Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maksymalny błąd dynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a new approach to determining the maximum values of dynamic errors generated by a measurement system by applying polynomial approximation functions. A charge output accelerometer is used as an example of a measurement system. The maximum dynamic error were determined in terms of the response of the system to a special input signal. This signal is constrained in terms of its magnitude, which is related to the voltage sensitivity of the accelerometer. The mechanical construction of the accelerometer is presented, in conjunction with the relevant mathematical formulas, and the procedure for determining the maximum dynamic error in relation to the absolute error criterion is also discussed. Mathematical relationships for the polynomial approximation of the maximum dynamic error are presented. Based on the parameters assumed for the mathematical model of the accelerometer, the relationship between the maximum dynamic error and the period of accelerometer testing is developed. A polynomial approximation of the errors is made, and the related mathematical functions are determined for one parameter of the accelerometer. Finally, at a time corresponding to the steady state of the characteristic of maximum dynamic error, the relationship between the error and the two accelerometer parameters is derived.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do określania maksymalnych wartości błędów dynamicznych generowanych przez układ pomiarowy, poprzez zastosowanie wielomianowych funkcji aproksymujących. Jako przykład układu pomiarowego zastosowano akcelerometr z wyjściem ładunkowym. Maksymalne błędy dynamiczne zostały określone na podstawie reakcji układu na specjalny sygnał kalibrujący. Ten sygnał jest ograniczony ze względu na jego amplitudę, która związana jest z czułością napięciową akcelerometru. Przedstawiono konstrukcję mechaniczną akcelerometru wraz z odpowiednimi formułami matematycznymi oraz omówiono procedurę określania maksymalnych błędów dynamicznych w odniesieniu do kryterium błędu bezwzględnego. Przedstawiono zależności matematyczne dla wielomianowej aproksymacji maksymalnych błędów dynamicznych. W oparciu o założone parametry matematycznego modelu akcelerometru, opracowano zależność między maksymalnymi błędami dynamicznymi i czasami badania akcelerometru. Wykonano wielomianową aproksymację błędów oraz wyznaczono matematyczne funkcje dla jednego parametru akcelerometru. Finalnie, dla czasu odpowiadającemu ustalonemu stanowi charakterystyki maksymalnego błędu, wyznaczono zależność pomiędzy błędem a dwoma parametrami akcelerometru.
EN
The paper discusses the method for modelling linear analogue systems of the second order in the time domain. As a result of such modelling, the parameters of the model and the associated uncertainties are obtained. Procedures for determining the absolute error and the integral-square error are presented. These procedures make it possible to determine precisely such an input signal with one constraint that maximizes an error at the output of the system. Values of the parameters of an example model are determined and the propagation of the uncertainties of modelling results is assessed by the procedures for determining the maximum dynamic errors. The results of calculations presented in the paper were carried out in MathCad15.
PL
W artykule omówiono metodę modelowania w dziedzinie czasu liniowych systemów analogowych drugiego rzędu. Jako wynik takiego modelowania uzyskano parametry modelu oraz związane z nimi niepewności. Przedstawiono procedury wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych dla przypadku kryteriów błędu: bezwzględnego i całkowokwadratowego. Procedury te pozwalają w sposób precyzyjny określić taki sygnał wejściowego z jednym ograniczeniem, który maksymalizuje błąd na wyjściu systemu. Wyznaczono wartości parametrów przykładowego modelu oraz oceniono propagację niepewności wyników modelowania przez procedury wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych. Wyniki obliczeń przedstawionych w artykule przeprowadzono w programie MathCad15.
EN
The paper presents an application of the genetic algorithm method for calibration of measurement systems intended for the measurement of dynamic signals. The process of calibration is based on the determination of the maximum value of a chosen error criterion. The solutions presented in the paper refer to the integral-square error if the magnitude and rate of change constraints are imposed simultaneously on the calibrating signal. The practical application of the presented algorithm has been illustrated on the example of sixth order low-pass system calibration.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie algorytmu genetycznego do wzorcowania aparatury pomiarowej przeznaczonej do pomiarów dynamicznych, w oparciu o wartości maksymalne błędów, jakie może generować rozpatrywana aparatura pomiarowa w odniesieniu do jej wzorca. Badania przeprowadzono w odniesieniu do całkowo-kwadratowego funkcjonału błędu, rozpatrując sygnały wejściowe ograniczone zarówno w amplitudzie jak i prędkości narastania, gdyż jedynie dla takich sygnałów można uzyskać wartości maksymalne rozpatrywanego funkcjonału. Z uwagi na fakt, iż dla całkowo-kwadratowego kryterium błędu nie można w sposób analityczny określić kształtu sygnału maksymalizującego to kryterium, uzasadnione jest zastosowanie techniki algorytmu genetycznego jako narzędzia przeszukującego przestrzeń możliwych rozwiązań sygnałów wejściowych. Badania przeprowadzono w oparciu o program komputerowy zaimplementowany w języku C, w odniesieniu do dolnoprzepustowej aparatury szóstego rzędu. Jako wzorzec zastosowano matematyczny model układu szóstego rzędu, który został wyznaczony w oparciu o procedurę optymalizacyjną przedstawioną w [12], w kontekście realizacji przez ten model transformacji niezniekształcającej. Działanie algorytmu genetycznego oparto o metodę kola ruletki, z klasycznym sposobem budowania chromosomów, przy zastosowaniu kodowania opartego na liczbach rzeczywistych dodatnich. W procesie generowania kolejnych populacji wykorzystano operacje: reprodukcji, krzyżowania oraz mutacji. Przyjęto następujące parametry algorytmu genetycznego: liczba założonych do przeszukania populacji 1000, wartość warunku stopu = 100, liczebność chromosomów wchodzących w skład każdej populacji 32, prawdopodobieństwo krzyżowania: Pk = 0.9, prawdopodobieństwo mutacji: Pm = 0.07, krok dyskretyzacji obliczeń 0.01 s.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.