Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Od października 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje czynności poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W ramach podjętych działań zadecydowano o zabezpieczeniu przestrzeni między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy.
PL
Zabezpieczenie i udostępnienie ruin tworkowskiego zamku jako istotny, nowy punkt na mapie regionu; atrakcja uzupełniająca istniejący szlak turystyczny powiatu oraz popularne trasy rowerowe. Obiekt stanowi nowe lokalne multifunkcyjne centrum kultury służące rozmaitym dużym imprezom i wydarzeniom kulturalnym, z udostępnieniem wieży widokowej oraz odsłonięciem ciekawego historycznego planu pałacu i podziemi. Stanowi otwarcie nowego przedziału w cyklu życia budynku.
EN
Securing and providing access of Tworkow Castle remains as an important new point on the map of the region; an attraction complementing the existing tourist trail of the district and popular bicycle routes. The facility is a new local multi-functional cultural center, serving a variety of large entertainments and cultural events, with access to the observation tower and revealing an interesting historical plan of the palace and underground. It is representing another new stage in the building's life cycle.
PL
W artykule przedstawiono dawne popularne zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego ze względu na wilgoć i owady. Ekotoksyczny olej kreozotowy jest do dnia dzisiejszego stosowany jako środek zabezpieczający konstrukcje, które stykają się z gruntem, wodą i powietrzem. Kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, podrozjazdnic oraz mostownic, a także słupów linii energetycznych uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B. Obecnie w kraju podejmuje się próby neutralizacji tego materiału celem ochrony środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że dawne impregnowane elementy drewniane nie powinny dostawać drugiego życia, choć ich budowa i struktura nadal nie uległy destrukcji pomimo ich długoletniej eksploatacji. W artykule przedstawiono różne metody neutralizacji, porównano strukturę drewna zdegradowanego i bez śladów destrukcji po wieloletnim działaniu impregnatu.
EN
The article presents the former popular protection of construction timber due to moisture and insects. The eco-toxic creosote oil is still used today as a means of protecting structures that come into contact with soil, water and air. Creosote, used to impregnate railway sleepers, switch sleepers and bridge decks, power line poles, has been considered a non-threshold carcinogen and classified as a carcinogen category 1B. Currently, the country is trying to neutralize this material in order to protect the environment. The aim of the article is to show that the old impregnated wooden elements should not get a second life, although their structure and structure have not been destroyed, despite their many years of use. The article presents various methods of neutralization, compares the structure of degraded wood and wood without any signs of destruction after many years of impregnation.
PL
Układy SOTF (Switch-On-To-Fault - załączanie na zwarcie) są funkcjami zabezpieczeniowymi przeznaczonymi do wyłączania wyłącznika linii w przypadku podawania nim napięcia na zwarcie. Zabezpieczenia te są ważnym elementem automatyki zabezpieczeniowej sieci przesyłowych.
PL
W artykule poruszono kwestie potencjalnego wpływu generacji odnawialnej wiatrowej i fotowoltaicznej, wykorzystującej układy energoelektroniczne do zasilania sieci, na poprawność funkcjonowania zabezpieczeń linii przesyłowych. Zawarte w artykule wnioski i spostrzeżenia są efektem analizy zebranych doświadczeń dotyczących powyższych zależności, jaką przeprowadził zespół specjalistów Protection Equipment, funkcjonujący w ramach struktur organizacji ENTSO-E zrzeszającej europejskich operatorów systemów przesyłowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania układów energoelektronicznych w źródłach wytwórczych, których populacja jest największa w systemach europejskich. Następnie omówiono zależności dla funkcji zabezpieczeń linii przesyłowych. Na koniec załączono wnioski z ankiety ENTSO-E związanej z przedmiotowym zagadnieniem.
EN
This article describe issue of potential impact on lines protection transmission of renewables us wind and solar generation, connected to network by energoelectronic components. The conclusions and observations contained in the article are the result of the analysis of collected experience regarding the above relationships, conducted by protection specialists cooperating within the Protection Equipment Group established under ENTSO-E, an organization of European transmission system operators. On the begining article are presented basic information on the use of power electronics systems in generating sources, whose population is the largest in European systems. Next are explained the dependencies for the transmission line security function. Furhter, the conclusions of the ENTSO-E survey related to the issue were attached.
