Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji przestrzennej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This publication is a case study on the analysis of the level of detail of the selected Local Spatial Information System in Poland, in terms of the content of databases and the possibility of using them in property valuation. The scope of research covered in particular the Spatial Information System (SIS) for the city of Częstochowa, operating as part of a project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesia Region for the years 2007–2013. The main purpose of implementing this system is to increase the availability and scope of public services provided electronically, as well as to simplify and speed up administrative procedures. In this publication, we present results of research that was carried out in order to determine the suitability of information collected in the analysed system for the purposes of preparing an appraisal (property valuation) report by a property appraiser. The case study contains a comparative analysis of information available in the Częstochowa spatial information system with similar systems operating in several selected cities. These include the SIS for Kraków, Wrocław and the capital city of Warsaw. Studies have shown that Kraków’s city portal is the most useful in terms of property valuation needs, while the information contained in the Częstochowa spatial information system is not sufficient.
PL
Publikacja stanowi studium przypadku dotyczące analizy stopnia szczegółowości wybranego Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce, pod względem zawartości baz danych i możliwości wykorzystania ich w wycenie nieruchomości. Obiektem badań objęto w szczególności System Informacji Przestrzennej dla miasta Częstochowy, działający w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Głównym celem wdrożenia tego systemu jest zwiększenie dostępności oraz zakresu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, uproszczenie oraz przyśpieszenie procedur administracyjnych. W niniejszej publikacji przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności informacji gromadzonych w analizowanym systemie dla potrzeb sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Studium przypadku zawiera analizę porównawczą informacji dostępnych w systemie informacji przestrzennej Częstochowy z analogicznymi systemami działającymi w kilku wybranych miastach. Należą do nich SIP dla Krakowa, Wrocławia oraz miasta stołecznego Warszawy. Badania wykazały, że najbardziej przydatny pod względem potrzeb wyceny nieruchomości jest portal miasta Krakowa, natomiast informacje zawarte w częstochowskim systemie informacji przestrzennej nie są wystarczające.
PL
Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak: kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
EN
At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commercial or transport centres. In order to meet those demands the access to different spatial data is required; they include cadastral maps, base maps, spatial arrangement plans, 3D models of buildings and maps of interiors of buildings. Currently available technologies and GIS related concepts allows for significant improvements of many processes related with the use and management of real estates. Therefore an attempt was undertaken at the Warsaw University of Technology aiming at development of a concept and then a prototype of a multifunctional information system concerning real estates of this University. The paper presents basic conceptual assumptions of the system and discusses selected features of the prototype system. The key role is played in that system by the original, integrated data model which uses elements of the CityGML, EGiB and IndoorGML models, amended by additional elements proposed by the authors. The system uses both, data from geodetic and cartographic resources, as well as dedicated models of interiors of selected buildings. Functionality of the system has been divided into the following components: the management module, the security module and the information module. Among others, they perform such tasks as: support for inventory of real estates, reporting to the POLON system, archiving and automated access to building, cartographic and geodetic documentation, support for leasing real estates for internal and external purposes, support for the academic guards and emergency services, finding facilities and spatial orientation, including navigation. The concept assumes integration with several systems, such as: the ERP system, the system of booking rooms, the USOS system. Considering the solution complexity, multi-functionality and integration of data sources and systems the discussed solution is the first solution of this type in Poland.
PL
Żyjemy w czasach informacji. Dane stały się podstawą zarządzania w przedsiębiorstwach, budowania ich wartości czy świadczenia usług. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miast.
PL
Stworzenie systemu informacji przestrzennej klasy GIS obejmowało wprowadzenie danych z inwestycji wybudowania niespełna 10 km sieci kanalizacyjnej, 3 strefowych przepompowni ścieków i 4 przydomowych pompowni ścieków. Analizowany obszar, w związku z koniecznością doprowadzenia ścieków do lokalnej oczyszczalni ścieków, obejmował powierzchnię blisko 100 ha. Do tworzenia systemu wykorzystano wolne i otwarte oprogramowanie QGIS, udostępniane na licencji GNU (General Public License). Dane do stworzenia systemu pozyskano w wyniku własnoręcznie wykonywanych pomiarów geodezyjnych, wywiadu terenowego oraz dokumentacji projektowej. Pomierzone w terenie elementy sieci wprowadzono do systemu na podstawie współrzędnych geodezyjnych, ale także uzupełniono je atrybutami opisowymi, zawierającymi parametry techniczne oraz inne dane, pomocne w dalszym zarządzaniu siecią.
