Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odchyłka walcowości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę sterowania głębokością szlifowania wzdłużnego wałków o małej sztywności. W tym celu wykorzystano pomiar siły szlifowania, który umożliwił obliczenie korekcji toru ruchu ściernicy, aby zmniejszyć błędy walcowości i wymiary szlifowanych przedmiotów.
EN
This paper presents a method of increasing the shape and dimensional accuracy of low-stiffness shafts manufactured in traverse grinding process. In order to achieve that, grinding force measurement was used. It allowed to calculate such a correction of a grinding wheel’s path, that allowed to decrease dimensional and shape errors of grinded workpieces.
PL
Przedstawiono układ pomiaru i kompensacji odchyłki walcowości szlifowanych przedmiotów o małej sztywności. Opracowano własny program generujący tor ruchu ściernicy – na podstawie modelu uwzględniającego odkształcenie sprężyste wałka oraz podzespołów szlifierki sterowanej numerycznie – w zależności od siły szlifowania.
EN
This paper presents a system of measurement and compensation of cylindricity error in low-stiffness shafts grinding. A programme, that generates the path of a grinding wheel taking into account the elastic deformation of the shaft and grinding machine on the basis of the grinding force measurement was developed
PL
Zaprezentowano oprogramowanie opracowane w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, które może być wykorzystywane do analiz porównawczych profili obrotowych elementów mechanicznych mierzonych urządzeniami do pomiaru odchyłek kształtu (FMM). Cechą, która wyróżnia program na tle rozwiązań proponowanych przez producentów maszyn, jest możliwość porównywania profili zarejestrowanych z użyciem różnych maszyn pomiarowych i w różnym czasie. Ponadto oprogramowanie umożliwia oszacowanie wpływu najważniejszych składowych niepewności pomiaru. W rezultacie może być z powodzeniem stosowane do oceny zużycia elementów mechanicznych, np. tłoków silników.
EN
The software developed at the Institute of Metrology and Biomedical Engineering is presented, which can be used for comparative analysis of rotary profiles of mechanical elements measured with FMM. The distinguishing feature of the software amongst solutions offered by the machine manufacturers is the ability to compare profiles recorded applying different measuring machines and at different times. In addition, the software allows to estimate the impact of the most important components of measurement uncertainty. As a result, it can be successfully used to evaluate the wear of mechanical components, such as motor pistons.
PL
Efekty obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), a także wydajność samego procesu wycinania elektroerozyjnego, uzależnione są od właściwego doboru nastaw parametrów obróbkowych. Cechy charakterystyczne obróbki WEDM to nn.in. porowatość powierzchni po obróbce, koncentracja produktów obróbki w szczelinie roboczej oraz nastawy parametrów prądowych i czasowych, od których w znacznym stopniu zależy gładkość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobu. W artykule przedstawiono jeden z defektów wyrobu (w postaci siodłowości), towarzyszący obróbce elektroerozyjnej WEDM promieni i walców oraz metody pomiaru odchyłek walcowości i okrągłości na okrągłościomierzu.
EN
The effects of WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) cutting process as well as the efficiency of the cutting process are dependent on proper machining parameters selection. Characteristic features of WEDM machining are, among others, surface porosity after machining, the con-centration of machining products In the working gap, current and time parameters settings on which largely depends the surface smoothness, shape and dimensional accuracy of the product. This paper presents one of the defects of the product (in the form of saddle distortion), accompanying WEDM machining of rounded corners and cylinders and methods of measuring the deviations of cylindricity and roundness on measuring machine.
PL
Elementy walcowe są stosowane w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych i często stanowią odpowiedzialne połączenia. Niezbędna jest zatem kontrola ich geometrii - w tym odchyłek kształtu. Odchyłka walcowości może przybierać różną postać, a wpływ na nią ma odchyłka linii środkowej, odchyłka promieniowa i przekrojów poprzecznych. Złożoność problemu wymusza opracowanie odpowiedniej strategii pomiarowej zapewniającej możliwie szybki, a jednocześnie metrologicznie poprawny pomiar. Miarą dokładności procesu pomiarowego jest określenie jego niepewności. W artykule przedstawiono analizę niepewności pomiaru odchyłki walcowości dla różnych strategii pomiarowych. Dodatkowo przeprowadzono ocenę niepewności dla tego samego elementu wzorcowego, zrealizowaną w warunkach powtarzalności na przestrzeni 3 tygodni. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż najbardziej odpowiednią jest strategia klatki, nawet jeśli ze względu na czas pomiaru zostanie zredukowana do niewielkiej liczby przekrojów.
EN
Cylindrical elements are used in many constructions. In many cases these type of components are basis of responsible connections, therefore, it is necessary to control not only its diameter but also the shape deviation. The shape deviation may have different character what is caused by deviation from center line, radial deviation and deviation of roundness profiles. Regarding this aspect, it is essential to develop an appropriate measurement strategy that ensures as fast measurement as possible with its metrological correctness. A measure of the measurement process accuracy is its uncertainty. The paper presents an analysis of the uncertainty for different measurement strategies of the cylindricity. In addition, uncertainties were estimated for the same master item carried out under repeatability conditions for 3 weeks. Obtained results led to conclude that bird cage strategy is the most appropriate one even if number of measured sections is reduced very much.
PL
W artykule przedstawiono wpływ błędu granicznego współrzędnościowej maszyny pomiarowej na niepewność pomiaru odchyłki walcowości. W badaniach uwzględniono wpływ modelu błędu tworzącej walca. Przedstawiono program do symulacji błędów i pomiaru odchyłki walcowości z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu autorskiego programu symulacyjnego i porównano z wynikami pochodzącymi z pomiarów rzeczywistych na WMP DEA. Badana przeprowadzono dla próbek o różnych modelach błędów, różnych tolerancjach i zastosowano maszyny o różnych błędach granicznych. Do weryfikacji wyników posłużono się niepewnością pomiaru.
EN
In the paper there is presented the influence of the maximum permissible error on the measurement uncertainty of out-of-cylindricity. The out-of-cylindricity error model was taken into account in investigations. A program for cylindricity measurements and error simulation with use of the coordinate measuring technique is presented in the paper as well. Investigations were performed with use of the authors' simulation program for samples of different error models and tolerances. Measuring machines with different permissible errors were applied. The results were compared with those obtained from real measurements on CMM DEA. The measurement uncertainty was used for verification of the results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.