Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska naturalnego spowodowanego pyłami zawieszonymi (TSP) generowanymi przez elementy konstrukcji pojazdów samochodowych pracujących tarciowo. Przedstawiono podział i rodzaje zanieczyszczeń oraz ich szkodliwość, kryteria i uwarunkowania tworzenia się pyłów zawieszonych oraz czynników determinujących ich wielkość.
EN
The article presents the problem of the threat to the natural environment caused by the emission of harmful suspended dusts (TSP) emitted by non-rock components of the construction of friction sweeping vehicles. Presented is the division and types of pollutants emitted to the atmosphere as well as harmfulness, criteria and conditions of emissions of non-victorious suspended particles and aspects determining their size.
PL
W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska miejskiego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników autobusów miejskich. Przedstawiono podział i rodzaje zanieczyszczeń oraz parametry odpowiedzialne za metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów determinujących ich wielkość.
EN
The article presents the problem of the threat to the urban environment and its environment caused by emissions of harmful substances contained in exhaust gas of city bus engines. The division and types of pollutants and the parameters responsible for the methodology of their estimated calculations, taking into account the type of emissions and the dimensions determining their size, are presented.
PL
W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska wodnego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników łodzi motorowych. Zaproponowano metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów ekologistyki determinujących ich wielkość.
EN
The paper presented an issue the threat of the aquatic environment and the environment caused by the emission of harmful substances contained in the exhaust gas engine boats. The methodology of calculating the estimated taking into account the types of emissions and aspects ecologists determining their size.
PL
Koncepcja długu technologicznego organizacji wywodzi się z praktyki zarządzania długiem technicznym w sektorze IT. Jej zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem może umożliwić określenie obszaru optymalizacji procesów organizacyjnych, kluczowych dla skutecznej komercjalizacji produktów opartych na rozwoju innowacyjnym.
EN
Organization technological debt conception is derived from the IT sector management process practice. Its generalization and application in the company management process could be helpful for key organization process optimization, which is particular important for innovation based product effective commercialization.
PL
W artykule przedstawiono analizę kryteriów techniczno – organizacyjnych mających wpływ na jakość eksploatacji pojazdów. Został przytoczony aspekt niezawodności i trwałości jako integralne składowe procesu tworzenia i eksploatacji oraz proces zbierania i analizy informacji diagnostycznych. Przeprowadzono krótką analizę wpływu procesu eksploatacji na bezpieczeństwo oraz opis czynników efektywności eksploatacyjnej i form badania stanu technicznego warunkujących jakość eksploatacyjną.
EN
The article presents an analysis of the technical criteria - organizational affecting the quality of life of vehicles. He was quoted aspect of reliability and trawałości as integral components of the development and operation and the process of collecting and analyzing diagnostic information. Conducted a brief analysis of the impact of the operation on the safety and effectiveness of the operational description of the factors and forms inspect determining operational quality.
6
Content available remote Parametry wytrzymałościowe odpadów przemysłowych cyklicznie mrożonych
PL
Wykonano analizę porównawczą kąta tarcia wewnętrznego i spójności odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, pochodzących z hałdy kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" o różnym okresie ich składowania, oraz prób przetworzonego przemysłowo refulatu pochodzącego z dna kanału szczecińskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowane próby refulatu oraz odpadów powęglowych różnią się między sobą maksymalną gęstością objętościową szkieletu gruntowego i wilgotnością optymalną, natomiast cechują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
EN
The article presents strength parameters of cyclically frozen industrial wastes from Bogdanka Mine in Lubelskie Coal Basin and two materials marked MI and MII originated from sediments gredged out of the Szczecin Channel. Obtained results show, that the coal mining waste and materials MI and MII differ in maximum dry density of solid particles and optimal moisture content. On the other hand the coal mining waste and the materials MI and MII are characterized by high angle of intenal friction and high cohesion.
