Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunneling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A set of parametric studies by using the Abaqus software is conducting to investigate the effective method to seal the CWO sewer from the tunneling process. These methods include: (i) two deep grouted walls, (ii) adjacent slurry piles, (iii) bored reinforced concrete piles assisted with slurry piles, and (iv) grouted block confining the twin tunnel wall. Based on the results of parametric studies. Most of the protective studied technique was effective on reducing the tunneling effect on the ground movements.
PL
Praca przedstawia uwarunkowania projektowe i realizacyjne tunelu w wysokim nasypie kolejowym, wykonywanym metodą przecisku. Realizacja przecisku nie była poprzedzona rozpoznaniem nasypu kolejowego i podłoża gruntowego w miejscu przecisku. Dopuszczono do zmiany parametrów geotechnicznych w podłożu gruntowym. Dobrany zestaw hydrauliczny nie był w stanie wytworzyć wystarczającej siły przecisku, wobec spadku nośności strefy oporowej. Brak było należytego monitoringu prowadzonych prac. Przeprowadzono próbę oszacowania wymaganej siły przecisku, przyjmując warunki gruntowe według rozpoznania podłoża gruntowego odpowiadającego budowie drogi i pobliskiego wiaduktu drogowego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 to przyczyny długiego okresu wykonania tunelu metodą przecisku.
EN
The paper presents the design and implementation conditions of a tunnel in a high railway embankment, which was constructed using the jacking method. The implementation of the jacking was not preceded by identification of the railway embankment and the soil subbase in the place of jacking. The geotechnical parameters in the soil subbase became altered. The selected hydraulic set was unable to generate sufficient jacking force due to the decrease in theload-bearing capacity of the resistance zone. There was a lack of proper monitoring of conducted works. An attempt was made to estimate the required jacking force, assuming soil conditions according to the identification of the soil subbase corresponding to the structure of the road and the nearby viaduct. The lack of professionalism and ignorance regarding the requirements presented in EC7 [1,2,3] constitute thereasons for the prolongation of the tunnel construction by jacking method.
3
Content available remote Tunel w Świnoujściu już w budowie
EN
We have theoretically studied the optical bistability behaviors under an external electric field and a coupling laser field in double quantum dot molecule system with π-type four energy levels. It can be adjusted by the system parameters such as the electronic cooperation parameter, the tunneling strength, the coupling laser field, the probe and coupling laser detuning. These results may be useful in the experiment and provide new types of all-optical switching.
5
Content available remote Tunelowa (r)ewolucja : kto w Polsce buduje tunele?
PL
Realizacja inwestycji tunelowej wymaga współpracy, i to na wielu płaszczyznach. Skomplikowany proces, jakim jest budowa tunelu, wiąże się z koniecznością zaangażowania do projektu firm oferujących nie tylko generalne wykonawstwo, ale także dostawę wielu produktów i specjalistycznych usług związanych z wyposażeniem i eksploatacją obiektu.
EN
Development of the tunnel investment requires cooperation, on many levels. The complicated process of building a tunnel is connected with the necessity of involving not only the companies that offer general contracting of the facility but also those offering specific products and services related to tunnel equipment and operation. The level of difficulty of constructing communication tunnels is well-illustrated by large investments that have been carried out in Poland in the last decade.
6
Content available remote Pierwsze tunelowe rondo pod Atlantykiem
PL
11,2 km długości, 10,5 m szerokości - w ciągu 27 miesięcy wybudowano kluczowy odcinek tunelu Eysturoy, na trasie którego znajduje się podmorskie rondo. Ta ciekawa inwestycja realizowana jest na Wyspach Owczych.
7
Content available remote Coraz bliżej drążenia tunelu w Łodzi
PL
Na przełomie tego i kolejnego roku do Łodzi przetransportowane zostaną maszyny, które wydrążą tunel średnicowy. Podziemny obiekt będzie składać się z pięciu mniejszych tuneli, a wszystkie powstaną dzięki użyciu wyprodukowanych w Niemczech specjalnie na potrzeby tej inwestycji dwóch maszyn TBM.
8
Content available remote Brytyjska przestrzeń podziemna wolna od Brexitu, ale nie od problemów
PL
Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii i brytyjskiego tunelowania, Jeżeli w tym kraju powstaje tunel, zazwyczaj drążony jest właśnie tam. W stołecznym mieście, oprócz wielkich szans i wielkich projektów, kumulują się jednak także wielkie problemy.
