Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  groundwater pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zanieczyszczenia chemiczne wód studziennych z lubelskich cmentarzy
PL
Cmentarze jako miejsca składania dużej ilości biogenów mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Dlatego przeprowadzono badania monitoringowe na terenie cmentarzy Lubelszczyzny. Badaniami objęto wybrane próbki wody pochodzące z cmentarzy wyznaniowych i komunalnych. W analizowanym materiale oceniono podstawowe parametry fizyczno-chemiczne. Wśród analizowanych parametrów największe znaczenie ma zawartość azotanów(V), których stężenie podlegało największym fluktuacjom.
EN
Water samples were taken from 13 cemetery walls and analyzed for phosphates, chlorides, ammonium, nitrates(V) and (III), Mn, and Fe content as well as conductivity and pH. The water quality met the resp. requirements. A high fluctuation of nitrate conc. was obsd.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczenia wazonowego i lizymetrycznego z uprawą miscanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus L.) w różnych wariantach nawozowych i nawodnieniowych. Okreslono wielkość plonów, bilans składników nawozowych (NUE) oraz wielkość stężeń nutrientów w odciekach lizymetrycznych.
EN
Pot and lysimeter expts. were carried out with Miscanthus giganteus in 3 fertilizing and irrigation variants. The yields, balance of fertilizer components (NUE) and nutrient concns. in lysimeter leachate were detd. The calcd. NUE balances showed significant losses of fertilizer components of 28.5–49.2%, 10.5–32.4% and 35.2–44.0% for N, P and K, resp.
EN
The present paper discusses the results of an analysis of the impact of land use on the distribution of pharmaceuticals in groundwater samples collected during a pilot study of the contents of pharmaceuticals and hormones in ground-water taken from the national groundwater monitoring network of the Polish Geological Institute - National Research Institute. Samples were collected during monitoring campaigns from 160 groundwater monitoring sites in various land use types in 2016 and 2017. Samples were analysed for a total of 34 active substances, including natural and synthetic oestrogen hormones, cardiovascular and respiratory medications, analgesics and anti-inflammatories, antidepressants, antimicrobial drugs and anti-epileptics. Our study confirmed the presence of pharmaceuticals in 53 per cent of ground-water samples taken. Data show variations in the distribution of pharmaceuticals depending on land use type, which can thus be employed in pressure analysis and identification of sources of pollution.
EN
Landfill leachates (LFL) collected from Sfax (Tunisia) discharge area are characterized by high chemical oxygen demand (COD), ammonium and salts contents. They constitute a source of phytotoxicity and pollution for ground water and surface water resources which requires an adequate treatment process. To evaluate the efficiency of the coagulation/flocculation treatment, special attention was paid to the effect of pH, coagulant and flocculant doses. Then, effect of zero valent iron was also studied alone and in combination with coagulation/flocculation pretreatment. Our results indicate high removal efficiencies by coagulation/flocculation (46% COD and 63% turbidity) and Fenton process (48% COD and 76% turbidity). The combined application of coagulation/flocculation and Fenton revealed higher COD removal (62%) and turbidity reduction (90%). These results showed the applicability of this combined treatment method for the degradation of organic compounds and reduction of the treated leachate toxicity.
5
Content available remote Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
PL
Przedstawiono ocenę zmian jakości wód podziemnych odpływających z rejonu składowiska odpadów chemicznych. Ocenę tę wykonano na podstawie analizy zmian w wodach podziemnych wybranych wskaźników chemicznych, a także warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w rejonie badanego składowiska odpadów. W latach 1998-2017 stwierdzono znaczne zmniejszenie zawartości głównych zanieczyszczeń w wodach podziemnych, takich jak aniony chlorkowy i siarczanowy, kation amonowy (jako N-NH4 +) oraz fenole.
EN
Changes in concns. of Cl, S and NH4 ions as well as PhOH in groundwater flowing out from a region of chem. waste landfill located near Tarnów city, PL, were analyzed in 1998-2017 in accordance with the relevant stds. Purfn. of waters from the landfill in a sewage treatment plant as well as cessation of the storage of new waste resulted in improved purity of the analyzed waters.
