Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  earthing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono liczącą ok. 70 lat historię prac związanych z rozwojem sposobów oceny uziemień wykorzystujących metodę udarową. Pierwsze prace związane z tym zagadnieniem zostały rozpoczęte w połowie ubiegłego wieku na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy profesora Stanisława Szpora. Omówiono metodę pomiaru, stosowane kolejne generacje mierników, możliwości oceny uziemień i różne definicje normalizacyjne opisujące właściwości uziemienia mierzone przy prądach udarowych o czasie czoła zbliżonym do czasu rzeczywistego wyładowania piorunowego.
EN
About 70 years of history of works related to the development of methods of earthing assessment using the impulse method is presented. The first work on this issue was started in the middle of the last century at the Gdańsk University of Technology on the initiative of professor Stanisław Szpor. The measurement method, successive generations of meters used, various standardization definitions describing the properties and possibilities of earthing evaluations at impulse currents with a front time similar to the real lightning discharge time are discussed.
PL
Artykuł omawia techniki łączenia elementów układu uziomowego w aspekcie wymagań norm krajowych dla najczęściej stosowanych metod. Analizie poddano wytyczne w zakresie długości i jakości spoin przy spawaniu łukowym. Połączenia skręcane omówiono na przykładzie uchwytów krzyżowych. Przedstawiono właściwości techniki zgrzewania egzotermicznego. Rodzaje połączeń porównano pod kątem odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i potrzeby dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The paper describes the techniques of connecting of the earthing system components in relation to the requirements of national standards for the most commonly used methods. The guidelines for the length and quality of joints in conventional arc welding method were analyzed. The screwed connections are discussed on the example of cruciform clamps. Properties of the exothermic welding technique are presented. The types of connections were compared in relation to corrosion resistance, mechanical strength and the need of additional corrosion protection measures.
EN
The article describes a problem that occurs in electrified railway transportation, involving the interaction between the earth-return circuits of different power systems. One of the analysed circuits is the earth-return circuit of a high-voltage power grid, the other is the return path of a 3 kV DC traction power supply system. The paper presents the results of the field tests carried out so far and discusses a mathematical model developed in the Matlab-Simulink environment with the aim of determining the interaction between both of the said systems.
PL
W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno- i szybkozmiennych. Uzyskanie odpowiednio niskiej wartości rezystancji uziemienia słupa posadowionego na gruncie o rezystywności powyżej 1000 Ωm może być trudne. Praca zawiera analizę zmian właściwości statycznych i udarowych uziemień w funkcji rezystywności otaczającego gruntu oraz amplitudy prądu. Zwrócono uwagę na dużą rolę fundamentów słupa, które mogą w znaczący sposób wpływać na rezystancję wypadkową uziemienia słupa. W podsumowaniu zamieszczono uwagi oraz wskazówki odnośnie konstrukcji i sposobów oceny uziemień pogrążonych w gruntach o wysokiej rezystywności.
EN
The article discusses the issues of measurement and evaluation of earthing properties of power line towers using low and high-frequency waveforms. Obtaining a sufficiently low resistance value of the earthing tower located on the ground of over 1000 Ωm can be difficult. The work contains an analysis of changes in static and impulse properties of earthing as a function of resistivity of the surrounding ground and current amplitude. Attention is paid to the large role of the tower foundations, which can have a significant influence on the resulting resistance of the tower’s earthing. The summary contains a number of comments and advices on the design and methods for assessing earthing plunged in high resistivity grounds.
PL
Przedstawiono główne funkcje uziomów. Zaznaczono konieczność rozróżniania pojęć uziemianie i wyrównywanie potencjałów. Opisano typy układów uziomowych zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-EN 62305. Podano zalecenia dotyczące uziemiania na terenie obiektu telekomunikacyjnego i ochrony przed korozją. Poddano krytyce koncepcję tzw. uziomów wydzielonych jako sprzeczną z zasadami bezpieczeństwa.
EN
The main functions of earthing are presented. The necessity to distinguish between the terms earthing and equipotentialization is emphasized. Types of earthing systems are described in accordance with the classification given in standard PN-EN 62305. Recommendations for earthing in telecommunications premises and for protection against corrosion are presented. The concept of so-called separated earthing electrodes is criticised as being inconsistent with the safety rules.
