Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Krwiolecznictwo w Polsce jest uregulowane ustawowo, a także prawem Unii Europejskiej. Związane jest z działalnością publicznej służby krwi. Bardzo ważnym elementem krwiolecznictwa jest czuwanie nad bezpieczeństwem krwi. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad krwiolecznictwa w Polsce, w tym ostatnich zmian prawa w przedmiotowym zakresie.
EN
Haemotherapy in Poland is regulated by national and European Union law. It is related to the operations of the public blood service. A very important element of haemotherapy is to ensure the safety of blood. The aim of the article is to present the basic principles of haemotherapy in Poland, including recent legislative amendments.
PL
Krwiodawstwo w Polsce jest uregulowane ustawowo. Należy ono do zadań publicznej służby krwi. Ustawa o publicznej służbie krwi została istotnie zmieniona w 2016 r. Nowelizacja wdraża prawo Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie ustawowych zasad krwiodawstwa w Polsce, w tym ostatnich zmian prawa.
EN
Blood donation in Poland is regulated by law and is the responsibility of the public blood service. The Act on the Public Blood Service was substantially changed in 2016. The amendment implements European Union law. The aim of the article is to present the statutory rules of blood donation in Poland, including recent changes in law.
PL
Produkty biobójcze uregulowane są w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej. Do obrotu dopuszczone mogą być tylko takie produkty biobójcze, które uzyskały odpowiednie pozwolenie. Celem artykułu jest przybliżenie przepisów nowej ustawy z 2015 roku dotyczącej produktów biobójczych.
EN
Biocidal products are regulated by the Polish and European law. Only those biocidal products which have been approved may be placed on the market. The aim of the article is to present a new act of 2015 on biocidal products.
PL
Pracownicy w Polsce mają prawo do różnego rodzaju urlopów. Przede wszystkim każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych rodzajów urlopów uregulowanych w Kodeksie pracy.
EN
Employees in Poland have the right to various types of leave. First of all, every employee is entitled to holiday leave. The article presents the different types of leave regulated by the Labour Code.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
PL
Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Od 22 lutego 2016 r. obowiązują ważne zmiany Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych regulacji prawa pracy dotyczących nawiązania i rozwiązania umowy o pracę.
EN
Labor law regulates the rights and obligations of the employment relationship parties. Important changes to The Labour Code concerning employment contracts have applied from 22 February 2016. The aim of the article is to present the basic regulations of the labor law relating to the establishment and termination of the employment contract.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
PL
Czas pracy, związany z umową o pracę, jest istotnym elementem porządku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących czasu pracy w laboratoriach medycznych i niemedycznych.
EN
Working time is an institution of labour law related to the employment contract. Working time is an important element of the work order. The aim of the article is to present legal regulations on working time in medical and non-medical laboratories.
PL
Zdrowie to pełny dobrostan fi zyczny, psychiczny i społeczny. Utrata zdrowia przez pracownika powoduje nie tylko konsekwencje dla chorującego i jego rodziny, ale także dla jego pracodawcy. Zdrowie pracownika powinno być bardzo istotne dla jego pracodawcy, bowiem zdrowy pracownik wykazuje większą wydajność i wyższy stopień zadowolenia z pracy.
PL
Pracownicy mają obowiązek poddawać się badaniom profilaktycznym. Dotyczą one także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
EN
Employees are obliged perform preventive examinations. Preventive examinations also apply to workers of all types of laboratories. From April 2015 changed the rules on preventive examinations. The aim of this article is to present the current state of law in the range preventive examinations of employees.
PL
Od 1 listopada 2015 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o leczeniu niepłodności. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych, wybranych regulacji prawnych dotyczących medycznie wspomaganej prokreacji.
EN
From November 1, 2015 comes into force in Polish the Act on the treatment of infertility. The aim of the article is to present the basic selected regulations on medically assisted procreation.
PL
Laboratoria medyczne w Polsce mogą wykonywać odpłatnie usługi diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów z innych państw Unii Europejskiej w systemie opieki transgranicznej. Cena usługi musi być publicznie dostępna i taka sama jak dla polskiego pacjenta. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki nowego systemu opieki transgranicznej oraz możliwości i obowiązków laboratoriów medycznych z nim związanych.
EN
Medical laboratories in Poland can perform laboratory diagnostic services for a fee for patients from other European Union countries in cross-border healthcare system. Price of the service must be available and the same as for the Polish patient. The aim of the article is to introduce the issue of a new system of cross-border care and the responsibilities and possibilities of medical laboratories associated with it.
PL
Rozwój nauk medycznych związany jest z przeprowadzaniem eksperymentów medycznych. Każdego roku w Polsce przeprowadza się kilka tysięcy eksperymentów medycznych z udziałem człowieka. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki eksperymentów medycznych. W artykule przedstawiono podstawowe regulacje prawne dotyczące eksperymentów medycznych.
EN
The development of medical science is associated with conducting medical experiments. Every year in Poland several thousand medical experiments involving humans are carried out. The aim of the article is to introduce the issue of medical experiments. The article presents the basic regulations for medical experiments.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
EN
Medical laboratory activities is related to risk and may give rise to legal liability by the medical entity and/or medical staff. One of the types of legal liability is civil liability. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to civil liability in the laboratory.
PL
Praca w laboratorium medycznym związana jest z ryzykiem zranienia ostrym narzędziem pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie nowych krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami w podmiotach leczniczych.
EN
Working in a medical laboratory is associated with risk of injury to a worker with a sharp instrument. The purpose of this article is to present new legal regulations related to the protection of workers from sharps injuries in medical entities.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
EN
Medical laboratory equipment should be consistent with the law and adapted to the type of business. In the laboratory, medical devices should be used but their purchase is expensive. This article refers to the legal basis of the lease.
PL
Laboratoria medyczne wykonują usługi diagnostyki laboratoryjnej przede wszystkim dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Ubezpieczony pacjent ma prawo do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki diagnostyki laboratoryjnej jako usługi finansowanej z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.
EN
Medical laboratories perform laboratory diagnostics services primarily for patients insured in the National Health Fund. Insured patient has the right to the services of laboratory diagnosis based on a doctor’s referral health insurance. The aim of the article is to present the problems of laboratory diagnosis as a service financed by public health insurance.
PL
W procesie produkcji i kontroli bezpieczeństwa żywności ważną rolę odgrywają laboratoria. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności.
EN
In the production process and food safety control laboratories play a major role. The purpose of this article is to present the basic regulations concerning food safety.
PL
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków w pracy. Jednakże każdego roku wielu pracowników ulega wypadkom w pracy. Przyczyny wypadków w pracy są różne. Skutkiem wypadku może być uszkodzenie ciała, a nawet śmierć pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z wypadkami przy pracy w laboratorium.
EN
Employers are responsible for providing safe working conditions. However, each year the number of employees has an accident at work. Causes of accidents at work are different. The result may be a case of personal injury or death of the employee. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to accidents at work in the laboratory.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.