Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
It is well known that the set of powers of any given order, for example squares, in a regular language need not be regular. Nevertheless, finite automata can identify them via their roots. More precisely, we recall that, given a regular language L , the set of square roots of L is regular. The same holds true for the nth roots for any n and for the set of all nontrivial roots; we give a concrete construction for all of them. Using the above result, we obtain decision algorithms for many natural problems on powers. For example, it is decidable, given two regular languages, whether they contain the same number of squares at each length. Finally, we give an exponential lower bound on the size of automata identifying powers in regular languages. Moreover, we highlight interesting behavior differences between taking fractional powers of regular languages and taking prefixes of a fractional length. Indeed, fractional roots in a regular language can typically not be identified by finite automata.
2
Content available Heritage of concrete Bristles
EN
Szczecin has significant amount of architecture made out of reinforced concrete. The article describes various examples of the work architects in the periods of pre-war and post-war modernism. The technical solutions of Szczecin's modernism can be regarded as an engineering showcase done by authors of buildings that make the European concrete heritage. It is usually a prestigious architecture located in the city's representative spaces. There is also symbolic art and architecture; architecture of necessity, for instance industrial or communication solutions. The article does not overlook the architecture of a forgotten, lost and unwanted cultural heritage.
PL
Szczecin posiada znaczne zasoby architektury żelbetowej. Artykuł opisuje różne przejawy twórczości architektów przedwojennego i powojennego modernizmu. Rozwiązania techniczne szczecińskiego modernizmu można uznać za inżynierski popis twórców wielu oryginalnych dzieł wpisujących się w europejskie dziedzictwo betonowe. Jest to najczęściej architektura prestiżowa ulokowana w przestrzeniach reprezentacyjnych miasta. Istnieje też sztuka i architektura symboliczna, architektura niezbędna, np. przemysłowa czy rozwiązań komunikacyjnych. Artykuł nie pomija architektury zapomnianej, utraconej oraz niechcianego dziedzictwa kulturowego.
3
Content available Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Cz.3
EN
The necessity and even inevitability of the construction repairinig has been shown. The construction repair as a sustainability development has been considered. In construction activity – in practice “on site” – a lot of rules of thumb are used. Those rules often seems to be far away from a scientific statement, however they are a consequence of scientific deliberation. In this context the standard PN-EN 1504 could be treated as the set of rules for concrete construction repair. However the standard is in many cases not easy, intricated and seems to be unfriendly to the readers. On that basis a premise has been shown to elaborate the comment to the standard: Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504; PWN, 2017, by L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz. In this paper author attempted to formulate rules of thumb for concrete construction repairs. The rules has been presented on the backdrop of science engineering relation as the highlights complemented with suitable pictures.
PL
Architektura Przestrzeni Magicznej, to pewien rodzaj poezji sztuki kształtowania przestrzeni bliskiej sztuce surrealizmu i architekturze postfunkcjonalizmu. Kategoria bliska idei „pretekstów architektonicznych”, jako teorii postępowania projektowego. Tam jest także miejsce dla poetyki transmutacji betonu.
EN
The architecture of the Magic Space is a kind of poetry of the art of shaping space close to the art of surrealism and the architecture of post-functionalism. This is a category close to the idea of “architectural pretexts” as a theory of design process. It is also a place for the poetics of the transmutation of concrete.
5
Content available Beton i mistrzowie transmutacji materii
PL
Beton w architekturze jest stosowany w konstrukcji budynków z motywacji racjonalistycznych i z powodów estetycznych. Najbardziej znaczące dokonania odbywały się nie bez udziału mistrza transmutacji. Takich przypadków naznaczonych wielkością architektury czas zweryfikował pozytywnie. Dziś wciąż powstają dzieła architektury, w których beton gra rolę zasadniczą.
EN
Concrete is used in architecture for the construction of buildings with rationalistic motives and for aesthetic reasons. The most significant accomplishments could not occur without the participation of the master of transmutation. Time has verified positively such cases marked by the greatness of architecture. Today there are still works of architecture in which concrete plays an essential role.
7
Content available Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Cz.2
EN
The necessity and even inevitability of the building repairing has been shown. The repair as a sustainability development has been emphasised. In building activity – in “on site” practice – a lot of rules of thumb are used. Those rules often seems to be far away from a scientific statement, however, they are a consequence of scientific consideration. In this context, the standard PN-EN 1504 could be treated as the set of rules for repair of concrete constructions. However, the standard is in many cases not easy, complicated and seems to be unfriendly to the readers. On this premise, a commentary to the standard has been developed: “Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504”; PWN, 2017, by L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz. This paper attempts to formulate rules of thumb for repairs of concrete building constructions. The rules have been briefly presented on the backdrop of science-engineering relation and illustrated with relevant pictures.
