Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uproszczenie produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie wielkości, wartości i struktury środków materiałowych pochodzenia wewnętrznego (np. materiał siewny, pasze) oraz zewnętrznego (np. nawozy, środki ochrony roślin) bezpośrednio zużytych w produkcji gospodarstw. Nakłady te analizowano w odniesieniu do wartości produkcji globalnej oraz nadwyżki bezpośredniej. Do obliczeń wykorzystano 116 wniosków składanych przez małopolskich rolników do ARiMR w celu uzyskania pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozwój gospodarstw. Badane obiekty podzielono na 8 grup według liczby uprawianych grup roślin technologicznie jednorodnych, która decydowała o stopniu uproszczenia. Koszty bezpośrednie średnio wynosiły 4,62 tys. złźha-1 UR. Najwyższe, poniosły gospodarstwa należące do grupy o III stopniu uproszczenia, zaś najniższe - obiekty o najwyższym (I) stopniu uproszczenia produkcji roślinnej. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISTICA v.8.0.
EN
The study aimed at determination of the amount, value and structure of the material means of internal origin (e.g. sowing material, feeds), and those from outside (e.g. the fertilizers, crop protection chemicals), directly used in production on the farms. These inputs were analysed in relation to the value of global production and the direct surplus. Calculations were based on 116 applications of local farmers submitted to the ARiMR (Agency for Development and Modernization of Agriculture) in order to getting financial support provided for development of the farms. Surveyed objects were divided into 8 groups according to the number of cultivated crops of similar technology, what decided on the stage of simplification. Average direct costs amounted to 4.62 thousand PLN per 1 ha AL. The highest costs were born by the farms included into group of the 3rd simplification degree, whereas the lowest - by the objects of the 1st simplification degree in crop production. Statistical analysis was carried out using STATISTICA v.8 programme.
PL
Przedstawiono wyposażenie techniczne gospodarstw, wartość odtworzeniową parku maszynowego, wskaźnik technicznego uzbrojenia, wartość produkcji globalnej, czystej, dochodu czystego oraz wskaźniki opłacalności, rentowności i dochodowości produkcji w rozwojowych gospodarstwach rolnych. Badania przeprowadzono w 116 obiektach płożonych na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż najlepsze efekty produkcyjne osiągnęły gospodarstwa o II stopniu uproszczenia produkcji, uprawiające dwie grupy roślin technologicznie jednorodnych, mimo najwyższych kosztów produkcji. W obiektach tych odnotowano najwyższą wartość odtworzeniową parku maszynowego, produkcji globalnej oraz dochodu czystego. Zatrudniano natomiast najmniej osób, jak również wskaźnik technicznego uzbrojenia stanowiska pracy był najniższy.
EN
The paper discusses technological equipment in farms, machine stock replacement value, technological equipment possession index, the values of global and net production, net income, and indexes of production cost-effectiveness, profitability and earning capacity in developing farms. The research covered 116 objects located in Małopolskie Voivodship. Completed studies allowed to find out that best production effects were achieved at farms classified in 2nd production simplification degree, cultivating two groups of technologically homogeneous plants, although their production costs were highest. Highest machine stock replacement value and global and net production values were observed in these objects. At the same time, lowest number of people was hired there, and technological equipment possession index for work station was lowest.
PL
W opracowaniu określono wskaźnik technicznego uzbrojenia jako stosunek wartości odtworzeniowej parku maszynowego i nakładów pracy oraz wydajność pracy jako stosunek produkcji czystej do nakładów pracy. Zebrane informacje na podstawie, których określono te wskaźniki dotyczyły roku 2002 i 2007. Badaniami objęto 116 gospodarstw małopolskich, których właściciele otrzymali pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój inwestycji. Do celów analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy ze względu na kierunek i stopień uproszczenia produkcji. Istotne związki między badanymi cechami określono wykorzystując program STATISTICA v. 6.0.
EN
In the paper the technical development index is defined as a ratio of machine replacement value and expenditure of labour, while productivity is defined as a ratio of net output to expenditure of labour. The information gathered, on the basis of which these indices have been determined, concerned the years 2002 and 2007. One hundred and sixteen farms in the province of Little Poland were investigated. Their owners got financial aid intended for investments. For the purpose of the comparative analysis the investigated objects were divided into groups according to the line and degree of production simplification. Significant relationships between the investigated characteristics were determined using STATISTICA v. 6.0.
PL
Przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia, postęp naukowo-techniczny i jego efektywność oraz przyrost produkcji czystej, w gospodarstwach różniących się stopniem uproszczenia produkcji roślinnej. Przedmiotem badań były biznes plany złożone przez 116 rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie, których mieli szansę otrzymać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń. Informacje zawarte w tych wnioskach pozwoliły na ocenę wyposażenia technicznego gospodarstw a w konsekwencji na określenie ww. wskaźników w latach 2002-2007.
EN
A technological index of equipment, scientific and technological progress and its effectiveness as well as net production increase in the farms with varying production facilitation degree were presented. The subject of research pertained to business plans submitted by 116 farmers before Agriculture Restructuring and Modernizing Agency in order to have a chance to get a financial grant for a purchase of new machinery and equipment. Information contained in those applications were used to evaluate technical equipment used in the farms, and consequently, determine above mentioned indices for years 2002-2007.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.