6
PL
Praca zawiera analizę właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych. Wskazano też na błędy popełniane na etapie wykonywania uziemień.
EN
The work includes extensive discussion and comparison of the static and impulse properties of the earthing system used in the power surge protection system. The final chapters deal with the design of earthing systems from the point of view of effectiveness in the overvoltage protection system and provide a number of guidelines for the proper selection and construction of earthing pole stands for cable terminations. The errors made during the earthing phase were also indicated.
PL
Poruszono problem praktycznego podejścia do pomiarów rezystancji uziemień i ciągłości przewodów uziemiających w wybranych obiektach elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, słupy). Teoretyczna strona problemu pomiarów jest znana, jednak w praktyce pomiarowej niektóre układy pomiarowe, zachowanie wymaganych odległości, prawidłowe znajdowanie strefy zerowego potencjału mogą być trudne lub nawet niemożliwe do zrealizowania. W artykule zaproponowano kilka zastępczych metod pomiarowych, umożliwiających uzyskanie przynajmniej przybliżonych wyników pomiarowych. Przeprowadzono teoretyczne obliczenia rozkładu potencjału wokół niektórych uziemień w celu oszacowania odpowiednich odległości rozstawienia elektrod pomiarowych.
EN
Presented is the problem of a practical approach to measurements of earthing resistance and grounding cables continuity in selected power objects (MV/LV substations, electricity power poles). The theoretical side of meaurement problems is known but in the measurement practice some of measuring circuits, maintaining required clearances or correct finding of the zero-potential area can be difficult or even impossible to realise. Proposed are some substitute measuring methods that enable obtaining at least approximate measurement results. Conducted are theoretical calculations concerning distribution of a potential around some earthings to estimate proper clearings between measuring electrodes.
8
Content available remote Podstawowe błędy popełniane podczas projektowania i wykonywania uziemień
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem i wykonywaniem uziemień linii elektroenergetycznych średniego napięcia mające wpływ na późniejszą eksploatację. Przedstawiono również problem od strony ekonomiczniej, patrząc z perspektywy całego okresu eksploatacji uziemienia a nie tylko początkowego – projektu i wykonania.
EN
This article presents selected problems related to the design and execution of medium voltage power line earthworms that affect later operation. The problem was also discussed economically from the perspective of the whole life of the earth ground and not only the initial design and construction.
9
Content available remote Dobór uziemień w sieciach SN i nn dla celów ochrony od porażeń
PL
W artykule przedstawiono w możliwie jak najbardziej zwarty sposób zasady doboru parametrów uziemień ze względu na ochronę od porażeń w sieciach SN, czyli o napięciach nominalnych powyżej 1 do 30 kV włącznie oraz w sieciach niskiego napięcia (nn) w sieciach do 1 kV włącznie. Skupiono się na systemie TN, ponieważ system TT jest w Polsce w zaniku, a sieci w systemie IT są stosowane sporadycznie i zajmują się tym zagadnieniem wyspecjalizowane jednostki.
EN
This article presents in the most compact way the selection of the earthing parameters for the protection against electric shock in MV power networks, ie with the nominal voltages between 1 ÷ 30 kV and in low voltage power networks (LV) up to 1 kV . The focus was on the TN system of network, because the TT system is unused in Poland, and networks in the IT system are used sporadically.
EN
The article discusses the issue of measuring and assessing the features of power line tower earthings using fast-changing waveform. The study analyses the effect of impulse front time and the line span length on errors made during these measurements using impulse meters. It has been found that the assessment conditions similar to the static measurement results occur for the use of 4 s current impulses and such procedure is useful for evaluating power line tower earthings.
PL
W artykułe omówiono zasady pomiaru i zasady oceny uziemień słupów linii elektroenergetycznych przy użyciu udarów szybkozmiennych.oraz wpływ czasu czoła tych udarów oraz długości przęsła na dokładność pomiarów. Stwierdzono, że warunki oceny najbardziej zbliżone do wyników otrzymywanych przy pomiarach statycznych sugerowanych przez przepisy normalizacyjne występują przy udarach o czasie czoła 4 s.
