Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Roboty chirurgiczne na dobre wkroczyły na szpitalne sale operacyjne. W wielu sytuacjach ich stosowanie ułatwia pracę chirurgów a jednocześnie poprawia jakość zabiegu. Wciąż pozostaje jednak wiele problemów, które trzeba rozwiązać, aby można było szerzej stosować roboty. Wśród nich bardzo istotnym jest wyposażenie chirurga sterującego ramieniem robota w informację, jaki opór napotyka prowadzone przez robota narzędzie. Aby to zrealizować robot powinien być wyposażony w funkcje czucia, czyli haptyczne. W artykule zaproponowano wykorzystanie do badań nad tymi funkcjami robota, którego laparotomiczny manipulator, ma kinematykę ludzkiej ręki w skali oraz jego dynamikę w przybliżeniu. Informacja z sensorów takiego robota, umieszczonych w napędach poszczególnych stopni swobody, może być przekazywana do egzoszkieletu wykorzystywanego do sterowania, bez konieczności skomplikowanej obróbki. W odpowiedzi na te sygnały egzoszkielet będzie aktywnie oddziaływał na rękę chirurga.
EN
Surgical robots are more and more common in hospitals. In many situations, their use facilitates the work of surgeons and at the same time, improves the quality of the operation. However, there are still many problems that need to be solved, so that these robots can be used more universally. It is crucial to provide the surgeon who controls the robotic arm with information about the resistance encountered by the robot. To accomplish this, the robot should be equipped with the haptic functions. The article considers the use of a laparotomic manipulator based on the kinematics of the human hand in scale and its approximate dynamics, for research on these functions. Data from sensors placed in the robot's drives responsible for the particular degrees of freedom can be transferred to the exoskeleton used for control, without any need for a complicated processing. As a response to these signals, the exoskeleton will actively affect the surgeon's band.
2
Content available remote A mathematical model to optimize the pilot training process
EN
In most NATO countries, pilots are prepared in accordance with a modern system of three-stage training: selection, basic and advanced. For each phase, the purpose and scope of the training shall be defined and the aviation equipment together with training support systems should be appropriate selected. The practical training in the air is performed according to the parallelism of the training, which describes the technological relationships between the individual exercises. The purpose of this contribution is to propose a mathematical model which would enable the selection of exercises for each pilot, the appropriate selection of the aircraft and the moment of beginning of each exercise, so that all required exercises are carried out in the shortest possible time. Additionally, in this paper the concept of pilot’s habits and skills improvements is presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje konstrukcji silników elektrycznych z wirnikami zintegrowanymi z gwintową przekładnią samohamowną lub specjalnymi układami mechanicznych prowadnic umożliwiających ruch: liniowy, obrotowy lub liniowo-obrotowy członu wykonawczego. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest duża precyzja pozycjonowania oraz duże wartości sił ciągu. Podstawowe węzły konstrukcyjne tych maszyn, wybrane wyniki pomiarów podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz symulacje ich ruchów będą przedstawione podczas prezentacji.
EN
In the paper different constructions of electrical machines with rotor integrated with self-brake thread gear or special structures of mechanical slideways that enable linear, rotary or linear-rotary movement of drive unit is presented. Characteristic feature of this movement is high precision positioning and high values of draw force. Basic constructional nodes of these machines, selected results of performed measurement of basic exploitation parameters and movement simulations are to be presented.
5
Content available remote Silnik synchroniczny liniowy jako napęd pojazdu typu PRT
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania silnika synchronicznego liniowego w napędzie przyszłościowego transportu miejskiego typu PRT (personal rapid transit). W artykule opisana została jedna z odmian „zautomatyzowanego transportu” jaką jest PRT. Przedstawiono istniejące rozwiązania systemów PRT w tym, z silnikiem liniowym. Zwrócono też uwagę na historię samych silników liniowych oraz ich zastosowanie. W artykule opisano również nowatorską metodę wykonania uzwojenia falistego dla silnika liniowego.
EN
This paper describe possibility of using linear synchronous motor as drive in PRT (personal rapid transit) vehicles. There are also information about Personal Rapid Transit as a type of automated transport. Authors describe some of existing solution of PRT systems. Some of them include linear motors as a drive. There are also some information about the history of linear motors and theirs application. Authors describes new method of making waves winding for linear synchronous motor application.