PL
Autorzy prezentują w pracy problematykę negatywnego wpływu refrakcji horyzontalnej na pomiar modularnej osnowy realizacyjnej oraz na przenoszenie azymutu astronomicznego w długich tunelach komunikacyjnych. Przedstawiona zostanie innowacyjna metoda minimalizacji/eliminacji systematycznych efektów refrakcyjnych na wyznaczane współrzędne w podziemnych sieciach tunelowych. Rozwój precyzyjnych, automatycznych tachimetrów oraz bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych systemem WLAN umożliwia efektywne wyrównywanie sieci łańcuchowej bezpośrednio w trakcie prac pomiarowych oraz drążenia górotworu kombajnem TBM. W krótkim zarysie przedstawiono osiągnięte rezultaty analiz modelowych, matematyczno-fizycznych opracowań, algorytmy wyrównań oraz prognozy przebitki dla przykładu wstępnie planowanego tunelu WYSOKIE TATRY pomiędzy Polską a Słowacją.
EN
The paper presents the problem of systematic influence of homogeneous environment on the results of precise astronomic azimuth and coordinates transferring in long modular geodetic networks for communications tunnel. A concept of exact solution of geodetic networks for elimination/minimalisation of horizontal refraction effect as well as a calculation example and tests is presented. The development of robotic total stations allows for effective refraction angles adjustment directly during measuring a WLAN-based transmitting system in tunnel objects. Innovative, group adjustment of traverse deviations in local geodetic networks allows for reliable control of directional angles transferring. Results of the research and predications of transverse displacement of coordinates in the elongated., local and unilateral tunnel networks are presented.
PL
Omówiono najczęściej wykorzystywane wzory empiryczne do opisu niecki osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną. Kolejno przedstawiono model numeryczny szczegółowo odwzorowujący proces drążenia tunelu tarczą EPB umożliwiający określenie osiadania w krótkim czasie, tj. podczas drążenia tunelu i na krótko po jego zakończeniu, a także osiadania wywołanego procesem konsolidacji podłoża gruntowego. Potwierdzono duży przyrost osiadania terenu wywołanego rozproszeniem nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu.
EN
The most frequently used empirical formulas used to describe the short-term ground surface settlement induced by shield have been presented. Furthermore, a brief description of the numerical model for the simulation of mechanized tunnelling able to predict short-term settlement, i.e. during tunnelling and shortly after it, and as well subsidence of the ground surface due to consolidation process. A significant increase of surface settlement related to the dissipation of excess pore water pressure was confirmed.
EN
This paper presents the MPT-GRE software, a novel multipath communication technology founded on the Generic Routing Encapsulation (GRE) protocol in UDP tunneling RFC specification. It enables the creation of a GRE protocolbased UDP tunnel built on several communication channels. On the other hand, MPTCP is one of the most typical representatives among multipath communication technologies, basing its operation on the utilization of TCP subflows. The authors compare the path-aggregation capabilities of these two technologies using four Fast Ethernet channels. The tests were carried out with the iperf3 network bandwidth measurement tool, and while transferring data using the FTP protocol over both IPv4 and IPv6.
12
Content available remote W Polsce powstanie 20 tuneli kolejowych
PL
W najbliższych latach w Polsce zostanie zbudowanych 20 tuneli kolejowych o łącznej długości 26 km. Najwięcej, bo aż 13 obiektów powstanie w Małopolsce. Usprawnią one przejazd pociągów na trasie Podłęże-Piekiełko. Jednak największa inwestycja zostanie zrealizowana w Łodzi. Powstanie tam tzw. tunel średnicowy, który po oddaniu do użytku będzie najdłuższym liniowym tunelem kolejowym w Polsce.
EN
In the next few years in Poland, there will be built 20 railway tunnels with a total length of 26 kilometres – and this can be described as a revolution in the railway industry in our country. The biggest numer of tunnels -13-will be built in Lesser Poland. Thanks to tchem the communications by rail will improve. The biggest single project will be executed in Łódź: when the so-called cross-town tunel will be built, it will be the longest linear railway tunel in Poland.