PL
Materiały odpadowe produkowane przez przemysł są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie zamiast gruntów naturalnych. Znaczna część odpadów powęglowych pozostających po wydobyciu węgla kamiennego jest wykorzystywana do preparowania tzw. podsadzki wyrobisk kopalnianych podziemnych, utylizacji hałd węglowych w ramach technologii odzysku węgla i surowca do wytwarzania prefabrykatów betonowych, czyli technologii HALDEX [6, 7, 8], wykorzystywana do rekultywacji wyrobisk odkrywkowych po kruszywach, budowy i remontu dróg lokalnych, do budowy i modernizacji korpusów nasypów wodno-melioracyjnych, w tym wałów przeciwpowodziowych, ogroblowań kanałów i zbiorników wodnych oraz produkcji materiałów budowlanych. W budownictwie do tych samych celów co odpady powęglowe wykorzystuje się z podobnymi sukcesami także materiały po przetworzeniu zanieczyszczonych gruntów naturalnych. Aby możliwe było wykorzystanie tych materiałów jako gruntu budowlanego konieczna jest wiedza na temat oddziaływania ich na otaczające środowisko, w tym przede wszystkim skład chemiczny materiału oraz odcieków wodnych, a w następnej kolejności konieczne jest rozpoznanie ich parametrów geotechnicznych. Parametry geotechniczne dwóch wybranych rodzajów odpadów przemysłowych, które pod względem składu chemicznego nie stwarzają zagrożenia dla środowiska w przypadku ich wbudowania w korpusy nasypów okresowo piętrzących wodę, jakimi są wały przeciwpowodziowe, stanowią przedmiot niniejszego artykułu.
EN
Waste materials from industry are more and more often used for building purposes instead of natural soils. Large amounts of coal mine wastes are used to restore opencast aggregate mines, to build or rebuild local roads, to build or modernise the bodies of embankments including flood embankments, dikes around channels and water reservoirs and to produce building materials. Dust-slag compound, aggregates based on coal mine wastes and materials produced after processing contaminated soils are also used for these purposes. Understanding environmental impact and knowledge of chemical composition of these materials and their water eluates and finally their geotechnical parameters are necessary to use them as building grounds. Grain size distribution, maximum dry density of solid particles, optimal moisture content, shear strength of soil and coefficient of permeability have been tested to utilise these materials in hydrotechnical constructions e.g. when building flood embankments. Performed analysis of grain size distribution in mine wastes from Lublin Coal Mine revealed a clear effect of the storage time on obtained results. The older were the wastes the less coarse and the more fine particles they contained. Grain size distribution analysis for new materials originating from processed sediments showed that silt fraction dominated (52 - 54.6%) in MI sample and MII samples were dominated by sand fraction (50.2 - 53.2%). Grain size distribution of both samples based on percent content of particular fractions was classified as clayey loam (sasiCl). Maximum dry density of solid particles decreases and optimal moisture content increases with the time of storage of mine wastes in a heap. The values of optimum moisture content and maximum dry density of solid particles measured for sediment samples MI and MII markedly differed from the values obtained for samples of mine wastes. Optimum moisture content of processed sediments was higher by at least 12% (maximum by 33%) than the optimum moisture content of fresh and stored mine wastes. Maximum dry density of solid particles of the MI samples was lower by 0.651 Mgźm-3 and 0.385 Mgźm-3 for the MII samples than that of fresh mine wastes. Both waste materials were characterised by high angle of internal friction (24°- 55°) and high cohesion (21-67kPa), higher than natural compact grounds of similar grain size distribution. Analysed coal mine wastes may be classified as moderately and poorly permeable. Their coefficient of permeability is similar to that of mineral soils like fine, silted and loamy sands. The coefficient decreases with the time of their storage on a stockpile. New materials obtained after processing dredged sediments showed coefficient of permeability c. 10-5 mźs-1 (sample MI) or between 10-5 and 10-6 mźs-1 (sample MII). These values fall within the range typical for poorly permeable fine-grained soils like silted sands and clayey loams.
EN
The formation of continuous innovation systems is an important problem of New Europe economical development. The most appropriate for Eastern Europe is regional conception. Because of transformation period appears the problem of unique and competitive region strategy creation. Historical region value chain creation analysis can be a very useful tool to define the necessary sources.
