Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim chronione. Wyniki badań wykazały, iż zapisy normy PN-EN 62305- 4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego mającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa.
EN
The article presents the results of laboratory tests of energy coordination of varistor surge protection devices (SPD) with end devices, which should be protected thanks to them. The test results showed that the provisions of the PN-EN 62305-4:2011 [5] standard are not consistent with the PN-EN 61000-4-5 [6] standard, which can directly provide damage to the end device having the CE declaration and protected by a varistor SPD.
PL
Źródła światła zawierające elektroniczne układy zasilające narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. W artykule omówiono szczegółowo problem ochrony przeciwprzepięciowej źródeł światła na tle ogólnych warunków ubezpieczeń, które wyłączają odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych za szkody w m.in. żarówkach i lampach.
EN
Light sources containing electronic power supply systems are exposed to overvoltages randomly appearing in selected parts of the extensive distribution system. The article discusses in detail the problem of overvoltage protection of light sources with the background of general insurance conditions, which exclude the liability of insurance companies for damages in light bulb and lamps.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
PL
W artykule przedstawiono sposoby ochrony przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia. Przedstawiono podstawowe założenie oraz opisano działanie proponowanego kompleksowego systemu, który może być modyfikowany w zależności od potrzeb techniczno-ekonomicznych oraz możliwości terenowych.
EN
The article presents methods overvoltage protection of medium voltage overhead lines. The basic assumption is presented and the operation of the proposed comprehensive system is described. The proposed system can be modified depending on technical and economical needs, as well as on-site conditions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie przepięć powstających w trakcie wyłączania transformatorów w rzeczywistych układach zasilania. Analizowane sieci zasilane są z typowych kopalnianych pól rozdzielczych, w których zabudowano wyłączniki lub styczniki 6 kV próżniowe bądź oparte o gasiwo w postaci gazu z sześciofluorkiem siarki (SF6). Z uwagi na szybkie zmiany technologiczne w rozwiązaniach konstrukcyjnych styczników i wyłączników około dziesięciokrotnemu skróceniu uległy czasy własne wyłączania obwodów zasilanych. Skrócenie czasu rozłączania obwodów zasilających skutkuje znaczącym wzrostem wielkości napięcia po zadziałaniu stycznika lub wyłącznika. Mając na uwadze, że urządzenia te są zainstalowane w strefach zagrożonych wybuchem, podjęto próbę obliczenia wielkości tych przepięć w oparciu o rzeczywiste, istniejące na kopalniach układy zasilania.
EN
This paper presents the issue of overvoltages when switching off transformers in actual power supply systems. The analysed power supply networks for transformers are powered from typical mining substation bays with 6 kV vacuum or sulfur hexafluoride (SF6) circuit breakers or contractors. Given fast technological changes in design solutions for contractors and circuit breakers, switching-off times of supplied circuits have gone down ten times. Shorter switching-off times of supplied circuits cause a considerable increase in voltage once the contractor or circuit breaker activates. Due to the fact that such devices are installed in potentially explosive atmospheres, an attempt has been made to calculate such overvoltages based on actual power supply systems in mines. From the point of view of operation safety, an important result of the calculations is the presence of the pulsatance difference before and after circuit breaker deactivation (ωN2-ω2) in the denominator of the formula (14) for recovery voltage. This is of cardinal importance for safety. When the value of pulsatance after circuit breaker deactivation (ωN) is similar to this value before circuit breaker deactivation (ω), the denominator then approaches 0, and recovery voltage up(t) approaches infinity. Therefore, when power services of mines plan to modernise their power grid, it is always recommended to recalculate the portion of the grid so as to avoid the pulsatance value before and after circuit breaker deactivation becoming equal (ωN = ω).
6
Content available remote Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przepięciami w sieciach SN oraz stosowane środki ochrony w tym zakresie. Przedstawiono zasady doboru ograniczników przepięć w sieci SN instalowanych na słupach z głowicami kablowymi. Przy doborze napięcia trwałej pracy uwzględniono również sposób pracy punku neutralnego sieci SN.
EN
The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.
PL
W artykule przeprowadzono badania dotyczące przepięć występujących podczas stanów łączeniowych dla linii współpracującej z podsystemem lokalnym. Przeanalizowano przepięcia pojawiające się w linii połączonej z podsystemem lokalnym podczas operacji łączeniowych, wymuszanych przez zmianę warunków pracy sieci. Badane były elektromagnetyczne przebiegi przejściowe w nieobciążonej linii po jej nagłym odłączeniu od zasilania. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na warunki wyłączania linii (moment oraz niejednoczesność odłączania), wpływ urządzeń przeciwprzepięciowych, rodzaj przekładnika oraz moc zwarciową podsystemów zasilających.
