Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper we discuss a problem of computation of constants in Vladimir Markov's type inequality in L2 norm on the interval [-1, 1].
2
Content available Zrównoważona eksploatacja surowców mineralnych
PL
Działalność każdego obiektu przemysłowego w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na środowisko. Pozyskiwanie i przetwarzanie surowców, jak również wytwarzanie nowych produktów powodują ingerencję w środowisko naturalne poprzez emisję zanieczyszczeń i generowanie odpadów. Presji przemysłu na środowisko naturalne nie wyeliminujemy, ale możemy ją ograniczyć. Ograniczenia te powinny mieć źródło nie w naprawie skutków i wyrządzonych szkód, lecz w korzystaniu z zasobów środowiska w sposób zrównoważony. W artykule opisano biologiczne technologie rekultywacji gruntów oraz przykłady procesów sukcesji wtórnej na terenach poindustrialnych.
EN
The activities of each industrial facility has an influence on the environment to a greater or lesser extent. The extraction and processing of resources as well as the development of new products cause interference in the environment through the emission of pollutants and production of waste. It is not possible to eliminate the industrial influence on the environment but it can be limited. These limitations should stem from sustainable use of environmental resources rather than repair of effects and harms. This paper discusses biological technologies of land reclamation and examples of secondary succession in post-industrial areas.
EN
The detailed research of a gas mixture released from the thermal water, which is extracted from borehole KT-1 at Karpniki, showed the predominance of nitrogen (98.08% by volume) with subordinate Ar (1.52%) and He (0.32%) and trace amounts of CO2 (0.07%) and CH4 (0.01%). The 222Rn radionuclide is also dissolved in this water, showing an activity concentration of 245 Bq/dm3 at the outflow and 256 Bq/dm3 in the aquifer. A small value of the gas exponent (0.014), and also a value of the δ coefficient close to 1 (0.93) were calculated based on the dissolved Ar and N2 content in the water examined, as well as on concentrations of argon and nitrogen in water, assuming that atmospheric air is present above the water surface with a contemporary composition and under normal pressure. The data obtained indicate that these gases and additionally CO2 and CH4 are of atmospheric origin. These gases were either dissolved in rainwater, which infiltrated deep into the Karkonosze granite massif, orformed within the organic layer covering this exposed intrusion. This is evidenced by concentrations of these gases that can be comparable to their atmospheric equivalents. Helium is a radiogenic gas formed as a result of nuclear transformation of isotopes assigned to natural radioactive series. The radiogenic and also radioactive gas is represented by the 222Rn radioisotope which is released from reservoir rocks, in an amount of 5% of the atom poolforming in the reservoir rock, into thermal water that subsequently reaches borehole KT-1 from a distance of 34 m at most. The thermal paleoinfiltration water has been heated up as a result of the conduction, and the source of heat is the temperature of the rocks resulting from an average geothermal gradient of 2.96°C per 100 m. The results of the authors’research indicate that there are no traces of inflow of hotfluids (especially water) from the deeper layers of the crust or from the mantle. If the examined thermal water is considered as paleoinfiltration water, its static resources may be limited, non-renewable.
PL
Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw żywnościowych i innych niezgodności (systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych konsumentów. Służyć ma temu integracja działań państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, że problem zafałszowań jest największy w przypadku produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa na podejmowanie przez konsumentów świadomych wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za każdym razem do kupna towaru.
EN
The aim of the paper is to make an attempt to analyse and discuss food labelling system in Poland and instruments designed to prevent and combat fraudulent adulteration of food. The basis for the discussion was critical literature and food law review, the data drawn from the EU information exchange systems for unsafe food, food fraud and other non-compliances (the RASFF system and the AAC & EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S regarding adulteration of food. The EU food safety system is evolving to achieve a high level of health and economic interests protection for consumers. Integration of official food control institutions’ activities and development of international cooperation concerning rapid exchange of information about non-compliances with food law serve this purpose. The most food fraud cases exchanged in the AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and composition. Analysis of the administrative decisions of IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that meat products and bakery and cereal products are most often adulterated foods in Poland. Providing consumers with reliable and comprehensive food information is perpetrated mainly through expletive code of individual packaging which influences informed food choices. Communication value of food packaging is huge. The role of individual packaging is also to create positive emotions and experiences, and enhance consumers’ willingness to buy the product again and again.