PL
Budowa spójnych systemów innowacyjności jest ważnym dla rozwoju ekonomicznego UE. Najlepiej dostosowaną do specyfiki krajów Wschodniej Europy jest koncepcja regionalna. Pojawia się jednak problem związany z transformacją pro-rynkową tych krajów – jak zbudować unikalną, konkurencyjną strategię rozwoju regionu? Pomocnym narzędziem do określenia źródeł tej strategii może się stać analiza historyczna rozwoju łańcucha wartości danego regionu.
EN
There are 40 coal mines in Poland now. One of them (coal mine "Bogdanka") is situated in Lublin Coal Basin, other are localised in Silesia and Małopolska regions. Coal mining is a source of large amounts of wastes. Mean annual production of wastes in only Lublin Coal Basin exceeds 2 million Mg, 65% of which is disposed on a heap. The rest is used to restore opencast excavations, to construct and repair local roads and to produce building materials. It seems that large amount of these wastes could be used to construct or modernize flood embankments and dykes. Using mine wastes as building materials requires the knowledge of their geotechnical parameters. A characteristic feature of mine wastes is their gradual weathering which affects geotechnical parameters largely determined by their mineral and petrographic composition. This paper describes analyses of geotechnical parameters of mine wastes from Lublin Coal Basin (heap near coal mine "Bogdanka") of various storage times and of samples collected after 10 years of exploitation of a dyke between ponds made of these wastes at the break of 1993 and 1994. Detailed analyses involved: grain size distribution, natural and optimum moisture content, maximum dry density, shear strength and coefficient of permeability. Obtained results were compared with literature data pertaining to mine wastes from Upper Silesian Coal Basin and from other European coal basins. Performed studies showed that coal mining wastes produced in Lublin Coal Basin significantly differed in the grain size distribution from wastes originating from Upper Silesian Coal Basin and that weathering proceeded in a different way in wastes produced in both sites.
PL
W Polsce funkcjonuje obecnie 40 kopalń węgla kamiennego, z czego jedna - "Bogdanka" - jest położona w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, a pozostałe są zlokalizowane w regionie Śląska i Małopolski. Górnictwo węglowe jest źródłem dużych ilości materiałów odpadowych. Tylko w Lubelskim Zagłębiu Węglowym średnio rocznie produkuje się ponad 2 mln Mg odpadów powęglowych, z czego około 65% składowane jest na hałdzie. Pozostałą część wykorzystuje się do rekultywacji wyrobisk odkrywkowych po kruszywach, budowy i remontu dróg lokalnych oraz produkcji materiałów budowlanych. Wydaje się, że znaczna część tych odpadów mogłaby być wykorzystana do budowy i modernizacji takich nasypów wodno-melioracyjnych, jak wały przeciwpowodziowe czy ogroblowania kanałów i zbiorników wodnych. Zastosowanie odpadów jako gruntu budowlanego wymaga znajomości ich parametrów geotechnicznych. Cechą charakterystyczną tych odpadów jest ich stopniowe wietrzenie, mające między innymi wpływ na parametry geotechniczne, zależne w dużym stopniu od składu petrograficznego i mineralnego. W niniejszym artykule omówiono badania parametrów geotechnicznych odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, pochodzących z hałdy kopalni węgla kamiennego "Bogdanka", o różnym okresie ich składowania, oraz prób pobranych po 10 latach eksploatacji z grobli międzystawowej wykonanej na przełomie lat 1993 i 1994 z odpadów powęglowych z tej kopalni. Szczegółowo zostały omówione wybrane właściwości geotechniczne tych odpadów, m.in.: uziarnienie, wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wytrzymałość na ścinanie, współczynnik filtracji. Uzyskane wyniki badań własnych porównano z wynikami prezentowanymi w literaturze, dotyczącymi odpadów powęglowych pochodzących z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a także z innych zagłębi na terenie Europy. Przeprowadzone badania wykazały m.in., że odpady powęglowe powstające w Lubelskim Zagłębiu Węglowym różnią się zasadniczo pod względem uziarnienia od odpadów pochodzących z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz że przebieg procesu wietrzenia dla odpadów z LZW i GZW był różny.
