Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje elektryczne niskiego napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań skutecznej odległości, dla której zapewniany jest wymagany poziom ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń końcowych przy zastosowaniu ogranicznika przepięć typu 2. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wysokonapięciowego generatora prądów udarowych. Weryfikację zalecanego odstępu przeprowadzono dla trzech różnych wartości prądu udarowego (8/20 μs) 5 kA, 11 kA, 15 kA oraz dla trzech różnych rodzajów obciążeń układu: żarówka, świetlówka, zasilacz impulsowy od komputera przenośnego. Normy [3,4] zalecają umieszczanie urządzenia końcowego w odległości do 10 metrów pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem. Przeprowadzone badania wykazują, iż odległość proponowana w normach jest za duża i zależy od charakteru obciążenia.
EN
The article presents the results of effective distance testing, for which the required level of surge protection of equipment is provided using a type 2 surge arrester. The tests were carried out using a high voltage surge current generator. Verification of the recommended gap was performed for three different values of the surge current 8/20 μs 5 kA, 11 kA, 15 kA and for three different types of system loads: light bulb, fluorescent lamp, switched mode power supply from a laptop. Standards recommend placing the terminal device within 10 meters between the SPD and the protected device. The tests carried out show that the distance proposed in the standards is too high and depends on the nature of the load.
PL
W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy. Namiot taki może zostać wyposażony w niezbędną instalację elektryczną, nagrzewnice oraz wentylację. Jego łatwy montaż i demontaż sprawia, że tak przygotowany warsztat naprawczy na budowie może stać się cennym nabytkiem, który jednocześnie pozwoli zminimalizować koszty ponoszone na przygotowanie zaplecza budowy.
PL
Instalacja elektryczna najczęściej podzielona jest na wiele obwodów. Rozróżnia się obwody rozdzielcze, które zasilają różnego typu rozdzielnice, oraz obwody odbiorcze zasilające poszczególne odbiorniki. Podstawowe wymagania stawiane instalacjom elektrycznym zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Autor kolejno je omawia.
PL
Przedmiotem analiz autora są instalacje elektryczne funkcjonujące na: terenach budowy i rozbiórki, obszarach gospodarstw rolniczych i ogrodniczych, przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi, a także na kempingowych stanowiskach postojowych dla przyczep i pojazdów turystycznych, przewoźnych domków wypoczynkowych i domków ruchomych oraz w urządzeniach przetwarzania danych, pomieszczeniach i kabinach zawierających ogrzewacze sauny. Ponadto analizy takie dotyczą instalacji oświetleniowych o bardzo niskim napięciu, instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji plenerowych (wystawy, targi, festyny, stoiska itp.)
PL
W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększanie popularności samochodów elektrycznych. Sprzyja temu wzrost cen paliw kopalnych, proekologiczna polityka rządowa oraz rozwój technologii w zakresie stosowanych źródeł energii i elektrycznych układów napędowych. Jednak do dalszego wzrostu popularności tego typu pojazdów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, obejmująca ogólnodostępne stacje ładowania akumulatorów. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań dotyczących instalacji elektrycznych zasilających układy ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wykorzystywanego w tym celu osprzętu. Artykuł zawiera informacje o wymaganych środkach ochrony, zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji stacji ładowania pojazdów oraz wspomagających proces ładowania.
EN
Increasing popularity of electric cars is recently noticeable. It is promoted by fossil fuels price growth, proecological government policy and technologies development in the field of applied energy sources and electric drive systems. However, to further increase the popularity of this type of vehicles appropriate infrastructure is needed, including publicly accessible battery charging stations. The purpose of this article is to present requirements concerning electrical installations supplying electric vehicle charging systems and used to this end equipment. This article contains information about required protection means, increasing the exploitation safety of electric charging stations and assisting charging process.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące selektywności (wybiórczości) działania urządzeń zabezpieczających nadprądowych oraz różnicowoprądowych w instalacjach niskiego napięcia. Pokazano sposoby doboru urządzeń zabezpieczających pozwalające zapewnić ich selektywne działanie.
