Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extrudate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to determine the effect of extrusion conditions (various moisture content of raw materials and screw rotation speed), as well as the effect of recipe composition on the process efficiency and the energy consumption during treatment of potato and multigrain products. The efficiency of the extrusion process (Q) was determined by the mass of the product obtained at a given time for all prepared raw material mixtures and the process parameters used, while the specific mechanical energy demand was determined using the SME index. The obtained results allow to conclude that the level of raw materials moisture content had a greater impact on the efficiency and energy consumption of the extrusion process than the variable screw speed during the treatment. The efficiency of the process increased with the increasing moisture of the tested compositions, while a decrease in the requirements of SME was observed. The use of differentiated raw material compositions also influenced the Q and SME values determined during the tests.
PL
Celem badań było określenie wpływu warunków obróbki mieszanki podczas procesu ekstruzji (zróżnicowana wilgotność mieszanek surowcowych i prędkość obrotów ślimaka), jak również wpływ kompozycji receptury na wydajność procesu i zużycie energii podczas produkcji pelletów z surowców ziemniaczanych oraz produktu typu multigrain. Wydajność procesu ekstruzji (Q) wyznaczano przez określenie masy produktu uzyskanego w określonym czasie dla wszystkich przygotowanych mieszanek surowcowych oraz zastosowanych parametrów procesu, natomiast jednostkowe zapotrzebowanie energii zostało określone przy użyciu wskaźnika SME (ang. specific mechanical energy). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że poziom dowilżenia mieszanek surowcowych miał większy wpływ na wydajność i energochłonność procesu ekstruzji niż zmiana prędkości ślimaka podczas wytłaczania. Wydajność procesu wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności mieszanki, natomiast zaobserwowano spadek zapotrzebowania energii mechanicznej. Zastosowanie zróżnicowanych receptur surowcowych również wpłynęło na wartości Q i SME wyznaczone podczas badań. Mniejszą wydajność oraz większe SME odnotowano przy zastosowaniu mieszanki typu multigrain.
EN
A new extrusion die with integrated ultrasonic device and online viscosity monitoring system was designed. This new construction was tested in the process of high density polyethylene (PE-HD) extrusion. Ultrasonic vibration is applied at various flow rates of material flowing through the output die channel, making the process more efficient. Under ultrasounds application, extrudate flow rate is enhanced by up to 10 %. Die pressure is reduced by up to 16 % for all the rates studied, being this reduction higher as flow rate is lower. Viscosity values are reduced by between 5 and 8 %, depending on the flow rate applied. Temperature is slightly increased.
PL
Zaprojektowano nową głowicę wytłaczarki z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym i systemem bezpośredniego pomiaru lepkości stopionego polimeru. Tę nową konstrukcję testowano prowadząc proces wytłaczania polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Badano wpływ wibracji ultradźwiękowych na efektywność procesu wytłaczania przy różnych szybkościach przepływu stopu polimeru przez kanał dyszy wylotowej. Zastosowanie ultradźwięków powodowało zwiększenie przepływu stopu nawet o 10 %. W przypadku wszystkich badanych szybkości przepływu zaobserwowano zmniejszanie się ciśnienia w dyszy wylotowej, przy czym zmniejszenie to było tym większe (osiągając 16 %) im mniejszy był przepływ. Wibracje ultradźwiękowe powodowały także spadek lepkości od 5 do 8%, w zależności od zastosowanej szybkości przepływu. Energia ultradźwięków dostarczana do stopu tylko nieznacznie zwiększała jego temperaturę.
PL
Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę z chitozanem poddano ekstruzji w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym. Wytworzone ekstrudaty umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3, 5 i 10 dni. Następnie oznaczano zawartość metali ciężkich w ekstrudatach po ich wcześniejszym spopieleniu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest wytworzenie ekstrudatów z 10-proc. Dodatkiem chitozanu, które charakteryzują się znacznie większą adsorpcją badanych jonów metali w porównaniu z ekstrudatami wytworzonymi z czystej skrobi ziemniaczanej.
EN
Potato starch and its mixt. with chitosan (10% by mass) were extruded in a single screw lab. extruder. The extrudates were stored in Cu, Pb and Zn ion solns. For 1–10 days and then mineralized and studied for content of the metals. The addn. of chitosan to starch resulted in an increase in sorption power of starch (by 49% for Cu and only by 8% for Zn).
