Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  encapsulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A coated nitrogen-phosphorus-potassium (NPK) fertilizer was prepared via crosslinking chitosan and alginate using citric acid. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), particle size analysis, and zeta potential measurement showed the successful crosslinking, appropriate size, and colloidal stability of the coated NPK fertilizer. The encapsulation capability of the crosslinked chitosan/alginate (Chi/Alg) was studied using fluorescence spectroscopy and NPK analysis. The release behavior studies under various pH conditions showed that Chi/Alg NPK conformed to the standards of controlled release fertilizer with a maximum release rate of 40% for 30 days. The investigation of the release mechanism using Korsemeyer-Peppas mathematical model showed that the release of nutrients is governed by both coating material relaxation and diffusion process.
EN
The mathematical model, which allows to predict changes of the coverage degree, the moisture content and temperature of particles in process time, was developed. Taking into account changes of the evaporation surface due to an increasing particles coverage degree in the encapsulation process allows to describe the evolution of particles parameters more adequately and to select of process rational parameters.
PL
Zaproponowano rozbudowany model matematyczny, który umożliwia wyznaczenie zmiany stopnia pokrycia, zawartości wilgoci i temperatury cząstek podczas ich pokrywania w złożu fluidalnym. Na podstawie zmian powierzchni parowania spowodowanych zwiększeniem stopnia pokrycia cząstek model ułatwia bardziej precyzyjny opis zmian ich parametrów oraz odpowiedni dobór parametrów procesowych.
4
EN
N-dodecyl derivative of cationically modified chitosan was used to prepare core-shell nanocapsules templated on liquid cores. Surfactant-free method based on ultrasound-assisted direct emulsification of aqueous solution of polysaccharide with oleic acid was applied. Formation of spherical capsules was confirmed by scanning and transmission electron microscopies. Dynamic light scattering measurements were used to determine physicochemical parameters of the obtained particles as well as to follow the process of multilayer shell formation. Confocal microscopy was applied to examine the ability of encapsulation of hydrophobic compounds inside the cores of the nanocapsules. Performed studies confirmed that hydrophobically modified cationic chitosan provides long-term stabilization of oil-in-water emulsion for biomedical applications as no toxic effect was observed in acute oral toxicity studies.
PL
Do przygotowania nanokapsuł na ciekłych rdzeniach stabilizowanych bez użycia małocząsteczkowych surfaktantów użyto N-dodecylowej pochodnej zmodyfikowanego kationowo chitozanu. Kapsuły otrzymano w procesie wspomaganej ultradźwiękami bezpośredniej emulsyfikacji fazy wodnej zawierającej modyfikowany polisacharyd oraz kwas oleinowy. Powstawanie sferycznych kapsuł potwierdzono za pomocą skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obrazowanie z użyciem mikroskopii konfokalnej posłużyło natomiast do zbadania zdolności do enkapsulacji hydrofobowych barwników w rdzeniach chitozanowych nanokapsuł. Stosując technikę dynamicznego rozpraszania światła wyznaczono fizykochemiczne parametry nanoemulsji oraz stwierdzono powstawanie wielowarstwowych otoczek. Przeprowadzone badania dowiodły, że zastosowanie hydrofobowo zmodyfikowanej kationowej pochodnej chitozanu pozwala na uzyskanie stabilnych w czasie emulsji typu olej w wodzie. Wykazany brak toksyczności układów w warunkach in vivo pozwala na ich zastosowanie do celów biomedycznych.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące optymalizacji procesu kapsułkowania osadów ściekowych w nośniku hydrożelowym. Osady ściekowe pobrane zostały z komunalnej oczyszczalni ścieków. Celem badań było określenie optymalnego stężenia alginianu sodu i roztworu sieciującego oraz określenie wpływu stężenia tych reagentów na stabilność mechaniczną kapsułek. Stwierdzono, że roztwór alginianu sodu powinien mieć stężenie minimum 2%, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie kapsułek osadów ściekowych o zadawalającej stabilności mechanicznej. Na proces kapsulacji i stabilność kapsułek nie miało wpływu stężenie roztworu sieciującego. Otoczkowanie kapsułek dodatkową ścianką z alginianu sodu wpływa na zwiększenie stabilności mechanicznej kapsułek.