PL
W artykule przedstawiono zakres zmienności wybranych parametrów geotechnicznych odpadów powęglowych, pochodzących z kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, wbudowanych w stare nasypy. Wytypowano 4 nasypy w wieku od 4 do 22 lat w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni, wybudowane z wykorzystaniem odpadów powęglowych. W wybranych obiektach wytypowano po dwa przekroje badawcze, w których określono wskaźnik zagęszczenia odpadowego oraz pobrano próby do szczegółowego oznaczania parametrów geotechnicznych metodami laboratoryjnymi. W wyniku badań stwierdzono, że zakres składu granulometrycznego odpadów powęglowych wbudowanych w stare nasypy zmienia się wraz z głębokością ich zalegania. Wbudowane odpady powęglowe w stare nasypy zawierają najwięcej frakcji żwirowej (ok. 60%). Warstwy położone głębiej zawierają więcej ziaren grubych, a mniej należących do frakcji pyłowej i iłowej. Skład granulometryczny wbudowanego materiału w dużym stopniu zależy również od warunków hydrogeologicznych danego obiektu. Na podstawie przeprowadzonych badań odpadów powęglowych wbudowanych w stare nasypy stwierdzono, że odpady te mają stosunkowo dobre właściwości jako materiał do budowy nasypów ziemnych, w tym również stale lub okresowo piętrzących wodę. Cechuje je większa wrażliwość na zmiany klimatyczne w porównaniu z gruntami mineralnymi. Zastosowanie do budowy nasypów materiału zagęszczonego do wartości wskaźnika zagęszczenia Is, przekraczającej 0,92, oraz odpowiednich warstw zabezpieczających wbudowany materiał odpadowy powinno zmniejszyć niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych, powodujących wietrzenie fizyczne, chemiczne i biologiczne odpadów powęglowych.
EN
The coal mining industry produces large amounts of waste materials. Part of the coal mining wastes is stored next to mines on the waste dumps. Rest of the mining wastes are utilised in civil engineering. High storage costs and the necessity to occupy new areas enforce coal mines to utilize as much of these materials as they can. Furthermore, a lack of the local soils makes mining wastes very interesting material in civil and harbour engineering. Secondly, the areas occupied by coal mines are often valuable as a building or agricultural grounds. Utilisation of fresh mining wastes in civil engineering allows limiting the construction of new waste dumps and the expansion of the existing ones. This way the existing mining waste dumps could be managed agriculturally or forested. The article presents geotechnical properties of the mining waste built in soil embankments. The properties considered in detail are: grain size distribution, moisture content, optimum moisture content, maximum dry density of solid particles, soil permeability and shear strength of soil.
PL
Charakterystycznym procesem, mającym wpływ na właściwości geotechniczne odpadów pogórniczych, jest ich wietrzenie. W wyniku wietrzenia może zachodzić rozpad fizyczny lub chemiczny, bądź oba te zjawiska jednocześnie. Odpady pogórnicze są wrażliwe na działanie wody, ale intensywność zachodzących procesów zależy od ich składu petrograficznego i mineralogicznego, co potwierdzają wyniki badań przedstawione w literaturze. W artykule podano ogólną charakterystykę odpadów pogórniczych pochodzących z kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawiono wyniki badań zmiany składu granulometrycznego pod wpływem cyklicznego procesu moczenia i suszenia odpadów pogórniczych świeżych zagęszczonych oraz luźno usypanych. Omówiono również wyniki badań odpadów pogórniczych świeżych niezagęszczonych poddanych procesowi długotrwałego moczenia. W artykule porównano wyniki badań składu granulometrycznego odpadów zagęszczonych i niezagęszczonych poddanych procesowi cyklicznych zmian wilgotności oraz poddanych długotrwałemu stałemu moczeniu do zakresu wartości tego składu notowanego dla odpadów świeżych. Zakresy oraz tendencja zmian zawartości procentowej poszczególnych frakcji ma duży wpływ na parametry wytrzymałościowe oraz filtracyjne odpadów pogórniczych. Ma to bardzo duże znaczenie praktyczne w przypadku stosowania odpadów pogórniczych do budowy nasypów stale bądź okresowo piętrzących wodę.