5
Content available remote Komunikacja miejska w Rzeszowie - dawniej i dziś
PL
Artykuł przedstawia historię komunikacji miejskiej w Rzeszowie od końca lat 40. ubiegłego wieku, przez lata 60. i 70. aż do dnia dzisiejszego. Pokazano w nim, jak z upływem czasu zmieniały się tabor przewoźnika oraz zaplecze techniczne. Przedstawiono także plany Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie związane z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawą jakości i warunków podróżowania komunikacją miejską.
EN
The paper presents the history of urban transport in Rzeszów from the end of 1940s, through 1960s and 1970s, up to date. It shows how the carrier's vehicles and technical facilities were changing over time. It presents also plans of the Municipal Transport Authority in Rzeszów related to the expansion of the transport infrastructure and to the improvement in the quality and in conditions of travelling by the urban transport.
EN
Soil degradation generates the need for reclamation measures. Bioaugmentation represents a promising method to treat degraded soils. The introduction of microorganisms into the soil often requires immobilisation. Porous media, such as biochar, have been used for the purpose. The introduction of individual bacteria into the soil requires the choice of a suitable medium to ensure high bacterial survival rate and effective bioaugmentation. The possibility of immobilization of Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Azospirillum brasilense and a bacterial consortium by means of encapsulation in alginate with the addition of biochar, nanosilica, perlite or vermiculite was analysed in the study. The best effects of B. subtilis immobilization were obtained with alginate with 5 ml of biochar, P. fluorescens - with 25% (v/v) perlite and vermiculite, while A. brasilense - with 25% (v/v) alginate and 50% (v/v) perlite. The most effective immobilization of the bacterial consortium was achieved using alginate with addition of 50% (v/v) of biochar.
PL
Degradacja gleb generuje konieczność podjęcia działań rekultywacyjnych. Bioaugmentacja stanowi obiecującą metodę oczyszczania gleb zdegradowanych. Wprowadzenie mikroorganizmów do gleby bardzo często wymaga zastosowania immobilizacji. Do tego celu wykorzystuje się porowate nośniki, takie jak biowęgiel. Wprowadzenie poszczególnych bakterii do gleby wymaga doboru odpowiedniego nośnika zapewniającego wysoką przeżywalność bakterii oraz umożliwiającego efektywną bioaugmentację. W niniejszej pracy określono możliwość immobilizacji Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Azospirillum brasilense oraz konsorcjum bakteryjnego poprzez kapsułkowanie w alginianie z dodatkiem biowęgla, nanokrzemionki, perlitu lub wermikulitu. Najlepsze efekty immobilizacji B. subtilis uzyskano z zastosowaniem alginianu z dodatkiem 5 ml biowęgla, P. fluorescens z wykorzystaniem 25% (v/v) perlitu i wermikulitu, natomiast A. brasilense 25% (v/v) alginianu i 50% (v/v) perlitu. Najefektywniejszą immobilizację konsorcjum bakteryjnego uzyskano z wykorzystaniem alginianu z dodatkiem 50% (v/v) biowęgla.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych jednego węzła układu technologicznego podczyszczania ścieków przemysłowych, których dominującym składnikiem były resztki kleju oraz utwardzacza. Badania dotyczyły koagulacji siarczanem glinu Al2(SO4)3 i sedymentacji grawitacyjnej. Ponadto, oceniono wpływ dawki koagulanta, czasu sedymentacji oraz stężenia początkowego zanieczyszczeń na efektywność procesu. Zastosowanie koagulacji siarczanem glinu umożliwiło zmniejszenie o około 80% stężenia substancji organicznych trudno rozkładalnych wyrażonych jako ChZT oraz o 75% stężenia węgla organicznego. Jako optymalne warunki procesu przyjęto dawkę Al2(SO4)3 wynoszącą 0,6 g/dm3 oraz czas sedymentacji ts 2 godziny. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodzie nadosadowej po koagulacji zależały ściśle od stężenia początkowego w ściekach, przy czym zależność ta (spadek) była liniowa. Zaproponowano, aby ścieki po koagulacji i sedymentacji grawitacyjnej były doczyszczane w kolejnych węzłach, tj. w procesie filtracji grawitacyjnej oraz sorpcji. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyznaczono, stosując metodę punktu centralnego, równania analityczno-empiryczne opisujące wpływ poszczególnych parametrów niezależnych na wartości parametrów wynikowych.
