Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo pasywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę oddziaływania projektu koncepcyjnego i zrealizowanego domu czy urbanistycznego założenia, na ludzkie zachowania. Autorzy badając swoje projekty z ostatniej dekady przedstawiają mechanizm budowania logiki tworzenia przestrzeni i kubatur zamykających się w minimalnych wielkościach użytkowych, zachowujących maksymalną skalę wykorzystania zasad zrównoważonego projektowania. Badaniami objęto budynki mieszkalne jednorodzinne, zespoły zabudowy bliźniaczej, pojedyncze budynki realizowane jako uzupełnienia przestrzeni istniejących osiedli, budynki plombowe i osiedle mieszkaniowe składające się z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wszystkie obiekty zaprojektowano jako budownictwo niskoenergetyczne. Wynikiem badań jest próba określenia, w różnych sytuacjach przestrzennych obiektów o różnorodnej strukturze, wpływu determinizmu architektonicznego twórców na społeczności je użytkujące.
EN
The article describes the issue of the effect of the concept design and urban plan on human behaviour. The authors, reviewing their projects from the last decade, present the mechanism of creating logic in shaping space and cubature, contained in minimal utility space and maintaining the maximal scale of using the rules of balanced design. The objects reviewed are: detached and duplex houses, single buildings supplementing existing housing complexes, infill buildings and multi-family building residential area. Everything was designed to be energyefficient. The result of this study is the attempt to evaluate the influence of the author’s architectural determinism (in various spatial situations and object structures) on the communities which use them.
PL
Zastosowanie materiałów budowlanych pozyskanych w procesie odsiarczania spalin w budownictwie pasywnym przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju przede wszystkim przez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych oraz obniżenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w procesie użytkowania budynków. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe zasady i idee budownictwa pasywnego. W drugiej części przedstawiono studium przypadku zastosowania litych ścian z gipsu syntetycznego w domach jednorodzinnych spełniających kryteria budynków pasywnych.
PL
Tematem artykułu są ekonomiczne aspekty wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych pasywnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Prowadzi to budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty inwestycyjne i całkowite koszty eksploatacji (zmienne koszty eksploatacji, koszty amortyzacji urządzeń, koszty serwisu i napraw), a także koszty skumulowane w perspektywie 3, 5, 10 i 15-letniej. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia budynków pasywnych w odnawialną energię pierwotną jest istotny i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The subject of the article is the economic aspects of choosing the method of supplying renewable primary energy to single-family residential passive buildings located in Poznań, meeting the criteria according to the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The article presents an economic analysis including investment costs and total operating costs (variable operating costs, depreciation costs of equipment, service and repair costs), as well as cumulative costs in the perspective of 3, 5, 10 and 15 years. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author’s spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
PL
W artykule przedstawiono energetyczne aspekty analizy wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych mieszkalnych budynków pasywnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej na cele pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną doprowadzającą budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W pracy uwzględniono szczegółowo zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemów zapewnienia komfortu. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia w odnawialną energię pierwotną budynku pasywnego jest istotne i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The paper presents an analysis of the choice of renewable primary energy source, due to the energy aspect for an single- family residential passive buildings, according Passive House Institute (PHI) located in Poznań, meeting the passive house criteria in accordance with the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The work takes the account for the auxiliary energy of comfort systems. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author's spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
5
PL
W artykule omówiono problem związany z opłacalnością dostosowania istniejącego budynku mieszkalnego, wykonanego przy użyciu nowoczesnych materiałów i technologii, do standardu budynku pasywnego. W szczególności analizie poddana została kwestia modernizacji przegród budynku w celu uzyskania wymaganych parametrów przenikalności cieplnej. Główną ideą, jaka przyświecała tej analizie, była odpowiedź na pytanie, czy wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku będzie efektywne pod względem energetycznym, ale przede wszystkim, czy będzie opłacalne dla inwestora.