8
Content available remote Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz.1
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
PL
Przedstawiono wyniki badań związanych z oceną hybrydowych prętów kompozytowych jako niemetalicznego zbrojenia wybranych elementów betonowych stosowanych w obiektach infrastrukturalnych. Stwierdzono, że zwiększenie sztywności prętów kompozytowych z włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer) można uzyskać przez zastąpienie części włókien bazaltowych włóknami węglowymi. Omówiono efekty podjętej produkcji tego rodzaju prętów.
EN
The results of research related to the evaluation of hybrid composite bars as non-metallic reinforcement of selected concrete members used in infrastructural facilities are presented. It has been found that increasing the stiffness of basalt fiber composite bars (BFRP) can be achieved by replacing some basalt fibers with carbon fibers. The results of the production of such bars are discussed.
PL
W rozdziale poddano analizie metody wzmacniania betonowych belek zginanych oraz rodzaje stosowanego zbrojenia głównego. Omówiono rodzaje materiałów kompozytowych wykorzystywanych w budownictwie do wzmacniania i zbrojenia konstrukcji betonowych. Przedstawiono i porównano parametry oraz właściwości wytrzymałościowe tradycyjnego zbrojenia stalowego z nowoczesnymi prętami kompozytowymi FRP stosowanymi do zbrojenia belek betonowych. Ponadto scharakteryzowano najczęstsze przyczyny występowania awarii obiektów budowlanych i inżynierskich, a także streszczono tradycyjne metody wzmocnień żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo zaprezentowano alternatywne, bardziej efektywne metody wzmocnień betonowych konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych zbrojonych włóknami polimerowymi w tym również wzmocnień kompozytami wstępnie sprężonymi.
PL
Przedstawiono koncepcję kompozytów inteligentnych umożliwiających samodetekcję uszkodzeń w konstrukcjach cementowych.
EN
The article presents conception of smart composites enabling selfdetection of faults in concrete constructions.
12
Content available remote Systemy montażu słupów prefabrykowanych
PL
W artykule przedstawiono sposoby rozwiązań dla połączenia prefabrykowanych słupów ze stopą fundamentową. Początkowo krótko omówiono znaczenie prefabrykacji na styku tych elementów. W kolejnych punktach opisano najczęściej spotykane współcześnie sposoby montażu słupów wraz ze wskazaniem ich zalet oraz wad. Rozwiązania usystematyzowano chronologicznie, zaczynając od tych stosowanych najdawniej.
EN
The article presents ways of solutions for connecting precast columns with the foot foundation. It discusses briefly the importance of prefabrication between these elements. The following sections describe the most common modern methods of columns assembly, indicating their advantages and disadvantages. Solutions were systematized chronologically, beginning with those used least recently.
EN
Aim: The purpose of this study is to determine the relationship between fire resistance of concrete building constructions characterised by indications of a decline in heat insulation and moisture content of concrete Project and methods: Identification of fire resistance limits for building constructions with variable levels of moisture content in concrete, characterised by the loss of insulating properties. This was determined by technical equations dealing with thermal heat engineering (equation for thermal conductivity), reflecting assigned conditions of uniqueness and thermal properties of materials in accordance with Eurocode 2. A solution was facilitated by the finite difference method and implicit outline for the approximation of temperature derivatives within coordinates and time scale, with the aid of “Friend” computer programme. Results: Fire resistance limits were identified for concrete constructions containing moisture at 0, 1.5 and 3% levels, which were accompanied by a reduction in thermal insulation ability. A solution to the issue of thermal conductivity was secured with the use of coefficient values for thermal conductivity of concrete using the lower and upper graph limits revealed in Eurocode 2. Analysis of calculated data reveals a difference between fire resistance limit values identified for moisture levels in concrete at 1.5% and 3 % and 0 are respectively 16% and 29%. This difference is not dependant on the thickness of the construction or thermal conductivity coefficient of concrete. At the same time it was established that data concerning fire resistance of concrete constructions, described in Eurocode 2 and data from calculations utilising the lower boundary curve for thermal conductivity, which solved the issue of thermal conductivity of concrete containing moisture levels at 1.5 are very similar. The maximum temperature difference is 15%, which indicates good compatibility of data. Conclusions: It is established that the fire resistance limit for concrete constructions, characterized by indications of a decline in heatinsulating ability depends, to a large extent, on moisture content of concrete. Therefore, standards and other normative documents should acknowledge the existence of a significant dependence relationship between fire resistance and moisture content of concrete.
