Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  policja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Na postawie obowiązujących przepisów w artykule przedstawiono określone metody i formy wykonywania przez policjantów zadań w zakresie stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości. Analiza wybranych przepisów wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych przez Policję oraz wymagań stawianych urządzeniom wykorzystywanym przez policjantów w codziennej służbie dostarczyła argumentów potwierdzających zasadność ich wykorzystania. Działania zmierzające do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością są jednymi z wielu inicjatyw podejmowanych przez Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dokonywanie pomiarów prędkości przez policjantów z wykorzystaniem urządzeń będących na wyposażeniu Policji budzi często wątpliwości wśród sprawców przekroczenia dozwolonej prędkości. Przybliżenie przepisów dotyczących pełnienia służby na drodze przez policjantów oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas zatwierdzenia typu przyrządów kontrolno-pomiarowych ma na celu potwierdzenie zasadności prowadzonych działań, a także autentyczności wskazań urządzeń wykorzystywanych przez policjantów. Niezwykle pomocne okazały się informacje Głównego Urzędu Miar oraz producenta na temat sposobu i zasad dokonywania pomiarów prędkości ręcznych mierników prędkości, będących na wyposażeniu Policji.
EN
Pursuant to relevant applicable regulations, the paper presents specific methods and forms of performing tasks by policemen in the use of control and measuring instruments for speed measurement. A review of selected regulations pertaining to the use of control and measurement devices by the Police and the requirements for devices used by police officers in everyday service, provided arguments confirming the legitimacy of their use. Activities aimed at reducing the number of road incidents caused by speeding are among the many initiatives undertaken by the Police to ensure road safety. Taking speed measurements by police officers with the use of devices owned by the Police often raises doubts among the perpetrators of speeding limits. The aim of the presentation of the regulations concerning the performance of service on the road by police officers and the detailed scope of tests performed during type approval of control and measuring instruments is to confirm the legitimacy of actions conducted, as well as the authenticity of indications of the equipment used by police officers. Information gained from the Central Office of Measures and from the manufacturer on the method and principles of measuring the speed of hand-held speed meters, which the Police is equipped with, proved to be extremely helpful.
2
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
Occupational burnout is an increasingly common disorder occurring in various occupational groups, especially in uniformed services. The research was conducted among police officers. The research process involved 140 policemen selected using the snowball sampling method. The results obtained confirmed that the vast majority (80%) suffer from medium and high levels of occupational burnout. The highest level of burnout is observed in long-serving males working in the prevention department. Research results show that there is an urgent need to, first and foremost, design measures to prevent the process of occupational burnout from developing in this group of employees. These activities should mainly focus on preventive and therapeutic programmes aimed at both minimising the risk factors and reducing the excessive work-related mental strain.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań wybranych podmiotów administracji publicznej mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Polsce. Dla osiągnięcia celu artykułu Autor przybliżył zadania i rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu ds. Cudzoziemców, Administracji samorządowej, Policji, Straży Granicznej, Prokuratury, a także Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Nie mniej ważne stało się przedstawienie podstawowych definicji pojęć istotnych z punktu widzenia podjętej problematyki.
EN
The purpose of this article is to show the activities of selected public administration entities in the fight against human trafficking in Poland. To achieve the purpose of the article, the author presented the tasks and role: The Ministry of Internal Affairs and Administration, Team for Combating and Preventing Human Trafficking, Office for Foreigners, Province Governor and Provincial Office, Local Government, Police, Border Guards. Prosecutor’s Office, Foundation Against Human Trafficking and Slavery „La Strada”, ITAKA Foundation – Center for Missing People and The Children’s Strength Foundation. The article also presents the most important definitions of terms pertain human trafficking.
