Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spedycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W dobie zawirowań na rynku energetycznym spowodowanych wojną w Ukrainie, branża transportu drogowego przeżywa trudne chwile, które jednakże motywują firmy do zmian. Koncepcja platformy Snarto zakłada skrócenie łańcucha dostaw poprzez eliminację spedycji oraz zastąpienie jej sztuczną inteligencją.
EN
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
PL
Głównym zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia na podstawie istniejących badań sondażowych (ankiet i wywiadów), literatury przedmiotu, materiałów internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji jako pracownika międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej, ogólnych danych dotyczących wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz reakcji firm wobec pandemicznego kryzysu. Podejmując powyższą problematykę, autorka wychodzi z ogólnego założenia, że wpływ koronawirusa na funkcjonowanie firm z branży TSL był niejednorodny. I choć bezsprzecznie dominuje negatywne, destrukcyjne jego działanie, i jest ono najbardziej widoczne i odczuwalne, to jednak nie wyklucza się jego pozytywnego wpływu, jako czynnika przyśpieszającego i ożywiającego rozwój firm.
EN
Purpose: The aim of this article is to analyze personal data protection requirements specifically in the context of the freight forwarding industry. Design/methodology/approach: This article looks into the legal regulation of personal data protection and examines its application by freight forwarding companies, taking into account the specific needs found in this industry. This article should provide managers with the knowledge of how to properly protect personal data while increasing this way the company's competitive edge on the market. By analyzing legally binding laws and explaining them in a comprehensive way, focusing on the needs of the freight forwarding industry and the way it handles personal data. Findings: The study revealed that the handling of personal data in the freight forwarding industry carries a high data risk theft. Moreover, a company in the freight forwarding industry can take on many roles in relation to personal data (i.e. controller, co-controller, or contract processor) and takes on the financial responsibility for that personal data. Originality/value: The article presents the processes of handling personal data by a freight forwarding company and a plan to be followed while it implementing of the rules of the GDPR. It is valuable for managers of the freight forwarding companies.
PL
W InstaFreight rozpoczęliśmy swoją działalność w 2016 roku oferując cyfrową spedycję. Od początków działalności przykładaliśmy dużą wagę do danych, aby móc oferować najlepszy możliwy serwis. Współpracując z wieloma firmami przy ich kompleksowych systemach łańcuchów dostaw oraz wydajnemu gromadzeniu danych i ich analizie, zauważyliśmy potencjał wykraczający poza zwykłą spedycję. Tak powstała usługa Transport Management - serwisu, który jest w stanie wprowadzić nawet do 25% oszczędności kosztów transportowych.
PL
Zasadniczym celem autorów publikacji jest przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny podejścia do zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych. Analizy dokonano na przykładzie przewozów ponadgabarytowych w Polsce na tle barier i stymulatorów przewozu ładunków ponadnormatywnych występujących w Unii Europejskiej. Tok wywodów ma także na celu zweryfikowanie następującej hipotezy badawczej: „Optymalizacja zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych jest możliwa dzięki kompleksowej platformie rejestracji przejazdów, aplikowania o pozwolenie na przejazd, wyznaczania trasy przejazdu, monitorowania przewoźników, a także w drodze permanentnej poprawy komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej”. W publikacji: zdefiniowano ładunki wielkogabarytowe i pojazdy nienormatywne oraz dokonano ich uproszczonej klasyfikacji; zaprezentowano miejsce przewozów wielkogabarytowych w transporcie oraz wskazano wymagania związane z poruszaniem się pojazdów nienormatywnych; scharakteryzowano podejście do zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych w Polsce; zdiagnozowano bariery oraz stymulatory rozwoju rynku przewozów ponadgabarytowych; zaproponowano modyfikacje w zakresie przewozu ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych w Polsce.