PL
W artykule przedstawiono wymogi, jakie stawia się podczas procesu przetwórstwa metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem wyrobom z polietylenu. Zwrócono szczególną uwagę na takie warunki procesu jak: prędkość wytłaczania oraz temperatura przetwórstwa polietylenu, które warunkują uzyskanie odpowiedniej jakości wytłoczyny (wytłaczanych butelek). Przedstawiono wyniki badań masy oraz barwy wytłoczonych butelek.
EN
In the article the requirements for the process on extrusion molding of polyethylene parts were described. Special attention was paid to such processing parameters like extrusion speed and temperature. These parameters have big impact on extrudate bottled quality. Results of mass and color investigation of extrudate bottled were presented.
5
Content available remote Wytłoczyny o właściwościach magnetycznych
PL
W artykule przedstawiono przykłady nadawania wytworom wytłaczanym właściwości magnetycznych. Omówiono potrzebę identyfikacji kanałów polimerowych umieszczonych w gruncie. Na podstawie analizy opisów patentowych, krajowych i zagranicznych przedstawiono sposoby wprowadzania elementów ferromagnetycznych do wytłoczyny, generowanie kodu magnetycznego w linii technologicznej oraz sposoby odczytu otrzymanego sygnału przez magnetometry.
6
Content available remote Granulating of reduced to fragments secondary polymers by means of extrusion head
EN
Waste materials of polymeric items is necessary to reduce to fragments beforehand, and then to granulate. The description of the construction, the principle of action and calculation method of geometric parameters of extrusion head for granulating to reduced to fragments polymeric waste materials are stated in this work. Experimental data of the process of granulating are described here too.
PL
Polimerowe materiały odpadowe powinny być rozdrobnione przed granulacją. W pracy przedstawiono opis konstrukcji, zasadę działania oraz metodę obliczenia geometrycznych parametrów głowicy wytłaczarskiej do granulacji i rozdrobnienia odpadowych materiałów polimerowych. Dane doświadczalne procesu granulacji są również opisane.
7
Content available remote Wpływ wytłaczania mikroporującego na wybrane właściwości wytłoczyny
PL
Obecnie różnego rodzaju kształtowniki, rury, płyty, pręty, kable oraz przewody wytwarzane są z różnego rodzaju tworzyw polimerowych w zależności od zastosowania. Do najczęściej stosowanych należą polietylen małej oraz dużej gęstości, a także polichlorek winylu). Ze względu na coraz to nowsze kierunki zastosowań, potrzebę zmiany lub polepszenie określonych właściwości oraz wymagania jakie stawiane są tego typu wytworom konieczna staje się modyfikacja tworzywa. Technologia ta jest w ostatnich latach, jedną z szybciej rozwijających się metod przetwórstwa tych materiałów. Ma ona na celu otrzymanie kształtowników i powłok porowatych o zmniejszonej gęstości oraz pozbawionych zapadnięć na powierzchni wytłoczy-ny i wykazujących minimalny skurcz, przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych właściwości wytworów wytłaczanych metodą konwencjonalną. Intensywny rozwój przetwórstwa tworzyw polimerowych związany z udoskonalaniem zarówno metod przetwórczych, jak i konstrukcji maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych sprawił, że wytłaczane tworzywa modyfikowane środkami mikroporującymi znajdują szerokie zastosowanie. Tworzywa te ze względu na zmniejszoną gęstość w stosunku do tworzyw litych a także dzięki dobrym właściwościom izolacyjnym są stosowane w budownictwie, chłodnictwie oraz przemyśle opakowaniowym, kablowym i motoryzacyjnym. Dodanie do tworzywa wejściowego środka mikroporującego niesie za sobą wiele korzyści, między innymi powoduje znaczne zmniejszenie gęstości wytworu, czyli jego masy. Obecnie wytwarzane kształtowniki takie jak rury optotelekomunikacyjne (rury osłonowe) muszą odznaczać się dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoka odpornością na działanie substancji chemicznych, odpornością na niskie temperatury, dobrymi właściwościami izolacyjnymi oraz jednocześnie niskim kosztem wytwarzania. Obniżenie tych kosztów możliwe jest jedynie poprzez zmniejszenie masy wytłoczyny, którą gwarantuje zastąpienie konwencjonalnego procesu wytłaczania procesem wytłaczania mikroporującego.