5
Content available remote Landscape architecture in protection of pedestrian zones against acts of terrorism
EN
So far the fight against terrorism has focused on safeguarding crowds of people in enclosed spaces such as railway and underground stations or auditoriums. Special services have been dealing with this issue for many years. These days there appear new forms of terror e.g. vehicle-ramming into crowds of people. Recent months have brought an increase in the number of such tragic events. So far, we have witnessed six attacks in European cities with 127 people killed and 726 injured. The point of reference for these attacks is space and relations existing within it. The problem is that traffic zones and pedestrian zones are usually adjacent to each other and even there where is no direct contact between the two, there is still danger of a vehicle-ramming attack. Each large European city incorporates hundreds of kilometres of contact zones between pedestrian and vehicular traffic in their infrastructure. It is not possible to safeguard pedestrian zones along such a long contact line, however, we can protect large groups of people. GIS can provide basic tools for activities aimed at safeguarding people against this new form of terrorist acts. The method we have proposed using landscape architecture objects can be effective in protecting people in cities, in everyday situations and also at the time of large gatherings in public squares.
PL
Podstawowym dotychczasowym problemem walki z terroryzmem była ochrona skupisk ludzi w przestrzeniach zamkniętych, takich jak dworce, stacje metra i sale widowiskowe. Tym zajmują się od szeregu lat odpowiednie służby. Ale w obecnym czasie, pojawiły się nowe środki terroru - rozpędzone samochody atakujące skupiska ludzi. W ostatnich miesiącach można obserwować nasilenia takich tragicznych zdarzeń, w sześciu wypadkach, w miastach europejskich, zginęło 127 ludzi i 726 zostało rannych. Cechą odniesienia tych zdarzeń jest przestrzeń i relacje w niej występujące. Problem polega na tym, że w realnej przestrzeni jest powszechna przyległość stref ruchu kołowego do stref ruchu pieszego, a ponadto nawet tam, gdzie nie ma bezpośredniej przyległości, istnieje możliwość pojawienia się pojazdów atakujących ludzi. Każde większe miasto europejskie ma setki kilometrów linii styku strefy pieszej ze strefą ruchu kołowego, realnie nie możemy ochronić stref pieszych wzdłuż tak rozległej granicy tych obszarów, ale możemy skutecznie ochronić większe skupiska ludzi. GIS może dostarczyć podstawowych materiałów do działalności zmierzającej do zapewniającej bezpieczeństwa ludzi przed tą nową formą aktów terrorystycznych. Zaproponowana metoda rozmieszczenia obiektów małej architektury może skutecznie chronić ludzi w miastach, w życiu codziennym i w czasie okresowych większych skupisk na miejskich placach.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia baz danych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępność darmowego oprogramowania pozwala połączyć mapę ze zgromadzonymi informacjami i efektywniej nimi zarządzać. Umożliwia również szybką analizę i reakcję na jakiekolwiek zmiany przyczyniające się do wadliwego funkcjonowania sieci.
EN
The article analyzes the possibility of using geographic information systems in the creation of plumbing networks databases. The availability of free software allows to connect map with information acquisition and effectively manage them. It also enables faster overview and react to any changes that contribute to the defective functioning of the network.
PL
Osady ściekowe stanowią nieodłączny element oczyszczania ścieków. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 30% wytwarzanych osadów ściekowych ma być poddanych unieszkodliwieniu termicznemu do roku 2020. Zasadność użycia termicznych metod przekształcania osadów ściekowych jest uzależniona od szeregu czynników, przede wszystkim od wilgotności i własności paliwowych osadów, jak również od odległości dzielącej oczyszczalnie ścieków od zakładów. Celem pracy jest przedstawienie zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej w zagospodarowaniu osadów ściekowych. W świetle planów budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Aglomeracji Górnośląskiej sprawdzono potencjalne lokalizacje pod kątem dostępności osadów ściekowych z pobliskich oczyszczalni. Do tego celu wykorzystano oprogramowanie ArcGIS by ESRI i wraz z dodatkiem Network Analyst przeprowadzono analizy sieciowe dostępności osadów ściekowych.
