Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passive building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
EN
The article discusses the problem related to the profitability of investing in passive construction from the point of view of economic calculation and benefits related to environmental protection and energy conservation. The analysis was made to compare the costs of construction and operation of a single-family residential building in two variants: in traditional technology and in passive building standard. The analysis was aimed at providing an answer to the question of whether the construction of a passive house will bring sufficient energy effects to be profitable for the investor. The ROE method was used and is interpreted as a rate of return on the investment financed by the investor. Using the simple payback period method, the number of years after which the investment outlays invested in the project will return on the benefits obtained from the project was calculated. Finally, the economic viability of the investment was assessed by calculating the NPV index. The essence of the article is to indicate optimal solutions that would promote passive construction in Poland by offering, among others, beneficial subsidies for such projects.
PL
W artykule omówiono problem związany z opłacalnością inwestowania w budownictwo pasywne z punktu widzenia rachunku ekonomicznego oraz korzyści związanych z ochroną środowiska i poszanowania energii. Analizie poddana została kwestia porównania kosztów budowy i eksploatacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego w dwóch wariantach: w technologii tradycyjnej oraz w standardzie budynku pasywnego. Analiza miała na celu przyniesienie odpowiedzi na pytanie: czy budowa domu pasywnego przyniesie wystarczające efekty energetyczne aby mogła okazać się opłacalna dla inwestora. Zastosowano metodę ROE, interpretowaną jest jako stopę zwrotu z finansowanych przez Inwestora nakładów. Stosując metodę prostego okresu zwrotu, obliczono liczbę lat, po jakich zainwestowane w przedsięwzięcie nakłady inwestycyjne, zwrócą się z uzyskiwanych z przedsięwzięcia korzyści. Wreszcie dokonano ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji obliczając wskaźnik NPv. Istotą artykułu jest wskazanie optymalnych rozwiązań, które sprzyjałyby propagowaniu budownictwa pasywnego w Polsce oferując m.in. korzystne dofinansowania do takich projektów.
PL
Artykuł dotyczy analiz bilansu energetycznego budynku mieszkalnego wzniesionego w latach 30. XX wieku. Oceniano, czy zaproponowane usprawnienia budynku będą istotne z punktu widzenia możliwości dostosowania go do spełnienia wymagań stawianych budynkom pasywnym. Opracowanie sporządzono na potrzeby właścicieli, którzy kierowani względami sentymentalnymi, widzieli konieczność modernizacji obiektu. Analizy wyników wykonanych obliczeń dla proponowanych wariantowych rozwiązań wskazały na konieczność i zasadność termomodernizacji obiektu. Wykonując analizy, brano pod uwagę rosnące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, wskaźnika EP oraz rozwijający się trend wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zaproponowane zmiany modernizacyjne i obliczenia związane z bilansem energetycznym posłużyły do wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.
EN
The article concerns the analysis of the energy balance of a residential building built in the 1930s. It was assessed whether the proposed improvements to the building would be relevant in terms of adapting it to meet the requirements for passive buildings. The study was prepared for the needs of owners who, guided by sentimental considerations, saw the need to modernize the facility. Analyzes of the results of calculations made for the proposed variant solutions indicated the necessity and legitimacy of thermomodernization of the object. The analysis took into account the growing requirements for thermal insulation of partitions, the EP indicator and the growing trend of the use of energy from renewable sources. The proposed modernization changes and calculations related to the energy balance were used to select the most advantageous solution.
PL
Artykuł podejmuje problematykę oddziaływania projektu koncepcyjnego i zrealizowanego domu czy urbanistycznego założenia, na ludzkie zachowania. Autorzy badając swoje projekty z ostatniej dekady przedstawiają mechanizm budowania logiki tworzenia przestrzeni i kubatur zamykających się w minimalnych wielkościach użytkowych, zachowujących maksymalną skalę wykorzystania zasad zrównoważonego projektowania. Badaniami objęto budynki mieszkalne jednorodzinne, zespoły zabudowy bliźniaczej, pojedyncze budynki realizowane jako uzupełnienia przestrzeni istniejących osiedli, budynki plombowe i osiedle mieszkaniowe składające się z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wszystkie obiekty zaprojektowano jako budownictwo niskoenergetyczne. Wynikiem badań jest próba określenia, w różnych sytuacjach przestrzennych obiektów o różnorodnej strukturze, wpływu determinizmu architektonicznego twórców na społeczności je użytkujące.