EN
The article presents the research on optimization of sewage sludge capsulation in the hydrogel carrier. Sewage sludge was derived from a municipal wastewater treatment plant. The aim of the research was to determine an optimum concentration of sodium alginate and the crosslinking solution. Another aim was to determine the influence of the reagent concentration on the mechanical stability of the obtained capsules. It was determined that the using of 2% sodium alginate results in obtaining capsules with desired mechanical stability. The crosslinking solution concentration has not been affected on the capsulation process. The encapsulation of sewage sludge capsules with additional wall of sodium alginate has been improved their mechanical stability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad dekapsulacją chemiczną, czyli metodą usuwania zalew hermetyzujących obwody drukowane z elementami elektronicznymi przy pomocy rozpuszczalników. Dobrano skład rozpuszczalników odpowiednich dla żywic poliuretanowych, silikonowych i żywicy epoksydowej. Opracowano również emulsje wodno- rozpuszczalnikowe mogące zastąpić toksyczne lub łatwopalne rozpuszczalniki pokryć polimerowych.
EN
The paper presents the results of the research on chemical decapsulation, ie the method of removing encapsulation of printed circuit boards with electronic components with solvents. A solvent composition suitable for polyurethane resins, silicone resins and epoxy resins has been selected. Water-solvent emulsions that can replace toxic or flammable solvents for polymer coatings have also been developed.
PL
Artykuł przedstawia pogłębioną charakterystykę nowych technologii telekomunikacji SCIP – NINE, których celem jest zapewnienie interoperacyjności dowództw, sztabów i pododdziałów w operacjach sojuszniczych wykorzystujących różne utajnione systemy łączności, które takiej cechy nie posiadają. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty bezpieczeństwa łączności pomiędzy terminalami SCIP, SCIP/NINE zapewniającymi utajnioną łączność poprzez istniejące sieci heterogeniczne, co jest istotnym elementem sieciocentryczności systemów stacjonarnych i polowych. Ponadto autorzy przedstawili ogólny scenariusz wykorzystania tych technologii dla potrzeb kierowania stacjami radiolokacyjnymi w dywizjonie obrony przeciwlotniczej.
EN
This paper presents depth characterization the new technologies of telecommunication ie. SCIP (Security Communications Ineroperability Protocol) and NINE ((Network and Information IP Encryption) that will be used for interoperability commands, headquarters and military units on the battlefied. Especially it is needed during coalition operations, where are used different secure communication systems without possibility of interoperability. Particular attention autors paid on SCIP/NINE transfer aspects between secure enclaves of the heterogenic nets. This is an essential problem in the network-centric stationary and field communication systems. Additionally autors presented general operational scenario of utility these technologies for managing the radars used in anti-aircraft defence squadron.
EN
This paper reports on analyses and testing of sensitive power electronics components encapsulation concept, enabling operation in harsh, especially high pressure environments. The paper describes development of the concept of epoxy modules that can be used for protecting of the power electronics components against harsh environmental conditions. It covers modeling of the protective capsules using a simple analytical approach and Finite Element Method (FEM) models and validation of the developed models with the high pressure tests on samples fabricated. The analyses covered two types of the epoxy modules: of sphere- and elongated- shape, both with electrical penetrators that enable electrical connection of the encapsulated components with external power sources as well as other power modules and components. The tests were conducted in a pressure chamber, with a maximum applied pressure of 310 bars, for which online strain measurements have been conducted. The experimental results were compared with the simulation results obtained with analytical and FEM models, providing validation of the models employed. The experimental part of this work was conducted in collaboration with Polish Naval Academy in Gdynia.