EN
The main goal of the authors of this publication is to analyze and evaluate the approach to the management of oversize loads in special transport vehicles. The analysis was made with regard to heavy and oversized transportation in Poland against the background of barriers and stimulants for heavy and oversized transportation in the European Union. The reasoning of the arguments is also to verify the following research hypothesis: "Optimization of the management of oversize loads in special transport vehicles is possible thanks to a comprehensive platform for registering such shipments, applying for a permission to operate on roads, determining the route, monitoring carriers, as well as through permanent improvement of communication between public administration units". In this publication: oversize loads and special transport vehicles were defined and roughly classified; the place of heavy and oversized transportation was presented and requirements related to the movement of special transport vehicles were indicated; the approach to managing oversize loads in special transport vehicles in Poland was characterized; barriers and stimulants for the development of heavy and oversized transportation were diagnosed; as for heavy and oversized transportation in special transport vehicles in Poland, modifications were proposed.
6
Content available Current trends of protectionism in shipping industry
EN
The purpose of this paper is to systematize the practical experience of the state protectionism in shipping industry at the current stage of its development. The reasons of protectionism in maritime transport are considered and the analysis of the world fleet ownership and flags of registration is conducted. The comparative analysis of the Dutch and Norwegian tonnage tax regimes and other current tax incentives in the different countries is made. The advantages and shortcomings of protectionist measures in shipping industry from the macroeconomic and microeconomic points of view are analysed. The results of research contains elements of novelty: the scientific representation of state protectionism in shipping industry gained further development by systematization of international experience of application of direct and indirect measures in shipping and allocation of the main trends of protectionism; the classification of protectionist measures in shipping industry is improved by the specification of the structure of indirect methods.
PL
W artykule przedstawiono cele i działania logistyki oraz sposób optymalizacji jej elementów jakimi są transport i spedycja. Ukazano zastosowanie synergii w przypadku kooperacji dwóch podmiotów będących częścią jednego przedsiębiorstwa Jako bazę wybrano jedną z wiodących firm działających na rynku Polskim i międzynarodowym. Przedstawiono trzy rodzaje działań synergicznych: synergię kosztów, ładunków oraz czasu. Nie są to całkiem odmienne typy, każdy z nich łączy się z dwoma pozostałymi. Wywierają na siebie wpływy, a w niektórych przypadkach nawet warunkują swoje istnienie. Wykazano, że połączenie tych trzech rodzajów może skutkować rozwiązaniami o wysokim poziomie optymalizacji procesów transportowych, przeładunkowych, sortowniczych czy wielu innych.
EN
The article presents the goals and the actions of logistics and how to optimize its elements i.e. transport and forwarding. The application of synergy for two cooperating subjects of the same company is shown. As the base one of the leading companies was chosen, present on Polish and international markets. Three synergic actions are presented: cost synergy, load and time synergy. They are not completely separate types; each one joins with the remaining two. They have the impact on one another and In some cases they even condition their existence. It was pointed that when these three kinds are joined this may result in high level of optimizing the processes like transportation, reloading, sorting and many others.
EN
This article presents an analysis of logistics flows using the process exploration technique. On the basis of the collected data, a process model was generated and an evaluation of its functioning was carried out. In the article particular attention was paid to the problem of the form of input data for the example in question
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu realizacji zamówienia klienta na nowe części zamienne w przedsiębiorstwie dystrybucji robotów przemysłowych z wykorzystaniem techniki eksploracji procesów. Na podstawie zgromadzonych danych wygenerowano model procesu oraz przeprowadzono ocenę jego funkcjonowania. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na problematykę postaci danych wejściowych dla omawianego przykładu.
EN
The paper deals with the issue of different market access for the transport procurement in the EU in context of open market of providing forwarding services. It highlights different requirements of market access in freight forwarding. The article proposes conditions of market access unification in freight forwarding based on analysis of the existing situation. It also refers to the different responsibility of freight forwarder depending on membership in the national associations of freight forwarders. The contribution analyses the limitation of liability in freight forwarding and shows differences in contract of freight forwarding for particular shipments by model examples. There is also pointed to the need for the development of uniform freight forwarding conditions in the EU.