EN
Sewage sludge is an integral part of wastewater treatment. According to the National Waste Management Plan 2014 (Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2014) 30 % of sewage sludge produced is to be subjected to thermal disposal by 2020. The real use of thermal methods if sewage sludge treatment depends on the number of factors, in particular moisture content and fuel characteristics of sewage sludge and also the distance between sewage treatment plants and incineration plant. The aim of the study is to present the usage of Geographic Information Systems in sewage sludge management. In the light of plans to build a municipal solid waste incineration plant for Upper Silesian Metropolitan Area there were checked nearby sewage treatment plants for the availability of sewage sludge. For this purpose there was used ArcGIS by ESRI software with Network Analyst extension for which there were generated service areas of sewage sludge availability
PL
W pracy podjęto próbę określenia założeń oraz rozwiązań praktycznych dotyczących wykorzystania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb wspomagania zarządzania elementami infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W szczególności, skoncentrowano się na koncepcji przygotowania danych kartograficznych i branżowych w odpowiednim oraz czytelnym formacie danych. W dalszej części pracy zaprezentowano przykładowy efekt praktycznego zastosowania proponowanej koncepcji uwzględniający fragment sieci wodno-kanalizacyjnej miasta Bydgoszczy. W pracy wykonano szereg analiz przestrzenno-opisowych oraz związanych z nimi wizualnych prezentacji uzyskanych wyników, dających podstawę do stwierdzenia, iż systemy GIS pozwalają na znaczne usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych.
EN
This paper attempts to identify the assumptions and practical solutions for the use of geographical information systems to support the management of elements of the technical infrastructure in the field of water supply and sewerage networks. In particular, the paper focuses on the concept of cartographic data preparation and industry in an appropriate and readable data format. In the following paper an example of the practical effect of the proposed concept takes into account the water and sewerage network portion of the city of Bydgoszcz. In this work, a series of spatial and descriptive analyzes and related visual presentation of the results were made, giving rise to the conclusion that the GIS systems allow for significantly improving the functioning of the media industry.
PL
Systemy informacji przestrzennej służą do wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych. W praktyce można wykorzystać je m.in. do analizy sytuacji na rynku kruszyw poprzez zobrazowanie relacji podaży i popytu, jak również kreowania prognoz potencjalnego popytu w otoczeniu istniejącej lub nowo projektowanej kopalni wraz z oceną wpływu konkurencyjnych kopalń.
EN
For 10 years Poland, as a member of the European Union, has been implementing the EU’s cohesion policy aimed at reducing the disparities in the social, economic and spatial development. The article is an analysis of the importance of cohesion policy instruments in the development of regional spatial information systems in Poland during the first 10 years of its membership in the EU. The identification of regions which capitalized on the opportunity given by the EU is provided and the level and structure of the EU funds used for that purpose are described. In conclusion, the effectiveness of activities related to the implementation of the cohesion policy, in the context of the development of Regional Information Systems in Poland, was confirmed.
PL
W artykule zostały szczegółowo omówione etapy projektowania i implementacji systemu wspomagania prac geologiczno-inżynierskich, którego główną składową jest aplikacja webowa typu geoportal. Został on stworzony jako moduł wspomagający w projekcie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych, realizowanego w ramach grantu NCBiR. Artykuł ten wskazuje ponadto na możliwość zastosowania prężnie rozwijającej się technologii WebGIS w kontekście wizualizacji i prezentacji map tematycznych. Omówione rozwiązania uwzględniają interoperacyjność na poziomie kilku różnych zbiorów danych, które poprzez konsolidację stanowią świetną bazę dla analiz przestrzennych, dedykowanych tego rodzaju projektom. Przytoczony projekt na każdym etapie wykorzystywał funkcjonalności dostarczane przez prezentowany geoportal. Fakt ten może świadczyć o rosnącym znaczeniu danych i systemów geoinformacyjnych w naukach o Ziemi, pracach inżynieryjnych, czy zarządzaniu wielkoskalowymi projektami.
