Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  earth fault
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Spośród wielu rodzajów zakłóceń występujących podczas pracy sieci rozdzielczych, najczęściej mamy do czynienia ze zwarciami doziemnymi (stanowią one 70–90% wszystkich zwarć). W wyniku ich powstania może dojść do uszkodzenia elementów składowych sieci, jak i współpracujących z nią urządzeń odbiorczych. W celu ograniczenia niepożądanych skutków stosuje się urządzenia zabezpieczeniowe, których zadaniem jest detekcja i likwidacja powstałych zakłóceń. Od zainstalowanych zabezpieczeń wymaga się, aby ich działanie było pewne, selektywne i możliwie jak najszybsze. W artykule opisano rozwiązania dotyczące sieci z izolowanym punktem neutralnym (IT).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach SN. Uwagę skupiono na liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawiono wielkość kryterialną – prąd w obwodzie uziemienia żył powrotnych, po czym opisano sposób wykorzystania prądu uziemiającego na potrzeby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych przypadków zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawione zależności stały się podstawą opracowania algorytmu wykrywania i lokalizacji zwarć omawianego w artykule. Rozważania potwierdzono, wykonując eksperyment sieciowy w sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The paper presents issues related to the detection and location of earth faults in MV networks. Attention has been focused on cable and cable-overhead lines. The criterion value - the cable screen earthing current is presented, and then the method of utilization of the earthing current for the purpose of detection and location of earth faults in MV networks is described. The next part of the article presents the results of simulation tests for various cases of earth faults in cable and cable-overhead lines. The presented dependencies have become the basis for the development of the earth fault detection and location algorithm presented in the paper. The presented considerations were confirmed by performing a network experiment in the MV distribution network.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza doboru parametrów zespołów uziemiających, którą przeprowadzono dla wybranych obszarów sieci 15 kV eksploatowanej przez innogy Stoen Operator. W artykule omówiono wybrane zagadnienia problematyki ziemnozwarciowej w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, takie jak zagrożenie porażeniowe, warunki działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz przepięcia. Przedstawiono wyniki obliczeń uzyskanych przy pomocy opracowanych modeli komputerowych, których celem była analiza zagrożenia porażeniowego, działania ziemnozwarciowej automatyki zabezpieczeniowej oraz przepięć ziemnozwarciowych. Przeprowadzone pomiary i symulacje pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji odnośnie wymaganych parametrów zespołów uziemiających oraz nastaw automatyki zabezpieczeniowej w stacjach zasilających.
EN
The article discusses the analysis aimed to select proper parameters of earthing sets. It was carried out for selected areas of the 15 kV network operated by the innogy Stoen Operator. The article discusses selected issues of earth fault problems in networks with a neutral point grounded by a resistor, such as shock hazard, operating conditions of earth fault protections and overvoltages. Results of calculations obtained with use of computer models developed for analysis of shock hazard and earth fault overvoltages as well as operation of earth fault protection are presented. The measurements and simulations made it possible to formulate conclusions and recommendations regarding the required parameters of earthing units and settings of protection automatics in power substations. Among other things, high efficiency of the applied earth fault protection automatics for all considered values of earthing resistors has been confirmed. In the analyzed pure cable networks, the determined values of ground voltages confirmed effective protection against electric shock. This condition is fulfilled with all analyzed earthing resistors and assuming that the earth resistance of the MV/LV substations is equal to 10 Ω. However, in overhead line sections, the ground voltages can reach high values. Improvement of this state can be achieved by low earth resistance of MV/LV substations and reduction of protection operation times.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję systemu detekcji zwarć doziemnych w sieciach SN jako przykład obszarowej automatyki zabezpieczeniowej. Przytoczono najważniejsze cechy wykorzystanej w tym celu techniki pomiarów synchronicznych, dzięki której do realizacji kryteriów detekcji kierunku zwarcia nie jest konieczny pomiar napięcia w głębi sieci. Zaprezentowano zakres pracy badawczej i wdrożenia związane z realizacją systemu w rzeczywistej sieci. Poruszono problem wykorzystania cewek Rogowskiego jako czujników pomiaru prądu wykorzystywanych w filtrach składowej zerowej oraz występujący w tym przypadku problem nastawiania zabezpieczeń admitancyjnych.