EN
The aim of the article is to discuss the problem related to the profitability of adapting the existing residential building made using modern materials and technologies to passive building standards. In particular, the issue of modernization of building partitions in order to obtain the required thermal permeability parameters was analyzed. The main idea behind the analysis is the answer to the question: whether the thermo–modernization of the existing building will be effective in terms of energy, but above all whether it will be profitable for the investor.
6
Content available remote Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego
PL
Artykuł poświęcony jest prowadzeniu badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi wykorzystywanymi w nowym systemie budownictwa pasywnego. Autorzy omawiają badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych. Koncentrują uwagę na zapewnieniu budowli szczelności powietrznej oraz odpowiednich warunków akustycznych.
EN
The article is dedicated to tests performed on new technological and organisational solutions used in passive house construction. The authors describe the discussed system in view of the current legał regulations. They focus on providing airtightness of the building as well as proper acoustic conditions.
PL
Zaniedbaną przestrzeń poddasza można przekształcić w tętniące życiem biuro architektoniczne. Jednak trzeba do tego, oprócz wyobraźni, specjalistycznej wiedzy. W transformacji pomóc może ścisłe zastosowanie się do zasad standardu pasywnego.
PL
Naukowcy roztoczyli wizję wyczerpania złóż węgla i ropy naftowej, co spowodowało lawinowy rozwój badań nad nową generacją materiałów budowlanych oraz energią alternatywną. Niestety, każde rozwiązanie techniczne wykorzystujące materiały z odzysku ma tyleż samo zwolenników co i zagorzałych przeciwników. Na szczęście już dawno stwierdzono, że przetwórstwo „śmieci” jest jedynym ratunkiem dla dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Traktując ogólną, technologiczną transformację ludzkości w skali globalnej jako specyficzny rodzaj produkcji, tworzący odpady i zanieczyszczenia, należy rozważyć wykorzystanie materiałów odnawialnych na skalę przemysłową. Architektura tworzy i zarazem ogranicza przestrzeń człowieka, do działań twórczych niezbędna jest energia, czyli bez architektury nie byłoby zapotrzebowania na energię. Nieprzemyślane działania człowieka w aspekcie ekologii doprowadzają do istotnych, globalnych zmian naszej planety. Ochrona powietrza, wód, przyrody mimo wszystko jest możliwa.
EN
Researchers have made a vision of the depletion of coal and oil deposits, which has resulted in the rapid development of research into a new generation of building materials and alternative energy. Unfortunately, every technical solution using recycled materials has as many supporters as hard-core opponents. Fortunately, it has long been found that the processing of „garbage” is the only salvation for a dynamically developing civilization. Treating the global technological transformation of humanity on a global scale, as a specific type of production, creating waste and pollution, the use of renewable materials on an industrial scale should be considered. Architecture creates and at the same time limits human space, energy is necessary for creative activities, that is, without architecture there would be no need for energy. Unreasonable human activities in the aspect of ecology lead to significant, global changes to our planet. Protection of air, water, nature is possible despite adversity.
9
Content available remote Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej nieodnawialnej. Omówiono technologie takie jak: okapy dachowe, ściana Trombe’a i system Balcomba. Zaznaczono również znaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych koncepcji technologicznych – budowę, przykłady stosowanych materiałów budowlanych, zasady działania, a także możliwości zastosowań. Omawiane sposoby pasywnego wykorzystania energii słonecznej poddano ocenie pod kątem efektywności zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-renewable energy sources. The following technologies are discussed: roof projections, Trombe wall and Balcombe system. There is a mention of the importance of a building’s internal heat capacity. Certain characteristics are presented for each particular technology concept, such as construction, example construction materials used, operating principle, example uses. The presented passive solar energy application methods are assessed in terms of efficiency in assuring thermal comfort indoors, compared to traditional systems.
