Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena pracownika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów ocen pracowniczych, stosowanych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przybliżono procedurę przeprowadzania ocen, cechy charakterystyczne, cele oraz funkcje oceny, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych – praktyki ocen pracowniczych stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach.
EN
The paper discusses the results of research on the performance appraisal systems of employees carried out in Polish SMEs. First, the procedure for carrying out appraisal, characteristics, aims an functions of assessment were described, next the results of empirical research – practices of performance appraisal applied in small and medium-sized enterprises – were characterized.
2
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, dotyczących wspierania pomiaru efektywności procesu zarządzania pracownikami. Opracowanie artykułu wymagało dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie. W efekcie zaprezentowano kluczowe wskaźniki efektywności, które stanowią podstawę celów i miar w Strategicznej Karcie Wyników.
EN
The purpose of this article is to present the results of research to support the measurement of employee management process efficiency. The study of the article required a critical analysis of the literature of the subject and conducting research in the company. As a result, key performance indicators are presented which form the basis of goals and measures in the Strategic Scorecard.
PL
W artykule zwrócono uwagę na eliminowanie marnotrawstwa w administracji samorządowej. Urzędy powinny eliminować marnotrawstwo procesowe i związane z nim bezpośrednio marnotrawstwo ludzkie. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Przykłady marnotrawstwa stanowią treść niniejszej publikacji. Do narzędzi ograniczenia marnotrawstwa można zaliczyć arkusze oceny pracowników. W publikacji dokonano przeglądu kryteriów ocen pracowniczych w aspekcie ich przydatności dla Office Kaizen. Celem pracy jest ustalenie typów marnotrawstwa w administracji publicznej oraz analiza arkuszy ocen pracowniczych w kontekście ich użyteczności w trakcie wdrażania Office Kaizen. Przygotowany opis powstał jako forma doświadczania skutków pracy urzędników administracji samorządowej (whistleblowers1) i studium literaturowego. Natomiast część analityczna jest rezultatem myślenia koncepcyjnego.
EN
The publication is about losses in local government administration. Public offices should eliminate wasteful processes and directly related human losses. The term “loss” means the realization of unnecessary and wrong administrative tasks. The article describes examples of losses in local government institutions. One of the tools used in elimination of the losses is the official estimation form. Estimation criteria can be useful in Office Kaizen. The main objective of this paper is to analyze the criteria and identify types of losses. The prepared description arose as the form of experiencing effects of the work of clerks of the local authorities (whistleblowers1) and of literature study. The analytical part of the article is a result of author’s own research.
4
Content available Official assessment of the police
EN
The article discusses the issue of the official assessment of the police. It covers the theoretical aspects of periodic appraisal of employees and presents the study results on the official assessment of police officers. The first part of the article deals with the essence of the employee appraisal and its impact on the subfunctions of human resource management system. It demonstrates the classification of criteria and assessment methods and describes the employee review-related risks. Methodological assumptions, the result analysis and conclusions from the conducted studies have been contained in the further part of the article. The aim of the studies was to diagnose the assessment system of police forces. The studies were conducted at one of Municipal Police Stations in Wielkopolskie voivodeship. They were carried out within the research project on the management of uniform services. The performed studies were of a pilot character and will encompass a greater number of respondents. The main method of the conducted studies was a diagnostic survey. As a result of the studies performed, it was found that the system of official assessment required fundamental changes. The existing assessment system proved not to have performed one of its basic functions, namely it does not provide reliable information on the quality of work performed by police officers.
PL
Oceny pracowników są dla wielu osób zajmujących się zarzadzaniem ważnym, a zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów zarządzania, który niestety może prowadzić do powstania wielu sytuacji konfliktogennych w organizacji. System ocen pracowniczych nie może być celem samym w sobie. Powinien być powiązany z systemami: kadrowym, motywacyjnym, wynagrodzeń i awansowania. Powinien być także wspomagany przez system informatyczny. Celem tego artykułu jest bardzo zwięzły przegląd wybranych problemów związanych z ocenianiem pracowników oraz zwrócenie uwagi na kwestie wpływające na to, czy system ocen spełnia pozytywną rolę w organizacji, czy też tej organizacji szkodzi. Rozważania prowadzone będą na podstawie wybranej literatury przedmiotu i wieloletnich doświadczenia autora, pełniącego funkcje menedżerskie w organizacjach, zajmującego się zarzadzaniem dużymi zespołami pracowniczymi o bardzo różnorodnej strukturze.