PL
Wybrane probiotyki kapsułkowano w maśle kakaowym, pakowano w MAP oraz w atmosferze powietrza. Do części kapsułek dodano witaminę C oraz tokoferol. Kapsułki przechowywano przez cztery miesiące w temp. 25°C. Badania wykazały, że immobilizacja i pakowanie drobnoustrojow w MAP spowodowało, że bakterie przechowywane przez miesiąc w temp. pokojowej były stabilne, a ich liczba mieściła się w tym samym rzędzie logarytmicznym. Czteromiesięczny okres przechowywania immobilizowanych probiotyków pakowanych w MAP spowodował spadek ich liczebności o dwa rzędy logarytmiczne. Przechowywanie kapsułek pakowanych bez modyfikowanej atmosfery w temp. 25°C doprowadziło do spadku liczby komorek o 4 rzędy logarytmiczne. Dodatek tokoferolu lub witaminy C nie wpłynął na zwiększenie przeżywalności probiotyków.
EN
The chosen probiotics were encapsulated using cocoa butter as hydrophobic substance and packed in MAP conditions. The vitamin C and tocopherol were used as additives. The samples were stored for 4 months at 25°C. The results of the study showed that the number of bacterial cells that were immobilized and packed in MAP did not decrease after one month of storage in room temperature conditions. The 2 log reduction of the number of viable cells packed in MAP was noticed after 4 months of storage. In comparison to these samples the 4 log reduction of the amount of probiotics packed in air conditions was demonstrated. The antioxidants as additives did not increase the survivability of bacterial cells.
EN
In this paper, ionic gelation method was adopted to produce nanocapsules (CNs) encapsulated tuberose fragrance with chitosan (CS) and sodium tripolyphosphate (TPP) as wall materials. The effects of CS/TPP mass ratio, pH value of CS solution, molecular mass of CS and tuberose fragrance (TF) concentration on particle size and particle size distribution (PDI) of chitosan nanocapsules encapsulated tuberose fragrance (CNTs) were investigated systematically. CNTs were characterized by dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscopy (SEM), Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analyzer (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The results showed that CNTs were successfully prepared. The optimum preparation conditions were as follows: CS/TPP mass ratio 5:1, pH of CS solution 4.0, and molecular mass of CS 150 kda. CNTs emulsions were also systematically investigated by steady-state shear and oscillatory shear measurements respectively. The rheological behaviors of CNTs were obtained.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej nanokompozytów silseskwioksanowych, jako nośników cząstek bioaktywnych, stosowanych we współczesnej teranostyce (terapii i diagnostyce). Przedstawiono metody syntezy funkcjonalizowanych struktur silseskwioksanowych (POSS), w tym dendrymerów, a także kopolimerów organiczno-nieorganicznych wykorzystywanych do kowalencyjnego wiązania i enkapsulacji cząstek bioaktywnych.
EN
The paper reviews current literature concerning silsesquioxane nanocomposites as potential nanocarriers in contemporary teranostics. It describes synthetic methods leading to functionalized silsesquioxanes (POSS), including dendrimers as well as organo-inorganic copolymers studied as covalent composites and systems for encapsulation of bioactive moieties.
12
Content available remote Wymiana masy w procesie uwalniania składników czynnych z emulsji wielokrotnych
PL
Praca dotyczy badań procesu jednoczesnego uwalniania dwóch substancji aktywnych (ko-uwalniania) z emulsji wielokrotnych o różnych strukturach wewnętrznych. Wyniki potwierdziły dyfuzyjny charakter uwalniania i wykazały, że enkapsulacja drugiej substancji aktywnej zmienia przebieg uwalniania składnika pod-stawowego z jednoetapowego na dwuetapowy i skraca czas potrzebny do jego całkowitego uwolnienia. Badania wymiany masy w procesie jednoczesnego uwalniania dwóch substancji potwierdzają możliwości zastosowań emulsji wielokrotnych, jako bio-nośników kilku składników czynnych.