PL
Przewóz ładunków wymusza od spedytora odpowiedniego doświadczenia w planowaniu i realizacji procesu transportowego, bowiem fundamentalnym celem zarządzania procesem transportowym jest nieustanna poprawa skuteczności i efektywności organizacji transportu przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klienta. W artykule autorzy przeprowadzili badania procesu transportowego na obiekcie rzeczywistym. Badaniom poddali trasę Jasło-Berlin-Szczecin-Jasło implementując system monitoringu, w celu usprawnienia procesu przewozowego. W wyniku analizy przedstawiono praktyczne aspekty planowania, organizowania i koordynowania transportu.
EN
The transport of cargo forces appropriate experience from the freight forwarder in planning and implementing the transport process, as the fundamental goal of managing the transport process is to constantly improve the efficiency and effectiveness of freight organization while ensuring the highest of customer service. In the article, the authors carried out research of a transport process on a real object. The Jasło-Berlin-Szczecin-Jasło route was subject to research by implementing a monitoring system for the purposes of freight improvement. The analysis presents practical aspects of planning, organizing and coordinating transport.
PL
Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usługowych polskiej gospodarki. Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu i dynamiki zmian w zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach na tym rynku w latach 2004-2014. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu desk research. Uzyskane wyniki wskazują na dynamiczne zmiany w liczbie pracujących, co związane jest ze zmianami liczby przedsiębiorstw na tym rynku, a także procesami wewnętrznej konsolidacji. Analiza poziomu przeciętnych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach TSL wskazuje, że w badanym okresie były one niższe w stosunku do przeciętnych płac w sektorze przedsiębiorstw, a różnica pomiędzy tymi poziomami zwiększała się.
EN
Transport, Spedition and Logistics (TSL) are considered to be one of the main service markets of the Polish economy. The aim of the article is to present the level and dynamics of changes in employment and wages in this market from 2004 to 2014. The defined objective was realized through the analysis of literature and desk research. The results indicate dynamic changes in the number of employees, which is related to changes in the number of enterprises in this market, and the process of internal consolidation. The analysis of the level of average wages in TSL enterprises indicates that over the analysed period they were lower in comparison to the average wages in the corporate sector and the difference between those levels was increasing.
12
Content available Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy reguł odpowiedzialności kontraktowej znajdujących zastosowanie w stosunku do spedytora. Regulacja umowy spedycji prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność spedytora za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, nie została uregulowana w sposób jednolity. Odpowiedzialność ta została oparta na różnych podstawach prawnych w zależności od statusu danej osoby. W przypadku dalszych spedytorów i przewoźników zastosowanie znajdzie odpowiedzialność oparta na zasadzie winy w wyborze unormowana w art. 799 k.c., niezależnie od zakresu, w jakim zakresie doszło do powierzenia czynności. Z kolei w odniesieniu do innych osób niż spedytorzy i przewoźnicy zastosowanie znajdzie co do zasady reguła z art. 474 k.c. Za działania lub zaniechania tych osób spedytor będzie ponosić odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
EN
The purpose of this article is to analyze the rules of contractual liability applicable to the forwarding agent. The regulation of the forwarding contract leads to the conclusion that the forwarding agent’s liability for damage caused by third parties, which the forwarding agent uses while performing the order, has not been regulated in a uniform manner. This responsibility was based on different legal bases depending on the status of a given person. In the case of other forwarding agents and carriers, the forwarding agent is liable for such persons unless he is not at fault in choosing them, regardless of the extent to which the performance of a contract was entrusted. In turn, in relation to other persons than forwarding agents and carriers, applies the rule regulated in art. 474 of Polish Civil Code. The forwarding agent will be liable for actions or omissions of such persons as for his own actions or omissions.