EN
The article describes the issue of the effect of the concept design and urban plan on human behaviour. The authors, reviewing their projects from the last decade, present the mechanism of creating logic in shaping space and cubature, contained in minimal utility space and maintaining the maximal scale of using the rules of balanced design. The objects reviewed are: detached and duplex houses, single buildings supplementing existing housing complexes, infill buildings and multi-family building residential area. Everything was designed to be energyefficient. The result of this study is the attempt to evaluate the influence of the author’s architectural determinism (in various spatial situations and object structures) on the communities which use them.
PL
Zastosowanie materiałów budowlanych pozyskanych w procesie odsiarczania spalin w budownictwie pasywnym przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju przede wszystkim przez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych oraz obniżenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w procesie użytkowania budynków. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe zasady i idee budownictwa pasywnego. W drugiej części przedstawiono studium przypadku zastosowania litych ścian z gipsu syntetycznego w domach jednorodzinnych spełniających kryteria budynków pasywnych.
PL
W celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania całego systemu kanalizacji grawitacyjnej w budynkach, projektuje się i wykonuje układy napowietrzania na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Najpowszechniejszym, a zarazem najbardziej efektywnym sposobem jest montaż rur wywiewnych pionów kanalizacyjnych. Innym sposobem napowietrzania układów kanalizacji wewnętrznej jest stosowanie zaworów napowietrzających, które działają na zasadzie zaworu zwrotnego umożliwiając zassanie powietrza z pomieszczeń do układu kanalizacyjnego po pojawieniu się w nim podciśnienia, blokując jednocześnie możliwość przedostawania się gazów złowonnych z układu do pomieszczeń. Praktyka wskazuje, że blokada ta nie zawsze jest w pełni skuteczna. Nowe trendy pojawiające się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym skłaniają inwestorów do rezygnacji z montażu rur wywiewnych – podyktowane jest to głównie potrzebą minimalizacji strat ciepła przez budynek. Jest to działanie błędne, prowadzące w efekcie do problemów eksploatacyjnych układów kanalizacji wewnętrznej, przyczyniające się do pojawiania się podciśnienia, nieprawidłowego funkcjonowania zamknięć wodnych i rozprzestrzeniania się odorów. Autorzy niniejszego opracowania proponują koncepcyjne rozwiązanie alternatywne, polegające na zastąpieniu rury wywiewnej przy połaci dachowej rurą wywiewną zamontowaną na przyłączu instalacji kanalizacyjnej, zaś zakończenie pionu kanalizacyjnego hermetycznym zbiornikiem, którego zadaniem jest magazynowanie powietrza potrzebnego do napowietrzania układów. Zapas powietrza w układzie pozwala na ograniczenie powstawania w nim podciśnienia co prowadzi do minimalizacji nieprawidłowości pracy instalacji kanalizacyjnej.
EN
Internal sewage in the building works properly if there is atmospheric pressure in all drain lines. Any disturbance of this balance may cause incorrect operation of the entire sewerage system in the building. In order to guarantee the smooth functioning of the entire gravitational drainage system in buildings, aeration systems are designed and implemented on the basis of applicable standards and regulations. The most common and the most effective method is the assembly of exhaust pipes. Another method of aeration of internal sewage systems are vacuum valves, which operate on the principle of a non-return valve, allowing internal air to be sucked into the sewage system after the vacuum appears, while blocking the possibility of air from the system entering the internal air. New trends appearing in energy-saving and passive construction encourage investors to abandon the assembly of exhaust pipes – this is dictated primarily by the need to minimize heat losses through the building. This is an erroneous operation, resulting in operational problems of internal sewage systems, occurrence of underpressure, which results in the spread of odorous gases into the indoor air. The authors of this study propose an alternative solution consisting in replacing the exhaust pipe at the roof slope with the exhaust pipe mounted on the sewage system connection, and ending the sewerage section with a hermetic tank, whose task is to store the air needed to ventilate the systems. The presence of reserve air in the system allows to minimize irregularities in the operation of the sewage system by minimizing the phenomenon of underpressure.