EN
In the paper design, exploitation characteristics and results of experimental test of down-scaled Linear Induction Motor (LIM) model is presented. LIM model was scaled by factor 1:4 in respect to nominal parameters and dimensions of full scale drive destined for Automatic Personal Urban Transport – PRT. LIM model was designed according to foundations and dimensional constrains resulting from specification of laboratory track. Within the confines of project several LIM model prototypes were prepared. The calculation algorithms and calculation results on the base of circuit and field methods are discussed. Integral part of project was elaboration of experimental tests procedures and original measurement system that allowed to perform wide range of motor prototypes tests. Proposed measurement system consist of measurement sensors, converters and dedicated system for data acquisition and processing based on the LabVIEW environment. Test range included thermal, driving and normal force measuremenst for variant parameters of voltage, current and frequency signals.
PL
W artykule przedstawiona została konstrukcja, charakterystyki eksploatacyjne i wyniki badań eksperymentalnych modelu liniowego silnika liniowego (LIM) w zmniejszonej skali. Zastosowano współczynnik skalowania 1:4 w stosunku do parametrów znamionowych i geometrii pełnowymiarowego napędu przeznaczonego do zastosowań w Automatycznym Osobowym Transporcie Miejskim – PRT. Modelu LIM został zaprojektowany zgodnie z założeniami i ograniczeniem wymiarów wynikającymi ze specyfikacji laboratoryjnego toru jezdnego. W ramach ograniczeń projektowych zrealizowanych zostało kilka prototypowych modeli LIM. Omówione zostały algorytmy obliczeniowa i wyniki obliczeń zrealizowane w oparciu o metody obwodowe i polowe. Integralną częścią projektu było opracowanie procedur pomiarowych oraz system oryginalnego pomiarowego umożliwiającego wykonanie znacznego zakresu badań prototypów silnika. Proponowany system pomiarowy złożony z czujników i przetworników pomiarowych oraz systemu akwizycji i przetwarzania danych wykorzystującego środowisko LabVIEW. Zakres zrealizowanych badań obejmował badania cieplne, pomiary sił ciągu i naciągu dla wariantowych parametrów: napięcia, prądu i częstotliwości.
EN
The article presents the methodology involved in creating a risk analysis of medical devices. General regulations contained in the PN-EN ISO 14971 provide manufacturers of medical basis for the concretization of standards in the form of risk assessment system for a particular process and product. However, there is no top-down regulations defining the level of acceptable risk and the decision to determine its value rests with the manufacturer. Effectiveness of taken measures was tested on the example of a analysis of dynamics spine corrector – medical device that is allowing independent rehabilitation under the supervision of a physiotherapist and current control of the kinematics and dynamics of the human spine.
8
Content available remote Risk and reliability analysis of the selected Boeing types
EN
This article presents the analysis of risk and reliability of the Boeings 727, 737, 747 fleet. This analysis includes the study of reliability and risk of the number of aircrafts in operation for those Boeings, considering the long list of accidents that the aircraft has suffered around all the series and the unfortunate fatalities which are the result of each catastrophe. Beside this, it is possible to see the analysis of accidents caused by each phase of flight, undesirable event and weather. Nevertheless, it is worth noting that the number of flight hours and the number of flights of the Boeings fleet, among other data, was obtained from official sources pages.
PL
W artykule przedstawiono oryginalne opracowane przez autorów stanowisko do ćwiczeń kręgosłupa, pozwalające na samodzielną rehabilitację pod kontrolą fizjoterapeuty oraz na bieżącą kontrolę kinematyki i dynamiki kręgosłupa człowieka. Opracowany i wykonany w ramach projektu Dynamiczny Korektor Kręgosłupa DKK oraz opracowana metodyka badawcza i nowa metoda rehabilitacji mogą przyczynić się do lepszego poznania przyczyn powstawania skolioz, ale przede wszystkim do skuteczniejszego ich leczenia i poprawy kondycji fizycznej osób z niesprawnościami na tym tle. Dynamiczny Korektor Kręgosłupa ma być urządzeniem do nowoczesnej diagnostyki i terapii zespołów bólowych i zaburzeń funkcji kręgosłupa przy minimalizacji zagrożeń dla zdrowia pacjenta, związanych z zażywaniem znieczulających środków farmakologicznych.