PL
W latach 2004-2009 na terenie dystrybucji paliw przeprowadzono prace związane z oczyszczaniem środowiska gruntowo-wodnego, pozostawiając teren do samooczyszczania przy pomocy obecnych w gruncie mikroorganizmów. Jednocześnie przeprowadzano analizy wód dwa razy w roku. Wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej spowodowały pionowe przemieszczanie się warstwy zanieczyszczeń, stanowiąc źródło wtórnego zanieczyszczenia ziemi frakcjami rozpuszczalnymi. Wyniki badań wód gruntowych wykazały przekroczone dopuszczalne stężenia BTEX oraz związków ropopochodnych, wskazując na słaby stan chemiczny badanych wód. Stwierdzono, że teren ten należy poddać remediacji polegającej na przeprowadzeniu zabiegów inżynieryjnych, takich jak oczyszczanie wód gruntowych, wentylacja ziemi, bioremediacja stymulowana powietrzem wraz z biostymulacją i bioaugmentacją środowiska gruntowo-wodnego.
EN
Contents of Cd and Pb as well as C6-C12, C12-C35 hydrocarbon fractions and aromatic hydrocarbons in groundwater samples, taken from 4 boreholes, were detd. using at. emission spectrometry with excitation in induced plasma and gas chromatog., resp. Based on the anal. results, the quality classes of the tested water samples were detd. in accordance with sp. national legal regulations. Water samples from 2 drilling holes were highly polluted and addnl. technol. boreholes for pumping the polluted water, water treatment stations, pump systems as well as multifunctional boreholes for ventilation, aeration and biopreparations were recommended to protect the environment.
EN
The protection and preservation of good groundwater quality is of critical importance worldwide, nowadays. Increasing urbanization, economic development and agricultural activities, combined with limited precipitation contribute to the quantitative and qualitative degradation of groundwater resources, especially in the eastern Mediterranean region. For this purpose, a series of actions are implemented including groundwater vulnerability mapping that can depict prone to pollution aquifers which need protection and/or restoration measures. In this study, the efficiency of two well-known methodologies (COP and DRASTIC) for groundwater vulnerability and pollution risk mapping was assessed in the Sperchios river basin. The vulnerability and pollution risk maps of the two methodologies were spatially compared to each other and the observed similarities and differences were discussed and explained. The output of the study shows that in the particular geoenvironmental conditions DRASTIC method performs better than the COP, particularly in the lowland, porous media aquifer.
PL
W artykule przedstawiono problem środowiskowy jaki wystąpił na obszarze wokół Celsa Huta Ostrowiec, gdzie w studniach ujmujących wody górnej jury wykryto podwyższone wartości stężeń trichloroetenu oraz tetrachloroetenu. Trójwymiarowy model numeryczny przepływu wód podziemnych i pola stężeń trichloroetenu został skalibrowany metodą „prób i błędów”. Podczas kalibracji brano pod uwagę kryterium dopasowania wyników stężeń zanieczyszczeń – obliczonych za pomocą modelu – do wyników stężeń zanieczyszczeń – pomierzonych w studniach oraz w piezometrach obserwacyjnych. Badania modelowe przeprowadzono dla różnych scenariuszy, uwzględniających zarówno typ zanieczyszczenia (punktowy oraz powierzchniowy), jak i czas trwania wycieku (incydentalny oraz ciągły w czasie). Przeprowadzone obliczenia modelowe pozwoliły na wskazanie najbardziej prawdopodobnego miejsca i czasu przedostania się zanieczyszczeń do środowiska wód podziemnych.
EN
The article presents the environmental problem that occurred in the vicinity of Celsa Huta Ostrowiec, where concentrations of trichloroethene and tetrachloroethene in wells were detected. The three-dimensional numerical groundwater flow and transport models were calibrated against trichloroethene measurements. Model studies were carried out for different scenarios taking into account the type of pollution source (point and spatial distributed) and the nature of the source itself (incidental and continuous in time). The modelling results made it possible to indicate the most likely place and time of contaminant release into the soil and water environment.
EN
This article presents the results of a pilot study on the content ofpharmaceuticals and hormones in groundwater samples taken from the national groundwater monitoring network of the Polish Geological Institute - National Research Institute. Samples were collected during the surveillance monitoring of groundwater bodies in 2016 from selected 93 groundwater monitoring sites and analysedfor a total of 31 active substances. These active substances contained compounds from the following groups of drugs: natural and synthetic oestrogen hormones, cardiovascular and respiratory medications, analgesics and anti-inflammatories, antidepressants, antimicrobial drugs and anti-epileptics. The study confirmed the presence of pharmaceuticals in 63% of groundwater samples taken.