PL
Lokalizacja miejsca zwarcia na długich liniach przesyłowych na podstawie fal wędrujących (travelling waves) okazała się dokładną i niezawodną metodą. Zarówno zintegrowane z nowoczesnymi zabezpieczeniami linii, jak i specjalistyczne lokalizatory dostarczają użytecznych informacji dla operatorów, jak i pracowników technicznych. Testowanie oraz weryfikacja poprawnego działania tych urządzeń stanowi wyzwanie oraz najczęściej nie odbywa się podczas uruchomienia. O ile rozwiązania te są akceptowalne dla lokalizatorów miejsca zwarcia, zabezpieczenia nowych generacji będą używać informacji z fal wędrujących do określenia zwarcia i właściwego wyzwalania.
EN
Fault location using traveling waves has proven to be an accurate and reliable method for precise location of faults on long transmission lines. Both integrated into modern line protection relays and within separate fault location devices they provide useful information for operators and technicians. Testing and verification of correct operation of these devices is a challenging task and mostly not done during commissioning. While maybe acceptable for pure fault locators, new protection relay generations will use traveling waves to determine fault and trip accordingly.
PL
Kiedy seryjna produkcja przekaźników wystartowała na początku XIX w., stało się jasne, że urządzenia wyłączające, tak jak i przekaźniki - są bardzo ważne dla bezpieczeństwa sieci. Dlatego testowanie w fabrykach, jak i regularne testy w trakcie normalnej pracy - stały się koniecznością.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
EN
This research presented an electronic load circuit for electrical safety by using a serial mode comparator as a protection device against surges caused by electrical power lacking stability and quality. The application of comparators in detecting overvoltage and driving electronic load is possible because of a transistor which is a simple device for failure prevention used in the circuit design. The properties of the circuit can be set. Relation management for failures which might occur in the electrical system is done through SPDs for surge protection. The electronic load is used as a device to reduce swell. The experiment showed that the electronic load circuit could work according to the design, without any failure, and was efficient. The let-through voltage which came to the load did not reach the level at which electrical devices and electronics would get the failure. The circuit could work without interruption. Moreover, the results from the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) showed that they met the specified standards.
PL
W pracy przedstawiono układ obciążenia obwodu elektrycznego/elektronicznego zabezpieczający obwód przed uszkodzeniem powodowanym przez brak stabilności zasilania. Układ wykorzystuje szeregowo połączenie komparatorów reagujących na przepięcia. Eksperymenty wykazały skuteczne działanie obwodu.
PL
W artykule przedstawiono wpływ minimalnej i maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez producenta na pracę urządzeń zabezpieczających w reduktorach średniego ciśnienia o przepustowości do 60 m3 /h. Opisano zasadę działania reduktorów średniego ciśnienia, które służą do obniżania ciśnienia roboczego od 10 kPa do 0,5 MPa na wejściu do ciśnienia wyjściowego na poziomie 1,3 kPa lub 2,0 kPa w zależności od wymaganego ciśnienia gazu w instalacji. Scharakteryzowano metody badawcze, które zostały wybrane w celu sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Opisano również wymagania w stosunku do urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono fabryczne nastawy oraz temperatury robocze reduktorów średniego ciśnienia wytypowanych do badań. Na wybranych próbkach przeprowadzono badania trwałościowe w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Po każdym badaniu trwałości dokonano sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, tj.: zaworu upustowego, który powinien zadziałać w zakresie ciśnień: – 2,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 3,3±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 3,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 4,5±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 0,8±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 1,3±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; oraz sprawdzono szczelność wewnętrzną i ciśnienie zamknięcia, którego wartość powinna być ≤ 2,5 kPa o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa. Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku do badań reduktorów średniego ciśnienia w Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów w INiG – PIB. Po badaniach przedstawiono i omówiono wyniki.