EN
For many people involved in managing employee evaluation are important and one of the most controversial elements of management, which unfortunately can lead to many conflictive situations in organization. Employee assessment system it may not be a goal in itself. It should be associated with: human resources, motivation, remuneration and promotion. It also should be supported with information system. The purpose of this article is a very brief review of selected problems associated with evaluating employees and draw attention to issues that affect whether a ratings system meets a positive role in the organization or the organization. Considerations will be carried out on the basis of selected literature and many years of experience of the author, holding managerial functions in organizations for managing large teams of workers with very diverse structure.
PL
Treścią artykułu są kompetencje niezbędne do realizowania zadań zawodowych. Przedstawiono istotę kompetencji, wybrane sposoby ich klasyfikowania i diagnozowania, w tym skonstruowany przez autorkę Autodiagnostyczny Kwestionariusz Kompetencji. Zasygnalizowano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Możliwości kształtowania kompetencji ukazano z perspektywy kultury organizacyjnej oraz indywidualnych właściwości pracownika.
EN
In this article the Author describes competences necessary to accomplish professional goals. The primary characteristics of these competences, selected models of classification and diagnosis, including the Author’s Autodiagnostic Competence Questionnaire (ACQ) have been presented. Initial findings of a pilot research conducted among managers and enterprise owners from the Silesian Voivodeship in Poland have been briefly outlined. Capabilities to shape and develop these competences have been described from the perspective of organizational culture and personal development of the employee.
PL
Wysokie wskaźniki wypadkowości, za które w 70-90% odpowiada czynnik ludzki, wskazują na niski poziom kultury bezpieczeństwa. Świadczyć o tym mogą: nieprawidłowe zachowania, nie zdawanie sobie sprawy z zagrożenia lub świadome wykonywanie niebezpiecznych czynności, podejmowanie ryzyka, niewłaściwe postawy i reakcje, złe przygotowanie oraz niedostateczny nadzór, lekceważenie, brawura, lekkomyślność, chęć popisywania się oraz wiele innych. Artykuł wskazuje zależności pomiędzy bezpieczeństwem, a podnoszeniem kompetencji przez pracowników oraz pokazuje, w jaki sposób identyfikować obszary oceny kompetencji pracowników.
EN
High rates of accidents, for which the human factor is responsible in 70-90% indicates a low level of safety culture. It is proved by: inappropriate behavior, danger unawareness or deliberation in performing dangerous tasks, taking unnecessary risks, wrong attitudes and reactions, poor preparation and inadequate supervision, disregard, recklessness, carelessness, a desire to show off, and many others. This article will show us the relationship between security and the employees skill improvement and show how to identify areas to assess the employee competence of employees.
8
Content available Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań oceny satysfakcji klientów, przeprowadzonych na przestrzeni od grudnia 2005 do grudnia 2011, wybranego banku komercyjnego. Zaprezentowano wybrane parametry oceny na poziomie organizacyjnym całego banku.
EN
The article presents the results of evaluation of customer satisfaction conducted over the period of time from December 2005 to December 2011 in chosen commercial bank. There is presented the selected assessment parameters on the organizational level of the entire bank.
PL
Przedstawiono sposób budowy systemu ocen pracowniczych na bazie zobiektywizowanych parametrów technologicznych w postaci taryfikatora technologicznego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w firmach branży elektrotechnicznej.
EN
The paper presents a system for yaluation of workers, that is based on objective technological parameters in the form of technological schedule for blue-collar workers employed in electrotechnical firms.
EN
The article presents a systemic approach to employee assessment. It discusses the functions fulfilled by a well-designed employee assessment system as well as methods and techniques used. Besides, the author presents results of her research on periodic employee assessment performed in Polish food processing companies based in the region of Zielona Góra.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.