EN
On-site wastewater treatment plants are designed to provide individual treatment of household wastewater to standards similar to those provided by municipal waste water treatment plants. In areas lacking sewage systems, they are an ecological alternative to septic tanks, but their correct functioning is determined by several factors, in particular sufficient infiltration parameters of soils and appropriate distance to the groundwater table. Failure to meet the above requirements may lead to disturbances in their functioning resulting in overflowing and, ultimately, pollution of surrounding soil and aquatic environment. This article shows a case study of groundwater pollution from sewage in a commune where over 400 on-site sewage treatment facilities were installed, funded from the EU programmes. During research conducted by the intervention team of the Polish Hydrogeological Survey it was found that the area of investment is characterized by low filtration parameters, and depth to the water table in many cases is limited and does not provide adequate filtration. Impact of the investment on the groundwater quality was demonstrated by analytical studies investigating the presence of microbial agents and pharmaceuticals.
EN
The research was carried out in order to identify and assess groundwater contamination in the area of the former factory of paints and varnishes “Polifarb” in Gdańsk. A network of temporary boreholes allowed specifying the size of the active sources of contamination and estimating the volume of contaminated rocks and the amount of polluted water. Two zones of polluted water have been identified, with different specific substances. In the first zone, located in the area of the former “Polifarb” factory and close behind it, the water contained polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), volatile aromatic hydrocarbons (BTX), phenols, petrol and mineral oils. In the second zone, chloroorganic compounds (VOC) were detected. Diagnostic modelling and prognostic simulations allowed a preliminary evaluation of the rate of pollutants migration towards the wells of the “Czarny Dwór” groundwater intake.
EN
The research was aimed at identifying groundwater contaminants in the inflow area of the Gdańsk intakes of “Czarny Dwór” and “Zaspa Wodna”, and determining their origin. The hydrochemical study covered an area of over 12 km2; it also included the vertical variation in the chemistry of the aquifer. The study shows that the most common parameters decreasing the water quality are typical municipal sewage components, communication pollutants and, locally at several locations, compounds derived probably from some industrial plants or service facilities.In most of the area, the poor groundwater quality in the upper part of the aquifer, caused by anthropogenic influence, does not affect the quality of water in the central and lower parts of the aquifer. However, the water is mixed near the intakes, because of the induced groundwater inflow from the entire vertical section to the active wells. Migration of VOC compounds, which are heavier than water and gradually sink toward the aquifer's bottom, occurs in a different way. Based on a hydrochemical model, a prognosis of the time and direction of contaminants migration has been made.
PL
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych stanowią istotne zagrożenie dla wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych. We wsiach, na terenie zagród wiejskich, najgroźniejsze dla czystości wody gruntowej są odchody zwierzęce (obornik, gnojowica i gnojówka) i ścieki z gospodarstw domowych. Dla poprawy stanu sanitarnego wsi i czystości wód w jej obrębie konieczna jest odpowiednia infrastruktura oraz co się z tym wiąże utrzymanie jej dobrego stanu (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków oraz uporządkowana gospodarka odchodami zwierzęcymi). Badania poziomu zanieczyszczenia wód gruntowych przeprowadzono w latach 2001–2011 w sześciu gospodarstwach położonych w obrębie kilku wsi na terenie zlewni jeziora Miedwie. Na terenie tych gospodarstw umiejscowiono stanowiska pomiarowe (piezometry i studnie). Stwierdzono wysokie stężenia NH4+, NO3- i PO43- w wodach gruntowych narażonych na ciągły dopływ zanieczyszczeń z zagrody wiejskiej, a także położonych w znacznej odległości od źródeł zanieczyszczeń. Także woda ze studni gospodarskich, okresowo użytkowanych wykazała występowanie dużych stężeń badanych składników chemicznych, szczególnie NO3- i PO43-, co świadczy o ciągłym dopływie zanieczyszczeń. W monitoringu wód gruntowych w pobranych próbach oznaczano stężenie NH4+, NO3-i PO43-oraz wartość pH.
EN
In farm areas, evacuations of animal excrements (manure, liquid manure, slurry) and domestic sewage are most dangerous for pure groundwater . For betterment sanitary condition villages and pure waters in their area will be a necessity of right infrastructure and good condition (sewers, water treatments and proper animal excrements management). Research conducted in 2001–2011 in six farms located in the area of a few villages in the basin of Miedwie lake. Researches points were placed (piezometer and wells) in the area of these farms. High concentration of NH4+, NO3-and PO43- were found in a ground water which are exposed to contact inflow of pollutant from farms areas, and sources which are occurred in outlying from the source of pollutants. Also water from a farm wells, which are periodically used, manifested the presence of large chemical elements concentration, especially NO3-and PO43-, what proves a constant inflow of pollutants. For monitoring ground water in samples we marked the concentration of NH4+, NO3- and PO43-and pH.