PL
Cel: Określenie zależności między odpornością ogniową konstrukcji budowlanych z betonu, charakteryzowaną przez utratę zdolności izolacji cieplnej, i wilgotnością betonu. Projekt i metody: Określenie granicznej wartości odporności ogniowej konstrukcji budowlanych z betonu o różnej wilgotności, która charakteryzuje się utratą jej właściwości izolacyjnych, przeprowadzono poprzez rozwiązanie zadań techniki cieplnej (bezpośrednie równanie przewodzenia ciepła), z uwzględnieniem wprowadzonych warunków jednoznaczności i właściwości termicznych materiałów zgodnie z Eurokodem 2. Rozwiązanie tego problemu przeprowadzono za pomocą metody różnic skończonych i niejawnego schematu aproksymacji pochodnych temperatury według współrzędnych i czasu w programie komputerowym Friend. Wyniki: Określone zostały wartości graniczne odporności ogniowej konstrukcji z betonu o wilgotności 0, 1,5 i 3%, objawiające się utratą zdolności termoizolacyjnej. Przy tym rozwiązanie problemu przewodzenia ciepła uzyskane było drogą bezpośrednią z wykorzystaniem wartości współczynnika przewodzenia cieplnego betonu, otrzymanego zarówno na podstawie dolnej jak i górnej krzywej granicznej, podanym w Eurokodzie 2. Z analizy otrzymanych danych obliczeniowych wynika, że różnica między wartościami granicznymi odporności ogniowej, określonymi przy wilgotności 1,5 i 3% i wartościami otrzymanymi przy wilgotności 0% wynoszą odpowiednio 16% i 29%. Wartość tej różnicy nie zależy od grubości konstrukcji i współczynnika przewodzenia ciepła betonu. Stwierdzono przy tym, że dane na temat odporności ogniowej konstrukcji betonowej, określone w Eurokodzie 2 i dane obliczeniowe, otrzymane w drodze rozwiązania bezpośredniego problemu przewodzenia ciepła przy wilgotności betonu 1,5% z wykorzystaniem dolnej krzywej granicznej przewodzenia ciepła, są do siebie bardzo zbliżone. Maksymalna różnica temperatur wynosi 15, co wskazuje dobrą zgodność tych danych. Wnioski: Ustalono, że wartość graniczna odporności ogniowej betonowych konstrukcji budowlanych, charakteryzowanej poprzez utratę zdolności termoizolacyjnych, w dużej mierze zależy od wilgotności betonu. Dlatego do standardów lub innych dokumentów normatywnych należy wnieść poprawki dotyczące obszaru upowszechnienia wyników badań, uwzględniając istnienie dużej zależności między odpornością ogniową a wilgotnością betonu.
14
Content available remote Diagnostyka konstrukcji betonowych metodą ultradźwiękową pośrednią
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu wykonane metodą ultradźwiękową pośrednią, zgodnie z PN-EN 12504-4. Badania wykonano opracowanym modułem UIR skanera do badań ultradźwiękowych. Przeanalizowano wpływ środka sprzęgającego oraz chropowatości powierzchni. W wyniku badań stwierdzono, że moduł ultradźwiękowy UIR skanera do badań pośrednich pozwala na otrzymanie wyników porównywalnych z pomiarami bezpośrednimi. Potwierdzono możliwość wykorzystania wody jako środka sprzęgającego, co pozwala na obniżenie kosztu i czasu realizacji badań.
EN
In the work the results of concrete testing by indirect ultrasonic method with accordanceto standard PN-EN 12504-4 were presented. Studies were performed with a worked out UIR scanner module to ultrasonic measurements. Influence of type of coupling medium and surface roughness of concrete were analyzed. The examinations of UPV module shown that ultrasonic pulse velocities evaluated by indirect method could be comparable with resultsof direct one. It was also noticed that water may be used as coupling agent, that allows reduction of costs and time of tests.
PL
W referacie przedstawiono propozycję zastosowania Metody Elementów Skończonych do wymiarowania konstrukcji betonowej nawierzchni lotniskowej. Omówiono zastosowane parametry obciążenia płyt oraz przyjęte schematy obliczeniowe. Obciążenie generowane przez wybrany statek powietrzny na płyty betonowe przekazywane było przez koła w goleni głównej na założoną powierzchnię kontaktu opony z nawierzchnią.
