Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telefon komórkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The results of experimental studies are presented the level of electromagnetic radiation of vehicles, computers, household appliances, personal care products, mobile phones and smartphones.
PL
Wyniki badań eksperymentalnych przedstawiają poziom promieniowania elektromagnetycznego pojazdów, komputerów, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów higieny osobistej, telefonów komórkowych i smartfonów.
EN
The development of modern technologies has enabled unlimited possibilities for contemporary people in the sphere of education, information, communication or entertainment. There have been significant progress and development in many areas of human life. However, the positive changes which contributed to the improvement of the social life quality, at the same time, brought many behaviors threatening health. The long list of risks is constantly growing and it is not expected to decrease. The problem of cellular addiction occurs more often and gains in power. Excessive and improper use of mobile phones poses many threats to physical, cognitive, emotional or social development and may lead to a phonoholism - i.e. a phenomenon that may result in withdrawal from social life, loss of contact with the family or persistent sleep disorders. As the mobile phone is today the basic subject, which is used by people of all ages, increasingly also the youngest, several-year-old children should become an educational challenge for parents and teachers. Therefore, there is a great need for extensive prevention of health and promotion of media competences for the digital society in order to make conscious, safe, responsible and critical use of tools that facilitate communication, learning and playing.
PL
Artykuł zawiera informację o pracach przemysłowych prowadzonych przez firmę VED ACO Sp. z o.o. nad nowym formatem smartfona. Urządzenie ma wyróżniać się podwójnym ekranem oraz specjalną obudową, pełniącą rolę klipsa, ułatwiającego przypinanie telefonu do elementów garderoby i jego transportowanie (stąd nazwa Cliphone). Dokonano przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku, jak i prototypowych, w których szczególną uwagę skoncentrowano na dwuekranowości urządzenia bądź zastosowaniu ekranów giętych. Artykuł zawiera założenia do projektu, a także wizualizację docelowej wersji urządzenia, wybranej spośród kilkunastu opracowanych koncepcji.
EN
The article contains information on development work carried out by VED ACO on a new type of smartphone. The device will be distinguished by a dual screen and a special case acting as a clip. The clip is intended to facilitate to pin on of the phone to clothing (hence the name of the Cliphone solution). The publication contains an overview of solutions available on the market (also prototype solutions). Particular attention was paid to devices with two screens and telephones with curved (flexible) screens. The assumptions for the implemented project were presented and the visualization of the target version of the device was described (several concepts were created).
PL
Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.
5
Content available remote Generating human mobility route based on generative adversarial network
EN
Recently, many researches on human mobility are aiming to suggest the personal customized solution in the diverse field, usually by academia and industry. Combined with deep learning methods, the mobility data can predict and generate routes of objects from the given past trends. In this work, the Generative Adversarial Network (GAN) model is introduced for creating individual mobility routes based on sets of accumulated personal mobility data. The mobility data had been collected by use of geopositioning system and personal mobile devices. GAN has Discriminator and Generator which are composed of neural networks, and can extract and train geopositionig information. A sequence of longitude and latitude can be geographically mapped and such images can be handled by GAN. The GAN based model successfully handled individual mobility routes in this way. Consequently, our model can generate and suggest unexplored routes from the existing sets of personal geolocation data.
EN
The following article focusses the consequences of using new media in West Africa, especially in the Republic of Benin. The increasing number of mobile phones and smartphones entails a lot of economic, social and political changes within the African society. The way of using these technologies is characterized by creativity and different kinds of local appropriation offering inter alia new chances of development.
PL
Poniższy artykuł skupia się na konsekwencjach wykorzystania nowych mediów w regionie Afryki Zachodniej, w szczególności w Republice Beninu. Rosnąca liczba telefonów komórkowych i smartfonów przynosi szereg zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych w społeczeństwie Afryki Zachodniej. Sposób korzystania z nich cechuje się kreatywnością i implikuje różne formy przyswajania, obejmujące między innymi nowe szanse rozwoju.