EN
The paper concerns the process of simultaneous release of two active substances (co-release) from multiple emulsions with different internal structures. The results confirmed a diffusive nature of release and demonstrated that the encapsulation of second active substance changes the release rate of base component from a one-stage to a two-stage and reduces time required to the complete release. Studies of mass transfer during the simultaneous release of two substances confirmed possibility of the use of multiple emulsions as a few compounds bio-carriers.
13
PL
Przedstawiono wyniki badań emulsji wielokrotnych jako bionośników. Badania obejmowały proces enkapsulacji materiału biologicznego mESCs (mysie komórki embrionalne) oraz związków biologicznie czynnych (lek – salol). Analiza procesu enkapsulacji komórek macierzystych wykazała wyższe o 9÷11% stopnie przeżywalności komórek w emulsjach w stosunku do klasycznych stałych nośników matrycowych. W badaniach enkapsulacji leków uzyskano wysokie stopnie enkapsulacji (65÷95%) zależne od struktury emulsji. Wyniki badań potwierdziły możliwość wykorzystania emulsji wielokrotnych jako mikrośrodowiska do przechowywania materiału i substancji biologicznie aktywnych.
EN
Study results dealing with multiple emulsions as biocarriers are presented. The study included encapsulation of biological material (mouse embryonic stem cells) and biologically active compounds (drug - salol). Analysis of stem cell encapsulation showed that the survival rate of stem cells encapsulated in multiple emulsions was 9÷11% higher in comparison to a conventional solid matrix. The drug encapsulation study showed the high encapsulation efficiency (65÷95%) depending on the emulsion structure. The results confirmed the effectiveness of multiple emulsions as a microenvironment for the storage of biological materials and biologically active substances.
14
Content available remote Biomimetyczne matryce do przestrzennej hodowli komórek
PL
Celem badań było opracowanie biomimetycznej matrycy z nośnikiem tlenu do długoterminowej hodowli komórek. Przedstawiono wyniki wstępne obejmujące opracowanie warunków procesu produkcji dwufazowych matryc oraz przeprowadzenie hodowli ludzkich chondrocytów w uproszczonej matrycy. Przeprowadzone badania dowodzą, iż rozmiar produkowanych mikrokapsułek maleje wraz ze wzrostem częstotliwości drgań dyszy. Hodowla komórek CP5 wykazuje konieczność zwiększenia stopnia dotlenienia enkapsulowanych komórek.
EN
The purpose of this work was to develop biomimetic matrix with oxygen carrier for long-term cell culture. Preliminary research results including: microcapsules production conditions and results of human chondrocytes culture in simplified matrices are presented. The size of microcapsules decreases with the increase of nozzle vibration frequency. The chondrocytes culture showed that a greater oxygen supply to the cultured cells is needed.
PL
W pracy badano wpływ warunków przechowywania próbek diod OLED na ich właściwości elektryczne. Próbki wykonane były na podłożu szklanym z warstwą tlenku indowo-cynowego (ITO) stanowiącą anodę. Zastosowano poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) do wytwarzania warstwy przenoszącej dziury, poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}-thiadiazole)] jako warstwę emitująca światło (EML) oraz naparowaną warstwę aluminium jako katodę. Próbki przechowywano w komorze klimatycznej w warunkach 40°C/50% RH lub w warunkach obniżonej wilgotności powietrza (około 30% RH). Wpływ warunków przechowywania na właściwości elektryczne próbek określano porównując charakterystyki prądowo-napięciowe wykonane bezpośrednio po przygotowaniu próbek i po zastosowaniu narażeń klimatycznych. Obserwowano również zmiany morfologii powierzchni katody aluminiowej na mikroskopie SEM. Stwierdzono, że 98% badanej partii próbek (bez hermetyzacji katody) przechowywanych w komorze klimatycznej przestaje przewodzić prąd. Obserwacja katody aluminiowej na mikroskopie SEM na tego rodzaju próbkach wykazała występowanie zmian w jej morfologii powierzchni. Zastosowanie hermetyzacji katody wydłużyło czas przewodzenia złącza próbek struktur diod OLED.