EN
This paper presents results of laboratory investigations on one node of proposed technological setup for pre-treatment of industrial wastewater, which contain mainly residual glue and hardener. The investigations concern coagulation process with application of Al2(SO4)3 and sedimentation process. Authors estimated influence of coagulant dose, sedimentation time and initial concentration of contaminants on process effectiveness. Applied process of coagulation with Al2(SO4)3 reduces concentration of organic substances hardy digestible (COD) almost 80% and 75% of organic carbon . The investigations allowed to determine optimal values of process parameters: Al2(SO4)3 dose – 0.6 g/dm3, sedimentation time – 2 hours. The values of contamination parameters in wastewater after sedimentation depended strictly on their concentration before process, and this dependence (decrease) was linear. Pre-treatment of wastewater containing glue using coagulation Al2(SO4)3 allowed to decrease concentrations of all contamination parameters, which were investigated in this work. However, when compared with requirements for wastewater inflowing to sewage system, wastewater after coagulation should undergo next processes proposed in technological setup, including filtration ad sorption. On the basis of investigation results, analytical and empirical equations, which describe influence of individual independent parameters on resulting parameters, were determined using method of central point.
PL
Istnieje wiele programów, przy pomocy których można dokonywać obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. Większość tego typu aplikacji to skomplikowane programy o charakterze komercyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono prostą metodę tworzenia w darmowym numerycznym środowisku programistycznym aplikacji do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Aplikacja ma charakter wolnego i otwartego oprogramowania (WiOO) w celu umożliwienia zainteresowanym weryfikacji i dalszego rozwijania.
EN
There is many programs that allow doing calculations of spreading pollution in the atmosphere. Most programs are very complicated and commercial. In this article are shown easy methods of creating simulations of spreading pollution in atmosphere applications in free, numeric programming environment. Application is free and open source software to make a possibility to its verification and further development.
PL
Przedstawiono wyniki badań separacji magnetycznej materiałów uzyskanych po termicznej utylizacji telefonów komórkowych w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym. Materiał wyjściowy stanowiło 10 telefonów komórkowych, które poddano termicznej utylizacji, uzyskując kruche produkty stałe. Otrzymane materiały zmielono do uziarnienia poniżej 1 mm oraz poniżej 0,5 mm, a następnie przeprowadzono separację magnetyczną, wykorzystując magnes neodymowy, separator płytowy (trójfazowy) oraz separator talerzowy (taśmowy). Przeprowadzone kilkuetapowe wzbogacanie magnetyczne pozwoliło na uzyskanie we frakcjach magnetycznych łącznego stopnia separacji 81,9% dla kobaltu, 96,6% dla żelaza i 99,2% dla neodymu.
EN
Shredded phones were burned at high temp. (fuel gas flame), the products were grinded to approx. 1 mm and then subjected to magnetic sepn. carried out by using Nd magnet. Two separator types were used for the elements smaller or bigger than 1 mm. Total degrees of sepn. reached 81.9% , 96.6% and 99.2% for Co, Fe and Nd, resp.
10
PL
Przedstawiono wyniki badań nad odzyskiem wybranych metali z zużytych obwodów drukowanych, pochodzących z komputerów oraz telefonów komórkowych, z zastosowaniem metod mechanicznych. Zbadano proces rozdrabniania zużytych obwodów drukowanych w młynie walcowo-pierścieniowym i określono energochłonność procesu oraz poddano analizie pierwiastkowej otrzymane rozdrobnione odpady. Uzyskane materiały poddano następnie separacji na sitach wibracyjnych w celu wzbogacenia pewnych klas ziarnowych w zawartość frakcji metalicznej. W przypadku obydwu rodzajów odpadów otrzymane frakcje wykazały, że zawartość miedzi (frakcja I 56,9%, frakcja IV 17,9%) i cynku (frakcja I 0,550%, frakcja IV 0,291%) zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna, natomiast zawartość neodymu (frakcja I 0,062%, frakcja IV 0,312%) i tytanu (frakcja I 0,031%, frakcja IV 0,074%) rośnie wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna.