EN
Humans needs of the systematical exercises to keep normal, and good physical condition of human body. Absence of normal daily motions and exercises will loss of mass of muscles with disappearance of muscles and gradual, systematical decreasing of elasticity and strenghteness of bones and of ponds as a consequence of decalcification. Man by executing usual everyday practical acts, executes a physical effort (power), what assures keeping of his physical form in certain average level. It should be ascertain, that to keep normal full physical form, the man should demand of additional exercises in an open area (in fresh air) as walking, cycling, running, swimming, individual and team games for example in weekly cycle. It demands of special stands and devices for executing physical exercises with actual monitoring of the stand parameters and of human body conditions. Such an equipment should be highly functional, safe and easy in service. Till now the main attention was subjected to muscles of human extremities: upper – hands with hands and lower – legs with feets. Actually we now, that the spinal muscular system is very important too. To keep good condition of muscles and joints of spine, it is good to execute exercises in which muscles and joints of spine initialised dynamical game of ponds with rotational motions. The originally invented stand for exercises of spine muscles and ponds is presented in the paper. Special equipment allow to continuous measure of actual states of kinematics and dynamics of the human spine.
10
Content available remote Badanie silnika indukcyjnego tubowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości
PL
We współczesnych procesach produkcyjnych wymagana jest realizacja precyzyjnych ruchów liniowych. W tradycyjnych układach napędowych realizację tego typu ruchów zapewniają silniki elektryczne o jednym stopniu swobody w połączeniu z odpowiednim układem mechanicznym. Silniki elektryczne o ruchu liniowym stanowią alternatywę dla układów napędowych powstałych z połączenia obiektów mechanicznych i elektrycznych. W niniejszej pracy przeprowadzono badania indukcyjnego silnika tubowego przy zasilaniu z sieci sztywnej i poprzez przetwornice częstotliwości. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono podstawowe charakterystyki dla silnika w wybranych stanach. Zbadano również nagrzewanie silnika tubowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
EN
In modern production processes require precise linear movements implementation. In traditional drive systems implementation of this type of movements provide electric motors with one degree of freedom in combination with a suitable mechanical system. Electric motors linear motion an alternative for drive systems resulting from a combination of mechanical and electrical properties. In this study, research was conducted induction linear tubular motor with supply from mains supply and by frequency converters. Based on these results were determined the basic characteristics of the motor in selected states. It was also examined the tubular motor heating using a thermal imaging camera.
EN
The article presents the results of the impact of various geometric dimensions of torque in a complex motion electromechanical converter. The converter differs from the conventional radial structure motor in that it has two rotors, an inner and an outer, and excitation by a common stator which is located between them. The use of such a system introduces different size ratios relative to the normal external rotor motor. The result is that the shape of the torque curve of the outer rotor is different from the one in the internal rotor. This article presents a study on the impact of individual items in the course of time – this relied upon a comparison of several hundred configuration dimensions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu poszczególnych wymiarów geometrycznych na moment obrotowy w elektromechanicznym przetworniku położenia o ruchu złożonym. Przetwornik różni się od konwencjonalnego silnika w strukturze radialnej tym, że posiada dwa wirniki, wewnętrzny i zewnętrzny, a wzbudzający je wspólny stojan znajduje się pomiędzy nimi. Zastosowanie takiego układu wprowadza inne proporcje wymiarów w stosunku do zwykłego silnika z zewnętrznym wirnikiem. Powoduje to, że kształt krzywej momentu wirnika zewnętrznego różni się od uzyskanego w wirniku wewnętrznym. W niniejszym artykule przedstawiono badania wpływu poszczególnych elementów na przebieg momentu, które polegały na porównaniu kilkuset konfiguracji wymiarów. Omówiono zasadę porównania rozbieżnych co do wartości wyników jedną zależnością kryterialną.
12
Content available remote Cooling methods of linear motors for a PRT drive
EN
This paper presents thermal calculations and tests of a linear induction motor for a model of a personal rapid transit vehicle drive. Various air and liquid cooling systems are analyzed. Laboratory test results of selected solutions are presented. The thermal equivalent circuit model of selected solutions were made. The calculation results were compared with the test results and the most effective solution was selected.
PL
Praca dotyczy obliczeń i badań cieplnych indukcyjnego silnika liniowego przeznaczonego do napędu modelu pojazdu systemu Personal Rapid Transit. Przeanalizowano różne układy chłodzenia powietrznego oraz cieczowego. Przeprowadzono badania wybranych rozwiązań układu chłodzenia na rzeczywistym układzie. Wykonano modele matematyczne w postaci sieci cieplnej wybranych rozwiązań. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń oraz wybrano najefektywniejsze rozwiązanie układu chłodzenia rozpatrywanego silnika liniowego.
