Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The main reason for writing the article is to demonstrate the impact of knowledge management on the functioning of public administration. Multiprocessing in this respect in public administration means that knowledge management has a wide dimension. Design/methodology/approach: The article is theoretical, its purpose is to explain the essence of the issue, which is knowledge, and to give an example of knowledge management in the context of human resource management at a state university. The theoretical scope of work includes broadly understood knowledge, its management in public administration. Findings: In the context of achieving the objectives of the article are: - public administration has been shown to focus on finding and accumulating areas of knowledge, - explained what is effective knowledge management in public administration and what processes take place in it, - features of knowledge-oriented public administration were indicated, - categories of knowledge in public organizations are discussed in detail, - an example of knowledge management at a university in the context of human resources was given. Social implications: During the work on the article, the importance of the need to deepen knowledge by each member of the public organization was recognized so that it was current, broad, i.e. covering various aspects, true and bringing the expected results or solutions. Originality/value: The novelty and innovation of the article may be the author's suggestions on how to effectively manage knowledge of public administration staff.
EN
The article is devoted to the research of the world positive and negative experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions. The research is carried out in the context of the sustainable development of energy-dependent regions, which is one of the key global agendas for the transition of all countries to a low carbon economy and the reduction of greenhouse gas emissions, in the context of the UN Sustainable Development Goals to 2030. The authors analysed the institutional features of the experience of just transformation in Australia and Poland, the shortcomings of the transforming process of energy-dependent regions in European countries such as the United Kingdom and the Netherlands, and also some initial directions for further energy transition in the German and Czech regions.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu światowych pozytywnych i negatywnych doświadczeń odnoszących się do administracji publicznej i transformacji regionów zależnych od energii. Badania przeprowadzono w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów zależnych od energii, który stanowi jeden z kluczowych elementów w globalnym przejściu wszystkich krajów na gospodarkę niskoemisyjną i redukcji emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. Autorzy przeanalizowali cechy instytucjonalne przykłady sprawiedliwej transformacji w Australii i Polsce, niedociągnięcia procesu transformacji regionów zależnych od energii w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania i Holandia, a także kilka kierunków możliwej dalszej transformacji energii w Niemczech i Czechach.
PL
: Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące stanu systemu szkolenia obronnego w Polsce po zmianach wprowadzonych w 2015 r. oraz wskazanie kierunków doskonalenia tej części przygotowań obronnych. Ponadto, ukazanie istoty szkolenia obronnego oraz jego roli w przygotowaniach obronnych państwa. Kilku letni okres obowiązywania aktu wykonawczego do ustawy w zakresie szkolenia daje możliwość dokonania wstępnej oceny rozwiązań w nim zawartych.
EN
The subject of the study are selected issues regarding the current state of the defense training system in Poland after the changes introduced in 2015 and indication of the directions for improving this part of defense preparations. In addition, showing the essence of defense training and its role in the defense preparations of the state. The several-year validity period of the implementing act to the Act in the field of training gives the opportunity to make a preliminary assessment of the solutions contained therein
5
PL
Jedną z zasadniczych funkcji administracji publicznej jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa m.in. przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami związanymi z siłami natury i działalności człowieka w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania w tym zakresie będą realizowane w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonującego w nim systemu (podsystemu) obronnego państwa m.in. poprzez realizację szeregu przedsięwzięć pozamilitarnych, określonych w wielu przepisach prawa, a w szczególności zadań operacyjnych, które będą wykonywane przez organy kierowania i podległe im jednostki organizacyjne administracji publicznej wszystkich szczebli. Z doświadczeń historycznych wynika, że zagrożenia militarne są nadal realne, ponieważ wynikają z natury człowieka i nieuchronnych konfliktów interesów. Zatem wojny były, są i będą tylko zmieni się ich forma i sposoby prowadzenia. Podstawowym sposobem zapobieżenia wojnie są przygotowania obronne, w myśl starożytnej zasady Wegecjusza, która głosi, że: jeśli chcesz pokoju to gotuj się do wojny.