EN
Waste printed circuit boards from computers and mobile phones were disintegrated by mech. methods, sepd. on a vibrating sieves and analyzed for metal contents by mass spectroscopy and chem. anal. The Cu and Zn contents decreased with decreasing grain size (56.9% down to 17.9% and 0.550% down to 0.291%, resp.), while the Nd and Ti contents increased with decreasing grain size (0.062% up to 0.312% and 0.031% up to 0.074%, resp.).
11
EN
Background: The study was initiated because managing the problem of food losses and waste seems to be essential in terms of reducing pressure on natural environment, growing world population, millions of undernourished people, and economic wellbeing of food operators. The aim of the paper is to analyze and evaluate the problem of food losses and waste, and its consequences. The author has made an attempt to indicate the main determinants of this phenomenon and identify areas of improvement to prevent and combat food losses and waste more effectively. Materials and results: The paper is based on recent literature review, professional research and publications, data collected by FAO and EUROSTAT, EC technical report and regulations. Analysis based on the literature review, secondary data sources and Internet sources helped to indicate the main determinants of FLW and to identify some areas of improvement in preventing and combating FLW. The paper by Kołożyn-Krajewska et al. was the main inspiration for the author to make an extended list of determinants of FLW. Conclusions: Food losses and waste are highly unethical while millions of people are undernourished worldwide. FLW means that resources used in food production have been used in vain. FLW places an unnecessary burden on the environment. The author underlines that the extent, causes and prevention of food losses and waste are different in low, medium and high income countries. The author divides the determinants of food losses and waste into two groups: determinants occurring along a food chain and external conditions effecting FLW. Coherence of food losses and food waste definitions and data collecting are indispensable for proper estimation and effective prevention of the problem.
PL
Wstęp: Rozwiązanie problemu strat i marnotrawstwa żywności wydaje się być niezwykle istotne w odniesieniu do redukowania negatywnego wpływu wszelkiej działalności na środowisko naturalne, rosnącej światowej populacji ludności, milionów niedożywionych ludzi na świecie, i dobrobytu ekonomicznego operatorów branży rolnospożywczej. Celem artykułu jest analiza i ocena problemu strat i marnotrawstwa żywności oraz jego skutków. Autorka podjęła się próby wskazania głównych wyznaczników tego zjawiska oraz zidentyfikowania obszarów doskonalenia działań podejmowanych w celu efektywniejszej prewencji i walki ze stratami i marnotrawieniem żywności. Materiały i rezultaty: Praca powstała w oparciu o przegląd najnowszej literatury, badania, raporty i publikacje ekspertów, dane zebrane przez FAO i EUROSTAT, techniczne sprawozdanie Komisji Europejskiej i akty prawne. Analiza danych pochodzących ze źródeł wtórnych oraz zasobów internetowych pomogła wskazać główne determinanty strat i marnotrawstwa żywności (FLW) oraz pozwoliła wyznaczyć obszary doskonalenia działań służących prewencji i walce z FLW. Artykuł autorstwa Kołożyn-Krajewska i inni z 2014 r. był główną inspiracją dla autora podczas diagnozowania czynników sprzyjających stratom żywnościowym. Wnioski: Straty i marnotrawstwo żywności (FLW) jest wysoce nieetyczne w sytuacji, gdy miliony ludzi jest niedożywionych na świecie. FLW oznacza, że zasoby potrzebne do produkcji żywności były wykorzystane na próżno. FLW niepotrzebnie obciąża środowisko naturalne. Autorka podkreśla, że rozmiary, przyczyny i metody zapobiegania stratom i marnotrawstwu żywności są odmienne w krajach o niskich, średnich i wysokich dochodach. Autorka dzieli determinanty strat i marnotrawstwa żywności na wyznaczniki pojawiające się wzdłuż łańcucha żywnościowego oraz uwarunkowania zewnętrzne determinujące zjawisko FLW. Spójność definicji i metod zbierania danych jest nieodzowna dla właściwej oceny i efektywnej prewencji zjawiska.
