Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza stochastyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The accuracy of reliability analysis of composite solutions depends on the robust estimation of the uncertainties associated with the mechanical properties of this material. On this basis, we propose a methodology able to exploit the full field strain data provided by the digital image correlation approach in order to extract the probabilistic density functions of the mechanical properties. These probabilistic density functions are complemented by a global sensitivity analysis based on the polynomial chaos expansion and a random variable approach, based on the latin hypercube sampling method, with the aim of obtaining a stochastic evaluation of composite pressure vessels.
2
PL
Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej, są przygotowywane w oparciu o deterministyczne analizy pracy sieci prowadzonych na modelach charakterystycznych. Artykuł przedstawia możliwości, jakie dają analizy statystycznostochastyczne oparte na rocznym profilu pracy sieci i scenariuszu zdarzeń sieciowych w porównaniu do analizy deterministycznej. Słowa kluczowe: System elektroenergetyczny, planowanie rozwoju, analizy systemu elektroenergetycznego, analiza deterministyczna, analiza stochastyczna, roczny profil godzinowy, profil zapotrzebowania, scenariusz zdarzeń sieciowych.
EN
Power system development plans are prepared in the basis of deterministic grid analyses of base models – summer light load, summer peak load, winter peak load, winter light load. This approach reduces the view to maximum threats, in particular the maximum overloads and overvoltages. The models have a defined size of the load demand, the size and location of the generation and the lines capacity. Wind and photovoltaic generation and lines capacity depend on the changing nature of temperature, wind and clouds, which are not taken into account in deterministic analyses. The possibilities offered by analyses based on the annual power system profiles and contingencies scenarios compared to the deterministic ones are presented in the paper. Such approach provides much more reliable results and enables to recommend efficient tailored investments. Statistical and stochastic analyses supplement conclusions drawn in deterministic analyses especially when these give ambiguous results. This enables the qualitative and quantitative determination of risks in the line load distribution.
PL
Zarządzanie ryzykiem wymaga kwantyfikacji zagrożeń w kategoriach prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyn zagrożenia, oraz konsekwencji wynikających z zaistnienia krytycznych zdarzeń. Największe zagrożenie stwarzają zdarzenia o dużym prawdopodobieństwie i co najmniej znacznych skutkach, oraz zdarzenia o dużych konsekwencjach i co najmniej znacznym prawdopodobieństwie. W tym kontekście zarządzanie ryzykiem polega na podejmowaniu działań mających na celu obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyn powodujących zagrożenia i/lub minimalizację skutków wystąpienia zagrożeń. W przypadku zarządzania ryzykiem związanym z planowaniem rozwoju sieci WN, podstawowym zagrożeniem są przeciążenia sieci. Planowanie rozwoju sieci ma za zadanie między innymi zagwarantowanie niezawodności i minimalizację kosztów dostaw energii. Realizacja tych dwóch sprzecznych funkcji celu wymaga optymalizacji alokacji środków inwestycyjnych.
EN
Risk management needs to be quantified in terms of probability of events causes threads, and the consequences of the occurrence of critical events. The greatest threats are caused by events of a high probability and at least significant consequences, and events with very serious consequences, and at least a significant probability. In this context, risk management is to take actions to reduce probability of the events causing the threat or minimize the effects of hazards. Managing the risks associated with high-voltage grid development planning, the primary threat is network congestion. Network development planning aims, i.a., ensuring reliability and minimizing the cost of energy supply. The implementation of these trade off pose to optimize the allocation of investment expenditures. Maintaining the reliability of the network in the future, with the increase in demand and power of connected renewable energy sources, can be realized alternatively based on: °minimize the effects of threats through planning the network reinforcement. ° minimize probability of critical events while planning and operating the future system by identifying and avoiding risks.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy zastosowania metod analizy stochastycznej do rozwiązania równań różniczkowych dla wielokadłubowej jednostki pływającej typu katamaran. Opisany został proces ciągły Markowa oraz metoda równań Fockera-Plancka-Kołmogorowa. Analiza dynamiki jednostki wielokadłubowej została przeprowadzona przy założeniu, że model układu jest modelem liniowym o 6 stopniach swobody, na który działa fala nieregularna. Jednostka wielokadłubowa o strukturze nieodkształcalnej pływa swobodnie ze stałą prędkością postępową Vo. Równania ruchu katamarana zostały podzielone na układ dwóch grup niesprzężonych ze sobą zawierających równania wzajemnie sprzężone. Sprzężenie otrzymujemy poprzez liniowe i nieliniowe współczynniki tłumienia i współczynniki sprężystości hydrostatycznej Do pierwszej grupy zaliczamy ruchy symetryczne ( ruchy wzdłużne), a do drugiej grupy zaliczamy ruchy antysymetryczne (poprzeczne). Zapisane zostały równania „Ito” sił wymuszających dla ruchów symetrycznych i antysymetrycznych. Model matematyczny układu dynamicznego został opisany poprzez równania stanu dla ruchów antysymetrycznych katamarana do których zaliczamy oscylację poprzeczną (sway), kołysanie (roll) oraz tzw. myszkowanie (yaw). Równia te zostały przedstawione w części 2.