EN
The article presents consept of fault detection system in MV networks, as exaple of area protection system. Some important features about synchrophasor measurement technik mentioned. Utilization of centalized voltage synchrophasor for direction criteria of protection in local point without voltage measurement is described. Some issues about zero sequence current filter with Rogowski Coil aplication and about settings of admitance protection criteria are presented.
EN
The article presents the analysis and results of research on the risk of voltage shocks resulting from single-phase earth faults performed in a selected drive station of a sliding conveyor belt supplied with a voltage of 6 kV.
PL
W artykule przedstawiono analizę i wyniki badań zagrożeń napięciami rażeniowymi wynikających z jednofazowych zwarć doziemnych wykonywanych w wybranej stacji napędowej przesuwnego przenośnika taśmowego zasilanego napięciem 6 kV. Zagrożeń napięciami rażeniowymi wynikających z jednofazowych zwarć doziemnych.
6
Content available remote Analysis of earth faults in the MV grid using the EMTP-ATP program
EN
The paper presents a simulation model of short circuit arc in the EMTP-ATP program. Earth fault simulation in medium voltage grid was performed. A comparison of arc faults has been made, depending on neutral point operating mode of the network. The occurrence of higher harmonics during arcing has also been investigated. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono model symulacyjny zwarcia łukowego w programie EMTP-ATP. Przeprowadzono symulacje zwarć doziemnych w sieci SN. Dokonano porównania zwarć łukowych w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci. Zbadano również występowanie wyższych harmonicznych podczas zwarcia łukowego. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
7
Content available remote Earth fault protection supported with adaptive admittance criteria
EN
In this paper possibilities for improvement of earth fault protection by adjustment of protective relay settings due to change of neutral point impedance in medium voltage networks are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości poprawy skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu YY0 poprzez dostosowanie wartości nastawczych do zmian spowodowanych modyfikacją sposobu pracy punktu neutralnego w sieci średniego napięcia.
PL
W pracy przeprowadzono ocenę zawartości wyższych harmonicznych generowanych w kompensowanych sieciach średnich napięć przez nieliniową rezystancję w miejscu zwarcia. Opisano model sieci, model nieliniowej rezystancji w miejscu zwarcia oraz model układu pomiarowego. Przedstawiono charakterystyki wartości wyższych harmonicznych składowej zerowej napięcia, prądu oraz mocy biernej tych harmonicznych w funkcji parametrów rezystancji w miejscu zwarcia, prądu pojemnościowego sieci i stopnia rozstrojenia kompensacji. Wskazano na celowość wykorzystania mocy biernej wyższych harmonicznych do identyfikacji niestacjonarnych zwarć doziemnych.
EN
In this paper, the content of higher harmonics (numbers 3, 5, 7 and 9) are evaluated in the compensated medium voltage network, which are generated by the non-linear earth fault resistance. The network model, non-linear resistance and model of the measurement system are described. Harmonics estimation was made for 15 kV compensated network based on simplified network model in Matlab/Simulink, which takes into account the zero sequence capacitance and leakage resistance of the network, inductance and resistance of the system and faulted line. The harmonics measurements were made with using of digital signal processing. They were estimated for two extreme cases of short circuits through the non-linear dynamic fault resistance – with participation and without participation of the arc. The characteristics of the higher harmonics of the zero sequence voltages, currents and their reactive power are presented as a function of parameters of the earth fault resistance, capacitive current and compensation detuning ratio. It was pointed also on the desirability to use of the reactive power of higher harmonics, especially the third one, for identification of non-stationary high resistance earth faults.
9
Content available remote Location of complex faults on overhead power line
EN
One-end algorithm for locating an open conductor failure combined with an earth fault on power lines has been presented. Two cases: an open conductor failure occurring in front of and behind an earth fault, respectively, have been considered. The sample case with the fault data obtained from ATP-EMTP simulation is included and discussed.
PL
Przedstawiono algorytm do lokalizowania przerwy w przewodzie występującej wraz ze zwarciem doziemnym w napowietrznych liniach elektro-energetycznych, z użyciem pomiarów z jednego końca linii. Rozpatrzono dwa przypadki: przerwa odpowiednio przed i za zwarciem doziemnym. Zamieszczono przykład z zastosowaniem sygnałów z symulacji z pomocą programu ATP-EMTP i przeprowadzono dyskusję rezultatów.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania, rozruchu oraz pomiarów wykonanych podczas ruchu próbnego, związanego z uruchomieniem 100% zabezpieczenia od zwarć doziemnych stojana z wykorzystaniem metody wstrzykiwania (iniekcji) sygnału o częstotliwości 20 Hz.