EN
This paper presents the steps related to design and implementation of a support system for geological and engineering works. The geoportal was created as a part of the project Computer System for Monitoring River Levees, funded by the National Research and Development Center (NCBiR). This paper indicates the applicability of a rapidly evolving WebGIS technology in the context of visualization and presentation of thematic maps. Discussed solutions take into account the interoperability at the level of several different datasets, which are a great base of dedicated spatial analysis for this kind of projects.
12
Content available Koncepcja i opracowanie geoportalu AGH
PL
W niniejszej pracy omówione zostaną szczegółowo etapy projektowania i implementacji „Geoportalu AGH”. Pierwsza część artykułu dotyczy idei, a także opisu prac przygotowawczych i projektowych Systemu. Następnie omówiony został proces pozyskiwania danych przestrzennych i opisowych, które były podstawą do utworzenia wektorowego modelu kampusu AGH. Szczególną uwagę poświęcono również bazie danych, przedstawiając jej strukturę i rozwiązania pozwalające na jej integrację z systemami przechowywania danych osobowych. W pracy przedstawiona została również metodyka tworzenia sieci dróg w przestrzeni trójwymiarowej, stanowiącej jedno z narzędzi udostępnianych w sieci, wraz z opisem działania na serwerze. Ponadto szczegółowo opisany został projekt aplikacji typu WebGIS, stanowiącej warstwę prezentacji Geoportalu, utworzony przy użyciu technologii ArcGIS API for Silverlight. Na koniec przedstawione zostaną plany dotyczące wdrożenia nowych funkcjonalności, o które ma zostać rozbudowany serwis.
EN
In this paper we present stages of design and implementation of Geoportal AGH for the AGH University of Science and Technology. First part of the paper relates to the idea of the project and description of the system design. Next, we discuss the process of acquiring spatial data and descriptive data, which provided the basis for creation of a vector model of AGH campus. Particular attention was also devoted to the database structure and solutions allowing its integration with personal data storage systems. The paper also presents methodology of creating a network of roads in three-dimensional space, which is one of the tools available in the internet together with the operation instructions. In addition, a design of WebGIS application is described, constituting a layer of Geoportal presentation, created with the use of ArcGIS API for Silverlight. Finally, we discuss future plans of implementation of new functionalities to extend our services.
PL
Systemy informacji przestrzennej (SIP) są dziś produktem powszechnie stosowanym w wielu dziedzinach życia. Społeczeństwo informacyjne przejawia popyt na dane przestrzenne, z których każdy może korzystać, przechowywać, przetwarzać, przeprowadzać analizy i wizualizacje dla potrzeb funkcjonowania różnych instytucji. Zarówno organy administracji publicznej oraz podmioty prywatne korzystają z SIP w celu poprawy efektywności zarządzania swoimi zasobami. Opisywana problematyka jawi się aktualnie jako bardzo ważne zagadnienie logistyczne w kontekście danych przestrzennych. Ogromnym plusem tego typu rozwiązań jest dystrybucja dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy obecny stan prawny dopuszcza komercyjny sposób dystrybucji tych danych udostępnianych za pośrednictwem geoportali, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
EN
Geographic Information Systems (GIS) are widely used product in many areas of our lives. The information society is reflected demand for spatial data, each of us has need to use, collect, convert, do analyses and visualization to many kind of purposes present times. Both government agencies and commercial one use GIS system to improve efficiency of its data management. The described problems appear currently as very important issues in the context of logistic spatial data. A huge advantage of this solution type became a large amount of information, in a real-time processing. The Author tries to answer the question of whether the current legal situation permits the use of spatial data available through geoportals in commercial way of distribution. If so, to what extent.
