Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z ekonomicznego punktu widzenia, w procesie stabilizacji osadów ściekowych, istotne jest poznanie kinetyki rozkładu substancji organicznych i czasu przetrzymania osadów w komorze stabilizacji. Wiąże się to m.in. z kosztami inwestycyjnymi budowy instalacji, wydatkami związanymi z eksploatacją technologii, czy też areałem zajmowanej przestrzeni. Jedną z metod stabilizacji jest autotermiczna termofilowa stabilizacja osadów ściekowych (ATSO). Szybkość procesu ATSO można zobrazować poprzez badanie poszczególnych parametrów np.: suchej masy organicznej, czy też chemicznego zapotrzebowania na tlen. Założono, że proces ATSO przebiega zgodnie z prawem działania mas, co pozwala na matematyczne ujęcie stopnia przereagowania i szybkości reakcji. W ramach prowadzonej analizy uzyskane na obiekcie rzeczywistym wyniki badań odniesiono do równań szybkości różnych rzędów. Badania przeprowadzono na osadzie ściekowym pochodzącym z oczyszczalni ścieków w Olecku, w której to wprowadzono dwustopniowy proces autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych. Przeprowadzono analizę kinetyki procesu stabilizacji poprzez podstawienie zbadanych parametrów do równań obrazujących reakcje kolejnych rzędów i zastosowanie aproksymacji liniowej. Tym samym zbadano, które modele równań są najbliższe rzeczywistym wartościom. Co więcej, wykazano skuteczność procesu ATSO (np. poprzez wskazanie stabilizacji osadu). Prace związane z określeniem kinetyki procesu mają na celu m. in utworzenie modelu opisującego szybkość procesu, w tym uzyskanie odpowiedzi czy ww. równania mogą być podstawą do dalszych prac związanych z określeniem czynników wpływających na proces stabilizacji.
EN
From an economic point of view, in the process of stabilization of sewage sludge it is important to know the kinetics of decomposition of organic matter and sediment retention time in the stability chamber. This involves, among other things, the investment costs of building installations, expenses related to the operation of technologies or the acreage of the occupied space. One method of stabilization is autothermal thermophilic aerobic digestion (ATAD). The speed of the process of ATAD can be illustrated by examining the individual parameters such as: dry organic matter or chemical demand for oxygen. It was assumed that the ATAD process proceeds in accordance with the law of mass action, which allows for mathematical recognition of completeness of reaction and reaction rate. As a part of its analysis the results obtained on the real object have been referred to the rate equations of various orders. The study was conducted on the sewage sludge derived from a sewage treatment plant in Olecko, where two-step process autothermal aerobic of sewage sludge digestion were introduced. The analysis of the kinetics of stabilization process by substitution of the investigated parameters to the equations illustrating the reactions of consecutive orders, and application of linear approximation. Thus, it has been studied which model of equations are the closest to real values. Moreover, the efficacy of the ATAD process was demonstrated (e.g., by indicating the sludge stabilization). The work to identify the kinetics of the process are aimed at, among others, creating a model describing the speed of the process, including obtaining an answer whether the above equations can be the basis for further work on identifying the factors influencing the stabilization process.
PL
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) jedną z zalecanych metod odzysku jest wykorzystanie osadów ściekowych na cele rolnicze lub do rekultywacji terenów. Osady o dużej zawartości substancji organicznych, mikroelementów i związków biogennych mają walory glebotwórcze oraz nawozowe. W planie założono, że do 2020 r. ok. 30% ilości wytworzonych osadów ściekowych będzie wykorzystanych rolniczo, a 15% będzie stosowanych przy rekultywacji terenów. Przed wprowadzeniem osadów do gruntu należy spełnić wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, a także chemicznego, m.in. dzięki zastosowaniu procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO). Przedstawiony w pracy proces przyczynił się do higienizacji osadów oraz ograniczenia zawartości metali ciężkich w ściekach pochodzących z oczyszczalni ścieków w Olecku. Uzyskany po higenizacji osad ściekowy charakteryzował się małą zawartością metali ciężkich, a także pozbawiony był mikroorganizmów. Stwierdzono ponadto dużą zawartość fosforu oraz wapnia. Istnieje zatem możliwość wykorzystania badanego osadu w rolnictwie.
EN
According to the National Waste Management Plan 2014 (NWMP 2014) recommended method of utilization of sewage sludge is using it for agricultural purposes or for land reclamation. The sludge is characterized by a high content of organic substances, microelements and biogenic compounds, through which sewage sludge possess high soil formation and fertilization properties. It is assumed that in 2020 approximately 30% of the sludge production will be used for agricultural purposes, while 15% will be used for land reclamation. We have to remember that prior to the introduction of sludge into the ground, security, health and chemical requirements should be met. In order to use the sludge for agricultural purposes, the process of their disposal should be previously carried out e.g. Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD). It allows for hygienisation of sewage sludge and reducing the heavy metal content. As a result, processed sewage sludge is characterized by the presence of heavy metals in amounts which do not exceed the standards. It is also deprived of microorganisms. The stabilized sludge is characterized by high phosphorus and calcium content. Therefore there is possibility to use the examined sludge in agriculture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.