EN
The paper presents problems concerning designing, start-up and measurements carried out during experimental operation, connected with starting 100% protection against earth faults of stator, using method of 20 Hz control signal injecting.
11
Content available remote Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach rozdzielczych
PL
Zwarcia doziemne są szczególnie częste w sieciach kablowych rozdzielczych. Podczas zwarć doziemnych pojawiają się przepięcia o dużych wartościach maksymalnych spowodowane wielokrotnymi zapłonami i gaszeniem łuku elektrycznego w miejscu zwarcia. W celu ograniczenia prądu ziemnozwarciowego, szybkiego zgaszenia łuku w miejscu zwarcia i ograniczenia przepięć ziemnozwarciowych, punkt neutralny sieci elektrycznych jest łączony przez cewkę lub rezystor. Sieci elektryczne rozdzielcze o małym prądzie ziemnozwarciowym mogą pracować z punktem odizolowanym od ziemi. W artykule zamieszczono analizę przepięć ziemnozwarciowych w rzeczywistej sieci rozdzielczej kablowo-napowietrznej. Podstawą analizy były wyniki symulacji przepięć podczas zwarć doziemnych w sieci przy różnych sposobach połączenia punktu neutralnego sieci z ziemią. Do ochrony przepięciowej urządzeń zastosowano ograniczniki przepięć z tlenków metali. Symulacje prowadzono zgodnie z teoriami Petersa i Slepiana oraz Petersena, przy wykorzystaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
Overvoltages occurring under earth faults duration occur especially often in distribution cable electric networks. Significant values of overvoltages are caused by multiple ignitions of electric arc occurring in earth fault place. In order to limit short circuit current and overvoltages, neutral point of electric networks can be connected to earth by Petersen coil or resistor. Neutral points of electrical networks with small value of earth fault current can be designed as isolated from earth. This paper presents an analysis of overvoltages during short circuit to earth performed for real medium voltage cable network. Simulations have been performed for various ways of the neutral point connection to earth. Metal oxide surge arresters have been applied to provide overvoltage protection for devices installed in analyzed electrical network. Simulations have been performed in the EMTP-ATP program according to two short circuit theories – the Petersen`s theory, as well as the Peters` and Slepian`s theory.
12
Content available remote Efektywność ziemnozwarciowych zabezpieczeń impulsowoprądowych
PL
W artykule oceniono skuteczność zabezpieczeń ziemnozwarciowych opartych na pomiarze impulsowych zmian prądu zerowego lub fazowego w zakresie wykrywania zwarć rezystancyjnych. Uwzględniono wpływ parametrów sieci, układu kompensacji i wymuszania oraz położenia punktu pomiarowego. Wykazano zdecydowaną przewagę skuteczności działania zabezpieczeń impulsowoprądowych w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego zerowego.
EN
In the paper the effectiveness of earth fault protection based on measurement of impulse-change zero sequence or phase current was estimated within the range of detection of resistive short-circuits. The influence of the network, compensation and forcing circuit parameters as well as the location of the measuring point was taken into account. It was demonstrated, that the impulse-current protections are much more effective than zero sequence overcurrent protection.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładnikow prądowych oraz analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w tego typu instalacjach.
EN
The article discusses selected aspects of the MV industrial electric networks, some issues relating to the appropriate choice of CTs and it also analyzes the functioning of the earth-fault protection in this type of installations.
14
Content available remote Industrial Grids with Frequency Inverters and Localization of the Earth Fault
EN
This article focuses on industrial grids with frequency inverters and evaluation of the earth fault and its localization. In the first part the system of localization of the earth fault, industrial grids with frequency inverters and typical application in industry are described. The feedback effect of frequency inverters on the supply network is specified too. The second part of the article aims at the description of practical measuring of the earth fault on the testing panel. The third part deals with the summary of measuring and that of the experience with industrial grids and localization of the earth fault. The summary is included in the last part as well.