PL
Numeryczne modelowanie powierzchni w systemach informacji przestrzennej (SIP, GIS) wymaga zastosowania odpowiednich struktur danych (TIN, GRID). Wybór rodzaju struktury zależy od przyjętych założeń w systemie oraz często od rozmieszczenia i zagęszczenia punktów pomiarowych. Zastosowanie struktury GRID pozwala na ujednolicenie i uporządkowanie przechowywanej informacji, ograniczenie redundancji oraz ilości przechowywanych danych. Rozwiązanie to wymaga zastosowania algorytmów interpolacyjnych, których dokładność obliczeń w dużej mierze zależy od lokalizacji punktów pomiarowych wokół tworzonego węzła struktury GR ID. Na krawędziach zewnętrznych interpolowanych obszarów występują węzły brzegowe, które nie zawsze posiadają dogodne rozmieszczenie punktów pomiarowych. W związku z tym prawidłowe wyznaczenie wartości w takich węzłach wymaga spełnienia szczególnych założeń. W artykule zaproponowano rozwiązanie tego problemu przez wykorzystanie algorytmów aproksymacji wielomianowej dwu i trójwymiarowej. W tym celu opracowane zostały autorskie aplikacje pozwalające na wyznaczanie węzłów brzegowych oraz przeprowadzona została analiza dokładności zaproponowanych rozwiązań.
EN
Digital terrain modeling in spatial information systems (SIS, GIS) requires the use of adequate data structures (TIN, GRID). The type of structure is selected in view of system requirements, and it is often determined by the distribution and density of measurement points. The use of a GRID-type structure supports the homogenization and organization of the stored data, it limits redundancy and the quantity of stored information. The above solution requires interpolation algorithms whose accuracy is largely contingent on the location of measurement points surrounding the created GRID node. The external boundaries of the interpolated areas feature boundary nodes whose measurement points do not always follow the most desirable distribution pattern. For this reason, a number of requirements have to be met to correctly map values at boundary nodes. This paper proposes a solution to this problem through the use of 2D and 3D polynomial approximation algorithms. Custom-designed software has been developed to map boundary nodes. The proposed solutions were subjected to an accuracy analysis.
PL
Jednym ze sposobów reprezentacji numerycznego modelu terenu (DTM) w systemach informacji przestrzennej (SIP, GIS) jest regularna siatka kwadratów (GRID). Podstawowym problemem pojawiającym się podczas konstrukcji takiej siatki jest odpowiednie ustalenie jej zagęszczenia w zależności od ukształtowania terenu. W większości przypadków dobór elementarnego parametru konstrukcyjnego, jakim jest wielkość kwadratu bazowego, dokonywany jest przez operatora systemu. Różnie ukształtowany teren wymaga różnej rozdzielczości siatki interpolacyjnej, odpowiednio dobranej, w celu uchwycenia szczegółów morfologicznych terenu i przedstawienia go w odpowiedniej jakości oraz z odpowiednią dokładnością. Dobór zagęszczenia siatki w zależności od ukształtowania terenu jest pracochłonny i bywa często intuicyjny oraz subiektywny ponieważ wynika z doświadczenia danego operatora. Rosnące wymagania, stawiane współczesnym systemom informacji przestrzennej, determinują stosowanie procedur, które automatyzują proces przetwarzania danych, czyniąc go obiektywnym dla różnego rodzaju informacji. Dotyczy to także definiowania zagęszczenia węzłów GRID. W artykule zaproponowano automatyzację ustalania tej wielkości w zależności od ukształtowania morfologicznego terenu. Po zastosowaniu opisywanych procedur różnie ukształtowany teren otrzymuje różne zagęszczenie siatki, co pozwala zminimalizować niedokładności tworzonego modelu powierzchni. W rezultacie powstaje GRID niejednorodny, który umożliwia ograniczenie liczby punktów przechowywanych w bazie DTM do niezbędnego minimum, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia dokładności modelu terenu na całym obszarze.