EN
The article presents the most important information on the selectivity of overcurrent protective devices and residual current devices in low-voltage installations. The methods of choice of protective devices, that help keep their selective effect, were presented.
PL
Każdy projektant, lub wykonawca, instalacji elektrycznej staje przed potrzebą doboru lub weryfikacją poprawności doboru torów prądowych oraz urządzeń elektrycznych. W artykule przedstawiono sens fizyczny oraz zasady obliczania podstawowych wielkości prądu zwarciowego dla różnego rodzaju zwarć w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
EN
Every designer, or the performer of electric installation, it stands up before need of selection or the verification of correctness of selection the current tracks as well as electric devices. In article present the physical sense as well as the principle of calculation the basic sizes the short-circuit current for different of short-circuits in nets and the electric installations of low voltage.
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe postanowienia normy PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Są to postanowienia ogólne dotyczące: doboru parametrów wyposażenia instalacji, dostępności i identyfikacji elementów tych instalacji, ochrony przed wzajemnymi oddziaływaniami między instalacjami elektrycznymi i nieelektrycznymi, kodyfikacji wpływów zewnętrznych oraz wymagania, które powinny być uwzględnione przy doborze i montażu instalacji.
EN
New rules for selection and erection of electrical equipment in low voltage electrical instalations The article presents basic provisions of the PN-HD 60364-5-51: 2011 Electrical installations of bulildings. Selection and erection of electrical equipment. These are general rules related to: the selection of parameters of the system equipment, availability and identification of the installation elements, protection from interactions between non-electrical and electrical installations, the codification of external influences and requirements that should be considered when selecting and installing the installation.
PL
We wstępie omówiono ogólnie modyfikacje i uaktualnienie normy międzynarodowej dotyczącej instalacji elektrycznych niskiego napięcia, co powoduje zmianę odpowiednich norm krajowych. Następnie w rozdziale 1 omówiono zasadę „najpierw chronić, potem zasilać". Rozdział drugi w pierwszej części artykułu omawia wymagania normy PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym".
EN
In the introduction, the article discusses in general the modification and the bringing up to date of the basic international standard concerning the low-voltage wiring systems, which causes the change of the adequate national standards. Then, it was discussed in the first chapter of this article the principle "first to protect and than to supply". The second chapter of the first part of this article presents the requirements of the Polish standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems ". Part 4-41 "The protection for assurance of safety. Electric shock protection ".
PL
Ustanowiona w grudniu 2008 roku norma PN-HD 60364-6:2008 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie" jest tłumaczeniem na język niby-polski wydanej rok wcześniej anglojęzycznej wersji PN-HD 60364-6:2007 (oryg.). Porównanie obydwu dokumentów pozwala każdemu zainteresowanemu odkryć niezliczone błędy merytoryczne tłumaczenia i nieudolną polszczyznę. Pozwala też zrozumieć głębię stwierdzenia, iż "przekład to szukanie nie słów, lecz sensów". Trzy wcześniejsze wersje normy dotyczyły tylko sprawdzania odbiorczego, nowa edycja zaś dotyczy również sprawdzania okresowego i wprowadza wiele innych zmian. Rozszerzono zakres sprawdzania odbiorczego, uwydatniono znaczenie oględzin, zaakceptowano pomiar impedancji pętli metodą cęgową i zmodyfikowano niektóre wymagania.
PL
W artykule wskazano główne źródła przepięć, przedstawiając wyniki badań międzynarodowych, zawartych w dokumentach normalizacyjnych IEC. Przedstawiono ogólną koncepcję ochrony przed przepięciami instalacji elektrycznych niskiego napięcia w powiązaniu z koordynacją izolacji w tych instalacjach i w oparciu o zalecenia norm krajowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.