EN
In the present work the influence of storage conditions on the electrical properties of OLED samples was investigation. The samples were prepared on the glass substrate with indium-tin oxide (ITO) layer constituting the anode. The poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) as hole transport layer (HTL), was used poly[(9,9-dioctyl-fluorenyl-2,7-diyl)-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}-thiadiazole)] as emissive layer (EML) and evaporated aluminum layer as the cathode, were used. Samples were stored in a climatic chamber under conditions of 40°C/50% RH or under low humidity (about 30% RH). Influence of storage conditions on the electrical properties of the samples were determined by comparing the current-voltage characteristics taken immediately after preparation and after exposed samples on the climatic conditions. Morphological changes of the surface of aluminum cathode were also observed using SEM microscope. It was found that 98% of the tested samples (without cathode encapsulation) stored in a climatic chamber stops conducting. Observation of the aluminum cathode on the SEM microscope showed the presence of changes in surface morphology. The use of the cathode encapsulation prolonged the life time of the OLEDs samples.
EN
Composites consisting of polyvinyl alcohol, nitrogen- and phosphorus-containing waste materials were prepared and studied as materials for encapsulation of mineral fertilizers By-products of biodiesel production (rapeseed cake, crude glycerol), horn meal (waste product of haberdashery) and phosphogypsum (by-product of the production of phosphorus fertilizers) were used as the fillers of the composites. The films of the composites with the different amounts of nitrogen and phosphorus were prepared using different fillers or their mixtures. Mechanical, properties of the films, hygroscopicity, solubility in water were studied. The composites developed were used for the encapsulation of mineral fertilizers. It was established that encapsulation resulted in the increase of the time of release of the fertilizers. The developed slow-release fertilizers represent a combination of inorganic and organic compounds. The organic part consists of nitrogen- and phosphorus containing horn meal and rapeseed cake. Since assimilation of organic substances is considerably longer, nitrogen and phosphorus of these components will be available for plants much later than inorganic nitrogen and phosphorus. Thus the composite film will not only decrease the rate of desorption of the components from the granules of the fertilizers but will also prolong the impact of the fertilizers on the plants.
PL
Wytworzono materiały kompozytowe, składające się z alkoholu poliwinylowego, zawierające odpady z azotem i fosforem. Badano możliwości zastosowania tych materiałów do kapsułkowania nawozów mineralnych. Jako wypełniacze kompozytów były wykorzystywane produkty uboczne wytwarzania biopaliwa do silników wysokoprężnych (makuch rzepakowy, surowy glicerol), mączka rogowa (produkt odpadowy z produkcji pasmanteryjnej) i fosfogips (produkt uboczny produkcji nawozów fosforowych). Wytworzono folie kompozytowe z różnymi ilościami azotu i fosforu, różnymi wypełniaczami lub ich mieszaninami. Badano właściwości mechaniczne folii, ich higroskopijność i rozpuszczalność w wodzie. Otrzymane kompozyty zostały wykorzystane do kapsułkowania nawozów mineralnych. Stwierdzono, że kapsułkowanie spowodowało zwiększenie czasu uwalniania nawozów. Opracowane nawozy powolnego uwalniania stanowią kombinację związków nieorganicznych i organicznych. Organiczna część składa się z mączki rogowej i makucha rzepakowego, zawierających azot i fosfor. Ponieważ asymilacja substancji organicznych jest znacznie dłuższa, azot i fosfor z tych składników będą dostępne dla roślin znacznie później niż z substancji nieorganicznych. W ten sposób folia z kompozytu nie tylko zmniejszy szybkość desorpcji składników z granulek nawozów, ale również przedłuży wpływ nawozów na rośliny.