EN
This article presents the experimental results of the impact of the minimum and maximum ambient temperature declared by the manufacturer on the operation of safety devices in medium pressure regulators with a capacity of up to 60 m3 /h. The article describes the principle of operation of medium pressure regulators that are used to reduce the pressure in the device from 10 kPa to 0.5 MPa at the inlet to the outlet pressure of 1.3 kPa or 2.0 kPa depending on the value of gas pressure in installation. Selected testing methods aimed at checking the operation of safety devices at the minimum and maximum ambient temperatures have been characterized. The requirements for safety devices, as well as factory settings and the working temperature of medium pressure regulators selected for testing are described. Durability tests at minimum and maximum ambient temperature were carried out on selected samples. After each period of durability testing, safety devices have been checked, i.e.:  the bleed valve which should operate in the pressure range: – 2.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 3.3±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure increase, which should work in the pressure range: – 3.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 4.5±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure drop that should work in the pressure range – 0.8±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 1.3±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; and internal tightness and closing pressure (the value of which should be ≤ 2.5 kPa for a regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa) were checked. The laboratory tests were carried out on a test stand for medium pressure regulators in the Laboratory of Research Fittings and Operational Techniques for Pipelines at INiG – PIB. The results obtained in the tests were presented and discussed.
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. od stycznia 2018 r. realizuje na rzecz zamawiającego, którym jest miasto Katowice, zadanie pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, Etap IV - rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej”.
PL
Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, elastyczności oraz wszechstronności aplikacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, stają się nowymi wyzwaniami. Dynamicznie zmieniające się pod kątem cyfryzacji obiekty elektroenergetyczne, w tym podstacje średniego napięcia, dają szansę na jeszcze efektywniejszą eksploatację.
PL
Na polskim rynku operuje kilkunastu producentów mających w swojej ofercie sterownik i zabezpieczenie pola średniego napięcia. Czy jest miejsce na kolejne urządzenie tego typu? Przed takim pytaniem Energotest stanął blisko 3 lata temu.
EN
The purpose of this paper is to present the concepts of deploying engineer troops in military operations in the late 1970s and early 1980s, on the basis of the publications contained in the classified Mysl Wojskowa journal. The publications concerned the main tasks of engineer troops in basic tactical operations, including in particular those consisting in crossing water obstacles or establishing barrier minefields in that period. The article analyses also the needs of engineer troops in the discussed period and describes the basic principles of using this type of arms for performing engineering tasks. Furthermore, the attention is drawn to the wide use of engineer troops in that period, which were responsible, to a considerable extent, for providing support for the fighting elements, including in particular armoured and mechanised units.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji użycia wojsk inżynieryjnych w działaniach bojowych na przełomie lat 70. i 80. XX w. na podstawie publikacji zawartych w czasopiśmie Myśl Wojskowa o klauzuli „tajne”. W publikacji zostały zawarte główne zadania wojsk inżynieryjnych w podstawowych działaniach taktycznych, w tym szczególnie w ramach pokonywania przeszkód wodnych, czy zakładania zapór minowych w tamtym okresie. Przeanalizowano również potrzeby wojsk inżynieryjnych tamtego okresu oraz pokazano podstawowe zasady użycia tego rodzaju wojsk w aspekcie wykonywania zadań inżynieryjnych. Ponadto zwrócono uwagę na szerokie wykorzystanie wojsk inżynieryjnych w tamtym okresie, które były w dużej mierze odpowiedzialne za wspieranie pododdziałów walczących, w tym szczególnie pododdziałów pancernych i zmechanizowanych.
PL
Rusztowania są konstrukcjami tymczasowymi, z jakich są wykonywane prace na wysokości, lub które służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jest to obszar prac szczególnie niebezpiecznych, a od prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowania zależy zdrowie i życie ludzkie i dlatego właśnie kwestie poprawnego montażu rusztowań powinny być traktowane ze szczególną uwagą i bezkompromisowo.
EN
Scaffoldings are temporary constructions which are used to cary out works at height, or which serve to protect against falls from a height. They constitute areas of particularly hazardous work, as health and life of people depends on correct preparation of scaffolding construction. Because of this, issues related to correct installation should be treated with special care and without compromises.
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
Problematyka osuwisk i ich stabilizacji jest jednym z najtrudniejszych i największych wyzwań geotechniki. Złożoność zjawiska, przy poważnych potencjalnych konsekwencjach aktywacji, wymaga najwyższych kompetencji od wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się tym zagadnieniem. Jednocześnie ze względu na jego powszechność, skalę zagrożenia i dotkliwość w kontekście społecznym konieczne jest zaangażowanie jednostek samorządowych i specjalistów od planowania przestrzennego, bez których skuteczne rozwiązanie problemu geozagrożeń jest niemożliwe.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.