EN
In the paper the overvoltages occurring during switching states in the line cooperating with a local subsystem were investigated. Overvoltages appearing in the line connected to the local subsystem during switching operations, were analyzed, forced by the change of network operation conditions. Electromagnetic transients in the unloaded line were tested after its sudden disconnection from the power supply. In the research, particular attention was paid to the conditions of switching off the line (moment and non-simultaneous disconnection), the influence of surge protection devices, the type of voltage transformer and the short-circuit power of the power subsystems.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie problemów związanych z napięciowymi narażeniami systemu elektroenergetycznego, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Przeprowadzona została analiza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do elementów linii napowietrznej zasilającej rozpatrywaną stację 110 kV/SN. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu statystycznym na wybranym fragmencie linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, składającej się z różnego typu sylwetek konstrukcji wsporczych, a także modelu stacji 110 kV/SN. Symulacje zostały wykonane przy użyciu programu The Elektromagnetic Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The purpose of this work is to present the problems related to voltage stresses (overvoltages) of the power system caused by atmospheric discharges. Two possible scenarios of sources of these disturbance in the overhead power lines were analyzed in the paper: shielding failure and backflash over phenomena. The possibility of damage to the station equipment as a result of atmospheric discharge to the elements of the overhead power line supplying the considered station 110 kV / MV was analyzed. For this purpose, the overvoltages levels in the 110 kV substation were determined for the characteristic peak values of lightning currents at which the lightning protection is failed or the electrical strength of the insulation system used is lost. The simulations were carried out using The Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The paper presents an analysis of overvoltages caused by a direct lightning strike in intrusion detection system equipped with underground radiating cable sensors. Waveforms of currents and voltages in the system components are calculated using analytical formulas basing on a transmission-line model in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the inverse fast Fourier transform (IFFT). Three network configurations of the intrusion detection system are analyzed.
10
Content available remote Ochrona przed zewnętrznymi przepięciami w sieciach SN : podstawy teoretyczne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnętrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.
EN
The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplified way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in uninsulated and not fully insulated medium voltage lines.
11
Content available remote Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN : podstawy teoretyczne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnetrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fzyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.
EN
The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplifed way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in not insulated and not fully insulated medium voltage lines.
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
13
Content available remote Autotransformers for power systems
EN
When the primary and secondary voltages are obtained from the same winding, or from two windings which are galvanically connected, such a transformer is called an autotransformer. The paper will focus on fundamentals, design and applications of autotransformers of core-type design. The selected problems of insulating system will be discussed (e.g. end fed vs center fed HV lead bring out, stresses in the end insulation). Examples of the lightning impulse voltage distributions for different winding arrangements will be shown. Operational overvoltages will be also discussed.
PL
Transformator, w którym napięcie pierwotne i wtórne są pobierane z jednego uzwojenia lub z dwóch uzwojeń galwanicznie połączonych ze sobą, jest nazwany autotransformatorem. Artykuł omawia podstawy, konstrukcje i zastosowanie autotransformatorów o budowie rdzeniowej. Omówione zostaną wybrane zagadnienia układu izolacyjnego (np. porównanie różnych sposobów wyprowadzeń przewodu liniowego WN, naprężenia w izolacji końców uzwojeń). Przykładowe rozkłady napieć udarowych będą także omówione.
PL
Instalacje fotowoltaiczne narażone są na poważne uszkodzenie w wyniku zarówno bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, jak i indukowanych przepięć powstałych w odległości do kilkuset metrów od miejsca uderzenia pioruna. Ograniczniki przepięć zapewniają odpowiednią ochronę instalacji PV. Ograniczniki przepięć PV zwykle są dostosowane do napięć znamionowych w zakresie od 500 do 1500 V DC. Budowane są i testowane zgodnie z ogólną normą PN-EN 61643-11 oraz specyficzną normą dotyczącą ograniczników przepięć dla fotowoltaiki PN-EN 50539-11. Ogólne zasady zastosowania ograniczników przepięć w instalacjach PV można znaleźć w specyfikacji technicznej CLS/TS 50539-12 i normie PN-HD 60364-7-712.
PL
Lato już za nami, za oknem pojawiły się oznaki jesieni. Jednak już teraz warto pomyśleć o sezonie zimowym i przyjrzeć się zabezpieczeniom systemów odmrażania rynien dachowych. W sezonie letnim mógł on ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań atmosferycznych, a i w sezonie zimowym coraz częściej obserwuje się uderzenia pioruna.