10
Content available remote Rola parametrów komfortu klimatycznego w budynkach pasywnych
PL
Pojęcie komfortu klimatycznego obejmuje zbiór wymagań stawianych stanowi środowiska otaczającego człowieka, zapewniających jego dobre samopoczucie. Budownictwo pasywne cechuje się zapewnieniem wysokich parametrów komfortu klimatycznego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ten cel. Wybór kryteriów oceny utrzymania optymalnych warunków środowiska wewnętrznego powinien być traktowany jako problem decyzyjny. W artykule przedstawiono potencjał aplikacyjny metody DEMATEL do identyfikacji roli czynników kształtujących jakość klimatu wewnętrznego w budynkach pasywnych.
EN
The definition of the climatic comfort includes a set of requirements that encompasses the environment surrounding of the people, ensuring their well-being. The passive house is characterized by maintaining high parameters of the climatic comfort while reducing the consumption of non-renewable primary energy for this purpose. The selection of criteria for assessing the maintenance of optimal conditions of the indoor environment should be considered as a decision problem. The article presents the potential of the DEMATEL method application in identifying the role factors influencing the indoor air quality in passive buildings.
PL
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych nowo powstających budynków. W pracy przeanalizowano trzy rodzaje budynków, które odpowiadają starym i nowym przepisom. Rozpatrzono przykładowe trzy warianty rozwiązania systemu grzewczego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i źródła pochodzenia energii elektrycznej dla typowego domu jednorodzinnego. Porównano efekt ekonomiczny i środowiskowy przedstawionych wariantów. Określony został także prosty okres zwrotu inwestycji. Omówiono wady oraz zalety poszczególnych rozwiązań.
EN
In Poland on 1 January 2017 a new legal regulation relating to the technical conditions for new buildings has begun to be obligatory. The paper aim is to analyze buildings designed according to old and new regulations. The study examined examples of three variants of solution of the heating system, domestic hot water and a source of electricity for a typical single-family home. The economic and environmental effects of presented solutions were compared. A simple payback period was determined for each solutions. The advantages and disadvantages of each solution were discussed.
PL
W aktualnym stanie prawnym stosowanie zielonych zamówień publicznych w budownictwie co do zasady nie jest wymagane [8]. Jednocześnie, pozytywne aspekty środowiskowe, w tym zmniejszenie emisji CO2 przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, redukcja kosztów przez zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań dotyczących m.in. termoizolacji budynków lub gospodarowania wodą w budynkach przemawiają za ich stosowaniem. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt innowacyjnych rozwiązań i korzyści, w szczególności dla przyszłego użytkownika. W artykule poddano analizie elementy dokumentacji przetargowej pod kątem możliwości zawarcia w nich zapisów dotyczących zielonych zamówień publicznych jako instrumentu promującego budownictwo pasywne. Zaobserwowano, że stosowanie zielonych zamówień przez podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych nadal jest marginalne.
EN
In the current legal regulation the use of green public procurement in the construction industry, as a rule, it is not required [8]. The positive environmental aspects including reducing CO2 emissions by increasing the energy efficiency of buildings, cost reduction by offering energy-saving solutions related e.g. to thermal insulation of buildings and water management in buildings, are the important reason for their use. Another important aspect is the implementation of innovative solutions and advantages for the users. In the publication, elements of tender documents, were analysed in terms of the possibility of using entries related to green public procurement as an instrument to promote passive buildings. It has been observed that the use of "green procurement" by the entities obliged to apply the Public Procurement Law is still marginal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyk energetycznych budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej sporządzonych na podstawie dwóch aktów prawnych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. W ocenie wariantowo wykorzystano dane wejściowe zaproponowane przez administrację państwową oraz rzeczywiste dane klimatyczne oraz zapotrzebowania urządzeń elektrycznych na moc. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną pasywnego budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej w sezonie ogrzewczym.
EN
The article presents a comparative analysis of selected energy characteristics for the experimental building of Poznan University of Technology. The characteristics have been drawn up on the basis of two decrees: The Decree of the Ministry of Infrastructure of 6 November 2008 and of 27 February 2015. The assessment is based on the input data proposed by the legislation, real meteorological data and power requirement of electric equipment. The article presents energy evaluation of the experimental passive building of Poznan University of Technology during heating period.
