Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W pracy przedstawiono dobór optymalnej technologii odlewania elementu komory w postaci drzwi dla urządzenia do operacji neurochirurgicznych.
EN
In this paper selection of optimum casting technology of chamber element in the form of the door for the mechanism to neurosurgical surgeries is presented.
2
Content available remote Szanse i zagrożenia Unii Europejskiej dla Odlewni Żeliwa Koluszki
PL
W opracowaniu podano analizę możliwości funkcjonowania Odlewni Żeliwa Koluszki w strukturach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń jakie mogą zaistnieć dla sektora odlewniczego w Polsce.
EN
It serve in elaboration an analysis of capability to functioning of Odlewnia Żeliwa Koluszki in structures of European Union with particular taking into consideration chance and hazard that can come into being for sector in Poland.
3
Content available remote Optymalizacja systemu produkcji w Odlewni Żeliwa w Koluszkach
PL
W opracowaniu poddano analizie system produkcyjny Odlewni Żeliwa w Koluszkach. System ten wymagał szybkiego i radykalncgo przeprojektowania z punktu widzenia klienta, procesu produkcyjnego, istniejących procedur oraz struktury organizacyjnej. Celem optymalizacji procesów produkcyjnych w odlewni jest wypracowanie zysku oraz utrzymanie się na rynku producentów odlewów.
EN
In this report it is given under the analise production system of Foundry Koluszki. This system needet fast and radical re-projectionm from client point of view, production process, existing procedures and organisation structure. The aim of optimalisation of production process in our Foundry is to work out the income and to stay on producers of casting market.
PL
W referacie przedstawiono system transportu pneumatycznego firmy „DYNAMIC AIR” użytkowanego w Odlewni Koluszki od chwili jej powstania w 1976 roku. Opracowanie zawiera opis systemu oraz ocenę jego eksploatacji z podkreśleniem zaistniałych problemów i sposobów ich rozwiązywania.
EN
The sand pneumatic conveying system of the DYNAMIC AIR firm, used in Koluszki Foundry since it’s coming into existence in 1976, is presented. Paper contains a system description and its exploitation assessment. The existed problems and ways of their solving are pointed out.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę Odlewni Koluszki Sp. z o.o. – Metalexport. Podano wielkość i strukturę sprzedaży odlewów. Omówiono zmiany w zakresie optymalizacji systemu produkcji odlewów w celu obniżenia kosztów wytwarzania.
EN
In paper present characteristic Foundry of Koluszki. Largeness serve and structure of sale of cast. It discuss changes in range of optimization of production system of cast for cost drop of manufacturing.
6
Content available remote Analiza ekonomiczna nawęglania pneumatycznego ciekłego metalu w piecu łukowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy kosztu normatywnego materiałów stosowanych do wytapiania żeliwa szarego gatunku 300 oraz sferoidalnego gatunku 500-07 i 40.3 w piecu łukowym z zastosowaniem surówki lub nawęglania pneumatycznego w METALEXPORT Odlewnia Koluszki. Wykazano, że wyeliminowanie surówki ze wsadu i zastosowanie nawęglania pneumatycznego obniża koszty wytapiania żeliwa, szczególnie sferoidalnego o mikrostrukturze ferrytycznej.
EN
In paper results of analyses of cost of normative materials which are applicated to smelting of sort 300 gray cast iron and sort 500-07 and 40.3 nodular cast iron in arc furnace with use of pig iron or pneumatic carburization in METALEXPORT Odlewnia Koluszki. It exert, that elimination pig iron from charge and employment of pneumatic carburization lowers of cost iron smelting, particulary of nodular cast iron with ferrite microstructure.
PL
Przedstawiono sytuację techniczno-produkcyjną Odlewni Koluszki przed i po przekształceniach własnościowych. Od roku 1996 (po przekształceniach) Odlewnia odnotowuje dynamiczny wzrost sprzedaży, rozszerzenie asortymentu produkcji i zdobywanie nowych rynków zbytu, głównie zagranicznych. Odlewnia specjalizuje się w produkcji odlewów dla przemysłu obrabiarkowego, maszynowego i budowlanego. Ten profil produkcji jest rozwijany. Zmiany organizacyjne, wzrost zatrudnienia głównie kadry inżynieryjno-technicznej spowodowały, że Odlewnia zwiększając produkcję podwyższyła równocześnie wydajność i jakość produkcji. Wdrożono procedury jakościowe PN-ISO 9002. Po fazie przygotowań rozpoczynają się inwestycje w pierwszej kolejności proekologiczne, w zakresie odpylania pieców i regeneracji mas formierskich.
EN
The technical and production situation of KOLUSZKI FOUNDRY before and after the ownership transformations is presented. Since theyear 1996 (after transformations) the Foundry has started a dynamic increase in selling development in the production assortment and winning the new sellin markets, chiefly the foreign ones. The Foundry specializes in the production of castings for machine-tool, engineering and building industries. This production profile has been developed. Organization changes, increase in employment, mainly in engineering and technical staff, have caused that the Foundry by increasing its production has simultaneously increased its output and quality. Quality procedures PN-ISO 9002 have been implemented. After preparatory phase it was thought to start first of all the pro-ecological investments concerning dust collection from furnaces and moulding sand reclamation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.