PL
Tematem artykułu są ekonomiczne aspekty wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych pasywnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Prowadzi to budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty inwestycyjne i całkowite koszty eksploatacji (zmienne koszty eksploatacji, koszty amortyzacji urządzeń, koszty serwisu i napraw), a także koszty skumulowane w perspektywie 3, 5, 10 i 15-letniej. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia budynków pasywnych w odnawialną energię pierwotną jest istotny i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The subject of the article is the economic aspects of choosing the method of supplying renewable primary energy to single-family residential passive buildings located in Poznań, meeting the criteria according to the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The article presents an economic analysis including investment costs and total operating costs (variable operating costs, depreciation costs of equipment, service and repair costs), as well as cumulative costs in the perspective of 3, 5, 10 and 15 years. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author’s spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
PL
W artykule przedstawiono energetyczne aspekty analizy wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych mieszkalnych budynków pasywnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej na cele pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną doprowadzającą budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W pracy uwzględniono szczegółowo zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemów zapewnienia komfortu. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia w odnawialną energię pierwotną budynku pasywnego jest istotne i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The paper presents an analysis of the choice of renewable primary energy source, due to the energy aspect for an single- family residential passive buildings, according Passive House Institute (PHI) located in Poznań, meeting the passive house criteria in accordance with the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The work takes the account for the auxiliary energy of comfort systems. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author's spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
9
Content available Uzyskanie standardu pasywnego
PL
Celem artykułu jest ocena budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w świetle obowiązujących przepisów dotyczących energooszczędności oraz analiza czasów i kosztów jego wykonania w dwóch wariantach klasy energetycznej. W ramach analizy wyliczono bilans strat oraz zysków ciepła, na podstawie którego utworzono wskaźniki charakterystyczne. Następnie zaproponowano rozwiązania pozwalające obniżyć te wskaźniki do poziomu dopuszczalnych według obowiązujących i przyszłych przepisów dla budynków jednorodzinnych pasywnych oraz porównano koszty i czasy realizacji budynku tradycyjnego ze zmodernizowanym w kierunku klasy budynku pasywnego.
EN
Time and cost analysis of the possibility of obtaining a passive standard of a building on a selected example. The thesis presents the energy performance of a semi-detached house, located in Białystok, in compilance with “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.” currently in force. The residential building was evaluated in the light of existing legislation concerning thermal protection of buildings, comparing the demand for suitable energy for heating and ventilation with the value characterizing the passive building. Based on these results, the object in question was found to meet the applicable requirements for thermal parameters of the building envelope partitions, but the object was not to meet the applicable requirements for the above-mentioned energy demand for buildings of this class. The thesis also summarizes solutions allowing to approach requirements in the field of thermal protection of passive buildings. Then cost estimates and line schedules were created for variants before thermal modernization and for all thermal modernization stages carried out.
EN
The paper analyses the energy-saving building - kindergarten in Zloty Potok. The project was analysed in terms of energy efficiency and meeting the requirements of the passive building. The results of this analysis showed that the building does not meet all of the criteria for a passive building. The next study was a survey of the tenants of the facility. The results obtained from the conducted research indicate very good building assessments. Users are satisfied and feel the comfort of staying in the building. It should be concluded that objects that have not obtained a passive building certificate, but are built in accordance with the passive construction concept, still show very high standards of energy-efficient construction and enjoy the recognition of users. The fulfilment of higher guidelines for thermal insulation and air tightness than those set out in the applicable Polish regulations result in better energy-saving parameters and user satisfaction. At the same time, the research revealed a contradiction between the passive housing guidelines and Polish legislation, especially in correlation with pre-school buildings.
EN
Passive house, equipped with a heating system powered by heat pump which uses renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting gradually. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. For this purpose, two types of heat generators were selected, and then the annual operating costs were estimated using the Audytor OZC and the Audytor EKO programs. In addition, investment costs in the heat generators were calculated, and the investment variants were compared using the NPV method.
PL
Dom pasywny wyposażony w system grzewczy zasilany pompą ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, może okazać się idealnym rozwiązaniem, które pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, redukcję emisji spalin oraz uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii. Celem artykułu jest analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym, jak również określenie różnicy kosztów eksploatacji pompy ciepła solanka-woda z gruntowym wymiennikiem oraz pompy ciepła powietrze-woda eksploatowanej w trybie biwalentnym z niskotemperaturowym kotłem kondensacyjnym. W tym celu dobrano dwa warianty źródeł ciepła, a następnie za pomocą programów Audytor OZC oraz Audytor EKO oszacowano roczne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo obliczono koszty inwestycyjne źródeła ciepła, a za pomocą metody NPV porównano oba warianty inwestycyjne.
PL
Artykuł przedstawia wyniki półtorarocznych badań i pomiarów parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Parku Naukowo–Technologicznym Euro-Centrum Katowice. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne różnych typów, które za pośrednictwem falowników przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej budynków. Za pomocą urządzenia do monitoringu i archiwizacji danych, parametry elektryczne instalacji fotowoltaicznych przekazywane są do centrum gromadzenia danych, gdzie są magazynowane oraz udostępniane do obliczeń i analiz naukowych.