PL
W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu. Przedstawiono zasady uziemiania urządzeń lub obwodów wyłączonych spod napięcia, zawarte w aktualnych aktach prawnych. Zaprezentowano najważniejsze zasady doboru uziemiaczy oraz określono zakres ­ badań sprzętu przeznaczonego do uziemiania i zwierania.
EN
Safety rules for workplace preparation with the use of low voltage electrical equipment were presented. Particular attention was paid to the work carried under a power-off. The principles of grounding for devices or circuits remain de-energized (without power) presented in the legal acts were given. The main principles for the selection of portable equipment for earthing were presented. The scope of testing of equipment for earthing and short-circuiting was described.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2171--2182, CD 1
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w trakcji elektrycznej. Porównano, na podstawie odpowiednich norm, wartości dopuszczalne napięć dotykowych mogących wystąpić w sieciach energetycznych i trakcyjnych. Zwrócono uwagę na brak wykorzystania rozkładu potencjału wokół części przewodzących dostępnych w sieciach trakcyjnych przy formułowaniu kryteriów skuteczności ochrony. Na podstawie wybranych przypadków pokazano problem występowania niebezpiecznych napięć dotykowych na szynach nawet w przypadku prawidłowego działania układu trakcyjnego. Zwrócono uwagę że przy projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej duże znaczenie w sieciach trakcyjnych ma rozmieszczenie kabli powrotnych i liczba miejsc połączenia tych kabli z szynami jezdnymi. Zasygnalizowano także problemy związane z ochroną przeciwporażeniową wewnątrz pojazdów komunikacji pasażerskiej oraz w sieciach trakcji elektrycznej nieszynowej (trolejbusy). Problem ten wymaga dokładniejszego zbadania i opisania.
EN
The paper describes selected problems concerning electric shock protection in electric traction systems. Permissible values of the touch voltages which can occur in power systems and electric traction systems have been compared on the basis of technical standards. Special attention has been paid to the fact that the potential distribution in the vicinity the traction devices has not been taken into consideration in formulating the criteria of shock protection. On the basis of selected examples, the problem of occurrence of dangerous touch voltages between traction rails and the remote earth even in properly working traction system has been described .In such case, the proper design the number and the places connecting the rails and the return conductors is very important. Additionally, selected problems connected with board electric installations in electric vehicles(terms of the electric shock protection) are mentioned.
13
Content available remote Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności
PL
W artykule opisano zasadę pomiarów rezystancji uziemienia metodą techniczną, wskazując jej zalety jak również istotne problemy techniczne związane z realizacją takich pomiarów w gruntach o dużej rezystywności. Zaprezentowano możliwości techniczne rozwiązania wskazanych problemów metrologicznych przez wprowadzenie zmian w konstrukcji oraz w sposobie lokalizacji sond pomiarowych.
EN
The principle of the technical method of earthing resistance measurements has been described. The advantages and important technical problems related to the execution of such measurements in high resistivity soils have been pointed out. The technical solutions of elimination of such metrological problems by changes in the structure and the location of measurement probes have been explained.
14
Content available remote Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych
PL
W pracy przedstawiono oszacowania wielkości poziomu zakłóceń urządzeń elektronicznych zasilanych kablem ekranowanym, w zależności od sposobu uziemienia ekranu kabla.