EN
Nuisance for the people living in areas covered by the direct or indirect impact of the mining industry is an important social problem. The development of the mining industry depends on high environmental requirements, in particular, it is closely related to the fulfillment of obligations of safety for human health and life. Through consultation with the local society and targeted actions degraded land can become attractive. In contrast, the lack of reclamation leads to the intensification of negative phenomena: erosion, surface mass movements, changes in the ecosystem, eutrophication of water tanks. Maintaining balance in the natural environment is the basic criterion for the proper functioning of industrial facilities. Mining activity is a threat to the environment, including human health and life. Use of the environment by mining is subject to adjustment to the legislation and carrying out mining activities in line with environmental requirements. Mining activities and nature protection can operate in a sustainable manner. Appropriate selection of methods for mineral exploitation allows you to minimize the impact on the environment components. The positive impact of opencast mining is reflected in the creation of new habitats of plants and animals in post-mining areas, in the creation of new recreation places, in diversifying the landscape thanks to the construction of water reservoirs. Lakes formed after use of natural aggregates overgrown vegetation reed, acting convenient place to settle of the water birds.
PL
Uciążliwość dla ludności zamieszkującej tereny objęte bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem przemysłu górniczego jest ważnym problemem społecznym. Rozwój górnictwa zależy od spełnienia wysokich wymagań środowiskowych, w szczególności występuje w ścisłym związku ze spełnieniem zobowiązań zachowania bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych. Utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym jest podstawowym kryterium właściwego funkcjonowania obiektów przemysłowych. Działalność górnicza stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia i życia człowieka. Korzystanie ze środowiska przez górnictwo jest uwarunkowane dostosowaniem do przepisów prawnych oraz prowadzeniem działalności wydobywczej zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Działalność górnicza i ochrona przyrody mogą funkcjonować w sposób zrównoważony. Rezultaty badań pozwalają na odpowiedni dobór metod eksploatacji kopalin, pozwalających na zminimalizowanie wpływu na komponenty środowiska. Pozytywne oddziaływanie górnictwa odkrywkowego odzwierciedla się w powstawaniu nowych siedlisk roślin i zwierząt na terenach poeksploatacyjnych, tworzeniu nowych miejsc wypoczynku, urozmaicaniu krajobrazu dzięki budowie zbiorników wodnych. Akweny powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego zarastają roślinnością szuwarową, stanowiąc dogodne miejsca osiedlania się ptactwa wodnego. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych.
13
Content available remote Pneumatic Flow Characterization Using ECT Tomography Images Analysis
EN
The control of dens-phase pneumatic convening process is not trivial task. The control of flow phenomena requires a details knowledge about the temporal and spatial changes of material concentration during flow. The paper described application of electrical capacitance tomography for the characterization of the pneumatic conveying of solids. The level of concentration changes obtained with aid of tomography images and calculated flow velocity allow to monitoring flow behaviour during the granular material transport process. The applied cross-correlation technique for image processing, the calculated pixels-based flow velocity profile together with the proposed visualisation method of sequence of tomography images, provide information about flow conditions. The measurements were conducted for different flow conditions, including also flow with pipeline blockage. The preliminary results of the proposed flow characterization method, provide promising results. 
EN
The paper presents the results of a questionnaire carried out among landscape users in Suwałki and Augustów Region concerning the perception of goods of nature. Respondents were asked to assign services to 7 ecosystem types (deciduous forest, coniferous forest, swamp forest, grasslands, croplands, wetlands, water bodies) and rank them in order of importance. Our intention was to show the potential/capacity of each ecosystem type to deliver four cultural ecosystem services: sport and recreation, inspiration for creative work, education and science and spiritual experience in the view of local community and tourists.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy problemu fałszowania żywności w Polsce. W pracy sporządzono zestawienie przepisów prawa żywnościowego oraz przewodnika PAS 96:2014 w celu przedstawienia istoty pojęcia zafałszowanego środka spożywczego. Podstawą do dyskusji nad problemem fałszowania żywności w Polsce były badania własne autorki polegające na analizie danych upublicznianych na stronie internetowej IJHAR-S, objętych modułem wyszukiwania oraz raportu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF, sporządzonego na podstawie zgłoszeń poszczególnych krajów o pojawieniu się produktu zagrażającego bezpieczeństwu żywności. Przeprowadzone badania pozwoliły na gruntowną analizę problemu fałszowania żywności w Polsce, z uwzględnieniem przyczyn (głównie o charakterze ekonomicznym), skali problemu fałszowania żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, obszarów i kategorii produktów, w których najczęściej dochodzi do zafałszowań oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony konsumenta przed zafałszowywaniem żywności.
