Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jedną z najtańszych i najszybszych metod pozyskania informacji o położeniu punktów granicznych jest wykorzystanie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych. Metoda ta bazuje przede wszystkim na istniejących mapach ewidencyjnych i katastralnych, które zostały uprzednio zeskanowane i wpasowane. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zasady dotyczące skanowania map analogowych oraz transformacji rastrów tych map w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również istniejących badań i publikacji. Podstawowym celem artykułu jest oszacowanie wartości błędu położenia punktów granicznych (atrybut BPP), których położenie wyznaczono na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, z uwzględnieniem m.in. błędu pomiaru punktu czy skali mapy.
EN
One of the cheapest and fastest methods of obtaining information on the boundary points position is the use of geodetic cartometric measurements. This method is based on existing cadastral maps that have been previously scanned and calibrated. This article presents the basic principles of scanning analog maps, transformation of these maps in the context of applicable law, as well as existing research and publications. The main purpose of the article is to estimate the boundary point position mean error (BPP attribute), location of which was determined on the basis of geodetic cartometric measurements, including point measurement error or map scale.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały historyczne regulacje prawne oraz wykorzystywane technologie pomiarowe mające wpływ na dokładność wyznaczenia położenia punktów granicznych. Artykuł został podzielony na cztery części opisujące okresy regulowane różnymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi technicznymi: okres zaborów, okres dwudziestolecia międzywojennego, okres od zakończenia drugiej wojny światowej do 1979 roku oraz okres od 1979 do 2011 roku. Dla każdego z okresów podjęto próbę określenia dokładności wyznaczenia położenia punktu granicznego w kontekście współczesnych wymagań katastru. Zaproponowano również wartość atrybutu BPP, jaką można przypisać punktom w zależności od daty wykonania pomiaru oraz zastosowanej metody pomiarowej.
EN
This article presents historical legal regulations and measurement technologies that affect the accuracy of determining the boundary point location. The article was divided into four parts. Each part describes the period of time, when various legal regulations were in force: the partitions period, the interwar period, the period since the end of World War II to 1979 and the period since 1979 to 2011. For each period an attempt was made to determine the boundary point location accuracy determining in the context of modern cadastre requirements. Also the BPP attribute value is proposed that can be assigned to points depending on the date of the measurement as well as the measurement method used.
PL
Jakość danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków zależna jest od dwóch czynników: wiarygodności i dokładności. Wiarygodność danych przestrzennych w ewidencji budynków i gruntów można ocenić na podstawie atrybutu ZRD „Źródło danych o położeniu punktu”. Zagadnienie to zostało już szeroko omówione w [1] i [2]. Informacja o dokładności położenia punktów granicznych jest zawarta w atrybucie BPP „błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy”. Artykuł prezentuje kwestie dokładności, począwszy od międzynarodowych norm ISO, poprzez Polskie Normy, do aktów prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków na terenie Polski. W artykule przedstawiono trzy rodzaje dokładności ukazane w normie PN-EN ISO 19157:2014: dokładność położenia, dokładność czasowa i dokładność tematyczna. W kontekście bazy danych ewidencji gruntów i budynków na szczególną uwagę zasługuje dokładność położenia, odnosząca się do punktów granicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczeniem błędu położenia punktu granicznego, wskazując czynniki mające wpływ na jego wartość oraz zmiany w definiowaniu atrybutu BPP na przestrzeni czasu. Przedstawiono również powiązanie atrybutu BPP z numerycznym opisem granic oraz polem powierzchni działki.
EN
Spatial data quality on land and buildings register depends on two factors: reliability and accuracy. The reliability of spatial data in the building and land register can be assessed on the basis of the ZRD attribute „data sources on the boundary point location”. This issue has already been extensively discussed in [1] and [2]. Information about the boundary points location accuracy is contained in the BPP attribute „mean error of the boundary point position relative to the first-order geodetic control”. The article presents issues of accuracy, starting from international ISO standards, through Polish Standards, to legal acts directly related to keeping land and buildings register in Poland. The article presents three types of accuracy indicated in the PN-EN ISO 19157:2014 standard: positional accuracy, time accuracy and thematic accuracy. In the context of the land and buildings register database, the boundary point positional accuracy deserves special attention. The article presents issues related to determining the boundary point position error, indicating factors affecting its value as well as changes in defining the BPP attribute over time. The relationship between the BPP attribute and the boundary numerical description and the plot area are also presented.
