Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
PL
Codziennie miliony pracowników są narażone na czynniki szkodliwe w miejscu pracy oraz wszelkie ryzyko z nimi związane. Tytułowe trzy czynniki są niewątpliwie utrapieniem dla branży górniczej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagrożeń spowodowanych hałasem. Kolejne dwa obejmą pozostałe czynniki. Skala zjawiska jest ogromna. Warto przyjrzeć się każdemu z osobna, próbując odpowiedzieć na pytanie: czy można temu zaradzić.
EN
Every day millions of workers are exposed to noxious agents in the workplace and all the risks associated with them. The three agents listed in the title are undoubtedly a nuisance for the mining sector. The paper aims to present hazards caused by noise. Another two articles will cover the other two agents. The scale of the phenomenon is huge. It is worth to take a closer look at every agent separately and attempt to answer the question if it can be prevented.
PL
Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji z uwzględnieniem klasyfikacji czynników biologicznych, według skali 2-4, rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia spodziewanego narażenia, potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwych czynników biologicznych, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą lub wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
EN
Criteria for risk assessment are listed in the ordinance of the Minister of Health on harmful biological agents in the workplace and the protection of workers exposed to those agents. Accordingly, risk assessment should be based on all available information including classification of biological agents, risk groups 2-4, information on diseases which may be contracted as a result of work; information on diseases from which workers are found to be suffering and which have a direct connection with their work, recommendations from competent sanitary authorities National Labour Inspectorate, and occupational medicine services.
PL
Artykuł zawiera opis i analizę problematyki zatrudnienia oraz warunków pracy w województwie śląskim w latach 1990-2014, biorąc pod uwagę dokonujące się w tym czasie w Polsce, w tym na Górnym Śląsku, przeobrażenia systemowe, gospodarcze i demograficzne. Analizy dokonano m.in. w oparciu o dane statystyczne dotyczące osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stwierdzając stopniowe zmniejszanie się liczby osób pracujących w zagrożeniu oraz spadek liczby wypadków. Mimo odnotowanego spadku liczba wypadków przy pracy w województwie śląskim nadal jest wysoka (12000 rocznie). Mniej liczne są także choroby zawodowe, przy czym oprócz pylic i chorób narządu słuchu, częste stają się obecnie również choroby narządu głosu oraz choroby obwodowego układu nerwowego, co ma związek z faktem przekształcania się województwa śląskiego z typowo przemysłowego w województwo o charakterze przemysłowo-usługowym i z wzrostem w latach 1990-2014 zatrudnienia w handlu, usługach i szkolnictwie.
EN
This paper deals with an aspect of employment and working conditions' ratios in the Silesian Voivodship in the years 1990-2014. At the same time the ongoing system of transformation of Poland has been taken into account along with demographic and economic changes in Upper Silesia. The above aspect is based on statistical data related to people who were employed in dangerous conditions, work accidents and occupational diseases. The gradual decline of the number of people employed in conditions of threat and the decrease in accidents was observed. In spite of the observable decrease the number of accidents is still high (12000 annually). The number of occupational diseases has also decreased, however, pneumoconiosis and hearing system disorders, vocal organ diseases and peripheral nervous system diseases are often encountered. The problems are due to the transformation of the Silesian Voivodship from a typically industrial region into the Voivodship of the industrial and service nature and to the increase in the employment rate in trade, provision of services and education in the years 1990-2014.
EN
The article discusses innovative forms of participation of employees in the work safety system. It also presents the advantages of these forms of employees’ involvement. The aim of empirical studies was the analysis of their behavior and attitude towards health and safety at work. The issues considered in the article have a significant impact on the improvement of methods of prevention related to work safety and aided the creation of a healthy society.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowadzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
8
Content available remote Środki ochrony skóry i ich rola w zapobieganiu chorobom zawodowym
PL
W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN
A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
PL
Wg statystyk co roku w górnictwie notowanych jest około 500 przypadków chorób zawodowych. Zdecydowana większość z nich to choroby układu oddechowego (pylica węglowa) oraz utrata słuchu. Spółki węglowe zapewniają odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jednak liczba chorób zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie. Trudno powiedzieć, na ile ma to związek z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony indywidualnej, dlatego tak ważne jest, by górnicy stosujący te środki byli w pełni świadomi, że pozwalają one nie tylko na zmniejszenie uciążliwości pracy w warunkach górniczych, ale też chronią przed groźnymi chorobami zawodowymi.