EN
The article presents the results of year and a half of tests and measurements of electrical parameters of photovoltaic systems installed in the Science and Technology Park Euro-Centrum Katowice. The system is equipped with a series-connected photovoltaic modules of different types, which through inverters transmit electrical energy to the inner buildings. Using a device for monitoring and archiving data, electrical performance of photovoltaic systems they are transmitted to the data collection center, where they are stored and made available for calculations and scientific analysis.
13
Content available remote Komfort wewnątrz budynków pasywnych
PL
W artykule przedstawiono kwestię komfortu wewnątrz budynków pasywnych jako komfortu środowiskowego, obejmującego poza percepcją środowiska cieplnego wrażenia wizualne, akustyczne, dotykowe czy zapachowe. Przedstawiono także uzasadnienie dla uwzględnienia zjawisk z zakresu psychologii. Tłem do rozważań jest zrównoważony rozwój oraz energooszczędność na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Budownictwo przyjazne środowisku wymaga realizacji w sposób, który będzie miał jak najmniejszy wpływ na środowisko. W ramach oceny komfortu należy więc uwzględniać rzeczywiste potrzeby użytkowników budynków w powiązaniu z ich cechami osobniczymi, aktywnością w użytkowanych pomieszczeniach oraz nastawieniem czy proekologiczną świadomością.
EN
In this paper, an indoor comfort in passive (solar) buildings is presented as the perception of the environment beyond thermal sensations and comprising visual, acoustic, tactile and olfactory ones. An argument for inclusion of psychological phenomena is also given. The background to the considerations is the sustainable development and energy saving at every stage of planning, construction and running the building. Environmentally-friendly building requires that impact on the environment is minimised. This is why assessment of occupant's comfort must consider actual needs in relation to their individual traits, level of activity in the spaces used as well as their pro-ecology stance.
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
In this article you can find a detailed overview of the legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union and their implementation in the Polish legal system. There is also a discussion of the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area for investors, designers and companies operating in the construction industry. However, the European Union, including Poland, has not yet introduced complete and comprehensive legislation exclusively regarding the low-energy building industry.
15
Content available remote Rola parametrów komfortu klimatycznego w budynkach pasywnych
PL
Pojęcie komfortu klimatycznego obejmuje zbiór wymagań stawianych stanowi środowiska otaczającego człowieka, zapewniających jego dobre samopoczucie. Budownictwo pasywne cechuje się zapewnieniem wysokich parametrów komfortu klimatycznego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ten cel. Wybór kryteriów oceny utrzymania optymalnych warunków środowiska wewnętrznego powinien być traktowany jako problem decyzyjny. W artykule przedstawiono potencjał aplikacyjny metody DEMATEL do identyfikacji roli czynników kształtujących jakość klimatu wewnętrznego w budynkach pasywnych.
EN
The definition of the climatic comfort includes a set of requirements that encompasses the environment surrounding of the people, ensuring their well-being. The passive house is characterized by maintaining high parameters of the climatic comfort while reducing the consumption of non-renewable primary energy for this purpose. The selection of criteria for assessing the maintenance of optimal conditions of the indoor environment should be considered as a decision problem. The article presents the potential of the DEMATEL method application in identifying the role factors influencing the indoor air quality in passive buildings.
16
Content available remote Energooszczędne murowane budynki wykonane z ABK
PL
Zgodnie z ogólnymi kierunkami zmierzającymi do poprawy zużycia energii w budynkach o masywnej konstrukcji wiele takich budynków zaprojektowano i zbudowano w ostatnich latach, które pomogły wyznaczyć przyszłe standardy w budownictwie w Europie. Zgodnie z danymi literaturowymi pierwszy budynek o małym zużyciu energii został zbudowany w Kassel w 1986 roku, zapewniający jednostkowe zużycie energii na ogrzewanie budynku i wody nie przekraczające 60 kWh/(m2a). Stosowanie masywnych materiałów budowlanych o małym przewodnictwie cieplnym odgrywało także ważną rolę w stosowaniu materiałów o dobrej izolacyjności cieplnej, które wykorzystują źródła odnawialnej energii. Stosowanie prostych elementów budowlanych w celu uniknięcia mostków cieplnych, a także pomyłek konstrukcyjnych nawet przez niedoświadczonych pracowników, jest w dalszym ciągu ważną potrzebą praktyczną. W oparciu o szereg przykładów w artykule wykazano, że konstrukcje monolityczne są odpowiednie do zachowania obowiązujących obecnie wymagań w zakresie energii i w jaki sposób może to być osiągnięte.
