooporowe). Ważne jest jednak uwzględnianie w takich przypadkach możliwości wystąpienia różnicy napięć pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Napięcie to jest skutkiem występowania naturalnej asymetrii admitancji doziemnych sieci lub asymetrii w napięciach zasilających. Poziom takiej asymetrii napięciowej ma znaczący wpływa na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza możliwości dokładnego strojenia dławików w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych zjawisk na poziom asymetrii napięć doziemnych sieci. Badania prowadzono na modelu sieci SN wykonanym w środowisku PSCAD i uwzględniano w nich oddziaływania doziemnej asymetrii pojemnościowej i konduktancyjnej sieci oraz stopień nierównomiernego obciążania poszczególnych linii.
EN
Resonant earthed neutral system MV networks are prone to occurrence of differences in potential between the neutral point and the ground. It is caused by persistent asymmetry either in phase admittance, or in power voltage. The magnitude of such differences in voltage has implications on flawless operation of the earth fault protection systems, and further hinders accurate tuning of Petersen coils. In this paper we discuss how those different phenomena affect the magnitude of neutral point voltage. Following analytical description of the problem, we focus on the results of simulations on a model network carried out with PSCAD software. Our investigations take into account the relations between asymmetries in phase capacitance and conductance of the network, as well as asymmetric load of the powered lines.
PL
Projektanci współczesnych systemów elektroenergetycznych dokonują integracji wszystkich producentów, konsumentów i prosumentów, uczestniczących w generacji energii odnawialnej na wszystkich poziomach napięć. Rosnące obszary wtórnej dystrybucji zmuszają do powstawania takich rozwiązań, które będą w stanie sprostać wymogom nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo IT i ochronę danych. Jednym z celów jest znalezienie kompromisu pomiędzy rozbudową sieci „konwencjonalnych” a modernizacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zabezpieczeń i automatyki. Operatorzy będą musieli coraz częściej zmierzać się z takimi typowymi wyzwaniami, jak utrzymanie równowagi i zakresów napięcia, zarządzanie niedoborami i wyspowa obsługa sieci, kontrola poziomów mocy biernej, a także radzenie sobie z przeciążeniami. Wszystkie istotne dane muszą być zapisywane i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Aby osiągnąć optymalny poziom obciążenia, sieci teleinformatyczne muszą współpracować z „inteligentnymi” systemami automatyk stacyjnych i złącz kablowych SN, które są głównym tematem artykułu.
EN
Designers of the contemporary power systems integrate all producers, consumers and prosumers taking part in renevable energy generation at all voltage levels. Growing areas of secondary distribution enforce creation of such solutions that would be able to meet requirements of modern information and communication technologies with particular reference to IT security and data protection. One of the objectives is to find a compromise between development of “conventional”networks and modernization realized with the help of modern protection and automatic control technologies. Operators will increasingly have to face such typical challenges like keeping voltage stability, voltage range, deficiency management and island maintenance of networks, reactive power control and dealing with overloads. All substantial data have to be recorded and processed in real time. And, to achieve the optimum load level, ICT networks must cooperate with “intelligent” substation automation systems and MV cable joints which are the main subject of this article.
PL
Omówiono na konkretnych przykładach możliwości telemechanizacji procesów łączeniowych przy lokalizacji uszkodzeń i zmianach konfiguracji sieci. Praca w ośrodku dyspozytorskim wspomagana jest sygnałami (informacjami) od zainstalowanych w głębi sieci odłączników i rozłączników wyposażonych w napędy elektryczne sterowane przy różnych nośnikach informacji. Umożliwia to usprawnienie eksploatacji sieci SN i jednocześnie stanowi pierwszy krok na drodze przekształcania tradycyjnych sieci w sieci typu smart. Wskazano, że docelowo należy dążyć do automatyzacji takich procesów, co pozwoli dużo lepiej wykorzystać możliwości sprzętowe, zarówno w zakresie telemechaniki, jak i parametrów łączeniowych stosowanych urządzeń. Istotne jest jednak zapewnienie komunikacji w przepływie danych pomiarowych i sterujących, również w warunkach katastrofalnych, kiedy zawodzą powszechnie wykorzystywane metody. Sieć kablowa SN wydaje się być przez sam fakt swojego istnienia atrakcyjnym medium przesyłu sygnałów. Powiązania systemowe stacji energetycznej SN i rozbudowa ich funkcji w sieci typu smart nie mogą być jednak analizowane bez konstrukcji oraz aparatury rozdzielczej. Stąd podkreślenie możliwości dowolnej lokalizacji zrealizowanej w systemie PF-P.