EN
The presented article concerns the application of the methods of the stochastic analysis to solve differential equations for multihull catamaran-type floating unit. There was described the continuous process of Markov and the method of equations of Focker-Planck-Kolmogorov. The analysis of dynamics of the multihull unit was carried out with the assumption that the system model is the linear model with six degrees of freedom, on which there operates the irregular wave. Multihull unit with a rigid structure sails with a fixed forward speed V 0 . The equations of the catamaran motion were divided into the system of two groups not conjugated with themselves containing the mutually conjugated equations. The feedback is obtained by the linear and nonlinear coefficients of dampening and coefficients of hydrostatic elasticity. The first group includes the symmetric movements (longitudinal movements), and the second group includes the antisymmetric movements (transverse). There were written the equations of forces “ oˆ It ” excitations for symmetric and antisymmetric movements. The mathematical model of the dynamic system was described by the equations of the state for the antisymmetric movements of the catamaran, which include the transverse oscillation - sway, rolling and the so-called yawing. These equations are presented in part 2.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza drgań belkowego mostu kolejowego z nawierzchnią podsypkową, obciążonego przejazdami pociągu z dużymi prędkościami. W analizie uwzględniono losowe zmiany sztywności podsypki wzdłuż toru kolejowego. Przedstawiono dynamiczny model pociągu, składający się z pojazdów szynowych o 6 stopniach swobody i wyprowadzono równania drgań układu: dźwigar mostowy – nawierzchnia podsypkowa – pociąg. Stosując metodę Monte Carlo wyznaczono przebiegi czasowe wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych, dotyczących przemieszczeń i przyspieszeń drgań. Przedstawiono wykresy ilustrujące zależność maksymalnych wartości badanych charakterystyk probabilistycznych od prędkości pociągów. Na podstawie analizy wyników obliczeń sformułowano wnioski dotyczące oceny wpływu dużych prędkości na: a) wartości oczekiwane ugięć i przyspieszeń toru i dźwigara, b) odchylenia standardowe jako miary rozrzutu drgań, spowodowanego losowymi zmianami sztywności podsypki.
EN
The paper is devoted to vibration analysis of railway beam bridge with ballasted track under high-speed train passage. Along track random variations of the ballast stiffness are taken into account in the analysis. The dynamic model of the train, consisting of vehicles with 6 internal degrees of freedom each, is presented, and then, equations of motion of the bridge girder – ballasted track – train system are derived. Time histories of expected values and standard deviations are calculated with the use of Monte Carlo method, on the basis of numerical simulations performed for displacements and accelerations of bridge and track vibrations. Maximal values of these time-dependent probabilistic characteristics are shown on graphs in dependence on the train speed. Basing on an analysis of presented numerical results, the concluding remarks are formulated in order to estimate high speed effects on: a) expected values of bridge and track displacements and accelerations, b) standard deviations being a measure of vibration scattering due to random variations of the ballast stiffness.
7
Content available remote Stochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych
PL
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest udokumentowanie analizy komputerowej drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych wywołanych porywami wiatru przy pomocy Stochastycznej Metody Elementów Skończonych. Metoda ta jest oparta o rozwinięcie wszystkich funkcji losowych w szereg Taylora ogólnego rzędu i wyznaczenie stochastycznej odpowiedzi konstrukcji na gaussowski wejściowy losowy parametr projektowy konstrukcji. Zagadnienie drgań wymuszonych jest rozwiązane numerycznie przy pomocy programu Metody Elementów Skończonych ROBOT Professional, natomiast funkcje odpowiedzi wyznaczono symbolicznie w środowisku algebry komputerowej MAPLE, gdzie zaimplementowano również algorytm wyznaczania charakterystyk losowych odpowiedzi konstrukcji. Deterministyczna postać funkcji odpowiedzi zostaje określona analitycznie z użyciem Metody Najmniejszych Kwadratów i ciągu rozwiązań MES wyznaczonych dla wejściowego parametru losowego zmieniającego wartość wokół swojej wartości oczekiwanej. Testowanym parametrem losowym jest średnia prędkość wiatru, którego ciśnieniem obciążamy modelowaną konstrukcję. Metodę zaproponowaną poniżej można z powodzeniem zastosować do obliczania wskaźnika niezawodności konstrukcji z parametrami losowymi poddanymi drganiom wymuszonym o zadanych deterministycznych widmach obciążeń.