EN
One of the essential functions of public administration is to provide citizens with basic m.in security conditions. Against the potential and real dangers of the forces of nature and human activity in times of peace, crisis and war. Tasks in this area will be pursued within the framework of the national security system and the operating system (subsystem) of the defence m.in State. Through the implementation of a number of non-military ventures, as defined in a number of legal provisions, in particular operational tasks, which will be exercised by the steering authorities and the organizational units of the public administrations of all levels. Historical experience shows that military threats are still real, because they stem from the nature of human beings and imminent conflicts of interest. So the wars were, they are and will only change their form and ways of carrying. The primary way to prevent war is by defensive preparations, according to the ancient principle of Wegecus, which procreate that if you want peace then get ready for war.
PL
Sentencją przeprowadzenia przeze mnie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa, rozumiane jako „proces realizowany przez wszystkie pozamilitarne podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych podmiotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”, stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu rozdziału, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów mających na celu określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Przeprowadzone analizy w przedmiotowym zakresie umożliwiły na określenie kierunków doskonalenia tych przygotowań ora sformułowanie rekomendacji.
EN
The sentence of my assessment of non-military defense preparations in Poland was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but you need to "know why". Considering the nature of the problem, it should be remembered that non-military state defense preparations, understood as "the process carried out by all non-military entities of the state defense system, covering all planning, organizational and material-financial undertakings aimed at preparing forces and means and methods (procedures) of action these entities to ensure the survival of the state and its citizens in the event of an external security threat and during war, "constitute a vast interdisciplinary area of knowledge. Therefore, the author had to adopt certain restrictions referring to the title of the chapter, which in consequence led to the selection of specific priorities aimed at determining the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of non-military defense preparations in Poland. The analyses carried out in the subject area allowed to determine the directions of improvement of these preparations and to formulate recommendations.
PL
Obowiązek odbierania faktur elektronicznych przez administrację publiczną powoduje, że zarówno urzędnicy, jak i przedsiębiorcy mają wiele pytań. Jak zarejestrować się na PEF? Czy wszystkie zamówienia muszą „przechodzić” przez platformę? Czy można posiadać profile u obu Brokerów? Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania.
EN
A very important aspect of modern websites is their usability. Thanks to modern, and constantly developing technologies it is possible to create user-friendly services for each user. The usefulness of online services may be considered in terms of their functionality, clarity, and accessibility. It is particularly important that these criteria are met by public administration websites. The aim of this paper is to present the most common usability errors identified on the websites of public administration units as well as to indicate the links between particular types of problems and traditional heuristics of Jakob Nielsen. The survey was conducted by evaluating the websites of the Public Information Bulletin in Poland (BIP, which stands for "Biuletyn Informacji Publicznej''), which are supposed to provide universal access to public information by the citizens of the country. A heuristic method (based on J. Nielsen's heuristics) was used to evaluate 60 websites. The errors obtained were grouped into 14 categories. Each of the error groups was assessed by an expert in terms of its importance for the overall assessment of the website's usefulness. The analysis of relations between the identified categories of errors and heuristics of Jakob Nielsen indicates a need for specifying heuristics in the context of evaluating the usability and availability of public administration websites.
EN
The government of Saudi Arabia has adopted M-Government for the effective delivery of services. One advantage that it offers is unique opportunities for real-time and personalized access to government information and services. However, a low adoption rate of m-Government services by citizens is a common problem in Arab countries, including Saudi Arabia, despite the best efforts of the Saudi government. Therefore, this paper explores the determinants of citizens' intention to adopt and use m-Government services, in order to increase the adoption rate. This study was based on the Mobile Government Adoption and Utilization Model (MGAUM) that was developed for the purpose. Data was collected, and the final sample consisted of 1,286 valid responses. The descriptive analysis presented in this paper indicates that all the proposed factors in our MGAUM model were statistically significant in influencing citizens' intention to adopt and use m-Government services.