PL
W obecnych czasach, dążąc do maksymalizacji zysków, szuka się rozwiązań, mających na celu redukcję wysokich kosztów. Rynek wymusza, w tym względzie zastosowanie nowoczesnych technologii. Zdobycie przewagi konkurencyjnej, dyktowane jest koniecznością wdrażania innowacyjnych rozwiązań nie tylko w firmach logistycznych. Jest to wyzwanie ale i szansa, których nie sposób osiągnąć bez inteligentnych systemów, które ze sobą współpracują. Systemy IT stają się fundamentem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem pracy jest przedstawienie roli informatyki i informatyzacji w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie na jakim poziomie zaawansowania technologii się ono obecnie znajduje. Artykuł ma za zadanie udowodnić, że wyłącznie zastosowanie nowoczesnych systemów IT pozwoli na dynamiczny rozwój i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Ponadto autorki artykułu mają na celu pokazać trendy występujące w tej branży.
EN
Nowadays seeking to maximize profits, everybody seeks solutions to reduce as many costs as they can. The market forces to use modern technologies. To achieve competitive advantage it is necessary to implement innovative solutions not only in logistics companies but in all companies in all branches. This is not only a challenge but also an opportunity which cannot be achieved without intelligent systems. IT systems are the foundation of effective managing of the business. The main aim of the article is to present the role of information technology and computerization in every enterprise, irrespective of the level of technological advancement it is currently. The objective of this paper is to prove that only the usage of modern IT systems will enable dynamic and sustainable development. In addition, the authors have a purpose to emphasize trends in the TSL industry related with IT.
PL
Ideą pracy spedytora jest optymalne zagospodarowanie dysponowaną flotą pojazdów lub zapewnienie przewozu ładunku z punktu początkowego do punktu końcowego uwzględniając wymagania klienta. Ze względu na dużą ilość czynników takich jak warunki pogodowe, rodzaj taboru, który może lub musi zostać wykorzystany, współpraca z podwykonawcami, uzgodnienia z klientami, charakterystyka ładunku czy konieczne do spełnienia warunki przewozu, konieczne jest wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań ułatwiających oraz optymalizujących pracę. w tym artykule przedstawione zostały programy wspomagające i zwiększające efektywność pracy spedytora.
EN
The idea of work as freight forwarder is to manage the fleet in the optimal way or to ensure the effective carriage of goods from the point of loading to the point of destination. Due to large number of factors as weather conditions, type of rolling stock, which must be used, cooperation with subcontractors, arrangements with clients, characteristics of load or the necessary conditions which must be fulfilled,, it is necessary to use proper programs, which will make easier and optimize the freight forwarders job. In this paper modern and supportive programs which make the freight forwarder work more effective are presented.
15
Content available remote Problematyka pustych przebiegów w procesach transportowych : case study
PL
W artykule podjęto problematykę bezpieczeństwa logistycznego na rynku usług transportowych. Opisano system bezpieczeństwa logistycznego. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo kierowców na trasach międzynarodowych. Dokonano analizy zamachów terrorystycznych z udziałem pojazdów ciężarowych. Wskazano na możliwości zminimalizowania zagrożeń i wzmocnienia systemu bezpieczeństwa.
EN
This article describes the problem of empty mileages, which occurs currently in many transport companies. Each company has its large customer base and often a lot of transport orders, but it is not the only factor affecting the fluidity of the transport process. It is essential to have well organized the spedition department along with the IT systems. Many transport companies apply modern technologies and innovative solutions, but these companies do not have a solution to solve the problem of empty mileages. The aim of this article is to propose changes, which could minimise empty mileages in the researched enterprise.
PL
Celem artykułu jest analiza innowacyjności przedsiębiorstw rynku usług TSL w Polsce w latach 2012-2014 w zakresie: aktywności innowacyjnej, rodzajów innowacji, nakładów na działalność innowacyjną oraz przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badanie typu desk research, w którym wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. W świetle zaprezentowanych wyników potwierdza się pogląd o niskiej innowacyjności przedsiębiorstw TSL. Innowacyjność na tym rynku wyraża się przede wszystkim w innowacjach „miękkich”: o charakterze procesowym i organizacyjnym. Zwiastunem pozytywnych tendencji na drodze ku zwiększaniu innowacyjności na tym rynku są rosnące nakłady na działalność innowacyjną.
