Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie niskoenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
2
Content available remote Zrobotyzowane spawanie CMT blach ze stopów aluminium serii 6xxx
PL
Przedstawiono zastosowanie niskoenergetycznej i standardowej metody spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (CMT i MIG-Pulse) do wykonywania połączeń elementów z trudno spawalnego stopu aluminium serii 6xxx. Przedstawiono przebieg badań technologicznych, mających na celu określenie przydatności metody CMT i MIG-Pulse do spawania złączy doczołowych z blach o grubości 2,0 mm. Omówiono podstawowe trudności związane ze spawaniem stopu serii 6xxx oraz przedstawiono specyfikę spawania metodą o „typowej” i małej energii łuku. Zaprezentowano uzyskane, wybrane wyniki badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz wytrzymałościowych połączeń spawanych oraz dokonano ich szczegółowej analizy. Zwrócono uwagę, że metoda CMT zapewnia wysoką jakość i estetykę złączy spawanych blach ze stopów aluminium uznawanych za trudno spawalne.
EN
The article presents the use of low-energy and standard welding methods (CMT and MIG-Pulse) for joining elements made of hard-to-weld 6xxx series aluminium alloys as well as the course of technological tests aimed at the determination of the usability of the CMT and MIG-Pulse methods for welding butt joints made of 2.0 mm thick sheets. The work also discusses the basic difficulties related to welding 6xxx series aluminium alloys, presents the specific character of welding by means of “typical” and low arc energy methods as well as presents the selected results and analysis of macro/microscopic metallographic tests and strength tests of the welded joints. The authors indicate that CMT welding ensures high quality and aesthetics of welded joints made of aluminium alloys regarded as difficult to weld.
3
Content available remote Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania UV, IR oraz radiancję światła niebieskiego podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Wykazano, że natężenie promieniowania optycznego wzrasta ze wzrostem natężenia prądu spawania i napięcia łuku. Poza tym na natężenie emitowanego promieniowania mają wpływ metody spawania/lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast trudny do ustalenia jest wpływ rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
It has been presented results of measurements of UV and IR radiation and the radiance of visible light during welding of X5CrNi18-10 chromium-nickel austenitic steel and X6Cr17 chromium ferritic steel by CMT and ColdArc methods as well as during braze welding of DX 54D and DP600X steels covered with protective layer of pure zinc or zinc-iron alloy. It has been shown that the optical radiation intensity increases together with the increase in welding current and arc voltage. Moreover, the radiation intensity is affected by welding/braze welding methods and the kind of shielding gases whereas the influence of parent materials kind is difficult to assess.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań ukierunkowane na identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń chemicznych i pyłowych, które występują przy stosowaniu innowacyjnych technologii łączenia różnych materiałów konstrukcyjnych oraz na wyznaczenie możliwości optymalizacji tych technologii w aspekcie poprawy warunków pracy i wzrostu bezpieczeństwa pracy przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiono wyniki projektu pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy” realizowanego w ramach II etapu krajowego Programu Wieloletniego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
EN
It has been presented selected results of investigations oriented on identification, analysis and assessment of dust and chemical hazard which occurs during application of innovative methods of joining various construction materials as well as on disclosure of the possibility of optimization of these methods in respect of the improvement in work conditions and the increase in work safety during fabrication of welded structures in different industrial branches. The results of the project “Assessment of dust and chemical hazard in work environment during joining various construction materials by innovative methods as the action supporting the formation of safe work conditions” executed under the Long-term National Programme “Improvement in safety and work conditions” have been given as well.