PL
Fehmarnbelt Fixed Link połączy Skandynawię z Europą Środkową najkrótszą trasą. Tunelem pomiędzy duńską wyspą Lolland i niemiecką wyspą Fehmarn, zostaną poprowadzone tory kolejowe oraz czteropasmowa autostrada. Będzie to najdłuższy podwodny tunel drogowo-kolejowy na świecie, osiągajacy dłudość około 18 km. Projekt, zgodnie z założeniami, musi pozostawać w zgodzie z dwoma głównymi zbiorami europejskich regulacji dotyczących bezpieczeństwa w tunelach drogowych i kolejowych w europejskiej sieci transportowej i z odpowiednimi krajowymi przepisami obu państw. Tunel zaprojektowano w taki sposób, aby towary niebezpieczne mogły być transportowane w sposób bezpieczny, w zgodzie z międzynarodowym i krajowym prawem oraz zasadami. Możliwość eksploatacji tunelu wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa, uzupełnionej szeroko zakrojonymi analizami ryzyka. W artykule zaprezentowane zostały wybrane podejścia do koncepcji bezpieczeństwa, sprzętu zabezpieczającego i możliwości ewakuacji.
EN
The Fehmarnbelt Fixed Link connects Scandinaviato Central Europe on the shortes route. The tunnel will connect the Danish island of Lolland and the German island of Fehmarn with a twin-track railway and a four-lane motorway. The realization oft he tunnel with a total length of approximately 18 kilometres will be the world’s longest immersed tunnel for combined railway and road traffic to date. The project is required to comply with two principal European sets of regulations for tunnel safety on roads and railway in the European transport network and the relevant national legislation of both countries.
14
Content available remote Drogowcy stawiają na tunele
PL
Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce pociągnął za sobą realizację wielu nowych inwestycji tunelowych. 17 obiektów, których budowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma w planach, powstanie nie tylko w ciągu strategicznych tras drogowych, takich jak choćby tzw. Zakopianka, ale także w najwiekszych miastach – Warszawie czy Krakowie. Jeden z nich będzie miał 2,3 km długości i będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.
EN
The dynamic growth of road infrastructure in Poland resulted in the execution of many new tunel projects. General Directorate for National Roads and Motorways plans to build seventeen tunnels – not only within the strategical roads (like the one connecting Cracow and Zakopane) but also the bridgest cities like Warsaw and Cracow. One of the tunnels will be 2,3 kilometres long; it will be the longest road tunel in Poland.
15
Content available Domieszki stosowane w procesie drążenia tuneli
PL
Jedną z najczęstszych metod drążenia tuneli jest metoda równoważenia ciśnienia gruntu EPB (Earth Pressure Balance). Jest to technologia, w której wydobyty materiał zostaje zmodyfikowany domieszkami i dodatkami chemicznymi. Celem modyfikacji jest nadanie urobkowi odpowiedniej konsystencji, aby z jednej strony zapewnić hydrostatyczne podparcie czoła wyrobiska, z drugiej umożliwić transport przenośnikiem śrubowym i dalej taśmociągiem do składowisk. Domieszki modyfikujące urobek to środki powierzchniowo czynne, polimery i stabilizatory.
EN
One of the most frequently used tunnel driving methods is the EPB (Earth Pressure Balance) method. It is a technology in which the excavated material is modified with chemical additives and additions. The objective of such modification is to obtain the landing's proper consistence, so as, on one hand, to provide for hydrostatic support of the tunnel face, and, on the other, to make it possible to transport the material via a screw conveyor and further on using a belt conveyor flight to dumps. Excavated material modifying additives comprise surfactants, polymers and stabilizers.
PL
Przedstawiono opis techniki strzałowej i poszczególnych czynności wykonywanych w cyklu technologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę jakości konturu wyrobiska, a także czynniki mające największy wpływ na jakość wykonania i wynikające z nich konsekwencje. Opisano wpływ dokładności wiercenia i techniki kontrolowanych strzałów konturowych na uzyskiwane wyniki.
EN
The paper presents an outline of the drill and blast (D&B) method used in Norwegian Tunnelling Method (NTM). The typical operations of the D&B cycle are described with a special focus on defining the factors and consequences of the achieved contour quality. The paper also describes the influence of drilling accuracy and the contour control blasting technique on the final result.