EN
A regular network of squares (GRID) is often used to represent digital terrain models (DTM) in spatial information systems (SIS, GIS). The need to adjust network density to terrain morphology is one of the greatest challenges in the network construction process. In most cases, the basic structural parameter, namely the size of the base square, is selected by the system operator. Variously shaped terrains require GRID of different resolution that will adequately capt ure morphological details and represent the terrain with satisfactory quality and precision. The selection of network density that appropriately matches a terrain's morphological features is a labor-consuming process that is often intuitive and subjective since it relies on the experience of a given operator. The growing demands placed on contemporary spatial information systems predetermine the choice of procedures which automate data processing, turning them into objective tools for handling various types of information. The above also applies to the density of GRID. This paper proposes an automated method for determining density values subject to terrain morphology. The discussed procedures are applied to create networks with different densities for morphologically varied terrains, and the proposed approach minimizes inconsistencies in the developed surface model. The result is a non-homogenous GRID which limits the number of points stored in the DTM base to the required minimum, while preserving an equiva lent level of model accuracy throughout the terrain.
PL
Modelem obiektów inżynierskich można nazwać uproszczoną reprezentacją obiektu w czasie i przestrzeni stworzoną do oceny ich właściwego funkcjonowania, najczęściej poprzez możliwość sprawdzenia wybranych warunków geometrycznych. Sposób zdefiniowania tego modelu w dużej mierze decyduje o wynikach oceny struktury geometrycznej, możliwości określenia wzajemnych zależnościach topologicznych łączących elementy obiektu, oraz realizacji różnego typu analiz. W artykule zamieszczono ogólną ideę modelowania obiektów na podstawie wyników pomiarów realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych.
EN
Simplified representations of objects in time and space developed for assessment of their appropriate functioning, in most cases through the possibility of verifying selected geometric conditions, can be named models of engineering objects. The method of defining such a model determines to a significant extent the results of geometric structure assessment, the possibility of determining mutual topographic relations linking components of the object and performance of analyses of different types. The paper presents the general idea for modeling objects on the basis of results from surveys carried out using modern survey techniques.
17
Content available remote Klasyfikacja informacji pozyskanych metodą GPR dla potrzeb SIP na poziomie gminy
PL
Gromadzenie informacji do tworzenia baz danych i analiz geoprzestrzennych jest zadaniem gminy, dlatego gmina jest odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji dla potrzeb SIP. Obserwowany w ostatnich latach znaczny rozwój GPR (Ground Penetrating Radar) oraz rozwój geoma tyki i geoinformatyki, która zajmuje się systemami GIS na bazie interdyscyplinarnego wykorzystania geologii, geodezji, kartografii i innych nauk o Ziemi, stał się powodem klasyfikacji elementów pozyskanych metodami GPR na potrzeby gromadzenia informacji na poziomie gmin. Artykuł zawiera charakterystykę metody GPR oraz omówienie jej zastosowania do pozyskiwania elementów podziemnych, istotnych dla tworzenia baz danych na poziomie gminy.
EN
Municipal authorities are responsible for gathering information that is used for in databases, geospatial analyses and spatial information systems. Recent years have witnessed a rapid development of GPR (Ground Penetrating Radar) systems and many advancements in geomatics and geoinformatics which deal with GIS systems through an interdisciplinary approach that combines geology, geodesy, cart ography and other Earth sciences. The noted progress supports the classification of GPR data for the needs of information systems developed by municipal authorities. This paper overviews the GPR method and discusses its application for surveying subsurface structures and developing databases at the municipal level.
18
PL
Obecne metody gromadzenia informacji o podłożu nie wykorzystują danych uzyskanych z pomiarów bezpośrednich z zastosowaniem georadaru. Metoda georadarowa jest wykorzystywana jako metoda rozpoznawania struktury ośrodka gruntowego w różnych dziedzinach między innymi w drogownictwie, ochronie środowiska, górnictwie czy archeologii. W rezultacie tych badań otrzymuje się, obraz przewodności elektrycznej i po jego interpretacji odpowiedź na interesujące zagadnienie dotyczące np.: miejsc występowania kawern, stref i kierunków migracji wód lub skażeń, zalegania zasypanych pozostałości po działaniach wojennych (np. niewybuchów), miejsc kwalifikujących się do badań archeologicznych, grobów, murów czy obiektów historycznych a także występowania granic litologicznych i grubości warstw ziemnych. Badania georadarowe są definiowane w polskim prawie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz.U. Nr 126 poz. 839). Zasilenie systemu informacjami uzyskanymi z georadaru pozwoli na optymalizację w wyznaczaniu obszarów budowlanych. Kompleksowa wiedza o gruncie pozwoli na ocenę jego stabilności, przyczyni się do optymalizacji w projektowaniu obszarów budowlanych, zmniejszy ryzyko wykonawstwa i w konsekwencji doprowadzi do uzyskania korzyści ekonomicznych i funkcjonalnych.