PL
Korzystając ze zbioru danych opisujących rzeczywistość, istotną kwestią jest wiedza o jakości danych w nim zgromadzonych. W przypadku ewidencji gruntów i budynków, która stanowi podstawę m.in. planowania przestrzennego, określania wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej czy gospodarki nieruchomościami, określenie jakości danych w niej zawartych będzie miało kluczowe znaczenie. W kontekście rozważań wiarygodności i dokładności danych gromadzonych w bazie danych ewidencyjnych należy odnieść się przede wszystkim do dwóch atrybutów punktu granicznego: źródła danych o położeniu punktu granicznego (ZRD) oraz błędu średniego położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP). Artykuł przedstawia często wykonywane prace geodezyjne związane z określaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i wskazuje, jakie atrybuty ZRD mogą zostać nadane punktom granicznym określonym w toku tych czynności. Dla każdego z postępowań wskazano wartość atrybutu ZRD zależną m.in. od wyniku przeprowadzonego postępowania czy też od wykorzystanej metody pomiaru.
EN
Using the data set describing reality, important issue is the knowledge of data quality collected in this set. In case of land and building register, which forms the basis of among others spatial planning, determining the size of taxes and benefits, designation of real estate in land and mortgage register, public statistics or real estate management, determining the quality of included data will be crucial. In terms of credibility and accuracy of data collected in the cadastral database, reference should be made primarily to two boundary point attributes: data sources on the boundary point location (ZRD) and the boundary point average position error in relation to the geodetic control network (BPP). This article presents frequently performed geodetic works related to determining the course of cadastral parcels borders and indicates which ZRD attributes can be given to the border points specified in the course of these activities. For each of the proceedings, the ZRD attribute value was indicated depending on, among others the result of the procedure carried out or the measurement method used.
EN
The purpose of this article was to evaluate the procedure for excluding land from agricultural production in the context of disclosing land use changes in the land and building records. In order to examine the problem presented, a descriptive analysis of existing legal acts and publications was performed, and a case study was analized. The research was based on data from 2010-2019 obtained from the District Eldership and District Center of Geodetic and Cartography Documentation in Kazimierza Wielka (Świętokrzyskie Voivodeship). The work presents subsequent stages related to the disclosure of changes in land development created on the land as a result of the start of the investment process. Attention was drawn to the extension of the investment process by the applicants for excluding land from agricultural production. Studies have shown that only 15% of decisions authorizing the exclusion of land from agricultural production in the Kazimierz District in the years 2010-2018 were actually implemented and completed with updating the land and building records. However, this is not a value corresponding to the real number of excluded areas, because based on the field interview, it can be indicated that only on 12% of the analyzed plots, the investment process was not started on the land. This is primarily due to the obligation to pay a fee for the sole exclusion of land from agricultural production, but also to a change in the method of calculating the tax from agricultural tax, to a several times higher property tax.
PL
Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym. Jest ono fundamentem prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa oraz zrównoważonej gospodarki. Obowiązujące przepisy w szczegółowy sposób opisują rolę właściciela w trakcie realizacji procesów geodezyjno-prawnych i postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami. Sytuacja komplikuje się w przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela nieruchomości, wówczas w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Posiadacz samoistny faktycznie włada nieruchomością jak właściciel, jednak jego rola w postępowaniach administracyjnych takich jak rozgraniczenie nieruchomości, czy też w procesach geodezyjno-prawnych nie jest jednoznaczna. Artykuł ma na celu scharakteryzowanie osoby posiadacza samoistnego oraz określenie roli jaką przyjmuje on m.in. przy ustaleniu przebiegu granic, rozgraniczeniu nieruchomości, wznowieniu znaków granicznych czy scaleniu i wymianie gruntów. Przedmiotem badań będą prawa i obowiązki posiadacza samoistnego. Wskazane zostaną możliwe rozwiązania legislacyjne, pozwalające na sprawne i skuteczne przeprowadzenie analizowanych procedur i postępowań, a zarazem zapewniające poszanowanie praw do nieruchomości.
EN
Ownership is the most important property law. It constitutes the foundation of rightly functioning society and sustainable economy. The role of owner in legal surveying processes and administrative proceedings related to real estate is specifi cally described in the law. The situation is more complicated in case of grounds with unsettled legal status. When it is impossible to determine the owner of real estate in the cadastre the data of people and organization units who rule these grounds based on principles of self-existent ownership are revealed. The self-existent owner rules the real estate as owner, but his role in an administrative proceedings like real estate delimitation as well as in legal surveying processes is not unambiguous. The goal of this article is the characterization of self-existent owner person and evaluation of his role during among others: determination of parcel boundaries, real estate delimitation, recovery of boundary marks or consolidation and exchange of lands. The rights and duties of self-existent owner are the main subject of the research. Possible legal solutions both: allowing effi cient and effective performing of analysed procedures and proceedings as well as ensuring respect for property rights are also indicated and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.