PL
Pyły organiczne są obecne w licznych środowiskach aktywności zawodowej człowieka W ich skład wchodzą cząstki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego. Mogą one oddziaływać na organizm ludzki prozapalnie, alergizujące, toksycznie, drażniąco, a nawet rakotwórczo. Choroby zawodowe zależne od ekspozycji na pyły organiczne to choroby zakaźne, alergiczne, immunotoksyczne, o podłożu podrażnieniowym oraz nowotworowe. Wiele grup zawodowych na świecie narażonych jest na działanie pyłów organicznych pracownicy rolnictwa, ochrony zdrowia, różnych gałęzi przetwórstwa aż do pracowników biurowych.
EN
Organic dusts are numerous in work environments. They consist of plant and animal origin and microbiological agents. They may cause infectious, allergic, immunotoxic irritation and neoplasmatic diseases. Many workers in all the world are exposed on organic dusts ( agricultural workers, health workers, different kinds of processing workers and office workers.
11
Content available Profilaktyka chorób odkleszczowych
PL
Chorobami odkleszczowymi nazywamy choroby zakaźne przenoszone za pośrednictwem drobnych pajęczaków, zwanych kleszczami (lxodida). W Polsce są one wywoływane przez co najmniej 5 gatunków (lub grup gatunków) mikroorganizmów (wirusów, bakterii, pierwotniaków). Spośród nich największe znaczenie ma krętek Borrelia burgdorferi wywołujący boreliozę z Lyme, który jest częstą przyczyną chorób zawodowych u leśników i rolników. Główne kierunki profilaktyki chorób odkleszczowych obejmują: szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, unikanie spożywania surowego mleka, stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy w lesie lub na obrzeżach lasu, przegląd ciała i wzięcie natrysku po powrocie z pracy w lesie, szybkie i umiejętne usuwanie kleszczy przyssanych do ciała, stosowanie repelentów, edukację zdrowotną, opiekę medyczną nad zagrożonymi pracownikami leśnictwa i rolnictwa, działania prewencyjne ze strony pionu bhp lasów państwowych, redukcję liczebności kleszczy w środowisku naturalnym.
EN
Tick-borne diseases are infectious diseases transmitted by small arachnids called ticks (lxodida). In Poland, these diseases are caused by at least five species (or groups of species) of microorganisms (viruses, bacteria. protozoa). Of which, the most important is the spirochete Borrelia burgdorferi causing Lyme borreliosis, which is the frequent cause of occupational diseases in the forestry and agricultural workers. The main directions of the prevention of tick-borne diseases include: vaccination against tick-borne encephalitis, avoiding of the consumption of raw milk, use of the proper clothing during work in the forest, inspection of the body and taking shower after coming from forest. quick and proper removing of ticks adhered to body, use of repelltents, health education, providing medical care for endangered forestry and agricultural workers, preventive actions pursued by the management of the forest service, reduction of the tick number of natural environment.
PL
W wykazie chorób zawodowych obecnych jest 8 grup chorobowych powodowanych czynnikami o etiologii alergicznej oraz zakaźnej lub pasożytniczej Odnośnie do chorób alergiczny wiatach 2004 2012 od notowań o niewielką tendencję malejąca (w 2012 r. stanowiły ok. 3,7 % i wśród chorób powodowanych przez czynniki biologiczne i rozpoznanych jako zawodowe dominującą grupę stanowią choroby zakaźne lub pasożytnicze (prawie 30%) W tatach 80 190. XX w. dominowały WZW, gruźlica i bruceloza, natomiast obecnie należą do nich choroby przenoszone przez kleszcze, w szczególności borelioza, a dopiero na kolejnych miejscach WZW i gruźlica.
EN
The list of occupational diseases contains 8 disease groups caused by biological agents (allergic and infectious or parasitic diseases) A slightly downward trend was recorded in the number of allergic diseases in 2004-2012 (m 2012 about 3.7 %). Among the diseases caused by biological agents and recognized as occupational, infectious and parasitic diseases are the dominant group (30%). In the eighties and nineties, viral hepatitis, tuberculosis and brucellosis were the dominant, while now tick-borne diseases, including Lyme disease, are the leaders, followed by hepatitis and tuberculosis.