PL
Przedstawiono możliwość wykorzystania procesu enkapsulacji makrocząstek ferromagnetyka do otrzymywania efektywnych heterogenizowanych katalizatorów metalokompleksowych. W tym celu opiłki żelaza o średniej wielkości ziarna ok. 2 mm pokryto warstwą żywicy epoksydowej funkcjonalizowanej grupami tiolowymi. Pokazano możliwość wykorzystania tego typu nośników w procesie immobilizacji kompleksu palladu. Przygotowane ferromagenetyczne katalizatory wykazały dużą aktywność oraz stabilność w reakcji Hecka oraz w reakcji uwodornienia. Omówiono czynniki wpływające na właściwości katalityczne otrzymanych katalizatorów.
EN
Fe filings were encapsulated in a thiol groups-contg. epoxy resin, used as supports for immobilization of the PdCl2(PhCN)2 catalyst, and then for studying Heck reaction of PhI with CH2=CHCOOMe to trans-PhCH=CHCOOMe and hydrogenation reaction of PhCH=CHCHO to Ph(CH2)3OH. A high conversion of raw materials (71–98%) was achieved in both cases. The catalyst showed high activity and stability in the studied reactions and only small losses of Pd mass were obsd. after multiple use of the catalysts.
EN
In this work, the application of the thiol-functionalized epoxy resin encapsulated on magnetic core as supports for palladium catalysts is reported. The study focuses on obtaining of heterogeneous catalysts which can be separated by magnetic field. Palladium complex catalyst [PdCl2(PhCN)2] has been heterogenized by anchoring to these supports via ligand exchange reaction. The characterization of polymeric supports and heterogenized palladium catalysts has involved research methods like time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS), scanning electron microscopy (SEM) and nitrogen BET surface area measurements. The activity and stability during long-term use of the investigated catalytic systems were tested in a Heck and hydrogenation reaction. The influence of the type of thiols used as epoxy hardeners and the morphology of the supports on the catalytic properties of epoxy-supported palladium catalysts was discussed.
PL
Badano wpływ metody atomizacji na trwałość rozpylanych liposomów jako nośników leków inhalacyjnych. Monitorując wielkość emitowanych kropel i stężenie enkapsulowanego trasera wykazano, że silne naprężenia towarzyszące atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym silnie destabilizują rozpylany koloid. Korzystniejsze warunki atomizacji panują w inhalatorze typu VM, gdzie nie stwierdzono istotnej dezintegracji liposomów. Wyniki pozwalają na racjonalny dobór techniki atomizacji koloidu tiposomowego do zastosowań inhalacyjnych.
EN
Influence of atomization method on the stability of liposomes being a novel carrier of inhalation medicines was studied. Measuring the droplet size and concentration of encapsulated tracer allowed one to demonstrate that pneumatic nebulization is destructive for liposomes due to high hydrodynamic stresses associated with liquid atomization. The VM nebulizer was shown to be less damaging for liposomes. The results allow for more rational selection of the atomizing device for delivery of atomized liposomes by inhalation.
EN
The application of stone column technique for improvement of soft soils has attracted a considerable attention during the last decade. However, in a very soft soil, the stone columns undergo excessive bulging, because of very low lateral confinement pressure provided by the surrounding soil. The performance of stone column can be improved by the encapsulation of stone column by geosynthetic, which acts to provide additional confinement to columns, preventing excessive bulging and column failure. In the present study, a detailed experimental study on behavior of single column is carried out by varying parameters like diameter of the stone column, length of stone column, length of geosynthetic encapsulation and stiffness of encapsulation material. In addition, finite-element analyses have been performed to access the radial deformation of stone column. The results indicate a remarkable increase in load carrying capacity due to encapsulation. The load carrying capacity of column depends very much upon the diameter of the stone column and stiffness of encapsulation material. The results show that partial encapsulation over top half of the column and fully encapsulated floating column of half the length of clay bed thickness give lower load carrying capacity than fully encapsulated end bearing column. In addition, radial deformation of stone column decreases with increasing stiffness of encapsulation material.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.