PL
Funkcjonowanie człowieka w domu związane jest z klimatem wewnętrznym – odpowiednią temperaturą, czystością powietrza, oświetleniem, itp. W dobie rosnących kosztów energii zapewnienie tych warunków jest coraz droższe. Dodatkowo ważnym aspektem stało się oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z tym powstały koncepcje domów energooszczędnych. Jednym z rozwiązań jest budynek pasywny, czyli budynek wykorzystujący pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), odznaczający się wysoką izolacyjnością cieplną, szczelnością. Budynek taki odznacza się zapotrzebowaniem energetycznym na potrzeby ogrzewania nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 rok). Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie technologii budynku pasywnego. W drugiej części artykułu poruszono zagadnienia instalacyjne - omówiono instalacje ogrzewania, wentylacji, wodną. Przedstawiono dostępne źródła ciepła, z uwzględnieniem możliwości stosowania kominka. Tekst zawiera również informacje dotyczące wykorzystania energii elektrycznej.
EN
The proper functioning of a man in a house is associated with the indoor climate. In order for the climate to be suitable it is necessary to ensure appropriate conditions: adequate temperature, cleanness of air, lighting, etc. In the era of rising energy costs ensuring these conditions is getting more expensive. In addition, the impact on the environment has become an important aspect. Consequently, the concepts of energy efficient buildings were developed. One of the solutions is a passive building, which is a building using passive heat sources (occupants, electrical appliances, heat from the sun, heat recovered from the ventilation), with a high thermal insulation and air tightness of building envelope. Such a building is distinguished by energy demand for heating not exceeding 15 kWh/ (m2/year). The paper aims to introduce the passive building technology. The second part is related to installation issues - heating, ventilation and water installations are discussed. Available heat sources are presented, taking into account the possibility of a fireplace use. The text also includes information on the use of the electricity.
PL
Funkcjonowanie człowieka w budynku wiąże się z odpowiednim klimatem wewnętrznym: temperaturą, czystością powietrza, oświetleniem itp. W dobie rosnących kosztów energii zapewnienie tych warunków jest coraz droższe. Ważnym aspektem stało się także oddziaływanie na środowisko naturalne. W związku z tym powstały koncepcje budynków energooszczędnych. Jednym z rozwiązań jest budynek pasywny, wykorzystujący pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), odznaczający się wysoką izolacyjnością cieplną i szczelnością. Budynek taki charakteryzuje zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania nieprzekraczające 15 kWh/m2 w ciągu roku. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie technologii budynku pasywnego. W pierwszej części omawia się założenia ogólne budownictwa pasywnego (w tym definicję), wymagania stawiane przegrodom zewnętrznym, usytuowanie budynku w otoczeniu, a także rozmieszczenie pomieszczeń.
EN
The proper functioning of a man in a house is associated with the indoor climate. In order for the climate to be suitable it is necessary to ensure appropriate conditions: adequate temperature, cleanness of air, lighting, etc. In the era of rising energy costs ensuring these conditions is getting more expensive. In addition, the impact on the environment has become an important aspect. Consequently, the concepts of energy efficient buildings were developed. One of the solutions is a passive building, which is a building using passive heat sources (occupants, electrical appliances, heat from the sun, heat recovered from the ventilation), with a high thermal insulation and air tightness of building envelope. Such a building is distinguished by energy demand for heating not exceeding 15 kWh/ (m2 year). The paper aims to introduce the passive building technology. In the first part, general concepts of passive buildings (including the definition) are discussed, as well as the requirements for a building envelope, building's localization and rooms' arrangement.
PL
W artykule podano przykład szkoły, która spełnia standard budynku pasywnego. Opisano wykorzystane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, a także system ogrzewania i wentylacji. Zaprezentowano wyniki badań parametrów powietrza wewnętrznego podczas dwuletniej eksploatacji szkoły – dla zimy i lata.
EN
In this paper example of passive house school is shown. Architectonic, structural, heating and ventilation system solutions are described. In addition to that, results of indoor air quality tests during two years for winter and summer are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.