PL
Nawet elektryk, którego zainteresowania, kompetencje i działalność zawodowa ograniczają się do instalacji i urządzeń niskiego napięcia, powinien mieć pewną wiedzę o normalnych i zakłóceniowych stanach pracy urządzeń wysokiego napięcia, zwłaszcza sieci i urządzeń średniego napięcia, bo jedne i drugie urządzenia są powiązane ze sobą w stacjach SN/nn. Tą drogą pewne oddziaływania wzajemne są nieuniknione, a dotykają one przede wszystkim mniej odpornych urządzeń niskiego napięcia. W urządzeniach wysokiego napięcia nieco inne są kryteria oceny skuteczności ochrony, a ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) polega przede wszystkim na stosowaniu uziemień ochronnych. Rezystancja uziemienia ma drugorzędne znaczenie, a sprawą pierwszoplanową staje się takie ukształtowanie rozkładu potencjału na powierzchni ziemi, aby utrzymać wartości napięć dotykowych rażeniowych poniżej największej dopuszczalnej granicy, uzależnionej od czasu trwania zwarcia doziemnego. Im wyższe napięcie znamionowe urządzeń, tym problematyka staje się bardziej złożona a ochrona - bardziej kosztowna. O ile jednak w urządzeniach najwyższych napięć punkt neutralny jest zawsze skutecznie uziemiony, w celu zmniejszenia kosztu izolacji doziemnej, o tyle w urządzeniach średnich napięć sposób uziemienia punktu neutralnego można wybierać z szerokiej gamy możliwości i również w ten sposób wpływać na rozwiązanie ochrony przeciwporażeniowej. Ta okoliczność sprawia, że ciekawych i niełatwych problemów ochrony na poziomie średnich napięć nie brakuje.
EN
The paper specifies the requirements for the design and erection of earthing systems in electrical installations with nominal voltage above 1 kV up to 60 kV at 50 Hz. The impact of different neutral grounding systems in MV networks for the design of protective earthing is presented. Recently established two new PN standards have introduced many changes in this area. They are explained in the annex update.
16
PL
W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno- i szybkozmiennych. Pomiary rezystancji uziemień słupów przy użyciu mierników stosujących częstotliwości zbliżone do sieciowych są uciążliwe i pracochłonne. Wpływ uziemień sąsiednich słupów może być zredukowany poprzez wykorzystanie impedancji falowej przewodów odgromowych przy przebiegach wysokiej częstotliwości lub udarowych. W wyniku porównania obu metod opartych na przebiegach szybkozmiennych okazuje się, że mierniki udarowe są znacznie bardziej odporne na zakłócenia wywołane polem elektromagnetycznym linii. W pracy został przeanalizowany wpływ czasu czoła udaru oraz długości przęsła linii na błędy popełniane podczas pomiarów z zastosowaniem mierników udarowych.
PL
Początek artykułu - to dokończenie rozdziału rozpoczętego w pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 1'2010 (88) "Śląskich Wiadomości Elektrycznych", omawiającego wymagania normy PN-HD 60364-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym". Następnie artykuł omawia wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie".
EN
The beginning of the article is the completion of the chapter, which was begun in the first part of the article published in No 1'2010 (88) of Silesian Electrical Journal, discussing the requirements of standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems". Part 4-41 "The protection for provision of safety. Electric shock protection". Then the article discusses the requirements of standard PN-HD-60364-6:2008 "Low-voltage wiring system:". Part 6:2008 Verification".
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym skuteczność działania uziemienia jest jego rezystancja, a niekiedy rezystancja udarowa lub impedancja. Parametry te stosowane są często zamiennie chociaż wyznacza się je różnymi metodami i często mają one różne wartości liczbowe dla tego samego uziemienia. W artykule przedstawiono różne metody pomiaru tych parametrów oraz zaprezentowano wyniki badań porównawczych wykonanych przy użyciu metody statycznej, wysokoczęstotliwościowej oraz udarowej. Omówiono obszary zastosowań oraz ograniczenia omawianych metod, a także typowe błędy związane z interpretacją wyników i błędy w dobrze metody.
EN
The basic parameter for evaluating the earthing is usually its resistance. Sometimes the earthing properties are described by means of its impulse resistance or impedance. These parameters are determined by different methods and they often have different numerical values for the same earthing. The paper presents different methods for measuring the earthing parameters mentioned above and the results of comparative investigations obtained from the static, high frequency and impulse procedures. The aplication areas and limitations of all the described measurement methods as well as typical mistakes are described. The main reasons for the mistakes are usually wrong interpretations of the obtained results and wrong choice of the measurement method.
PL
W drugiej części artykułu kontynuujemy analizę obowiązujących przepisów i zasad praktycznych dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem i budową systemów uziemień odgromowych oraz połączeń wyrównawczych instalacji zasilających i sygnałowych w obiektach budowlanych. Tym razem więcej miejsca poświęcamy wymaganiom technicznym, które stawiane są połączeniom wyrównawczym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.