13
PL
Zagrożenia występujące w KWK „Budryk” to praktycznie wszystkie zagrożenia naturalne pojawiające się w polskim górnictwie oraz większość zagrożeń technicznych osobowych i organizacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki analizy występujących zagrożeń oraz wskazano środki i metody pracy minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadku. Określono miejsca powstawania, rodzaje i przyczyny wypadków oraz urazów nabytych w wypadkach na podstawie rocznych raportów sporządzanych przez służby BHP KWK „Budryk” w okresie 1999-2010. Przeanalizowano wypadki według rodzajów niebezpiecznych wydarzeń, kwalifikacji zawodowych pracowników, stażu pracy, a także uwzględniając umiejscowienie zmian powypadkowych na ciele poszkodowanych, czynności przy których poszkodowani ulegli wypadkom oraz liczbę wypadków przypadających na poszczególne dni tygodnia i miesiące. Przedstawiono wskaźniki wypadkowości i zachorowalności zawodowej wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wykazano, że podejmowane działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy zmierzają do tego, aby pracownicy czuli się bezpiecznie, a ryzyko które podejmują miało wymiar świadomego, akceptowalnego ryzyka.
EN
The risks in the Budryk coal mine include practically all kinds of natural risks that occur in Polish mining, as well as the majority of the technical, personal and organizational risks. The article presents the results of an analysis of those risks and indicates the means and methods intended to minimize the risk of accident occurrence. The locations, types and causes of accidents, as well as the injuries resulting from these accidents have been compiled from the annual reports performed by OSH services in the Budryk coal mine during the years 1999-2010. The accidents have been analyzed according to various kinds of dangerous events, the professional qualifications of the employees, and job seniority. Furthermore, the location of the injuries on the bodies of the victims, the activities in which the injured were engaged, and the number of accidents for each day of the week and for each month of the year have been taken into account. Both the accident and professional morbidity rates determined according to the regulations and procedures in force have been presented. It has been shown that the activities undertaken to increase work safety are aimed at making workers feel safer. It is also important that the risks which they undertake include a dimension of conscious and acceptable risks.
14
Content available Choroby „parazawodowe” czyli…
PL
Określenie „choroby parazawodowe” stosowane przez wiele lat zastąpiono określeniem „choroby związane z pracą” (niebędące chorobami zawodowymi). Badania epidemiologiczne wykazują, że w niektórych grupach zawodowych obserwuje się znacznie wyższą częstość lub zwiększone ryzyko występowania chorób o złożonej etiologii, nieznajdujących się w wykazie chorób zawodowych. Rodzaj i sposób wykonywanej pracy mogą stać się przyczyną różnych chorób, których powstanie czy ujawnienie może być związane z pracą.
EN
Defined “para-occupational diseases” used from many years was replaced by “work – related diseases” (not occupational diseases). Epidemiological examinations described, that in some age there are higher share or higher risk of multi – factor diseases, which are not described in occupational diseases register. The only possibility to have compensation in Poland for these diseases (work – related but not occupational diseases) is the court procedure The kind and track of work may cause many diseases not only described in the occupational diseases register.
PL
Znaczny wzrost rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu zwłaszcza wśród nauczycieli, skłonił autorów artykułu do przeanalizowania dostępnych materiałów naukowych i opracowania zasad profilaktyki oraz programu prewencji narządu głosu. Wszyscy polscy specjaliści z dziedziny foniatrii i laryngologii podkreślają w swoich pracach, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom emisji głosu jest usunięcie czynników wpływających na dysfunkcję.
EN
The significant increase in diagnosed occupational diseases related to voice disorders has prompted the authors to examine the available scientific materials and to develop principles of and a programme for preventing voice disorders. All Polish specialists in laryngology and phoniatrics stress that the most effective way to prevent the disturbance of speech is to eliminate factors contributing to the dysfunction.
16
Content available remote Armia osobistych ochroniarzy. BHP - środki ochrony indywidualnej
PL
Każdego dnia w Polsce i na świecie wciąż zdarza się wiele wypadków przy pracy, a zatrudnione osoby są narażone na choroby zawodowe. Trzeba starać się ograniczać ich występowanie przez stosowanie m.in. środków ochrony osobistej: głowy, twarzy, oczu i słuchu.