EN
This paper presents a prototype system being part of an Integrated System of Supporting Information Management in Passenger Traffic (the polish acronym of the system is ZSIKRP Demonstrator+). The system has characteristics distinguishing it from other products available on the market. The system will be tested on a demonstration scale in real conditions. Currently, a prototype system is being prepared for testing by Mazovia and Wielkopolska Railways. It should be noted that main problems for carriers, rolling stock manufacturers and factories that modernize rolling stock are: multiple installation manuals and ways of maintenance. They lead to confusion during the exploitation of rolling stock. The prototype system offers an integrated solution with a unified service, which guarantees a much lower costs and improves the comfort and safety of passengers. Moreover, ZSIKRP system focuses largely on ensuring the safety of travelers in electric (EMU - type) and diesel (PCS - type) vehicles. It takes into account the possibility of practical implementation of the module allowing automatic detection of an improper behavior of drivers. It is done at rail crossings by continuous image analysis and abnormal situations recording.
EN
This article presents selected components of the prototype of the Integrated System of Supporting Information Management in Passenger Traffic (the polish acronym of the system is ZSIKRP Demonstrator+). The system is equipped with significantly expanded range of offered functionality, which corresponds to the current demands of the market. Additionally, it has features distinguishing it from other products available on the market. Prototypes of the system are built in two versions: for electric (EMU - type) and diesel (PCS - type) vehicles. They will be installed in demonstration scale in real conditions in Mazovia Railways and Regional Transport. ZSIKRP system also focuses on ensuring the safety of travelers in both types of vehicles. It is done by installation of the fire alarm module in vehicles. Thanks to this it will be possible to transfer information about possible emergency situation to Supervision Center. The system also improves passenger comfort by wireless modules for Internet and Intranet access using “leaky cable” technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu poszczególnych wymiarów geometrycznych na moment obrotowy w elektromechanicznym przetworniku położenia o ruchu złożonym. Przetwornik różni się od konwencjonalnego silnika w strukturze radialnej tym, że posiada dwa wirniki, wewnętrzny i zewnętrzny, a wzbudzający je wspólny stojan, znajduje się pomiędzy nimi. Zastosowanie takiego układu wprowadza inne proporcje wymiarów w stosunku do zwykłego silnika z zewnętrznym wirnikiem. Powoduje to, że kształt krzywej momentu wirnika zewnętrznego, różni się od uzyskanego w wirniku wewnętrznym. W niniejszym artykule przedstawiono badania wpływu poszczególnych elementów na przebieg momentu, które polegały na porównaniu kilkuset konfiguracji wymiarów. Omówiono zasad_ porównania (rozbieżnych, co do wartości) wyników jedną zależnością kryterialną.
EN
The article presents the results of the impact of various geometric dimensions of torque in a complex motion electromechanical converter. The converter differs from the conventional radial structure motor that it has two rotors, inner and outer, and excitation by a common stator, is located between them. The use of such a system introduces different size ratios relative to the normal external rotor motor. The result is that the shape of the torque curve of the outer rotor, different from the one in the internal rotor. This article presents a study on the impact of individual items in the course of time, which relied on a comparison of several hundred configuration dimensions. Discussed the principle of comparison divergent results as to the value or criterion one relationship.
16
Content available remote Sposoby chłodzenia silników liniowych do napędu PRT
PL
Praca dotyczy obliczeń i badań cieplnych indukcyjnego silnika liniowego przeznaczonego do napędu modelu pojazdu systemu Personal Rapid Transit. Przeanalizowano różne układy chłodzenia powietrznego oraz cieczowego. Przeprowadzono badania wybranych rozwiązań układu chłodzenia na rzeczywistym układzie. Wykonano modele matematyczne w postaci sieci cieplnej wybranych rozwiązań. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń oraz wybrano najefektywniejsze rozwiązanie układu chłodzenia rozpatrywanego silnika liniowego.