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem jest specyficznym rodzajem zarządzania, ze względu na złożoność i wieloaspektowość ujmowania bezpieczeństwa. Obejmuje szereg działań wymagających planowania, organizowania, motywowania (w tym przewodzenia) oraz kontrolowania procesów zarządczych realizowanych w poszczególnych podsystemach. Znaczącą rolę w sprawnym funkcjonowaniu tychże podsystemów odgrywa administracja publiczna pełniąca rolę służebną, a przy tym pierwszoplanową z perspektywy kontaktów z odbiorcą – obywatelem. A artykule przedstawiono korzyści płynące z efektywnego komunikowania się administracji publicznej z otoczeniem poprzez wykorzystanie public relations. Wykazano, że idealnym narzędziem wspomagającym jest koncepcja marketingu relacji, będąca również idealną płaszczyzną kształtowania kultury bezpieczeństwa poprzez lojalność i otwartość władzy na potrzeby indywidualnego odbiorcy (obywatela).
EN
Security management is a specific type of management, due to the complexity and multifaceted nature of the security recognition. It includes a number of activities that require planning, organizing, motivating (including conducting) and controlling management processes implemented in each subsystem. A significant role in the efficient functioning of these subsystems is played by the public administration, which plays a serving role, and at the same time a priority from the perspective of contacts with the recipient – a citizen. Considering above, the aim of the study was to present the benefits of effective communication of the public administration with the environment through the use of public relations. It has been shown that the ideal tool for assisting is the concept of relationship marketing, which is also an ideal platform for shaping the security culture through loyalty and openness of power to the needs of the individual recipient (citizen).
PL
W artykule omówiono wybrane bieżące problemy w zakresie stosowania norm prawa administracyjnego, w szczególności dotyczących instytucji kontroli i nadzoru administracji publicznej. Wskazano na prawne uwarunkowania kształtujące specyfikę polskiego modelu sądowej kontroli administracji publicznej. Dokonano rekonstrukcji i odróżnienia pomiędzy pojęciami kontroli i nadzoru, a także innymi formami ingerencji w działalność administracyjną. Wskazano na uprawnienia kontrolne faktycznie sprawowane przez sądy, potwierdzające, iż organy te pełnią funkcję instytucji kontroli w systemie prawnym administracji publicznej. Badanie, mające za przedmiot przeobrażenia w systemie sądownictwa administracyjnego, przeprowadzono dualistycznie, tj. z teoretycznoprawnego i dogmatycznoprawnego punktu widzenia. W jego następstwie wskazano zalety i wady reformatoryjnego modelu sądownictwa. Ponadto przedstawiono szersze tło prawa administracyjnego w dziedzinie zjawisk społecznych i politycznych oraz zmian w ich społecznej percepcji.
EN
The text discusses the selected current problems in the scope of application of the norms of the administrative law, in particular regarding the institutions of control and supervision of public administration. The article discusses the specificity of the Polish model of judicial control of public administration. It explains the notion of control, the existing differences between the review and the supervision, and also with other forms of interference in the administrative activity. In particular, the controlling power exercised by the courts was presented, with the arguments supporting the thesis that these organs perform a controlling function. From the legal theory and the legal dogmatic point of views the issues related to the problems arising from changes in the system of administrative courts were presented. The advantages and disadvantages of the reformatory model of the judiciary are shown. Moreover a broader background of administrative law has been presented in the field form of social and political phenomena and changes in their social perception.
EN
Determining the effectiveness of the organization's activities is important from the point of view of not only the people who manage it, but also all its interaserians. For this reason, the popularity of various types of tools supporting business management is growing, as exemplified by the strategic scorecard. The aim of this article is to present the subject of the strategic scorecard in relation to public administration and city management. The article presents a proposal to extend the standard perspectives of a balanced card with a social perspective and deliveries. In addition to their characteristics, exemplary goals and measures have been proposed that can be used to assess the areas represented by these perspectives.
