Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowa żywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Środki spożywcze na bazie Cannabis sativa regularnie poddawane są kontroli sanitarnej z uwagi na ryzyko obecności w nich substancji psychotropowej, jaką jest THC. W związku z pojawieniem się w Katalogu Nowej Żywności informacji, że ekstrakt z Cannabis sativa wzbogacony w CBD w ilości przekraczającej zawartość CBD w surowcu roślinnym stanowi nową żywność, organy państw członkowskich Unii Europejskiej wymagają od przedsiębiorców wykazania historii spożycia tej substancji przed 15 maja 1997 roku lub – w przypadku jej braku – uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej na stosowanie tej substancji w środkach spożywczych przed jej wprowadzeniem do obrotu. W artykule dostrzeżono potrzebę określenia limitu THC w środkach spożywczych oraz maksymalnych poziomów CBD w żywności, w tym w suplementach diety.
EN
Foodstuffs based on Cannabis cativa are regularly subjected to the sanitary control due to the risk of the presence of a psychotropic substance THC in them. In connection with the appearance iof information in the Novel Food Catalogue, specifying that xtracts of Cannabis sativa L. in which cannabidiol (CBD) levels are higher than the CBD levels in the source Cannabis sativa L. are novel in food, the authorities of the European Union Member States require the entrepreneurs to prove the history of consumption of this substance before May 15, 1997 or – in its absence – obtain the European Commission’s authorization to use this substance in foodstuffs before it is placed on the market. The article points out a need to determine the THC limit and the maximum levels of CBD in foodstuffs, including food supplements.
PL
Tradycyjna żywność z państw trzecich to kategoria tzw. nowej żywności, wprowadzona przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Odnosi się ona do żywności, która nie występowała na dużą skalę na rynku spożywczym UE przed 1997 r., ale ma historię bezpiecznego stosowania w co najmniej jednym kraju spoza UE. Nowe regulacje przewidują uproszczoną procedurę dla tego rodzaju środków spożywczych. W artykule omówiono definicję pojęcia tradycyjna żywność z państw trzecich oraz procedurę uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie takiej żywności do obrotu, na podstawie zapisów rozporządzenia 2015/2283, przepisów wykonawczych oraz stosownych wytycznych EFSA. Przedstawiono również wątpliwości związane z interpretacją nowych przepisów oraz z praktycznymi aspektami ich stosowania. Na przykładzie tradycyjnych produktów z krajów trzecich wskazano korzystne właściwości możliwe do wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
„Traditional food from a third country” is a category of so-called „novel food” introduced under the provisions of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015, which has applied as from 1 January 2018. It refers to food which was not present on a large scale on the EU food market before 1997, but has a history of safe use in at least one country outside the EU. New rules provide for a simplified procedure for this kind of foods. The article discusses the definitione of the term „traditional food from a third country” and the procedurę for authorizing the placing of such food on the market, based on the provisions of Regulation 2015/2283, implementing regulations and the respective EFSA guidance. It also raises doubts concerning interpretation of the new rules and practical aspects of their application. Finally, some examples of traditional products from the third countries are given, showing beneficial properties that can be used in the food industry.
PL
Przemysł spożywczy jest innowacyjnym sektorem rynku. Konsumenci oczekują coraz nowszych produktów o ulepszonym składzie i właściwościach. Jednym ze sposobów osiągnięcia przewagi w branży spożywczej jest wprowadzenie na rynek tzw. nowej żywności, tj. żywności niespotykanej powszechnie na rynku spożywczym Unii Europejskiej przed 1997 r. Żywność taka wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Procedury autoryzacji są skomplikowane i rozciągnięte w czasie. Odpowiadając na wyzwania rynku, państwa członkowskie i organy Unii Europejskiej znowelizowały przepisy proceduralne dotyczące dopuszczania novel food i zastąpiły starą regulację (rozporządzenie (WE) nr 258/97) nowymi przepisami (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2283). W teorii opisana zmiana ma przynieść skrócenie i uproszczenie postępowania, ale szczegóły nowej procedury oraz jej zastosowanie w praktyce mogą przeszkodzić w realizacji powyższych założeń. Dodatkowo osłabienie ochrony praw autorskich do kosztownych badań naukowych niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnego produktu lub składnika na rynek może zniechęcić wielu przedsiębiorców do występowania o zezwolenie.
EN
Food industry is a highly innovative sector of the market. Consumers expect new products with the improved composition and properties. One way to achieve dominating position in the food industry is to introduce the so-called novel foods, i.e. foods not commonly present on the food market of the European Union before 1997. This type of food, however, requires the prior registration. Authorization procedures are complicated and stretched in time. Going to meet the challenges of the market, the Member States and bodies of the European Union amended the procedure for approval of novel food and replaced the old regulation (Regulation No 258/97/EC) with new legislation (Regulation of the European Commission and of the Parliament 2015/2283). In theory, the change is expected to shorten and simplify procedures, but the details of the new procedure and its application in practice could hamper the implementation of the assumed goals. In addition, the weakening of copyright protection of costly research necessary to put the innovative product or ingredient on the market can discourage many entrepreneurs to submit an application for authorization of the new products.