EN
Aim: A simulator supporting the training of police officers who process traffic incident scenes is a tool with which we will be able to train traffic police officers in processing traffic incident scenes. The essence of the research and development project presented in this article is providing the trainee with a simulated experience of being at both typical and unusual traffic incident scenes, including those involving mass-casualty incidents, major traffic accidents, or other crisis situations. The simulator will connect the virtual world with the real world, taking the trained person into the virtual world (visualisation of the scene), and allowing he or she to process the scene (visual inspection of the scene, producing reports, providing first aid to victims, etc.). Currently, there are no comprehensive solutions supporting the training process in the proposed way. The implementation of such a tool in the Police training system will allow to improve the quality of traffic-police training, and increase the effectiveness of scene processing. Methodology: The review was prepared on the basis of project documentation and current statistical data on traffic incidents, and selected literature on the subject. We analysed traffic incidents in the last ten years, with particular attention devoted to the number of fatalities and the number of traffic incidents. We demonstrated the complexity of the processing effort by Police officers at the scene, as well as the need to use new technologies for the purposes of training policemen, including in particular simulation systems. Conclusions: The article addresses one of the most important tasks of the Police – which is ensuring road safety – by proving the need to use training simulators in training traffic policemen. By commissioning the construction of the simulator described in the article, the Police confirmed the need to develop the training space using the described tool. Based on the synthetic review of project documentation, we were able to confirm that the implementation of the simulator in the Police education system would allow to improve the quality of training traffic police officers, and could have a positive impact on their work environment. Training people with the use of simulation systems eliminates property damage, and reduces the risk of loss of life and health.
PL
Cel: Symulator wspomagający szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji działań w miejscu wypadku drogowego to narzędzie, dzięki któremu będzie możliwe przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego. Istotą projektu badawczo-rozwojowego przedstawionego w artykule jest możliwość „przeniesienia” osoby szkolonej do miejsca typowego i nietypowego wypadku drogowego, takiego jak masowe wypadki komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym lub inne sytuacje kryzysowe. Symulator połączy świat wirtualny ze światem rzeczywistym, tj. umożliwi przeniesienie szkolonej osoby do świata wirtualnego (wizualizacja miejsca zdarzenia), umożliwiając jednocześnie wykonywanie czynności w miejscu zdarzenia (inspekcja wizualna miejsca zdarzenia, opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego, itp.). Obecnie nie ma kompleksowych rozwiązań wspierających proces szkolenia w proponowany sposób. Implementacja takiego narzędzia do systemu szkolenia Policji pozwoli na podniesienie poziomu i jakości szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych na miejscu zdarzenia drogowego. Projekt i metody: Artykuł został przygotowany na podstawie dokumentacji projektu i aktualnych danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych oraz wybranej literatury przedmiotu. Przeanalizowano wypadki drogowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem liczby ofiar śmiertelnych i liczby wypadków drogowych. Wykazano złożoność działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w miejscu zdarzenia drogowego, a także potrzebę zastosowania nowych technologii – zwłaszcza systemów symulacyjnych w procesie szkolenia policjantów. Wnioski: W artykule autorzy odwołują się do jednego z najważniejszych działań Policji, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, dowodząc konieczności użycia symulatorów szkoleniowych w szkoleniu policjantów ruchu drogowego. Policja, przyjmując rolę gestora i ubiegając się o budowę symulatora opisanego w artykule, potwierdziła potrzebę opracowania przestrzeni szkoleniowej przy użyciu wspomnianego narzędzia. Na podstawie syntetycznego przeglądu dokumentacji projektowej potwierdzono, że wdrożenie symulatora w systemie edukacji Policji pozwoli poprawić jakość szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej i może pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy tej formacji.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie profilaktyki społecznej Policji wobec młodzieży i jej związek z bezpieczeństwem społecznym. Bezpieczeństwo społeczne jest elementem bezpieczeństwa narodowego. Istnieje wiele zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, takich jak: bezdomność, alkoholizm, narkomania, prostytucja czy przestępczość, które można określić ogólnie jako patologie społeczne. Na wszystkie z nich narażona jest młodzież. Policja jako służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo obywateli prowadzi działania w ramach profilaktyki społecznej mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, m.in. poprzez prowadzone programy czy naukę młodzieży w klasach policyjnych.
EN
The purpose of the article is to present the social prevention policy of the police towards young people and its impact on social security. Social security is a key factor of national security. Young people are exposed to many social security threats, such as homelessness, alcoholism, drug addiction, prostitution or crime, which in general can be referred to as social pathologies. Being responsible for order and safety, police carry out activities which are a component of social prevention policy, aimed at counteracting threats, for example through programs or education of young people in police classes.
7
Content available Jakość funkcjonowania oddziałów prewencji
EN
The publication presents issues related to functioning, especially in the context of the effectiveness of police prevention departments. In particular, the publication specifies the most important aspects of the functioning of services provided by police prevention departments in the context of their quality and effectiveness. Attention was also paid to those activities that may increase the effectiveness of officers
PL
W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące działalności (zwłaszcza w kontekście skuteczności) oddziałów prewencji policji (OPP). W szczególności w publikacji określono najważniejsze aspekty funkcjonowania usług świadczonych przez oddziały prewencji policji w kontekście ich jakości i skuteczności. Zwrócono również uwagę na te działania, które mogą zwiększyć skuteczność funkcjonariuszy.