PL
Artykuł ten przedstawia sieci przemysłowe z falownikami i lokalizację doziemienia w sieci z izolowanym punktem neutralnym. W pierwszej części opisany jest system lokalizacyjny doziemienia, sieci przemysłowe z falownikami i typowa aplikacja w przemyśle. Przedstawiono również wpływ falowników na sieć zasilającą. Druga część artykułu dotyczy opisu zrealizowanych pomiarów doziemień z wykorzystaniem panelu testowego. W trzeciej części streszczono pomiary, przedstawiono doświadczenia wynikające z pracy z sieciami przemysłowymi i z systemem lokalizacji doziemienia.
PL
W artykule przedstawiono metodykę weryfikacji poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych. Omówiono podstawowe kryteria działania zabezpieczenia admitancyjnego i wpływu błędu estymacji pomiarów wartości admitancji, konduktancji i susteptancji na poprawność działania zabezpieczenia.
EN
In the article the methodics of the verification of the correctness of the activity earth-fault protections has been presented. The main operation criteria of the activity earth-fault protections and the error influence of the appraisal value of measurement of the value admittance, conductance and susceptance on the operation correctness of the protection relay have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono jak w prosty sposób zamodelować sieć średniego napięcia w stanie zwarcia doziemnego. Model ten umożliwia wyznaczenie przebiegów prądów i napięcia (np. programem PSCAD). Wyznaczone na tej podstawie przebiegi czasowe wartości kryterialnych zabezpieczeń umożliwiają ocenę możliwości ich prawidłowego działania.
EN
The simple manner of modeling the middle voltage power grid in earth fault state, in this article was presented. This model makes possible the delimitation of currents and voltage courses (e.g. by programme PS CAD). The temporary courses of criterion values of protections, which are appointed on this basis, define the possibility of these automatic protections to correct working.
PL
W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wyłącznika różnicowoprądowego charakteryzującego się dobrymi własnościami przy silnie odkształconych prądach różnicowych. Podjęto próbę oszacowania, ze względu na próg fibrylacji serca, dopuszczalnej wartości prądu rażeniowego zawierającego wiele wyższych harmonicznych.
EN
In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype residual current device for distorted earth fault current is presented. Permissible level of touch current for its various distortion is evaluated.
PL
Sprawdzanie poprawności przyłączenia obwodów prądowych i napięciowych do ziemnozwarciowych zabezpieczeń kierunkowych, czyli tzw. kierunkowości należy do podstawowych czynności wykonywanych w ramach badań okresowych, a zwłaszcza pomontażowych EAZ sieci średnich napięć. Znane i stosowane są liczne metody przeprowadzania tej próby, jednak nie wszystkie zapewniają niezawodną ocenę zdolności tych zabezpieczeń do prawidłowego działania przy dowolnej lokalizacji uszkodzenia. W opracowaniu przedstawiono metody i spostrzeżenia dotyczące sprawdzania kierunkowości ziemnozwarciowych zabezpieczeń zerowoprądowych instalowanych w sieciach ŚN z izolowanym punktem neutralnym. Artykuł recenzowany.
EN
The paper presents few simple methods for testing of directionality (correctness of connection) of earthfault zero-sequence current protections in medium voltage (MV) networks with isolated neutral point. Selection of relays settings as well as their influence on protection sensitivity are discussed. Some examples of earthfault currents and voltages recordings are enclosed. Excellent selectivity of Polish microprocessor earthfault protections is underlined.
PL
Przedstawiono doświadczenia PKP związane z zapewnieniem wyłączania zwarć doziemnych w obwodach zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, przy zastosowaniu tyrystorowych ograniczników niskonapięciowych wielokrotnego działania.
EN
The paper presents experience of PKP connected with earth fault braking in supply circuits of electric dc traction using multiple operating Iow voltage thyristor limiters.
PL
Artykuł opisuje nowe metody wykrywania zwarć doziemnych w sieciach kompensowanych średniego napięcia w Rosji. Nowe rozwiązanie w zakresie wykrywania zwarć z ziemią polega na wstrzykiwaniu prądu pomocniczego o częstotliwości 25 Hz. Przedstawiono dobór częstotliwości prądu pomocniczego, natomiast pokazano czułość tego zabezpieczenia na wykresie.
EN
The paper presents few methods of earthfault detection in Russian MV compensated networks. A new idea of an earthfault protection based on auxiliary 25 Hz current injection is described. Selection of the auxiliary current frequency is presented. Sensitivity of the protection is illustrated by the enclosed curves.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.