17
Content available remote Na budowie tuneli w Polsce : przegląd realizowanych projektów
PL
Obecnie w Polsce realizowanych jest kilka inwestycji infrastrukturalnych, które obejmują budowę tuneli komunikacyjnych. To najlepszy dowód na to, że budownictwo podziemne w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Jeszcze większym optymizmem napawają plany, z których wynika, że w naszym kraju będą powstawać kolejne tunele. Najbardziej bliski realizacji jest ten w Świnoujściu, a jego wykonawcę poznamy już niebawem.
EN
There are several road and rail tunnel projects currently carried out in Poland. It is the best evidence that underground construction in Poland is increasingly popular. Even more optimistic are infrastructural plans that document upcoming tunnel projects. The tunnel project in Świnoujście has the closest execution date.
PL
W artykule opisano, opracowaną w ITG KOMAG, koncepcyjną technologię oraz urządzenie do drążenia doświadczalnych tuneli ratowniczych, wykorzystujące mechaniczne odspojenie części górotworu. Technologia ta jest propozycją nowego podejścia do zagadnienia drążenia tuneli w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych. Metoda ta polega na mechanicznym odspajaniu calizny skalnej przy użyciu zakotwionych cięgien. W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w ramach projektu europejskiego INREQ. Dokonano analizy otrzymanych dotychczas wyników w aspekcie ich wykorzystania w ramach projektu OPUS 10 nr 2015/19/B/ST10/02817, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, gdzie założono przeprowadzanie procesu modelowania numerycznego oraz przeprowadzenie serii eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie eksperymentalnego urządzenia badawczego oraz opracowanie modelu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających.
EN
Conceptual technology and device for drilling the experimental rescue tunnels using destruction of the cohesion of the rock mass developed in KOMAG is described. This technology is a proposal of a new approach to tunneling under the rescue conditions. This method consists in mechanical falling off the rock using the bolted strings. Results of the projects realized within the INREQ European project are presented. Current results were analysed in the aspect of using them in the project OPUS 10 No. 2015/19/B/ST10/02817 funded by National Science Centre, Poland, where process of numerical modelling and a series of experiments in the laboratory and in real conditions is planned. Prototype of testing device and development of a model for the destruction of rock materials in a condition of spatial shear and tension stresses is planned.
19
Content available remote Transport kolejowy w Katarze
PL
W artykule omówiono aktualnie realizowane projekty infrastruktury kolejowej w Katarze, a w szczególności projekt metra w Doha. Scharakteryzowano typy używanych konstrukcji takich jak m. in. tunele i wiadukty z bliższym przyjrzeniem się konstrukcji podtorza. W końcowej części podano najważniejsze informacje dotyczące projektu sieci tramwajowej w Lusail i sieci linii dalekiego zasięgu dla pociągów pasażerskich i towarowych.
EN
The article presents the railway infrastructure projects currently carried out in the State of Qatar with specific focus on the Doha Metro Project. The types of designed structures, such as viaducts and tunnels with a closer look at the construction of the trackbed are described in more detail. The last past of the article contains key information about both the Tram Network project in Lusail and the Long Distance Lines for the passenger and freight trains.
20
Content available remote Reliability of IP tunnels in military networks
EN
The military networks, contrary to commercial ones, require standards which provide the highest level of security and reliability. The process to assuring redundancy of the main connections through applying various protocols and transmission media causes problem with time needed to re-establish virtual tunnels between different locations in case of damaged link. This article compares reliability of different IP (Internet Protocol) tunnels, which were implemented on military network devices.
PL
W odróżnieniu od cywilnych rozwiązań teleinformatycznych sieci militarne wymagają standardów zapewniających zarówno najwyższego poziomu bezpieczeństwo jak i najwyższa możliwą niezawodność. Zapewnianie redundancji najważniejszych połączeń poprzez zastosowanie różnych protokołów jak i mediów transmisyjnych zrodziło problem czasu potrzebnego na ponowne zestawianie tuneli pomiędzy zainteresowanymi lokalizacjami w przypadku zerwania jednej ze ścieżek. W artykule przedstawiono porównanie niezawodności różnorodnych tuneli opartych na protokole IP (Internet Protocol) implementowanych na urządzeniach sieciowych o zastosowaniu militarnym.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.