EN
At the foundation of this research lies the belief that the sex can directly differentiate the perception of counterproductive behavior at work and also can be a moderator of the influence of different variables on the perception of counterproductive behaviors. The survey research was carried out in June 2017, with the use of Internet-based survey questionnaire (CAWI). There were altogether 198 police officers examined. The hypothesis of the occurrence of the dependence between the sex and the perception of counterproductive behaviors was subjected to verification. The chi-square test of independence and test of significance of differences between means were applied. The conclusions following from the research offer significant implications for elaboration of relevant procedures in the sphere of managing human resources in the police force, among others, with the aim to have the principle of equality of chances and that of equal treatment of women and men respected.
EN
The problem of improving the decision-making process in highly hierarchical organizations is the subject of reflection and discussion of many authors. The aim of the paper is to signal the need to introduce changes not only in the organizational structure of the Police of the Republic of Poland, maximizing the rationality of the decision-making process in the conditions of deep civilizational transformations, but also introducing modern methods of information management. The proposed directions of changes will increase the effectiveness of the functioning of the Police organizational units in the conditions of increasing turbulence of the state environment in the 21st century.
PL
W pracy autor przedstawił charakterystykę historiografii dwudziestolecia międzywojennego dotyczącą historii policji. Zaprezentowane ogólnoświatowe i polskie trendy pozwalają zrozumieć sens treści publikacji naukowych i popularyzatorskich. Zainteresowanie przeszłością policji, jakie nastąpiło w dwudziestoleciu międzywojennym, koncentrowało się na XIX wieku, ale także na epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.). Uwagę autora zwróciły dwa wydane w omawianym okresie tytuły: W. Strzeleckiego Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii oraz W. Kawki, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Te przekrojowe prace oparte na naukowej literaturze oraz źródłach w sposób reprezentatywny oddają obraz ówczesnej wiedzy dotyczącej policji. Wyjaśniają jej źródłosłów, przedstawiają kompetencje oraz poruszają niekiedy problemy społeczne, które stanowiły obszar działania omawianej instytucji.
EN
In the article author presented the characteristics of the historiography of the interwar period concerning the history of the police forces in Poland. It is also an overview of descriptive global and Polish trends allowing meaningful presentation of the contents of scientific and knowledge popularizing publications. Interest in the past of the police that took place in the interwar period focused on the nineteenth century but also on the modern era (XVI-XVIII centuries). The author’s attention was drawn to two issues in the aforementioned period, as discussed by W. Strzelecki, Security in the lands of Poland. From the township gardener to the Blue Army and W. Kawka, The police from a historical and contemporary perspective. These cross-sectional works based on scientific literature and sources in a representative way reflect the contemporary knowledge about the Police. They explain its roots, present competences and sometimes raise societal problems, as is seen areas of operations of the discussed institution.
PL
Przedmiotem artykułu jest proces tworzenia podstaw prawnych działania i form organizacyjnych straży miejskich w Polsce. W artykule uwzględniono kontekst historyczny działań samorządu lokalnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozycję samorządowej formacji w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.
EN
Through main topic of the article author examines the process of positioning of the municipal police within the system of institutional bodies responsible for public safety and order. The scope of presented research includes the historical context and evolution of local government s responsibilities in Poland, in view of protection of the public safety and order. And this, according to the author is justification and main reasons for the existence of local formations outside the uniform system of state security organs.