EN
The coal mine waste dumps located in the southern provinces of Poland pollute groundwater with metals. As a result of batch experiments presented in the paper, it can be said that it is possible to remove chromium and copper from the groundwater (which is affected by acid mine drainage, thus characterized by low pH) with the use of zero-valent iron in permeable reactive barrier technology. The contaminants are removed from the aquifer by the flow of groundwater through a reactive barrier filled with a special reactive material. Rapid metal removal likely occurred due to the reduction and the precipitation/co-precipitation and/or due to the adsorption onto the iron metal surface or/and onto the iron corrosion products. In accordance with the research it has also been found that in more alkaline environment, the oxidation of Fe(0) proceeds slower. A rapid decrease of the redox potential as well as the increases of pH have also been observed in the batch tests when the dose of Fe(0) in solutions increased.
EN
Contamination of soil and groundwater with pesticides is mainly caused by old ecological burdens. This study focuses on the treatment of groundwater contaminated with chlorinated pesticides. The contaminants mainly include α-HCH, β-HCH, γ-HCH, HCB, DDE, DDD and DDT. Reverse osmosis technology using RO98pHt polyamide membranes was used to remove the pollutants under batch process conditions. The observed rate of removal ranged from 98.4% to 99.7%. Total dissolved content solids decreased from 1.35 g/dm3 to below 0.05 g/dm3.
PL
Istotą badań przedstawionych w artykule jest wykazanie zależności pomiędzy sezonowością zmian właściwości fizykochemicznych wód podziemnych oraz stopniem ich bakteriologicznego zanieczyszczenia w rejonie pienińskich pastwisk owiec. Do badań wytypowano 10 poligonów badawczych z 28 źródłami, które objęto systematycznymi badaniami okresowymi prowadzonymi na przełomie kwietnia i maja, w sierpniu oraz w grudniu 2012 r. Badania terenowe obejmowały pomiar temperatury wód podziemnych, pH, przewodności elektrolitycznej właściwej oraz stężenia związków azotowych, jak również pobór próbek wód do oznaczeń stężeń jonów głównych w wodzie i badań bakteriologicznych.
EN
The objective of the research is to demonstrate the correlation between seasonal changes of the physicochemical properties of groundwater and the level of bacteriological pollution in the vicinity of sheep pastures. In order to test the research hypothesis, 10 research areas with 28 springs were selected that were systematically investigated during such periods: at the turn of April and May, August and December 2012. The seasonal field investigations included accurate measurements of groundwater temperature, water reaction, the electrical conductivity of water and the concentration of the nitrogen compounds. Water samples were collected in order to measure the concentrations of major ions and the bacteriological analyses.
PL
Badania zawartości tri- (TCE) i tetrachloroetenu (PCE) w wodach podziemnych, ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności, na szeroką skalę rozpoczęły się w Polsce w 2008 r. i doprowadziły do ujawnienia zanieczyszczeń na wielu ujęciach w Bornem Sulinowie i Nowej Dębie. W artykule omówiono badania modelowe wykonane metodą rozwiązania zadania odwrotnego i autodopasowania parametrów na potrzeby określenia lokalnych kierunków przepływu, w warunkach niedostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego, na przykładzie ujęcia w Bornem Sulinowie. Udało się tam z wystarczającą wiarygodnością odtworzyć warunki hydrogeologiczne i powiązać istniejące potencjalne ogniska zanieczyszczeń ze studniami, w których stwierdzono zanieczyszczenie. Zaprezentowano również metodę opróbowania wód podziemnych z wykorzystaniem techniki stożków gubionych zastosowaną w trakcie prac zrealizowanych w rejonie ujęcia w Nowej Dębie. Zastosowanie tej metody może znacznie obniżyć koszty i przyspieszyć prace, szczególnie w warunkach braku izolacji i jednorodnego wykształcenia warstwy wodonośnej. Autorzy mają nadzieję, że artykuł stanie się przyczynkiem do dyskusji na temat metodyki rozwiązywania problemów zanieczyszczeń tri- i tetrachloroetenem w warunkach polskich. The study of groundwater contamination by organic chlorine compounds on the example of intakes in Borne Sulinowo and Nowa Dęba.