EN
This paper presents the thermal calculations and tests of linear induction motor for model of the Personal Rapid Transit vehicle drive. Various air and liquid cooling systems are analyzed. The laboratory test results of selected solutions are presented. The thermal equivalent circuit model of selected solutions were made. The calculation results were compared with the test results and the most effective solution was selected.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i technikę oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych modelu silnika asynchronicznego liniowego - SIL. Silnik ten jest modelem laboratoryjnym silnika tego samego typu stosowanego do napędu zautomatyzowanego transportu osobowego PRT. Przedstawione wybrane wyniki badań eksperymentalnych obejmują: eksploatacyjne parametry elektryczne, dynamiczne, efekty termiczne i elektromagnetyczne zachodzące w silniku. Wyznaczone charakterystyki eksploatacyjne i przebiegi wielkości kinematycznych zostały opracowane w nowoczesnym systemie pomiarowym. W systemie pomiarowym zastosowano przetworniki pomiarowe, przetworniki sygnałów A/C z oprogramowaniem w środowisku obliczeniowym LabVIEW. Należy podkreślić, że dzięki nowoczesnym systemom pomiarowym można znacznie rozszerzyć metodykę pomiarów w znaczeniu wyznaczania wieloparametrycznych charakterystyk oraz usprawnić procedury pomiarowe.
EN
The paper presents experimental results from a model of linear induction motor - LIM. A methodology and technique of conducting the experiments are presented together with measured results. Application of LIM to automated people mover called Personal Rapid Transit (PRT) is being taken into account. Presented measured results contain following problems: electrical characteristics and dynamic thermal and electromagnetic effects. Found exploitation characteristics together with waveforms of kinematic quantities are taken using modern measurement system based digital signal processing implemented in LabVIEW environment. It has to be emphasized that, thanks to usage of such system, the methodology of experimentation with an electric motor can be significantly extended. Especially, when multiparametric characteristics are analyzed.
PL
W artykule przedstawiono projekt i konstrukcję silnika asynchronicznego liniowego -SIL, który jest modelem laboratoryjnym silnika tego samego typu do napędu zautomatyzowanego transportu osobowego - PRT. Model ten posłużył do: weryfikacji schematów projektowych tego typu sinika, przetestowaniu nowoczesnych układów zasilania składających się z bezstykowych transformatorów wysokoczęstotliwościowych i przekształtników o regulowanej częstotliwości i napięciu oraz przetestowaniu logistyki i sterowania jazdy wagoników w warunkach laboratoryjnych. Opracowane metody obliczeń bazują na modelach obwodowych i polowych maszyn elektrycznych. Na ich podstawie można wyznaczyć parametry konstrukcyjne silnika, parametry obwodowe oraz charakterystyki eksploatacyjne. Skonstruowany model silnika jest przystosowany do wszechstronnych badań eksperymentalnych. Opracowane metody obliczeń projektowych mogą być rozszerzone na przypadki rzeczywistych konstrukcji.
EN
The paper presents a design of a linear induction motor - LIM, which is a reduced scale model of propulsion machine used for an automated people mover called PRT. The model was built in order to verify design schemes of such kind of electrical motors, together with examination of other PRT system components such as: contact less power supply systems, frequency converters as well as logistics and vehicle fleet management procedures. Created design schemes are based on equivalent circuits and field models of linear induction machines. Achieved methods result in construction parameters, equivalent circuit model values as well as exploitation characteristics. Designed experimental model allow conducting versatile experiments. Proposed calculation methods can be extended by real design cases.
19
Content available remote Metropolis-Hastings method for Wohler curve parameter identification
EN
In this work, the Metropolis-Hastings sampling technique has been used for the parameter identification of Wohler curve of aluminium alloy 2024-T4. The Metropolis-Hasting algorithm is one of the most widespread Markov chain Monte Carlo methods for posterior distribution estimation, and it is presented with an adaptive formulation to estimate the probability density functions of Wohler parameters. Results are presented in terms of distribution shape and parameter correlations. The information about parameter distributions of Wohler equation is useful to prepare risk analyses based on statistical safe life approach.
EN
This document contains results of research on complex motion common magnetic circuit electromagnetic converter characteristic that allows making independent axial and rotary shaft motion. The converter in addition to linear-rotary mechanism consists of two drive rotors and one common magnetic circuit excitator. Such a solution allows to reduce volume of the machine and makes it easier to use. The paper cites design intent and possible structure of the device. Phenomenon of common magnetic circuit adverse effect on correct operation of device is discussed. The concept of using relative error as a way to evaluate the influence of that phenomenon in the torques is discussed. Waveforms of determined relative errors for all possible cases is presented. Furthermore the concept of average relative error is defined and its use as a quantitative method of assessing the degree of common circuit impact is indicated. Definition of relative error ripple factor is given, and its usage is shown. Winding inductance calculation based on free FEM application is shown and its influence on control strategy and power system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.