PL
Przedstawiono problem zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla kamiennego. Pylica płuc jest od wielu lat dominującą pozycją wśród chorób zawodowych w kopalniach węgla kamiennego. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowalności, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań oraz sposobów zmierzających do zmniejszenia stężenia pyłów na stanowiskach pracy. Zaproponowano rozwiązania zmniejszające ryzyko zachorowań m.in. poprzez zwiększenie świadomości wśród pracowników kopalni, wykorzystując do tego celu istniejące środki masowego przekazu. Wymiernym efektem tych działań, będzie zmniejszenie wskaźników zachorowań na pylicę płuc wśród pracowników kopalń.
EN
The problem of the pneumoconiosis morbidity rate in the hard coal mining industry was presented. Pneumoconiosis is since many years the dominating position among occupational diseases in hard coal mines.In order to reduce the morbidity rate risk, it is necessary to undertake all possible actions and means, aiming at the reduction of dust concentrations at work stations. Solutions have been proposed reducing the risk of falling ill, among other thinks through the increase of consciousness among mine workers, using for this purpose the existing mass media. An measurable effect of these actions will be the decrease of pneumoconiosis morbidity rate indices among mine workers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru natężenia hałasu na wybranych stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Obowiązkiem pracodawcy jest identyfikacja, ocena i szacowanie ryzyka zawodowego, które bezpośrednio wynika z występujących zagrożeń podczas pracy. Do analizy narażenia pracowników na skutki oddziaływania hałasu wybrano grupę pracowników z oddziałów eksploatacyjnych. Głównym źródłem hałasu w wyrobiskach są maszyny związane z urabianiem calizny. Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona metodą PN-N-18002 pozwoliła oszacować wielkość i stopień dopuszczalności ryzyka oraz wytyczyć kierunki profilaktyki. Ponadto w artykule porównano wartości tabelaryczne i rzeczywiste hałasu generowanego przez różne maszyny górnicze.
EN
The article presents the results of the noise measurement at selected workplaces in coal mines. The employer is obliged to identify, evaluate and estimate occupational risk, resulting from existing hazards. To analyze the exposure of workers to noise, a group of mining division employees was selected. The main source of noise in excavations comes from machines and technological processes associated with mining of the body of coal. Risk assessment was carried out with use of the PN-N-18002 norm, which enabled to estimate the size and the degree of risk acceptability, while allowed to determine prevention methods. In addition, the article compares actual and tabulated values of noise for various mining machinery.
PL
W artykule omówiono metody zbierania danych dotyczących liczby zachorowań na zawodowe choroby skóry rąk w różnych krajach świata. W Wielkiej Brytanii są to systemy EPIDERM, OPRA, THOR, w krajach nordyckich: NOSQ-2002/SHORT i NOSQ-2002/LONG, a we wszystkich krajach europejskich – EODS.
EN
Methods of data collection related to worldwide hand dermatosis have been presented in the article. In the United Kingdom the following systems are used: EPIDERM, OPRA, THOR, in Nordic countries such data being NOSQ-2002/SHORT and NOSQ-2002/LONG, while in all European states EODS system is present.
PL
Metoda Scoreboard stanowi jeden z instrumentów polityki UE, które są wykorzystywane do oceny realizacji strategii i zapewniają możliwość analizy występujących trendów oraz stopnia osiągnięcia wspólnych celów. W roku 2009 metodę Scoreboard zastosowano do oceny działań podejmowanych przez kraje UE w celu realizacji strategii Wspólnoty Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. W artykule przedstawiono podstawowe obszary działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które uwzględniono w ocenie oraz jej wyniki dla 27 krajów UE, zwracając szczególną uwagę na ocenę sytuacji w Polsce na tle innych krajów UE.
EN
Scoreboard is a voluntary policy instrument used to evaluate implementation of a strategy. It makes it possible to analyse trends and the degree to which common goals are achieved. In 2009 Sowtoarc was used to evaluate the implementation of the Community Strategy on safety and health at work 2007-2012. This article discusses topics in Scoreboard 2009 as well as basic results of a Scoreboard survey conducted in 27 EU countries. The results achieved in Poland in comparison with other Member States are stressed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.