EN
Sinanodonta woodiana (Lea 1834) is a new component of malacofauna and this condition enhances a new adaptation of predators preying on it. In 2010, during the autumn bird migration, an oystercatcher was observed feeding on this clam species alien to European fauna in the area of drained fish ponds (western Poland). The clams chosen by the oystercatcher were 64 to 98 mm long and 46 to 72 mm tall, whereby stabbing method was preferred to the hammering one. Theses sizes are greater than for other mussel species eaten by the oystercatcher. Mussels were typically collected in the depth of 7 cm, which reflects the maximum bill length in oystercatchers. Under some conditions, e.g. drained fish ponds, the population abundance of S. woodiana clam may significantly be affected by foraging birds, especially oystercatchers as suggested findings from our study.
PL
Komisja Europejska - po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności - wydaje decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, albo decyzje odmowne. Dotychczas zostało wydanych 50 decyzji, które dopuszczają wprowadzenie do obrotu 33 nowych składników żywności oraz zatwierdzają jeden nowy proces technologiczny. Nie zostały dopuszczone trzy nowe składniki. W I części artykułu omówiono pierwszą grupę składników, które były przedmiotem prac Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia (WE) nr 258/97. Pozostałe składniki zostaną omówione w kolejnym zeszycie "Przemysłu Spożywczego".
EN
The European Commission, following the safety assessment as referred to in Regulation No 258/97 concerning novel foods and novel food ingredients, issues a decision, authorizing the placing on the market of novel foods or novel food ingredients, or refusals. So-far, been 50 decisions were issued, which allow the marketing of 33 new food ingredients and approve a new process technology. The decisions have not released 3 new ingredients. In the first part of the article, there is a discussion of the first group of components that were the subject of the work of the European Commission under the Regulation No. 258/97. The other ones will be discussed in the next issue of "Food Industry".
PL
Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
EN
Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania substancji o właściwościach słodzących, zawartych w roślinie Stenia Rebaudiana Bertoni, w produkcji żywności. Dokonano charakterystyki tej rośliny ze szczególnym uwzględnieniem przypisywanych jej zalet oraz potencjalnych zagrożeń związanych z jej spożywaniem. Przeanalizowano aktualne sposoby wykorzystywania stewii i wyekstrahowanych z niej związków w żywności dostępnej na światowym rynku. Rozważono także przyczyny ograniczenia jej obecnego zastosowania oraz perspektywy na przyszłość, przede wszystkim w świetle ustawodawstwa unijnego.
EN
The article discusses the possibilities of the use of Stevia Rebaudiana Bertoni as a sweetener in food manufacturing. The analysis includes the characteristics of Stevia, with particular stress on its qualities and potential threats connected with its consumption. There are also presented current ways of Stevia utilization and applications in food manufacturing on various markets. Additionally, main reasons for the limitations of Stevia usage as a food component are given. The separate part of the article refers to the perspectives for Stevia utilization as a food ingredient in the light of the EU legislation.
PL
Przyszłość przemysłu spożywczego uwarunkowana jest ciągłym rozwojem nowych produktów spożywczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę zdefiniowania nowego produktu spożywczego oraz jego rozwoju. Wskazano na różne grupy nowych produktów spożywczych. Podkreślono znaczenie nowych opakowań oraz innowacji i kreatywności w rozwoju nowych produktów spożywczych.
EN
The future of the food industry is provided by the continuous new food product development. In this paper definition of new food product and its development were put to trial. Different groups of new food product were enumerated. Importance of new packaging, innovation and creation in new food product development was underlined.
PL
W artykule wyjaśniono prawne pojęcie nowej żywności oraz prawne warunki wprowadzania jej do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warunki te wynikają przede wszystkim z rozporządzenia nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. Najistotniejszym wymaganiem jest konieczność zachowania odpowiedniej procedury przy wprowadzaniu nowej żywności na rynek po raz pierwszy. W zależności od okoliczności może to być procedura aplikacyjna (bardziej rygorystyczna) bądź notyfikacyjna (mniej rygorystyczna). Nowa żywność, która znajdzie się w obrocie, musi spełniać także określone, szczególne wymagania dotyczące jej znakowania.
EN
This paper clarifies the legal notion of a term "novel food" and describes the legal conditions for its placing on the market within the territory of the European Community. Such conditions mainly result from Regulation No 258/97 of the European Parliament and of the Council. The most important conditions concerns the necessity of observing the appropriate procedures while placing the food on the market for the first time. Depending on the circumstances it may be either an application procedure (more rigorous) or a notification procedure (less rigorous). The novel foods that enter the market must also fulfill certain special requirements concerning the labeling.
PL
Nową żywnością jest żywność i składniki żywności, które nie były powszechnie stosowane w żywieniu ludzi w krajach członkowskich Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. Kwestie związane z nową żywnością reguluje rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności. W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące nowej żywności, zasady wprowadzania do obrotu, znakowania oraz przedstawiono charakterystykę wybranych nowych składników żywności.
EN
Novel food is the food and food ingredients, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. Novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. In the paper the authors present the food law concerning novel food including rules of placing that food on the market, labeling and description on selected novel food ingredients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.