EN
The main aim of this paper is a presentation of computational analysis of the forced vibration of the steel telecommunication tower resulting from the uncertain wind blows with the use of the Stochastic Finite Element Method. This approach is based upon the Taylor expansion with random coefficients of a general order for all input and output random functions and determination of the structural response related to some input Gaussian design parameter. The forced vibration problem is solved numerically by using the Finite Element Method system ROBOT Professional, while the response functions are determined symbolically in the environment of the program MAPLE, where all the probabilistic coefficients are additionally computed. Deterministic form of the response functions are derived analytically with the help of the Least Squares Method and the series of the FEM-based experiments provided for the several discrete values of the design parameter that fluctuates about its expected value. The basic random parameter considered here is mean velocity of the wind, whose pressure is applied on the tower skeleton. The method proposed in this elaboration may be successfully further applied for a determination of the reliability indices for various engineering structures exhibiting different random parameters and also with deterministic loading spectra.
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie dyssypacji energii w modelowanym obwodzie elektrycznym z elementem losowym na przykładzie losowego rezystora. Po przeglądzie źródeł losowości występujących w rzeczywistych układach i systemach wykazano potęgową zależność wszystkich strat dyssypatywnych w obwodach elektrycznych zawierających co najmniej jedno źródło losowości. Może to ułatwić pobranie informacji z innego, niż losowy element, fragmentu obwodu.
EN
This paper examines the issue of energy dissipation in a circuit modeled in part on the example of a random resistor. After a review of existing sources of randomness in the actual systems and the systems shown compounded dependence of all dissipative losses in electrical circuits containing at least one source of randomness. This may facilitate the collection of information from other than a random element, part of the circuit.
PL
Ruch pustki poeksploatacyjnej w górotworze można utożsamiać z inwersją wsypywania się rumoszu skalnego w przestrzeń po wybraniu pokładu kopaliny. Ponieważ wędrujące pustki mają skończone wymiary, a ich ruchy są przypadkowe, przebieg licznych, zdefiniowanych w artykule wskaźników deformacji ma charakter stochastyczny. Lokalne, odmienne zdefiniowanie prawdopodobieństwa ruchu pustek (uskok w górotworze), skutkuje anomaliami w rozkładach wskaźników deformacji.
EN
The movement of a post-extraction void can be identified with the inversion of getting of rock debris into the space after mineral deposit extraction. Because migrating voids have finite dimensions, and their movements are accidental, the course of numerous, defined in the article indices has a stochastic character. Local, differently defined probabilities of void movement (fault in the rock mass), result in anomalies in the deformation indices distributions.
EN
The aim of the paper is stochastic approach for LCA/LCI probabilistic conception with uncorrelated input/output data in steel process chain with six processes (including Coke Plant, Iron Blast Furnace, Sintering Plant, BOF, Continuous Steel Casting and Hot Rolling Mill) applied to the ArcelorMittal Steel Poland (AMSP) S.A. in Krakow, Poland, case study. Uncertainty assessment in LCI based on a Monte Carlo simulation with the Excel spreadsheet and CrystalBall [registered sign] (CB) software was used to develop scenarios for uncertainty inputs. The economic and social criteria and indicators will not be further discussed in this paper. The framework of the study was originally carried out for 2005 data. Uncertainty of these parameters reflects directly on the outcome of LCA method. The LCI study was conducted in accordance with all requirements of the International Standards ISO 14040:2006. The use of stochastic model helps to characterize the uncertainties better, rather than pure analytical mathematical approach. In this case study only the following substances have been taken in account: hard coal, blast furnace gas, coke oven gas, lubricant oil, cadmium (Cd), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO[2]), nitrogen dioxide (NO[2]), hydrochloric acid (HCl), sulfur dioxide (SO[2]) and lead (Pb).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stochastycznej analizy drugiego etapu oceny cyklu życia (LCA), jakim jest analiza inwentarzowa (LCI), dotyczącej procesu produkcji stali w kombinacie metalurgicznym ArcelorMittal Steel Poland S.A, w Krakowie. Kombinat obejmuje: koksownię, wielkie piece, aglomerownię, stalownie konwertorową (BOF), ciągłe odlewanie stali oraz walcownię gorącą. Kryteria ekonomiczne i socjalne nie są przedmiotem analizy w prezentowanym artykule. Analiza LCI w warunkach niepewności została przeprowadzona z zastosowaniem programu CrystalBall [zastrzeżony znak towarowy] (CB), współpracującym z arkuszem kalkulacyjnym Excel, w oparciu o symulację Monte Carlo. Dane wzięte do analizy dotyczą roku 2005. Analiza LCI została przeprowadzona zgodnie z normą ISO 14040:2006. Do analizy wybrano takie wielkości, jak: węgiel kamienny, gaz wielkopiecowy, gaz koksowniczy, oleje, kadm (Cr), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO[2]), dwutlenek azotu (NO[2]), kwas solny (HCl), dwutlenek siarki (SO[2]) oraz ołów (Pb).