EN
Discussed are, basing on examples, the possibilities of linking processes tele-mechanization for the purpose of faults location and a network configuration changes. The work in a dispatch center is supported by signals (informations) from disconnectors and interrupters installed in the depth of a network and equipped with controlled electric drives. It enables an MV network operation improvement and at the same time it is the first step to convert traditional networks into the SMART type ones. Pointed out is that efforts should be made to automate such processes that in turn will allow making much better use of equipment possibilities both in the range of tele-mechanization and of the applied devices linking parameters. However, it is essential to ensure reliable flow of measurement and control data including catastrophic conditions when the commonly applied methods fail. An MV network, by virtue of its very existence, seems to be an attrictive medium for signals transmission. But the system links between MV substations and development of their functions in a SMART type network can not be analysed excluding construction and switchgears, hence emphasized is the possibility to situate them in any location realized in PF-P system.
PL
Przedstawiono zintegrowany zespół do kompensacji prądów ziemnozwarciowych BS KKZ. Jest to urządzenie o budowie modułowej, umożliwiające automatyczną kompensację prądów ziemnozwarciowych w elektroenergetycznych sieciach średniego napięcia, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych elementów. BS KKZ jest rozwiązaniem konstrukcyjnym wykonanym w pełni według polskiej myśli technicznej. Został opracowany przez działy projektowe firm BEZPOL i TRAFTA we współpracy z zespołem prof. dra hab. inż. Józefa Lorenca z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.
EN
Presented is a BS KKZ integrated unit for earth-fault current compensation. It is a device of modular design enabling an automatic compensation of earth-fault currents in MV power networks with no need to use any additional elements. BS KKZ is a design solution based entirely on a Polish technical know-how. It was elaborated by design departments of BEZPOL and TRAFTA companies in cooperation with the team of prof. dr hab. inż. Józef Lorenc from Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładnikow prądowych oraz analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w tego typu instalacjach.
EN
The article discusses selected aspects of the MV industrial electric networks, some issues relating to the appropriate choice of CTs and it also analyzes the functioning of the earth-fault protection in this type of installations.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania automatycznego sterowania kompensacją ziemnozwarciową w sieciach średnich napięć, wykorzystując miernik parametrów ziemnozwarciowych.
EN
The paper presents structure and operation principles of automatic control of ground fault compensation in MV networks using a meter of ground fault parameters.
PL
Przedstawiono propozycję oceny wielokryterialnej możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci SN.
EN
The paper presents a proposal of multi-criteria assessment of connectivity f of manufacturing units to MV networks.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej system RSB-MPZ (Rozproszony System Bezprzewodowy - Miernik Parametrów Ziemnozwarciowych) służący do wyznaczania parametrów ziemnozwarciowych dla skompensowanej sieci SN w oparciu o pomiary wartości sygnałów składowej zerowej napięcia i prądów. Pomiary wykonywane są przez rozproszony układ czujników komunikujący się z systemem nadrzędnym przy użyciu łączności bezprzewodowej w podczerwieni. W artykule opisano urządzenia pomiarowe oraz aplikację realizującą zadania systemu nadrzędnego, przedstawiono sposób zbierania informacji z poszczególnych czujników pomiarowych oraz metodę wyznaczania wartości współczynników rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej i tłumienności.
EN
The paper describes the system designed for ground-fault parameters determination in MV networks developed at the Institute of Electric Power Engineering at the Poznań University of Technology. The system is based on zero-sequence currents and voltage signals measurement. Measurements are taken by autonomous measurement sensor units operating under control of the supervisory system with wireless IR (InfraR.ed) transmission between units. The paper describes developed measurement devices and supervisory system software, data acquisition and method used for the determination of earth-fault parameters such as: ground-fault current compensation coefficient and dumping coefficient.
17
Content available remote Jakość napięcia w sieciach SN zasilających podstacje trakcyjne
PL
Jakość napięcia zasilającego jest istotna dla odbiorców. O odkształceniach napięcia w danym punkcie sieci decydują nie tylko parametry sieci zasilającej, ale również zainstalowane w nim odbiory. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów napięć i prądów w stacjach elektroenergetycznych zasilających, oprócz innych odbiorców, również podstacje trakcyjne.
EN
Quality of supply voltage constitutes one of the most important issues related to the area of power supply. Not only the parameters of the supply network are decisive in terms of the extent of distortion voltage in a given point, but also the loads connected to this point. The selected results of measurements of voltages and currents in the stations supplying traction substations are presented and discussed in this paper.
PL
Omówiono wykorzystanie dodatkowych funkcji logicznych zabezpieczenia cyfrowego do likwidacji zwarć wysokooporowych w sieci SN.
EN
The paper discusses application of additional logic functions of digital protection equipment for removal of high-resistance short circuit in MY network.
PL
Opisano doświadczenia z eksploatacji odcinkowych lokalizatorów miejsca uszkodzenia w napowietrznych i kablowych liniach średniego napięcia. Przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu lokalizatorów.
EN
The paper describes experience resulting from operation of sectional fault finders on overhead and cable medium voltage networks. The most frequent causes of faults and irregularities of fault finders operation are presented.
PL
Opisano sposób wykorzystania programu symulacyjnego PSCAD/ EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia.
EN
Using PSCAD/EMTDC software for modeling of earth faults in medium voltage networks is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.