EN
Contemporary systems for acquiring information about ground features do not rely on data obtained from direct measurements with the involvement of a georadar. The georadar method is used to analyze ground formations for various applications, including road construction, environmental protection, mining and archeology. Those surveys deliver information about electric conductivity of the ground which is processed to determine the presence of caverns, channel migration zones, direction of channel and pollutant migration, buried remnants of war activity (such as unexploded mines), sites that can be classified for archeological research, tombs, walls, historical objects, lithological boundaries and the thickness of earth layers. In Poland, georadar surveys are legally defined by the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 24 September 1998 on determining the geotechnical conditions for erecting civil engineering objects (Journal of Laws No. 126, item 839). The use of georadar data in the land information system will support evaluations of substrate stability, it will optimize structural designs, minimize structural risks and deliver financial and functional benefits.
PL
W 2005 i 2007 autor przedstawił raporty dotyczące tworzenia systemów informacji przestrzennej i udostępniania danych przestrzennych za pomocą oprogramowania iGeoMap. Od tego czasu technologia ewoluowała i liczba serwisów wzrosła. Rozwój ten spowodowany był głównie wzrostem popularności standardu WMS. Niniejszy artykuł podsumowuje wszystkie realizowane serwisy i zwraca uwagę specyficzne funkcje i dane, które są istotne dla serwisów poziomu powiatowego. W podsumowaniu autor przedstawia wnioski, że dostępność usług internetowych znacznie poprawia komfort wykonywania prac geodezyjnych oraz powoduje oszczędności czasu i pieniędzy zarówno u geodetów jaki i w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
EN
In 2005 and 2007 the author presented reports on creating spatial information systems and sharing geospatial data using iGeoMap software. Since that time the technology has evolved and the number of services has increased. This development was caused mainly by the growing popularity of WMS standard in Poland. Today’s report summarizes all the implemented services and notes some particular functionalities and data that should be important for district level services. The first part of this document describes PODGiK web service in Mińsk Mazowiecki – available data (such as parcels, buildings, orthophotmap) and functions, as well as submitting geodetic works or sharing cartographic materials. In the next part the author presents usage statistics for all of 8 district services. The number of geodetic works submitted via those services is constantly growing. Conclusions: Availability of internet geodetic services greatly improves work quality. It saves time and money both for users and offices. However, to make this possible it is required that data exists in digital form. In 2009 all of the WMS services developed by Geo-System company were included as ‘district nodes’ into Polish Geoportal, one service (West Warsaw District) was awarded „The Best SDI Practice Award 2009” and added to European INSPIRE Geoportal.
20
Content available remote Virtual city generation for GIS systems testing
EN
Geographic Information Systems are responsible for processing and presenting geographical data. Development of GIS systems requires extensive tests based on actual data. Access to detailed datasets is restricted which led to the necessity of replacing them with synthetic data. This article presents extended version of a generator of spatial data layers, which could be used in mentioned tests.
PL
Systemy informacji przestrzennej (ang. Geographic Information Systems) zajmują się przetwarzaniem i prezentacją danych geograficznych. Opracowywanie systemów GIS wymaga obszernych testów opartych na danych rzeczywistych. Dostęp do szczegółowych zbiorów jest ograniczony, co stworzyło potrzebę zastąpienia ich przez dane syntetyczne. Niniejszy artykuł prezentuje rozbudowaną wersję generatora warstw danych przestrzennych, które można wykorzystać we wspomnianych testach.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.