EN
The mining industry produces large amounts of waste materials. Part of the mining wastes is stored next to mines in waste dumps. The rest is utilized in civil engineering (highway engineering, railway embankments, river embankments, sink fill, dykes, dams) and harbour engineering (quay engineering, area recovery). High coast of storage and the necessity to occupy new areas incline the coal mines to utilize as much of these materials as possible. Furthermore, a lack of the local soils make the mining wastes a very promising material in civil and harbour engineering. The paper covers the petrographical, mineralogical and chemical composition of mining wastes from the Bogdanka Mine. It presents the grain size distribution of fresh mining waste taken from mine waste dump and that of fresh mining waste subjected to cyclic and continuous soaking. The article presents also some geotechnical parameters like: water content, optimal moisture content and maximum dry density of solid particles.
EN
The article presents the properties of mining wastes from the Bogdanka Mine. Most important geotechnical parameters, which should be known in designing engineering embankments, are discussed in details. These parameters are: grain size distribution, water content, optimum moisture content, maximum dry density of solid particles, soil permeability and shear strength of soil. These parameters will be characterised in relation to the different storage time.
PL
Przemysł górniczy jest nierozłącznie związany z powstawaniem dużych ilości materiałów odpadowych. Część odpadów jest składowana na hałdach przy kopalni, a pozostałą część wykorzystuje się w budownictwie lądowym i wodnym (nasypy drogowe, nasypy kolejowe, obwałowania rzeczne, wypełnianie zapadlisk, groble, zapory) oraz budownictwie morskim (budowa nabrzeży, odzyskiwanie terenu). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania odpadami pogórniczymi jako materiałem budowlanym. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z wysokich kosztów pozyskiwania gruntów naturalnych, które są wykorzystywane do budowy nowych oraz modernizacji starych budowli hydrotechnicznych, jak również z coraz większych opłat za składowanie odpadów pogórniczych. Wykorzystanie odpadów pogórniczych z bieżącej produkcji umożliwiłoby ograniczenie rozbudowy istniejących hałd oraz niezajmowanie nowych terenów, które są niejednokrotnie bardzo cenne z punktu widzenia budowlanego czy rolniczego. Ograniczenie rozbudowy istniejących składowisk odpadów pozwoliłoby na ich rolnicze lub leśne zagospodarowanie. W artykule podano ogólną charakterystykę odpadów pogórniczych pochodzących z kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Szczegółowo zostały omówione właściwości geotechniczne tych odpadów, m.in.: uziarnienie, wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, współczynnik filtracji, wytrzymałość na ścinanie. Parametry te scharakteryzowano w zależności od różnego czasu składowania tych odpadów. Znajomość zakresu oraz tendencji zmian parametrów wytrzymałościowych odpadów pogórniczych jest szczególnie ważna w przypadku stosowania odpadów pogórniczych do budowy nasypów stale bądź okresowo piętrzących wodę, np. wałów przeciwpowodziowych, ogroblowań małych zbiorników retencyjnych. W artykule podano zakres zmienności wartości spójności oraz kąta tarcia wewnętrznego odpadów pogórniczych świeżych poddanych cyklicznym zmianom wilgotności oraz stałemu moczeniu. Omówiono również zakres zmienności uziarnienia tych odpadów na przykładzie frakcji żwirowej i pyłowej wraz z iłową.
14
Content available remote Zarządzanie antykryzysowe - wybrane aspekty strategiczne
PL
Skomplikowana natura kryzysu prowadzi do dużych trudności w planowaniu działań zapobiegawczych. Niezliczona ilość możliwych scenariuszy praktycznie uniemożliwia zaadaptowanie lub wdrożenie uniwersalnej strategii planowania. Istotna staje się zatem identyfikacja zagrożenia i wdrożenie adekwatnego procesu zarządzania antykryzysowego.
EN
The complex nature of crisis makes company planning very difficult. The large number of possible scenarios is an obstacle in implementing an universal planning strategy model. That why the process of crisis diagnosis becomes the key factor for the implementation of adequate crisis management process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.