EN
The purpose of this paper is to analyze of innovativeness of enterprises on TSL market in Poland in the years 2012-2014 with regard to: innovation activity, types of innovation, investments on innovative activity and revenues from sale of innovative products. The defined objective was realized through the analysis of literature and desk research based on Central Statistical Office`s data. In the light of presented results it confirms the view of low innovativeness of enterprises on TSL market. Innovativeness on this market is expressed mainly in “soft” innovation: procedural and organizational. Growing expenditures on innovation activity might be as a herald of positive trends towards increasing innovation on this market.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane ze spedycją międzynarodową ładunków częściowych w transporcie międzynarodowym. Jest to stale rozwijająca się i coraz popularniejsza dziedzina spedycji drogowej. W niniejszej pracy skupiono się na realizacji zleceń spedycyjnych tego typu, formowaniu ładunków i ustalaniu cen usługi spedycyjnej.
EN
The article discusses current issues associated with international freight forwarding of partial loads in road transport. It is constantly progressing and more popular field of road freight forwarding. The work focusses on: the execution of forwarding part load orders, the formation of part loads and quotation and establishing prices of forwarding service.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie transportu elementów konstrukcyjnych wiatraków prądotwórczych jako elementów ponadgabarytowych. Przedstawiono procedurę zabezpieczania przewożonych elementów oraz regulacje prawne dotyczące samego przewozu w zakresie planowania trasy oraz jej realizacji.
EN
The article discusses the problem of transport of construction elements of the wind generators as oversized elements. The procedure for securing the transported elements and the legal regulations concerning the carriage itself in terms of route planning and its implementation were presented.
19
Content available remote Modelowanie logistycznego łańcucha spedycji morskiej
PL
W pracy przedstawiono próbę formalizacji logistycznego łańcucha dostaw w odniesieniu do najbardziej skomplikowanej spedycji morskiej. We wstępie scharakteryzowano podstawowe pojęcia i wybraną taksonomię spedycji morskiej, na bazie których został zbudowany systemowy model logiczno-matematyczny spedycji morskiej. Szczególną uwagę zwrócono na zmienne decyzyjne tego modelu i krytyczne parametry warunkujące jego praktyczną funkcjonalność, takie jak: czas i koszty realizacji zlecenia spedycyjnego oraz bezpieczeństwo całej transakcji handlowej w strukturze międzynarodowego łańcucha dostaw. Optymalnie zorganizowane i prowadzone łańcuchy międzynarodowej spedycji morskiej są podstawą efektywności globalnego sektora transport-spedycja-logistyka.
EN
This paper presents an attempt to formalize the logistics supply chain in relation to the most complicated sea freight. In the introduction we characterized the basic concepts and selected taxonomy of sea freight on the basis of which it was built a system model of logical-mathematical sea freight. Particular attention was paid to the decision variables of the model and the critical parameters influencing its practical functionality, such as the time and costs of a forwarding order and security of the entire business transaction in the structure of the international supply chain. Optimally organized and run chains of international sea freight are the basis of the effectiveness of the global transport sector-forwarding-logistics.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspektów kształtowania innowacyjności w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem różnorodnych czynników zewnętrznych, którym podlega funkcjonowanie sektora TSL, z drugiej zaś strony wprowadzenie działań innowacyjnych dotyczy czynników wewnętrznych powodujących dywersyfikację organizacji łącznie ze zmianami sposobów ich działania. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących określenia czynników innowacyjności podmiotów sektora TSL, w których uwzględnia się założenia CSR i ich inkorporację do kultury firm.
EN
The concept of corporate social responsibility and its development, is currently one of the important aspects of the development of innovation in the field of transport – forwarding – logistics. Innovation is determined on the one hand the impact of various external factors which govern the functioning of the transport – forwarding – logistics sector. On the other hand, changes to the formation of the innovation is focused on internal factors resulting in diversification of the organizations including changes in how they work in the transport – forwarding – logistics. The article presents selected results of research related to corporate social responsibility as the innovation factor in the transport – forwarding – logistics sector.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.