PL
Podczas procesów spawania wydzielane są do środowiska pracy zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, które zawierają liczne substancje niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Szczególne zagrożenie zdrowia spawaczy towarzyszy procesom spawania stali odpornych na korozję. Związki chromu i niklu występujące w pyle spawalniczym zaliczane są do substancji o udowodnionym lub prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. W artykule przedstawiono wyniki badań emisji pyłu, substancji kancerogennych i gazów wydzielających się przy spawaniu stali odpornych na korozję przy zastosowaniu innowacyjnych niskoenergetycznych metod spawania łukowego w osłonie gazów - CMT (Cold Metal Transfer) i ColdArc. Głównym celem poznawczym badań było określenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz analiza składu chemicznego pyłu przy spawaniu metodami łukowymi niskoenergetycznymi wybranych stali odpornych na korozję oraz wyznaczenie zależności pomiędzy warunkami technologicznymi procesów a emisją zanieczyszczeń i zawartością w pyle pierwiastków stanowiących zagrożenie kancerogenne dla zdrowia pracowników. Badania emisji zanieczyszczeń prowadzono dla dwóch gatunków stali odpornych na korozję: stali austenitycznej X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej X6Cr17.
EN
In welding processes, dust and gas pollutants containing numerous substances dangerous for workers health are emitted to work environment. Especially dangerous is welding of corrosion-resisting steels. Chromium and nickel compounds occurring in welding dust are counted among incontrovertible or likely carcinogenic substances. In the paper it has been presented the results of testing of dust, carcinogens and gases emission during welding of corrosion-resisting steels by innovative low heat input gas shielded arc methods - CMT and ColdArc. The main research purpose of the work was to determine the amount of impurities and to analyze the chemical composition of the dust in welding of selected grades of corrosion-resisting steels by low-energy arc methods as well as to determine the relationship between technological conditions of the processes and pollutants emission and the content of carcinogens in welding dust. Testing of the pollutants emission was carried out for two grades of corrosion-resisting steels, namely austenitic X5CrNi18-10 steel and ferritic X6Cr17 chromium steel.
6
Content available remote Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, poświęconych porównaniu warunków spawania i właściwości technologicznych spawania złączy doczołowych innowacyjną niskoenergetyczną odmianą metody MAG – SpeedRoot w pozycji PG z tradycyjnym spawaniem metodą TIG w pozycji PF. Oceniono wydajność spawania obu procesów, charakterystyki dynamiczne źródeł zasilania oraz geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin.
EN
The article presents the results of experimental studies of welding conditions and compared the properties of butt-welding technology using innovative low energy variant of the MAG method – SpeedRoot in the PG position with a conventional TIG welding in the PF position. Rated capacity of both welding processes, the dynamic characteristics of power sources and the macrostructure of obtained joints.
7
Content available remote Spawanie stopów aluminium metodą MIG prądem z podwójną pulsacją
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań technologicznych spawania złączy doczołowych blach ze stopów aluminium o grubości od 0,5 do 40,0 mm z zastosowaniem łuku z podwójną pulsacją. Celem tych badań było między innymi porównanie jakości i estetyki spoin oraz własności złączy z wynikami uzyskanymi dla złączy wykonanych metodami niskoenergetycznymi (cienkie blachy) oraz łukiem pulsującym (blachy o grubości powyżej 2,0 mm).
EN
It has been presented the course and results of technological investigation into double pulse (DP) MIG butt welding of aluminium alloy plates (from 0,5 mm up to 40,0 mm in thickness). The aim of the investigation was, among other things to compare the quality, appearance and mechanical properties of joints obtained during DP-MIG welding with those achieved in low energy methods (for thin sheets) and pulsed arc MIG welding (for plates above 2,0 mm in thickness).
PL
Przedstawiono zastosowanie innowacyjnych, niskoenergetycznych metod spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (ColdArc i CMT) do wykonywania połączeń z cienkościennych elementów ze stopu aluminium EN AW 5251. Podano przebieg badań technologicznych, mających na celu określenie przydatności metody CMT i ColdArc do spawania złączy doczołowych i kątowych z blach o grubości od 0,5 do 2 mm. Omówiono podstawowe trudności związane ze spawaniem cienkościennych elementów aluminiowych i przedstawiono specyfikę spawania metodami niskoenergetycznymi. Podano wybrane wyniki badań metalograficznych makroskopowych oraz wytrzymałościowych połączeń spawanych oraz dokonano ich szczegółowej analizy. Zwrócono uwagę, że metody ColdArc i CMT zapewniają bardzo dobrą jakość złączy spawanych cienkich blach i mogą być z powodzeniem stosowane jako alternatywa dla tradycyjnych technologii spawania (TIG i MIG).