EN
The paper proposes the use of Finite Element Method for dimensioning the surface of the concrete structure of the airport. Discusses the parameters used load boards and the adopted computational schemes. The load generated by the selected aircraft concrete slab was passed by the wheels on the leg home to established surface contact with the ground.
16
Content available remote Znaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw
PL
Podstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowych jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego. Na podstawie symulacji komputerowych za pomocą opracowanego w PW programu ANCOMP wykazano szczególną rolę jakości podkładu betonowego. Przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fizykochemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego.
EN
The main criterion for the selection of material for the repair of concrete is to ensure compatibility of all components of the repair. Computer simulations using the ANCOMP program developed at Warsaw University of Technology clearly demonstrate the special role of concrete substrate quality. In this work the effect of surface roughness, microcracking resulting fromsurface treatment and substratewetting on an adhesion is discussed. High adhesion increases tolerance to possible differences in the physical and chemical properties of the repair material and the concrete substrate.
EN
This paper characterizes concrete - the artificial stone - as an exelent material for shaping of civil engineering objects. Review of basic characteristic of concrete: low cost of production, relatively high compressive strength, transformation from viscous fluid to the solid during hardening is presented. Further, the utilization index of the concrete strength in building members are introduced. Development of employment of these new freatures for shaping of exceptional and expressive works of architecture and construction are shown. The works of such masters as Max Berg, Pier Luigi Nervi, Robert Maillart, Felix Candela, Eero Saariner, Eduardo Torroja, Santiago Calatrava, Le Corbusier, Zaha Hadid, Gunter Domening, Antonio Gaudi, Friedensreich Hundertwasser, Waclaw Zalewski, Wojciech Szymborski, and Ali Rahim are presented. At the end a new possibilities of shaping using the digital technologies and progress in the technology of structural concrete are introduced.
PL
Omówiono problem zbadania uwarunkowań cieplno-fizycznych procesu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonowych elementów konstrukcyjnych w temperaturach obniżonych i zimowych, przy optymalnym zużyciu energii i dotrzymaniu tych uwarunkowań do czasu uzyskania projektowanej wytrzymałości. Zaproponowany model i procedura analizy czynników wpływających na kształtowanie się wytrzymałości elementów betonowych w warunkach oddziaływania ujemnych temperatur otoczenia pozwalają dobrać sposób na uzyskanie optymalnej wytrzymałości przy zminimalizowanym zapotrzebowaniu na energię i minimalnych kosztach.
EN
The paper concerns the problem of thermal and other physics examine the circumstances of the process of obtaining adequate strength concrete structural components in reduced and winter temperatures, with an optimal energy consumption, and keep those conditions until the proposed strength. The proposed model and procedure for the analysis of factors affecting the evolution of the strength of the concrete elements in the conditions of the impact of negative ambient temperatures, allows selected a solution to achieve optimal strength when minimal energy demand and minimal costs.
PL
Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażeniem środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie sie materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.
PL
W skali makroskopowej nie ma równowagi termodynamicznej podczas cyklów zamarzania i odmrażania, jak to stwierdzono dla systemów mikroskopowych [Max]. Trwałość konstrukcji betonowych eksploatowanych w warunkach zimowych może być bardzo wysoka lub bardzo niska, przy tych samych lub zbliżonych parametrach jakościowych poszczególnych składników mieszanki betonowej. Konstrukcja betonowa narażona na oddziaływanie wilgoci i mrozu ulega uszkodzeniom. Trudne warunki eksploatacji występują w konstrukcjach narażonych na ciągły kontakt z wodą, takich jak: zapory, przelewy, falochrony, filary mostowe itp. Tematem tego artykułu jest makroskopowy opis procesów zachodzących w betonie na przykładzie dwuskładnikowego materiału porowatego nasyconego wodą.
EN
On a macroscopic scale there is no thermodynamic balance over freezing and thawing cycles, as has been found for microscopic systems [Max]. The durability of concrete structures used in winter conditions may be very high or very low, even when the ingredients of the concrete mix had the same or similar quality parameters. A concrete structure exposed to the action of damp and frost will experience damage. Difficult conditions of use are present in the case of structures which are in constant contact with water, such as dams, overfalls, breakwaters, bridge piers, etc. This paper contains a macroscopic description of processes occurring in concrete, based on the example of a porous material made of two ingredients, saturated with water.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.