PL
Zachowania czasoprzestrzenne ludności są obecnie jedną z popularniejszych kwestii podejmowanych na gruncie geografii transportu. W efekcie rośnie również zainteresowanie rozwojem nowych narzędzi badawczych związanych z ich identyfikacją, takich jak urządzenia mobilne. Mimo dużej popularności smartfonów, wciąż jednak niewiele jest przykładów badań, w których zostały one wykorzystane na większą skalę. Za cel artykułu przyjęto więc określenie możliwości i perspektyw szerszego zastosowania telefonów komórkowych w badaniach zachowań transportowych ludności, a także wskazanie najważniejszych zalet i wad tego typu narzędzi. Do realizacji wyznaczonego celu posłużyły: a) przegląd literatury opisującej narzędzia badawcze stosowane do identyfikacji zachowań transportowych ludności oraz b) przeprowadzone w Poznaniu badania pilotażowe z wykorzystaniem smartfonów i stworzonej w tym celu aplikacji mobilnej. Na tej podstawie można stwierdzić, że w danych pozyskanych za pomocą telefonów komórkowych tkwi bardzo duży potencjał i mogą one znaleźć szerokie zastosowanie w różnego rodzaju analizach transportowych. Jednakże należy również zwrócić uwagę na istotne bariery dla dalszego upowszechniania się tego typu narzędzi badawczych, w postaci problemów natury technicznej i organizacyjnej, związanych z doborem próby oraz analizą dużych zbiorów danych.
EN
Human travel behaviour is recently one of the most popular research topic in transport geography. Therefore, we could observe increasing interest on new research tools related to their identification such as mobile devices. Despite the widespread popularity of smartphones, there are not many examples of studies in which they have been used on a larger scale. So, the main objectives of the article are: to assess the possibilities and perspectives of the broader use of mobile phones in analyses on human travel behaviour and to identify the main advantages and disadvantages of such research tools. To realize these purposes we implemented a) literature review on the methods used for travel behaviour identification and b) pilot study conducted in Poznań with the use of smartphones and dedicated mobile application. Based on our findings, we could conclude that there is a great potential connected with the use of mobile phone data in transport geography and they can be used in different types of analyses. However, some important barriers of the broader use of smartphones in travel behaviour studies should be also noticed. We could mention technical and organisational problems, sampling issues and challenges related to big data analyses.
PL
Według statystyk traktujących o najczęstszych przyczynach awarii silników elektrycznych, łożyska toczne są najczęstszą przyczyną problemów. Jednocześnie dziedzina monitorowania stanu łożysk tocznych jest bardzo dojrzałą gałęzią dużo szerszego zagadnienia diagnostyki maszyn wirujących. W rezultacie wiele bardzo wydajnych systemów diagnostycznych pozwalających na monitorowanie stanu łożysk z bardzo dużą dokładnością zostało stworzonych w ostatnich dekadach. Niestety inwestycja w owe, często kosztowne systemy, nie zawsze jest ekonomicznie opłacalna, zwłaszcza gdy rozpatrywany jest monitoring nie krytycznych elementów systemu. To z kolei może prowadzić do potencjalnego zwrotu z inwestycji o krytycznie niskiej wartości. Ten stan rzeczy jest motywatorem działań mających na celu znalezienie idealnej równowagi pomiędzy kosztami przedsięwzięć skierowanych na monitorowanie stanu elementów łożyska, a ich efektywności. Jeden z obecnych trendów jest stricte powiązany z możliwościami bardzo wszechstronnych urządzeń przenośnych, na przykład telefonów komórkowych, które są wyposażone w mocne jednostki obliczeniowe oraz mają domyślnie wbudowanych wiele rodzajów sensorów. Ten tekst koncentruje się na możliwościach wykorzystania mikrofonu wbudowanego w standardowy telefon komórkowy do monitorowania stanu łożysk tocznych. Okazuje się, że głównym wyzwaniem jest charakterystyczna odpowiedź częstotliwościowa standardowego mikrofonu, który jest skonstruowany z myślą o transmisji ludzkiego głosu, a ten rzadko niesie ważne informacje w paśmie poniżej 200Hz. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że pomimo tego ograniczenia, jest możliwe wykrywanie obecności wad typowych dla łożysk tocznych.