EN
Large-scale studies on the content of tri- (TCE) and tetrachloroethene (PCE) in groundwater that is used as drinking water supplies, have been conducted in Poland since 2008. As a result, TCE and PCE have been detected in numerous locations including water intakes in Borne Sulinowo and Nowa Dęba. This paper describes model tests on the example of the water intake in Borne Sulinowo, with use of an inverse task and parameters auto-adjustment methods in order to estimate local groundwater flow directions under the conditions of insufficient hydrogeological reconnaissance. The methods enabled reliable reconstruction of hydrogeological conditions as well as defining relations between potential contamination sources and contaminated water intakes. Additionally, the lost cone drilling method used for groundwater sampling is presented on the example of field work conducted in the area of Nowa Dęba water intake. The above-mentioned method significantly reduces costs and time related to field work, particularly in the areas where the aquifer is unconfined and has a homogeneous structure. The authors hope that this paper will trigger off the discussion on the methods of dealing with tri- and tetrachloroethene contamination in Poland.
18
Content available remote Statistical approach to assessing groundwater pollution from gasworks
EN
The primary objective of this work was to ascertain the effectiveness of the Microtox system in assessing the quality of groundwater polluted with by-products of coal pyrolysis. Another major objective was to investigate how biological treatment contributes to the change in water toxicity. Making use of the results of toxicological instrumental analyses, as well as of statistical methods, attempts were also made to specify which particular compound is the main contributing factor in the toxicity of water. When used for assessing the progress of the treatment process, the Microtox test proved very useful for application in the treatment of groundwater polluted by gasworks. The results obtained with this test have provided a reliable description of the course of the technological process, which can be efficiently corrected owing to a quick availability of the results of toxicological analysis. Another benefit offered by the Microtox test is that the use of statistical methods makes it possible to decide which of the compounds being components of the mixture is responsible for the toxicity of an environmental sample.
19
Content available remote Geophysical mapping for structural geology, prospecting and environment
EN
Applications of geophysical mapping to structural geology, prospecting and environment protection purposes are presented. Both classic and more advanced geophysical methods can be employed to enhance either regional, semi-detailed or detailed mapping of geological structures. In the case of regional and semi-detailed studies, gravity and magnetotelluric methods are supplementary to seismic, especially where significant screening and attenuating of seismic waves occur. Detailed investigations of environmental protection issues might include a wide range of geophysical methods, but in the case of investigation of groundwater pollution usually resistivity methods are applied. Examples of geophysical works performed by the PBG Geophysical Exploration Company illustrate these applications.
EN
Protection of groundwater intended for human consumption has a transcendental importance in Europe. Its protection is arranged mainly by the establishment of groundwater source protection areas. In this paper, twelve methods selected as the most appropriate for granular porosity aquifers will be analysed, comparing results of their application to four catchments in a detritic aquifer located in the Duero river basin, northwestern Spain, for 1 day, 50 days, 4 years and 25 years travel time. Results obtained by other methods that do not consider travel time, will also be evaluated. Results from mathematic simulation made with VisualMODFLOW and VisualMODPATH codes will be used as reference for cartographic overlap of the protection areas. Comparison of results obtained with the different methods shows that the error is small in zones delineated by 1 and 50 days travel time, and that it increases for the furthest zone (usually of several years travel time). This analysis will allow to establish differences between methods and to estimate their accuracy for different hydrogeological conditions, so it might guide selection of the most suitable ones in any area with similar characteristics.
PL
Ochrona wód podziemnych przeznaczonych do picia ma największe znaczenie w Europie. Jest ona organizowana głównie przez ustanawianie obszarów ochrony formowania się zasobów wód podziemnych. W artykule przeanalizowano 12 wybranych metod oceny czasu przepływu wód podziemnych dla t = 1 dzień, 50 dni, 4 lata i 25 lat w porowym ośrodku skalnym, porównując wyniki obliczeń wykonanych dla 4 ujęć znajdujących się w zlewni rzeki Duero w północno-zachodniej Hiszpanii. Oceniono również wyniki uzyskane innymi metodami, które nie pozwalają na ocenę czasu przepływu wody. Wyniki matematycznej symulacji przepływu z wykorzystaniem programów VisualMODFLOW i VisualMODPATH posłużyły jako odniesienie do kartograficznego odwzorowania obszarów ochronnych. Wyniki badań wykonanych różnymi metodami wskazują, że małe błędy występują przy ocenie zasięgu przepływu wód dla czasu od 1 do 50 dni, lecz wyraźnie zwiększają się przy dalszych zasięgach przepływu, zwykle dla czasu wynoszącego ponad kilka lat. Przeprowadzone analizy pozwalają ocenić różnice między stosowanymi metodami obliczeń i określić ich dokładność dla różnych warunków hydrogeologicznych, co umożliwia wybór najwłaściwszej metody badań dla dowolnego obszaru o podobnej charakterystyce.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.