11
EN
The mean return time of a discrete Markov chain to a point x is the reciprocal of the invariant probability π(x). We revisit this classical theme to investigate certain exit times for stochastic difference equations of autoregressive type. More specifically, we will discuss the asymptotics, as 0, of the first time that the n-dimensional process ...[wzór] (where ξ1, ξ2, . . . is a sequence of i.i.d. random n-vectors) leaves a given neighborhood of the fixed point of the contraction f.
12
Content available remote Stochastic input-output modeling
EN
Input-output data (IO data) are compiled by survey methods, which are based on a sample. It is well known, that IO matrices are not stable overtime. Therefore different actualizations methods have been developed. Econometric methods play important role in the realization of input-output matrices. These methods, on the basis of the relevant data, can facilitate the formulation of IO value forecasts. Established parameter and random term estimators are a source of uncertainty for IO parameters. In a historical perspective the author discusses stochastic methods in IO theory as well as their applications.
PL
Dane input-output (IO) są gromadzone z wykorzystaniem metody reprezentacyjnej, a więc w oparciu o próby losowe. Wiadomo również, że macierze IO są niestabilne w czasie. Rozwinięto techniki ich aktualizacji. Do ważnych metod aktualizacji współczynników macierzy nakładów należy grupa metod ekonometrycznych. Za pomocą modeli ekonometrycznych - na podstawie odpowiednich danych - mogą być budowane prognozy wielkości IO. Wyznaczone estymatory parametrów oraz składnik losowy (błąd losowy) powodują losowość parametrów IO. Autor omawia w przekroju historycznym rozwój metod stochastycznych w teorii i zastosowaniach input-output.
EN
This paper presents an experimental study of identification and analysis of two phase gas-liquid flow using the digital image processing method. The process of two phase flow has been realized in a bubble column. The gray level value of the obtained recordings in gas-liquid flow was the basic parameter for process investigation.
EN
The analysis of a population in a factor space of population states sheds light on the dynamics of reaching the equilibrium state. The evolution of states follows two phases: the fast concentration of the population and a slow movement of the almost homogenous population towards the optimum. The location of equilibrium states depends on the fitness functions. For asymmetrical fitness functions, the same phenomena as for symmetrical ones are observed: the number of fixed points depends on the modality of the fitness function, there are stable and unstable fixed points. The latter ones appear when the standard deviation of mutation was increased.
PL
W pracy porównano metody oceny struktury w klasycznym złożu fluidalnym. Pierwsza metoda oparta jest na analizie stochastycznej wartości ciśnienia statycznego, druga oparta jest o analizę obrazu. Przedstawiono w niej efekty porównania wyników analizy, opartych na obydwu metodach, wykonanej dla struktury pęcherzykowej i burzliwej.
EN
This paper compares methods of structure identification in the classical fluidized bed. One of the methods makes use of the stochastic analysis of the results of pressure drop measurements, and the other uses image recognition. This paper illustrated the effects of comparison of the results of this analysis, based on both methods and carried for the bubble and turbulent bed.
18
Content available remote Limit points of random iterations of monotone maps
EN
We consider random iterations of a monotone, continous map f of a partially ordered compact Polish space. We prove that, under additional assumptions, all limit point of the trajectories are fixed points of f a.s. If the fixed points are isolated, then almost all trajectories are convergent. Invariant measure are supported on the sets of fixed points.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.