PL
Określenie efektywności działalności organizacji jest istotne z punktu widzenia nie tylko zarządzających nią osób, ale również wszystkich jej interesariuszy. Z tego powodu rośnie popularność różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, których przykładem jest strategiczna karta wyników. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strategicznej karty wyników w odniesieniu do administracji publicznej i zarzą-dzania miastem. W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia standar-dowych perspektyw zrównoważonej karty o perspektywę socjalną i dostaw. Oprócz ich charakterystyki zaproponowano również przykładowe cele mierniki, które mogą być wykorzystane w ocenie obszarów reprezentowanych przez te perspektywy.
PL
Postrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.
EN
The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It’s a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wpływ informacji oraz systemu informacyjnego na proces podejmowania decyzji przez menadżerów (kierowników średniego szczebla) w administracji publicznej a także czynniki i bariery racjonalnego podejmowania decyzji. Dodatkowo, zaprezentowano teoretyczny model badawczy podejmowania decyzji w administracji publicznej i na tej podstawie przeprowadzono badania empiryczne w przykładowej jednostce ZUS.
EN
The article presents the impact of information and information system on the decision making process by middle managers in public administration as well as factors and barriers to rational decision making. In addition, it was presented the theoretical research model for decision making in public administration. Empirical studies were carried out in the example unit of ZUS.
PL
Rozwijanie potencjału organizacji publicznej w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na talenty urzędników odgrywa zasadniczą rolę. Kadrze zarządzającej zależy bowiem na urzędnikach z odpowiednim doświadczeniem, systemem wartości, o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, z fachową wiedzą, potencjałem, czyli cechach warunkujących efektywne wyniki pracy. Kompleksowe zarządzanie talentami urzędników wiąże się z przyjęciem konkretnej strategii organizacji publicznej zorientowanej na rozwój kadry, współpracę i osiąganie rezultatów zgodnych z ważnymi wartościami. Celem artykułu jest omówienie potencjału organizacji publicznej w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej z uwzględnieniem istoty talentu urzędników, ich cech osobowościowych i umiejętności, oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych z tym związanych.
EN
The development of the potential of a public organization in the aspect of human resources management oriented to talent of officials plays a fundamental role. The management staff depends on officials with relevant experience, a system of values, with high qualifications and skills, with specialist knowledge, potential, or features that determine effective work results. Comprehensive talent management of officials is connected with the adoption of a specific public organization strategy oriented to staff development, cooperation and achieving results consistent with important values. The aim of the article is to discuss the potential of public organization in the context of human resources management in public administration, taking into account the essence of officials' talent, their personality traits and skills, and to present the results of pilot studies related to this.
EN
The permanent increase in the number of projects implemented in public administration, as well as the implementation of several projects at the same time causes that some processes are repeated and take the form of functions that can be treated as permanent tasks assigned to positions or organizational units. Additionally, the increase in the complexity of projects and the need to gather knowledge and experience from accomplished projects are in favour of the need to build and operate a project management office in these units. The article is an attempt to identify organizational units in town offices with county rights in Poland that realise typical tasks for a project management office. The study concerns the determination of the place of these units in an organizational structure and tasks implemented by selected organizational units acting as a project management office.
PL
Ciągły wzrost liczy realizowanych projektów w administracji publicznej, a także realizacja w tym samym czasie kilku projektów powoduje, że niektóre procesy powtarzają się i przybierają postać funkcji, które mogą zostać potraktowane jako stałe zadania przydzielone stanowiskom bądź jednostkom organizacyjnym. Dodatkowo, wzrost stopnia skomplikowania projektów i potrzeba gromadzenia wiedzy i doświadczenia ze zrealizowanych projektów przemawiają za potrzebą budowy i funkcjonowania biura zarządzania projektami w tych jednostkach. W artykule podjęto próbę identyfikacji jednostek organizacyjnych w urzędach miast na prawach powiatu w Polsce, które realizują zadania typowe dla biura zarzadzania projektami. Określono miejsce tych jednostek w strukturze organizacyjnej oraz wskazano zadania realizowane przez wybrane jednostki organizacyjne pełniące rolę biura zarzadzania projektami.