EN
The article presents the outcome of the analysis of the problem of food fraud in Poland. In order to present the essence of the concept of a fraudulent food product, a specification of food law regulations and PAS Guide 96:2014 has been drawn up. The basis for the discussion of the problem of food fraud in Poland has been the author’s own research consisting of the analysis of the data publicized on the IJHAR-S webpage, included in the search module, and the report of the RASFF System made on the basis of notifications sent by individual countries of appearances of products endangering food safety. The research carried out has allowed a thorough analysis of the problem of food fraud in Poland together with the reasons (mainly economic), the scale of the problem of food fraud in Poland compared with other EU countries, the range and categories of products which are most often falsified and the measures undertaken to protect consumers from falsified foods.
PL
Artykuł opisuje udaną rewitalizację terenów pozostałych po kopalni łupków ilastych w Jaśle. Przedstawiono charakterystykę oraz stan obecny zrekultywowanego terenu, na którym powstały obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rekreacyjno-gospodarcze.
EN
The purpose of the Natura 2000 network is to preserve biodiversity while allowing sustainable development of the regions. Mining activities can be carried out when they have no negative impact on protected areas. This paper describes the types of impact exerted by gravel and sand mining sites on the natural environment. There was also presented the influence of the mining of sand and gravel in Klaj (Małopolska) on the objects of protection in the Natura 2000 network. These considerations end with opinions of experts describing the environmental impact assessment of the Klaj gravel mine. The conclusion is that the impact of sand and gravel mining in Klaj – due to the large distance between the site and Natura 2000 area and due to the objects of protection – is small.
PL
Zadaniem sieci Natura 2000 jest zachowanie bioróżnorodności przy zrównoważonym rozwoju regionów. Działalność górnicza może być prowadzona, gdy nie oddziałuje negatywnie na obszary ochronione. W artykule scharakteryzowano rodzaje oddziaływania miejsc eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono wpływ eksploatacji złóż piasków i żwirów w Kłaju (Małopolska) na przedmioty ochrony sieci Natura 2000. Rozważania kończy ocena oddziaływania żwirowni w Kłaju na środowisko w opinii ekspertów. Stwierdzono, że wpływ eksploatacji piasków i żwirów w Kłaju ze względu na oddalenie obszarów Natura 2000 oraz ze względu na przedmioty ochrony jest niewielki.
EN
The general objective of the study was to present different methods for identification and assessment of ecosystem services provided by various ecosystems in postglacial landscape. Our study focused on ecosystem-oriented approach in which the potential of ecosystems to deliver goods and services was analyzed. Other approaches, e.g. society-oriented (dealing with goods and services demands) or process-oriented (focused on uptake of goods and services) were applied only additionally.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań nad przestrzennym zróżnicowaniem potencjału ekosystemów do dostarczania wybranych usług zaopatrzeniowych i regulacyjnych. Każde z wybranych do prezentacji świadczeń (cztery usługi zaopatrzeniowe – plony zbóż, miód, biomasa zwierząt kopytnych, zapas drewna na pniu; jedna usługa regulacyjna –sekwestracja węgla w glebie) jest przykładem innego podejścia do definiowania i obliczania wskaźników określających potencjał do świadczenia usług. Wyniki zróżnicowania przestrzennego potencjałów przedstawiono na mapach, obejmujących trzy gminy z Polski północno-wschodniej.
PL
Nonetheless, to date, there has been rather a small number of scientific papers which verified in a comprehensive manner the methodological assumptions of the ES concept as a conglomerate of material and non-material benefits derived by human from natural environment and cultural heritage. Such scientific approach to ES concept has been adopted and implemented in the project “Ecosystem services in young glacial landscape – assessment of resources, threats and use” supported by National Science Centre (2012/07/ B/ST10/04344), carried out in Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences since 2012. This article presents the project objectives, assumptions and research methodology.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.