EN
According to statistics of the causes of electric machinery failures, bearings are at the very top of the list. Simultaneously the field of condition monitoring of rolling element bearings is a very mature branch of the more broad family of rotating machinery diagnostics. Many sophisticated systems have evolved over the past decades which allow to monitor the condition of bearings with a very high accuracy. Unfortunately, the business case of installing such, often costly system, in not always economically viable, especially when monitoring of the non-critical elements of the system is concerned and so the potential Return On Investment might be of critically low value. For this reason there is an ongoing endeavor to find the perfect balance between the cost of the condition monitoring activities and their efficiency. One of the mostly investigated areas these days is related to the onset of the very powerful and versatile portable devices e.g. mobile phones chich come instrumented with a very powerful CPUs and a number of sensors of different types. This text looks into the possibilities of utilizing the microphone embedded in a standard off-the-shelf mobile phone for the purpose of monitoring the condition of rolling element bearings. It turns out that the main challenge comes from the characteristic frequency response of the standard microphone which is mainly designed to transmit human voice, typically in the range above 200Hz. However the obtained results suggest that despite this limitation it is possible to detect the presence of typical faults in the rolling element bearings.
EN
This article shows the development of a mechatronic system, which was designed to provide land transport of containers a security structure through a technological, able to control access to the goods transported lock, which in turn owns tracking a module containing the position information of the merchandise, all information collected will be transmitted via a GSM module to the end user (central security office). This seeks to provide a technological solution to social problems in Colombia of carjacking.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia oraz obecności technologii informacyjnych w życiu osób po 60 roku życia. Ujęto w nim badania z zakresu dostępności dla seniorów sieci komórkowej, komputera, Internetu oraz elektronicznych środków płatności. Podkreślono znaczenie wymienionych technologii w funkcjonowaniu osób starszych.
EN
The article concerns the issue of the meaning of technology in the life of people over 60 years of age. That includes the influence of mobile phones, the Internet or electronic payment services. The attention would be focused on studies concerning the access to the technology in the life of senior citizens.
PL
Zaprezentowano analizy współczynnika SAR od terminali systemów telekomunikacyjnych pracujących w paśmie 400/900/1800 MHz w jednorodnym modelu głowy człowieka. Autorzy skupią uwagę na skutkach bezpośredniego sprzężenia anteny radiotelefonu z głową użytkownika,. W pracy wykazano, że metalowa ramka okularów wpływa na rozkłady pól elektromagnetycznych wokół głowy zwiększając wartość absorbowanej energii. Zmieny SAR w stosunku do głowy bez okularów dochodzą do 100%.
EN
Paper presents SAR coefficient changes in homogenous human head model with glasses from popular wireless telecommunication systems working in 400/900/1800MHz. The research focalized on direct coupling handheld antenna with human head model. Presented outcomes shows that metallic glasses frame has influence on distribution of electromagnetic field in surrounding human head model witch lead to increased amount of absorbed energy. Obtained SAR changes regarding head model without glasses achieve up to 100%.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ekologicznej oceny cyklu życia do analizy różnych scenariuszy i rozwiązań logistycznych dla produktów niepełnowartościowych. Ekologiczna ocena cyklu życia jest metodą, która pozwala na identyfikację przepływów materiałowych i energetyczny oraz oceną ich wpływu na środowisko. Przykładowe scenariusze zagospodarowania produktów niepełnowartościowych opracowano dla prostego modelu telefonu komórkowego. Utworzono sześć różnych scenariuszy zagospodarowania i dokonano ich oceny przy wykorzystaniu metody Eco-indicator’99. Wyniki przedstawiono w ujęciu pojedynczego wskaźnika, 3 wskaźników szkody oraz 11 wskaźników wpływu.
EN
The objective of the paper is to present the possibilities of using LCA to assess different logistic solutions and scenarios for handling defective products. Ecological life cycle assessment is a method that enables the identification of material, energy and waste flows and evaluation of its impacts on environment. Defective products handling scenarios are developed for a simple mobile phone model. Six scenarios for handling defective products are assessed with the use of LCA Eco0indicator’99 method. The results are presented in a form single score indicator, 3 damage indicators and 11 impact indicators.
PL
Dziesiąta modernizacja sprzętu AGD miała miejsce w połowie kwietnia br. w jednym z warszawskich przedszkoli - w ramach programu "Zielona Stopa Filantropa". Za zebrane telefony komórkowe udało się pozyskać środki, które wystarczyły na zakup wysokoenergooszczędnej lodówki i czajnika.