PL
Liczba przestępstw, ich lokalizacja, powtarzalność, sezonowość, korelacja z czynnikami pogodowymi i możliwe prognozy to czynniki, które mogą pomagać Policji i administracji publicznej w dostosowaniu strategii planowania i interweniowania. Jednak rozwój wiedzy w jej obszarach aplikacyjnych, w tym także kryminalistyki i kryminologii, zależy głównie od sposobu tworzenia i przekazywania użytecznej informacji. W organizacjach Policji i organów ścigania wielu państw funkcjonuje duża liczba zautomatyzowanych systemów zarządzania. Metody predykcyjne w technikach policyjnych są obecnie szeroko stosowane i na ich podstawie organy ścigania rutynowo podejmują decyzje operacyjne. Celem tego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z prognozowaniem w odniesieniu do procesu analizy wyników obserwacji, symulacji i przewidywań rozwoju wybranych przestępstw. W szczególności przedstawiono analizę przestępstw komunikacyjnych, kradzieży oraz interwencji policyjnych. Głównym eksperymentem było przeprowadzenie analizy częstotliwościowej zdarzeń oraz zbadanie relacji z atrybutami przestępczości i pogodowymi. Zarówno w przypadku interwencji policyjnych, jak i przestępstw komunikacyjnych można zauważyć wzrost natężenia zdarzeń co siedem dni. W przypadku kradzieży można stwierdzić, iż zdarzenia występują głównie na początku tygodnia, a większość z nich wystąpiła pomiędzy godzinami 10 i 15. Temperatura jest podstawowym czynnikiem pogodowym związanym z występowaniem aktów przemocy i innych przestępstw. Wyniki badań mogą być przydatne do modelowania i prognozowania użycia sił i środków policyjnych w celu skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości.
EN
Considering the number of crimes, their location, repeatability, seasonality, correlation with weather factors, and possible forecasts, all these factors can help the police and public administration in adjusting the planning and intervening strategies. However, the development of knowledge in its application areas, including forensic science and criminology, depends mainly on the method of creating and transferring useful information. In police and law enforcement agencies, many countries use automated management systems. Prediction methods utilized in police techniques are now widely used, and on their basis, law enforcement agencies routinely make operational decisions. The purpose of this paper is to present issues related to forecasting in relation to the process of analyzing the results of observations, simulations, and forecasts for the development of selected crimes. In particular, the analysis of the communication crime, theft, and police intervention are presented. The key experiment was to perform frequency analysis of events and to investigate the relationship with criminal and weather attributes. One can observe an increase in the intensity of events every seven days for both, i.e. for the police interventions and the communication crimes. In the case of theft, it can be noticed that the events occur mainly at the beginning of the week, and most of them took place between 10 am and 3 pm. Furthermore, the temperature is the basic weather factor associated with the occurrence of violence and crime. The results of the research can be useful for modeling and forecasting the utilization of police forces to prevent and combat crime effectively.
PL
Konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, realizuje projekt pn. „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe (PLEMODS)” Nr DOB-BIO6/19/98/2014, współfinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu zostanie wykonany zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy formacji mundurowych, w tym propozycja systemu szkolenia zapewniająca nabycie umiejętności zastosowania zestawu opatrunkowego, a także jego płynnego wdrożenia do codziennej służby. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, które uwzględniają analizę istniejących systemów kształcenia w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, wraz z propozycją zmian, które będą warunkowały skuteczne zastosowanie omawianego zestawu opatrunkowego w służbie.
EN
The scientific-industrial consortium, the leader of which is Police Academy in Szczytno (Poland), has been implementing the project ”Protective dressing kit for injuries sustained by the uniformed services during duty” No. DOB-BIO6/19/98/2014. The project is co-financed by The National Centre for Research and Development. The grant for project’s realization was obtained within call for proposals No. 6/2014 for execution of projects in the scope of research and development for national defence and security. Within the project, the dressing kit protecting injuries sustained during the performance of official duties by uniformed services will be developed. It will also include prototype of the training system providing the skills acquisition of the dressing kit application and its smooth implementation into the daily service. The purpose of the article is to present the research results which take into account analysis of training systems in security formations and public order with proposition about the changes which will determine effective application of this dressing kit into duty.
PL
Praca policjanta jest wyczerpująca i wymagająca. Jest to zawód, któremu towarzyszy ciągłe napięcie i stres. Głównym jego powodem jest ciągłe narażanie życia, kontakt ze środowiskiem przestępczym, zmianowy charakter służby oraz często poświęcanie życia prywatnego na rzecz służby w policji. Stres u policjantów przekłada się także na życie prywatne. W niniejszej publikacji zostaną omówione rodzaje stresu, przyczyny występowania stresu u policjantów oraz rozwiązania wykorzystywane do tego, by sobie z nim radzić. Przedmiotem opisu będą również psychospołeczne zagrożenia pracy funkcjonariusza policji.
EN
The policeman's job is exhausting and demanding. It is a profession that is accompanied by constant tension and stress. The main reason for this is the constant exposure to life, contact with the criminal community, the shift of service and the dedication of private life to the service of the police. Stress among police officers is put among others into private life. This publication will discuss types of stress, causes of stress in policemen and ways of dealing with it. The psychosocial hazards of the police officer's work will also be discussed.