PL
W artykule omówiono problematykę lokalizacji miejsca uszkodzenia, na skutek zwarć i przerw zupełnych jak i zwarć i przerw niezupełnych, w kablach elektroenergetycznych. Przedstawiono kilka metod lokalizacyjnych, ich porównanie i sposoby zastosowania. Wyszczególniono i przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń lokalizowanych kabli, ich rodzaje i sposoby naprawy. Większość metod sprawdza się w przypadku zastosowania przynajmniej trzech metod lokalizacyjnych łącznie. Przedstawione w artykule sposoby naprawy wykrytych uszkodzeń są sposobami praktycznymi, wykonywanymi na co dzień przez monterów i konserwatorów.
EN
The paper discussed the problem of the location of the damage site as a result of short-circuits and complete breaks as well as short-circuits and incomplete breaks in power cables. Several localization methods are presented, their comparison and methods of application. The most frequent causes of damage to localized cables and their types are listed and presented and ways to repair. Most methods work well when using at least three localization methods together. The methods of repairing the detected defects presented in this paper are practical methods.
EN
Results of calculations of overvoltages caused by a direct lightning strike to an underground coaxial cable are presented. Analytic formulas are used in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń przepięć spowodowanych przez bezpośrednie uderzenie pioruna w podziemny kabel koncentryczny. Wykorzystano wzory analityczne sformułowane w dziedzinie częstotliwości. Przebiegi w dziedzinie czasu obliczono z zastosowaniem Odwrotnej Dyskretnej Transformacji Fouriera (IDFT).
18
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
19
PL
Wartości szczytowe przepięć pojawiających się na zaciskach transformatorów są ograniczane przez stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepięć do wartości wynikających z koordynacji izolacji. Wartości przepięć docierających do zacisków transformatora są jednak większe od wartości maksymalnych napięć roboczych. Przepięcia są przenoszone przez uzwojenia transformatorów i propagują się wzdłuż linii zasilających. Zjawiska przejściowe w uzwojeniach i liniach mają wpływ na przebiegi i wartości maksymalne przepięć. W artykule przedstawiono analizę przepięć przenoszonych przez transformator i propagujących się w układzie doświadczalnym modelującym typowy fragment sieci rozdzielczej. Wyznaczono wartości maksymalne oraz częstotliwości rezonansowe przepięć generowanych przez udar napięciowy prostokątny o stromym czole i sygnał sinusoidalny w szerokim zakresie częstotliwości.
EN
The crest values of overvoltages appearing at the transformer terminals are limited by surge arresters to the level determined by the insulation coordination. Those values are much higher than maximum nominal voltage. Overvoltages are transferred through transformers and propagate along supplying lines. Transient phenomena in transformers and lines have influence on shapes and maximal values of overvoltages. Analysis of overvoltages transferred through transformers and propagated in experimental system modeling typical part of electrical distribution network are presented in the paper. Wartości maksymalne and resonant frequency overvoltages generated by surge voltage with short time to the crest nad sinusoidal signal in wide frequency have been determined
PL
Przepięcia piorunowe stanowią realne zagrożenie dla izolacji transformatorów energetycznych oraz ograniczenie ich niezawodności eksploatacyjnej. Bezpośrednie skutki ekonomiczne tych zjawisk wskazują na potrzebę rozpoznania rzeczywistych warunków oddziaływania przepięć na układy izolacyjne oraz analizę ich wpływu na pracę transformatorów. Przepięcia piorunowe w uzwojeniach transformatorów stanowią szczególnie ważne zagadnienie. W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu przepięć piorunowych w eksperymentalnym uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego, wyposażonym w dwa ekrany elektrostatyczne. Analizowano wpływ ekranów na wartości maksymalne przepięć oraz ich przebiegi czasowe. Wyniki symulacji rozkładów początkowych napięcia w uzwojeniu warstwowym ekranowanym oraz nieekranowanym zostały również przedstawione w artykule.
EN
Surge overvoltages pose a threat to a power transformer insulation system and may lead to the transformer failure. Internal overvoltages in the windings are particularly dangerous due to their direct impact on condition of the winding insulation system. The analysis of surge overvoltages distribution in an experimental layer type winding of power transformer is presented in this paper. The influence of electrostatic shields on magnitude and waveforms of surge voltages in the winding is analyzed based on measurement results. The simulation results of initial voltage distributions for shielded and unshielded winding are also presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.