14
Content available remote Influence of metallic spectacle frame on SAR in the head of a mobile phone user
EN
This paper describes an approach to investigate the influence of glasses on SAR (Specific Absorption Rate) value in two-layer human head model with mobile phone operating at dual band frequencies such as 900 and 1800 MHz. The applied antenna is dual-patch antenna without housing. The human head model is homogenous head with skin layer, stimulated with tissue equivalent material. The SAR of human head has been calculated. Further specific parameters related to SAR such as overall values, 1 gram and 10 gram are computed. The spectacle frame is varied and results are compared.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizy interesującego aspektu SAR – wpływ okularów z całkowicie metalowymi oprawkami na wartość SAR w modelu dwuwarstwowym głowy użytkownika telefonu komórkowego. Skupiono się na zbadaniu wartości SAR od telefonu komórkowego z anteną dwupasmową pracującą na częstotliwościach sieci 900MHz i 1800MHz. Wykazano, że otoczenie, jakim są okulary zmieniają wartość absorbowanej energii w przedstawionym modelu głowy.
15
Content available remote E-waste as a source of valuable metals
EN
Purpose: Recovery of metals and precious metals from electronic waste (e-waste) has been an important topic not only for economic aspect but also for recycling rare natural sources and reducing the e-waste to prevent the environmental pollution. The paper presents data concerning material composition of e-waste, with particular attention directed to the precious metals and possibility of their recovery from Printed Circuit Boards (PCBs). Design/methodology/approach: Material balance, one of the most popular and widespread e-waste in the form of used mobile phones, has been conducted. The results of preliminary leaching of precious metals from ground mass of PCBs derived from used mobile phones have been also shown. Findings: Main source of precious metals in e-waste are PCBs. In the adopted experimental conditions, when aqua regia was used in the second stage of the leaching, precious metals have not been effectively recovered. Material complexity of PCBs may complicate the hydrometallurgical processes and can reduce the effectiveness of metals recovery. Research limitations/implications: E-waste consists of several components in the form of metals and multi-material elements. The base metals include iron, copper, aluminum, nickel, zinc, selenium, indium, gallium and precious metals. Hazardous substances that can be found in e-waste, include: mercury, beryllium, lead, arsenic, cadmium, antimony. In addition, the large material group consists of plastics, glass and ceramics. Recovery of desired material with such a diverse group of waste requires the use of complex technology recycling. The biggest problem is a necessity of applying different technologies for the processing of various materials, which are extracted in the subsequent stages of recycling. Practical implications: This cognitive work provides the basis for further research. Originality/value: It is a research work.
PL
Lider zespołu Republika – Grzegorz Ciechowski – śpiewał „[…] ten telefon w mojej głowie tylko brzęczy […]”. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczących rodzimego rynku telefonii komórkowej, pod koniec 2011 r. Polacy posiadali 50,7 mln aktywnych telefonów i modemów komórkowych. Na stu mieszkańców przypadało więc ok. 131,5 czynnych kart SIM, co oznacza ponad 131 modeli aparatów telefonów komórkowych, a liczba ta stale rośnie. Atrakcyjne promocje operatorów powodują zwiększenie liczby nowych użytkowników mobilnej telefonii, a niskie ceny coraz nowocześniejszych smartfonów sprawiają, że znacznie łatwiej jest podjąć decyzję o kupnie. Z badań wynika, że ok. 40% społeczeństwa przechowuje stare aparaty w czeluściach szaf i szuflad oraz nie jest świadoma wynikających z tego zagrożeń. Nie wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, że telefon komórkowy, po okresie użytkowania (jego średnia długość życia to ok. 8 lat) staje się odpadem niebezpiecznym ze względu na to, iż zawiera szkodliwe substancje. Co zatem zrobić z zużytym lub zepsutym sprzętem elektronicznym, jeśli nie można po prostu wyrzucić go do śmietnika?
17
Content available remote The magnetic dipole moment of a cellular phone
EN
In the following we measure the magnetic field of a cellular phone. It is found that the magnetic field is comparable to that of the earth's magnetic field at 6,3 cm above the phone. However, the field is not uniform as the earth's magnetic field but bears the unique distribution of a magnetic field induced by a magnetic dipole. The dipole moment is calculated. Recent claims regarding the safety of cellular phones suggest that weak static magnetic fields are induced around the phone, and this field and its gradients may pose a health risk to the user. An experiment was conducted to measure the induced static magnetic field around a cellular phone. 65 žT variations and 18 žT/cm gradients were measured in the magnetic field at about 6 cm from the phone. The influence the measured magnetic fields may have on the user is beyond the scope of this research.