EN
In line with the general trend to improved energy-related properties of buildings in massive construction, many massive buildings have been designed and built in recent years, which have proactively observed and helped to determine the specification of future building standards in Europe. According to Institut für Wohnen und Umwelt GmbH, the first low-energy house was built in Kassel in 1986 with an area-related energy demand for hot water and heating of only 60 kWh/(m2a). The use of massive building materials with low thermal conductivity played a similarly important role in this case to the increasing use of thermal insulation materials and new building services technology using renewable energy sources. Keeping the constructional details simple to build by tradesmen in order to avoid thermal bridging and useless building mistakes was and is still an important practical requirement. With the help of examples, the article demonstrates that monolithic construction is suitable for compliance with current energy-related requirements and how this is carried out.
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji pasywnego budynku agroturystycznego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Scharakteryzowano warunki klimatyczne regionu, który przyjęto jako lokalizację analizowanego budynku. Omówiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne zastosowane w projektowanym obiekcie. Zaprezentowano wyniki obliczeń uzyskane w programie Audytor OZC oraz porównano je z wymaganiami stawianymi dla budynków pasywnych.
EN
The paper presents the feasibility of passive agrotourism building in the region of Jura Krakowsko-Częstochowska. The climatic conditions of the region, which was adopted as the location of the analyzed building were characterized. Construction and material solutions and installation applied in the proposed facility were discussed. The results of the calculations obtained in the Auditor OZC were presented and compared with the requirements for passive buildings.
PL
W aktualnym stanie prawnym stosowanie zielonych zamówień publicznych w budownictwie co do zasady nie jest wymagane [8]. Jednocześnie, pozytywne aspekty środowiskowe, w tym zmniejszenie emisji CO2 przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, redukcja kosztów przez zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań dotyczących m.in. termoizolacji budynków lub gospodarowania wodą w budynkach przemawiają za ich stosowaniem. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt innowacyjnych rozwiązań i korzyści, w szczególności dla przyszłego użytkownika. W artykule poddano analizie elementy dokumentacji przetargowej pod kątem możliwości zawarcia w nich zapisów dotyczących zielonych zamówień publicznych jako instrumentu promującego budownictwo pasywne. Zaobserwowano, że stosowanie zielonych zamówień przez podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych nadal jest marginalne.
EN
In the current legal regulation the use of green public procurement in the construction industry, as a rule, it is not required [8]. The positive environmental aspects including reducing CO2 emissions by increasing the energy efficiency of buildings, cost reduction by offering energy-saving solutions related e.g. to thermal insulation of buildings and water management in buildings, are the important reason for their use. Another important aspect is the implementation of innovative solutions and advantages for the users. In the publication, elements of tender documents, were analysed in terms of the possibility of using entries related to green public procurement as an instrument to promote passive buildings. It has been observed that the use of "green procurement" by the entities obliged to apply the Public Procurement Law is still marginal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyk energetycznych budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej sporządzonych na podstawie dwóch aktów prawnych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. W ocenie wariantowo wykorzystano dane wejściowe zaproponowane przez administrację państwową oraz rzeczywiste dane klimatyczne oraz zapotrzebowania urządzeń elektrycznych na moc. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną pasywnego budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej w sezonie ogrzewczym.
EN
The article presents a comparative analysis of selected energy characteristics for the experimental building of Poznan University of Technology. The characteristics have been drawn up on the basis of two decrees: The Decree of the Ministry of Infrastructure of 6 November 2008 and of 27 February 2015. The assessment is based on the input data proposed by the legislation, real meteorological data and power requirement of electric equipment. The article presents energy evaluation of the experimental passive building of Poznan University of Technology during heating period.
EN
The article presents chosen aspects of designing and realization of low energy single-family houses fulfilling the requirements of the NF40 and NF15 standards as determined in the priority program of the National Fund for Environmental Protection and Water Management entitled „An improvement of energy effectiveness. Subsidies to low energy houses”. An analysis concerns the minimal technical requirements pertaining to the outside shape and internal structure of NF40 and NF15 buildings, in comparison with the building law recommendation on technical conditions to meet by buildings and their location. An attention was paid to chosen problems of fulfilling the requirements of the NF40 and NF15 standards and the need of applying modern structural and material solutions and to especially accurate realization.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.