19
Content available Innowacje w organizacjach publicznych
EN
The phenomenon of innovation is generally understood as introducing something new or improvement in an area that can be specific actions and processes, ideas and concepts, customs and norms of conduct and behavior in various areas and situations of economic and social life. Systemic changes that have been taking place in Poland for over ten years have a significant impact on both companies and institutions. The purpose of this article is to show examples of innovations implemented in recent years in public organizations. The scope of the article includes a review of literature in the area of general concepts concerning public organizations, including issues related to general court, public administration and penitentiary. Significant problems related to the possibilities of applying the indicated solutions in the surveyed organizations have only been signaled in the article and will constitute the basis for further in-depth research.
PL
Zjawisko innowacji na ogół jest rozumiane jako wprowadzanie czegoś nowego lub ulepszanie w jakimś obszarze, którym mogą być konkretne działania i procesy, idee i pojęcia, zwyczaje i normy postępowania i zachowania w różnych dziedzinach i sytuacjach życia gospodarczego i społecznego. Zmiany systemowe, które dokonują się w Polsce od kilkunastu lat mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, jak i instytucje. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przykładów innowacji wdrażanych w ostatnich latach w organizacjach publicznych. W zakres artykułu wchodzi przegląd literatury z obszaru ogólnych pojęć dotyczących organizacji publicznych, z uwzględnieniem kwestii dotyczących sądownictwa powszechnego, administracji publicznej i więziennictwa. Istotne problemy związane z zastosowaniem wskazanych rozwiązań w badanych organizacjach zostały w artykule jedynie zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych pogłębionych badań.
20
Content available Administracja publiczna jako dobro publiczne
PL
Funkcjonowanie administracji publicznej powinno służyć podnoszeniu dobrobytu społeczeństwa poprzez efektywnie działające struktury, ale także dążeniu do stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma obniżanie kosztów transakcyjnych i znoszenie barier instytucjonalnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę rolę administracji publicznej we wzroście konkurencyjności gospodarki należałoby podjąć próbę budowy nowoczesnego i efektywnego aparatu administracji. Wymaga to jednak zmiany optyki widzenia problemu i przesunięcia punktu ciężkości z biurokracji w kierunku dobra publicznego zarówno obywateli, jak i podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie roli administracji publicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym i wykazanie, iż konkurencyjna gospodarka wymaga efektywnie funkcjonującej administracji publicznej. W tekście przedstawiono także specyfikę funkcjonowania sektora publicznego, wskazując przy tym na kluczowe cechy dóbr i usług publicznych. Postawiono tezę, iż administracja publiczna, będąc częścią sektora publicznego, ma jednocześnie klasyczne właściwości przypisywane dobrom publicznym i tym samym może być uznana za dobro publiczne. Co więcej, administracja publiczna może być rozpatrywana niejako w podwójnej roli, jako instytucja sama w sobie jest bowiem dobrem publicznym, ale także jako instytucja, która świadczy dobra i usługi publiczne. Niniejszy artykuł stanowi teoretyczne rozważania nad administracją publiczną rozpatrywaną w kontekście dobra publicznego.
EN
The functioning of public administration should serve to enhance the well-being of society through efficient structures, but also to create a favorable investment climate. Particular im-portance in this regard is to reduce transaction costs and remove the institutional barriers to do-ing business. Considering the role of public administration in increasing the competitiveness of the economy, one should attempt to build a modern and effective administration apparatus. However, this requires changing the perception of the problem and shifting the focus from bu-reaucracy to the direction of the public good of both the citizen and the business. The purpose of the article is to present the role of public administration in socio-economic development and to demonstrate that a competitive economy requires an effectively functioning public administration. The text also presents the specificity of the functioning of the public sector, indicating at the same time the key features of public goods and services. The thesis has been made that public administration, being part of the public sector, has at the same time classic properties attributed to public goods and thus can be considered a public good. What is more, public administration can be considered in a dual role, as an institution is in itself a public good, but also as an institution that provides public goods and services. This article is a theoretical consideration of public administration considered in the context of public good.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.