PL
W pracy mierzymy pole magnetyczne od telefonu komórkowego Stwierdzono, że pole magnetyczne telefonu przyjmuje wartości porównywalne z wartościami ziemskiego pola magnetycznego dla odległości około 6,3 cm od telefonu. Jednakże, pole nie ma rozkładu jednostajnego podobnie jak ziemskie pole magnetyczne, lecz wykazuje unikalny rozkład. Wyznaczono moment dipolowy. W najnowszych pracach dotyczących bezpieczeństwa użytkowania telefonów komórkowych twierdzi się, że słabe pola magnetyczne są indukowane wokół telefonu i że pola te mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Przeprowadzono eksperyment w celu zmierzenia indukowanego statycznego pola magnetycznego wokół telefonu komórkowego. Z pomiarów uzyskano wartości zmienności indukcji na poziomie 65 žT oraz gradienty na poziomie 18 žT/cm dla odległości około 6 cm od telefonu. Określenie wpływu, jaki mogłyby mieć pola o tego typu charakterystyce na użytkownika nie jest przedmiotem rozważań w niniejszej pracy.
PL
Zaproponowano konstrukcję urządzenia do wykrywania i lokalizacji zasypanego telefonu komórkowego w tym celu, aby było możliwe odnalezienie i uratowanie zagrożonego posiadacza tego telefonu. Opisano, w jaki sposób można wymusić na aparacie abonenckim nadawanie i zaproponowano urządzenie wymuszające, aby można było namierzyć aparat. Zaproponowano konstrukcję urządzenia do namierzania ręcznego i automatycznego, przewidzianego do zamocowania na interwencyjnym robocie mobilnym. Zaprezentowano wyniki eksperymentów i wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The device for cellular phone detection and tracking was proposed. The aim of this work is rescue of some catastrophes victim - i.e. avalanches. The method of forcing the phone to transmit and the device for it was proposed, this allow to find the phone. The aerial construction for hand tracking and automatic search was showed. Some experiment results and conclusions was given at the end.
19
Content available remote Oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko człowieka
PL
W pracy przedstawiono podział oddziaływań elektrotechnicznych. Przedstawiono oddziaływania pól elektromagnetycznych różnych częstotliwości na organizm człowieka. Omówiono oddziaływania pól elektromagnetycznych komórki oraz przedstawiono możliwości wykorzystania oddziaływania pól elektromagnetycznych w diagnostyce i lecznictwie.
EN
This paper presents the division of electromagnetic interactions. It presents the influence of electromagnetic fields of various frequencies on the human body. It discusses the interaction of electromagnetic fields of mobile phone oven as well as describes the possibility of utilizing the interaction of electromagnetic fields in diagnostics and therapeutics.
PL
Na bezpieczeństwo ruchu drogowego składa się wiele elementów, z których najważniejszymi są: człowiek, pojazd, droga i warunki drogowe. Spośród tych elementów pierwszeństwo ma człowiek, który stanowi jedyny świadomy element sytuacji drogowej i to zazwyczaj podejmowane przez niego działania wpływają na powstawanie wypadków drogowych. Postawy i zachowania, jakie kierowcy prezentują w trakcie jazdy, można świadomie kształtować i wybierać. Indywidualne cechy kierowcy (płeć, doświadczenie), cechy otoczenia, drogi, pojazdu oraz warunki atmosferyczne są jednym z elementów wpływających na podejmowane przez kierowcę decyzje o działaniach bezpiecznych lub ryzykownych. W artykule omówione zostaną wybrane postawy stanowiące zagrożenie na drodze ( alkohol, prędkość, rozmowa przez telefon komórkowy) oraz działania profilaktyczne, jakie podejmowane są przez psychologów transportu mające wpływać na zmianę tychże zachowań.
EN
Many elements consist on road safety, the most important are: driver, vehicle, road, road conditions. The driver has a priority and he is the only conscious part of the road situation and usually because of his behavior the road accident happens. Attitudes and behaviors that represent the driver while driving, can be consciously shaped and chosen. Individual driver features (gender, experience), as well as characteristics of the environment, roads, vehicle and weather conditions are one of the elements influencing the decisions taken by the driver of safe or risky activities. This paper will discuss some of the attitudes on the road (speed, talking on a cell phone, alcohol) and prophylactic activities that are undertaken by transport psychologists to reduce these behaviors on the road.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.