EN
In the article, the author presents the wide-scale use of Mi-2 helicopters in the different entities subordinated to the Minister of Interior – from the introduction of the design, until the present. Insights are presented pertaining to the early stages of the helicopter’s service life within the structures of the 103rd NJW MSW Aviation Regiment in the 1960s. The article describes selected aspects related to the introduction of the design, training, operational use and problems encountered. The service life of Mi-2 helicopters operating within the structures of the Ministry of Interior ended upon liquidation of the Ministry’s Aviation Detachment. That is when another chapter in the history of the helicopters was started, this time operated within the structures of the Police and Border Guard forces, where their service life has not been fully used up until this day. The paper describes the reality of every-day use to perform specific tasks, presents the location of aerodromes, touches upon a shift in the philosophy behind the use of the helicopters, and describes their strong and weak points. The PZL-Kania helicopter has been also presented, being a modernized version of the Mi-2, and still used in Poland within the aviation forces of the Ministry of Interior and Administration.
PL
W artykule autor przedstawia szerokie wykorzystanie śmigłowców Mi-2 w różnych jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych od momentu wprowadzenia tej konstrukcji do czasów współczesnych. Ujawnia kulisy początków eksploatacji tego typu śmigłowców w latach 60. w strukturach 103 pułku lotnictwa NJW MSW. Przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania tej konstrukcji, szkolenia, metod wykorzystania i problemów użytkowych. Śmigłowce Mi-2 zakończyły swą służbę w strukturach wojsk resortu spraw wewnętrznych w chwili ich likwidacji. Tym samym rozpoczął się kolejny rozdział ich szerokiego wykorzystania w strukturach Policji i Straży Granicznej, gdzie do dziś dnia kończą swój resurs. W opracowaniu przedstawiono realia wykonywania specyficznych zadań, lokalizacje baz lotniczych, zmianę filozofii wykorzystania tych śmigłowców; ich wady i zalety. Jednocześnie wskazano śmigłowiec PZL-Kania jako unowocześnioną modyfikację Mi-2 wykorzystywaną w Polsce jedynie w formacjach lotniczych jednostek MSWiA.
16
Content available remote Nowoczesny system komunikacji na przykładzie działań policji w Polsce
PL
System poprawnego komunikowania się niewątpliwie ma wpływ na działanie całej organizacji. Proces komunikacji narażony jest na rozmaite bariery, które mogą zniekształcić przekazywaną treść. Każda organizacja, również policja, posiada swój, odrębny od innych, system komunikacji ze społeczeństwem. Z roku na rok współpraca policji z obywatelami jest coraz lepsza. Pozytywne zmiany zostały zapoczątkowane po roku 1990, kiedy policja, jako instytucja, która zastąpiła Milicję Obywatelską, rozpoczęła odbudowę zaufania społecznego.
EN
The system of correct communication undoubtedly affects the operation of the entire organization. The communication process is exposed to various barriers that can distort the transmitted content. Every organization, including the police, has its system of communication with the public, separate from others. From year to year, police cooperation with citizens is getting better. Positive changes were initiated after 1990, when the police, as an institution that replaced the Citizens’ Militia, began to restore social trust.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących lęku jako aktualnego stanu bądź jako cechy osobowości, poziomu odczuwanego stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim przez policjantów Wydziału Kryminalnego oraz Prewencji i Ruchu Drogowego. Założenia dotyczące celu badania wskazywały na wyższy poziom lęku i stresu u policjantów Wydziału Kryminalnego. Hipotezy te związane były z charakterem pracy mundurowych danego oddziału. Na charakter owej specjalizacji służbowej wpływają warunki środowiskowe pracy, dynamiczność zmian, obecność czynników kryminogennych oraz waga zadań mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej. Im więcej czynników zagrożenia, tym lepsze powinny być strategie zaradcze. Założenia te zostały potwierdzone. Policjanci Wydziału Kryminalnego wykazali się zadaniowym trybem rozwiązywania problemów i napięć, co zwiększa efektywność i skuteczność w wykonywanym zawodzie oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu.