EN
The paper brings up robotic welding of thin-walled EN AW 5251 aluminium alloy elements by the innovative GMAW low-energetic methods (ColdArc and CMT). The purpose of the technological investigation was to show usefulness of the CMT and ColdArc methods to perform butt and fillet welds of aluminium plates 0,5 to 2,0 mm in thickness. The paper presents also basic difficulties related to thin-walled aluminium alloy element welding and the specificity of low-energy welding methods. In the paper, selected results of the metallographic macroscopic examination, tensile and bend tests as well as their detailed analysis have been presented. Then ColdArc and CMT methods provide high quality thin-walled aluminium alloy welded joints and can be used as an alternative for conventional methods (TIG and MIG).
PL
Przedstawiono badania emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stopów aluminium nowymi metodami łączenia o małej energii łuku - metodą CMT i ColdArc. Określono korelacje pomiędzy wybranymi parametrami technologicznymi spawania, gatunkami stopów a wielkością emisji zanieczyszczeń. Przeprowadzono porównanie pomiędzy wielkością emisji pyłu przy spawaniu cienkich blach ze stopów aluminium metodami ColdArc/CMT oraz wielkością emisji pyłu przy spawaniu blach o większej grubości standardową metodą MIG. Wykazano, że spawanie stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi należy do procesów spawalniczych charakteryzujących się zdecydowaną poprawą warunków pracy.
EN
It has been presented investigations into emission of pollutants during welding of aluminium alloys by new joining methods with low arc energy, i.e. by CMT and ColdArc methods. Interdependence between some selected technological parameters of welding, alloy grades and pollutants emission level has been determined. The dust emission level in welding of aluminium alloy sheets by ColdArc/CMT methods has been compared to that in welding of thicker plates by conventional MIG method. It has been shown that welding of aluminium alloys by low-energy methods belongs to welding processes characterized by distinct improvement of working conditions.
10
PL
Przedstawiono cechy charakterystyczne procesu CMT (Cold Metal Transfer). Zastosowanie procesu omówiono na przykładzie łączenia blach stalowych ocynkowanych. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych połączeń, które wykazały m.in. istnienie strefy dyfuzji miedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie metody CMT do łączenia stalowych blach ocynkowanych powoduje, iż ochronna warstewka cynku pozostaje nienaruszona, dzięki czemu zachowane zostają własności materiału z powłoką.
EN
There are presented specific aspects of the cold metal transfer process (CMT). The process is exemplified on braze welding of zinc coated sheet. It has been presented also the results of macroscopic and microscopic metallographical examination which has shown, among other things, the existence of the copper diffusion area. On the grounds of the examination it has been found that the application of the CMT technology for joining of galvanized sheet does not result in any failure of the protective zinc layer and so the properties of the covered materials are maintained.
PL
Przeanalizowano problematykę łączenia aluminium ze stalą za pomocą procesów spawalniczych. Opisano wyniki badań technologicznych nad możliwością łączenia elementów aluminiowych ze stalowymi cynkowanymi ogniowo z zastosowaniem spoiw wysokocynkowych. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie oraz metalograficznych makro i mikroskopowych. Wyniki wykazały m.in. możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych elementów aluminiowych ze stalowymi bez uszkodzenia powłoki cynkowej.
EN
It has been analysed the problematics of joining of steel to aluminium by means of welding processes. In the paper there are described the results of technological investigations on the possibility of joining of aluminium elements to hot galvanized ones with the use of filler metals with a high zinc content. There are presented also the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among other things, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminium and steel elements, without a damage of zinc coating.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.