EN
The purpose of this study was to investigate anxiety as a status quo, either as a personality trait, a level of stress, and how to deal with it in Criminal Police and Prevention and Traffic. Assumptions about the purpose of the study indicated a higher level of anxiety and stress in Criminal Police officers. These hypotheses were based on the character of uniform work of a given Branch. The nature of this specalization is influenced by the environmental conditions of work, the dynamics of change, the presence of criminogenic factors and the responsibility of the tasks aimed at combating crime. The greater the presence of risk factors, the better should be the countermeasures. These assumptions were confirmed because Criminal Police officers showed task-oriented problem-solving and tensions. This gives you the ability to be effective and effective in your occupation and prevent burnout.
PL
Dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa w wymiarze krajowym oraz lokalnym wymagają od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne podejmowania wspólnych działań zmierzających do zwiększenia poziomu ich efektywności. Elementami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego odgrywającymi najistotniejszą rolę są dwie jednolite umundurowane formacje funkcjonujące w ramach administracji zespolonej w województwie. Każde z województw ma typowy katalog zagrożeń oraz doświadczeń w zapobieganiu i likwidacji skutków ich wystąpienia. Takim jest również województwo śląskie, w którym do współdziałania Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej dochodzi często, zarówno w przypadku wystąpienia sytuacji godzących w bezpieczeństwo w skali makro, jak i mikro. Wypracowane w czasie współdziałania doświadczenia służą jego doskonaleniu nie tylko w województwie lecz również poprzez ich popularyzację poza jego granicami.
EN
Rapid changes in safety environment both on the country and local level requires from the institutions responsible for internal security undertaking common activities aiming at the highest effectiveness of the operations. The most important elements of the internal security are two uniformed units functioning within one provincial body. Every province faces different threats and has different experiences in preventive and relief operations. The Silesia province is the example where the Police and the State Fire Service often cooperate both in macro and micro scale concerning safety. The experience resulting from the long lasting cooperation helps to improve the skills of both units not only within the province but also out of its boundaries.
PL
W artykule omówiono rolę Policji jako formacji współdziałającej w obliczu zaistnienia sytuacji kryzysowych godzących w bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo. Skupiono się na głównych zadaniach tej formacji w świetle regulacji prawnych i przepisów wewnętrznych. Sytuacje kryzysowe i kryzysy ukazano w ujęciu formalnym, czyli nawiązując do treści właściwej ustawy. Na tym tle zaprezentowano szczegółowe zadania Policji – kluczowego podmiotu bezpieczeństwa współdziałającego na rzecz państwa i jego obywateli. Artykuł wzbogacono o doświadczenia własne autora, pozwalające częściowo skonfrontować teorię przedmiotu poznania z praktyką.
EN
Crisis management in Poland leads to prevent the crisis situations. Moreover, the crisis management obtains control over such situations with strictly planned procedures as well as it reacts in the event of their appearance. It also helps to remove the consequences of such acts, reconstruct resources and the infrastructure in relation to mainly public safety and cybersecurity. Representatives of the police are being included in a block of teams for crisis management, strengthening the structures of crisis management system in Poland. Police as a departmental formation are not, however, the entity to crisis management – taking into account the executive character of their tasks. In general, police activity is included in every phase of crisis management. In the prevention stage, it manifests in preventive measures. In the stage of readiness – in risk estimation and analysis, as well as in action plan making. In the stage of response – in alarming and warning the civilians, immediate rescue operations and restoring order. In restorative stage – in actions that rebuild the previous state. The Police operate to prevent such threats as public protests, terrorist attacks, explosive remnants, natural disasters, technical failures, revolts, riots or escapes from criminal units as well as terrorist attacks with the use of aircrafts. Observations, dealing with the tasks of mass events protection, allow to assess the activity of the police and other subjects in cooperation positively. Such a statement does not allow , however, to stop improving and adapting procedures and rules for the current challenges and threats.
PL
Tematyką poruszoną w artykule jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości jego kształtowania na różnych poziomach administracyjnych, począwszy od gminy poprzez powiat a skończywszy na województwie, w obszarach zarządzania kryzysowego, obronności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z celem i istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej, charakterystyką bezpieczeństwa oraz udziału służb mundurowych w procesie jego kształtowania wraz ze społeczeństwem, jako przejawem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
EN
The main focus area of the article is concentrated upon the issue of ensuring the security by the local government of the Republic of Poland. This includes the analysis of the structure of its institutional formations at various levels of administration, from the municipality, through the poviat to the voivodeship, in the area of crisis management, defense and public safety and order, as described. This article addresses issues related to the purpose and essence of functioning of the local government in public space, security characteristics and the participation of uniformed services in the process of its improvement, together with society as an aspect of the development of civil society in Poland.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.