PL
W pracy przedstawiono projekt układu regulacji wykorzystującego prosty sterownik rozmyty wykorzystujący w procesie wnioskowania i wyostrzania algorytm Tagaki-Sugeno-Kang. Sterownik wykorzystano w procesie ekstruzji kaszki kukurydzianej. Do budowy sterownika wykorzystano pakiet oprogramowania LabView7 wraz z bibliotekami schematów. Algorytm i funkcje przynależności napisano w języku C++. Badania polegały na sprawdzeniu skuteczności w przypadku wystąpienia zakłócenia w przebiegu procesu regulacji za pomocą regulatora rozmytego. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność tego systemu regulacji i jego pełną przydatność. Szczególnie dobre działanie miało miejsce w przypadku znacznego rozchwiania wartości wyjściowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zakłócenia w dopływie materiału do ekstrudera.
EN
The study presents a project of a control system with a simple fuzzy controller which makes use of the reasoning and sharpening process. The controller was used in the process of maize gruel extrusion. LabView7 package with chart libraries was used for construction of the controller. The algorithm and membership functions were written in the language C++. The research involved checking the effectiveness in the event of a disturbance in the course of the control process using the fuzzy controller. The obtained results confirmed effectiveness of this system of control and its full usefulness. It worked especially well in the case of a considerable difference between input values as is in the case of disturbances in inflow of material to the extruder.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu dodatku gryki na własności technologiczne i fizyczne ekstrudatu mieszanki śruty kukurydzianej i mąki gryczanej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że gryka może być bardzo dobrym surowcem stosowanym w procesie ekstruzji. Wysoka zawartość skrobi i białka oraz duża wodochłonność ziarna gryki sprawia, że surowiec ten z łatwością poddaje się obróbce.
EN
The aim of the research was to determine the influence of buckwheat supplement on technological and physical properties of an extrudate of a mix of ground maize grains and buckwheat flour. The results of the research indicated that buckwheat may be a very good raw material used in the extrusion process. High content of starch and protein and high water absorption of buckwheat seeds make it a raw material which can be treated easily.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad stopniem ujednorodnienia wytłoczyny uzyskiwanej na drodze klasycznego wytłaczania ślimakowego i ślimakowo-tarczowego. Badania przeprowadzono używając pierwotnego polietylenu LDPE oraz czarnego recyklatu. Wykazano, że mechanizm wytłaczania ślimakowo-tarczowego jest korzystniejszy od klasycznego, oraz, że poprzez zmianę szczeliny czołowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej można wpływać na uzyskiwany stopień zmieszania.
EN
The work is focused on finding out the difference between influence of the classical screw exrusion and a screw-disc extrusion on the degree of extrudate homogenization. During the research set of mixes of LDPE and recycled black LDPE has been processed. The results shows that there is a distinct difference between that two extruders, that the screw-disc extrusion is better than classical one, and that the dimension of crevice has essential influence on obtained homogenization degree.
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a parametrami procesu: wilgotnością surowca, natężeniem przepływu materiału przez ekstruder i temperaturą. Badania polegały na analizie zdjęć próbek ekstrudatu uzyskanego w procesem o znanych wartościach parametrów sterujących. W badaniach wykorzystano program graficzny Adobe Photoshop® 6.0 CE. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyliczono zależności pomiędzy parametrami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a wybranymi warunkami przebiegu procesu ekstruzji.
EN
The study involved research on relations between corn extrudate surface colour changes and process parameters: raw material moisture content, intensity of material flow through the extruder, and temperature. The research involved sample photo analysis of extrudate obtained in the process of known control parameter values. The Adobe Photoshop 6.0 CE graphic application was employed for research purposes. Obtained research results gave grounds to compute relations between corn extrudate surface colour parameters and selected extrusion process run conditions.
PL
Celem podjętych badań było określenie, w jakim stopniu zmiana natężenia jednostkowego przepływu surowca oraz skład mączki poddawanej ekstruzji mają wpływ na mierzone wartości wielkości określających stopień ekspansji produktu, parametry wytrzymałościowe oraz stopień żelatynizacji skrobi. Zakres pracy obejmował pomiary: gęstości ekstrudatu, stopnia ekspansji oraz granicznego naprężenia ścinającego otrzymywanych produktów, jednostkowego zużycia energii elektrycznej i rozpuszczalności. Materiałem wejściowym do badań była śruta kukurydziano-pszenna. Badania przeprowadzono dla dwóch wilgotności materiału wejściowego w1=15% i w2=25%. Zaobserwowano statystycznie istotną zależność pomiędzy zawartością pszenicy, a właściwościami mechanicznymi otrzymywanego ekstrudatu. Dotyczyło to szczególnie wyników otrzymanych przy wilgotności surowca wynoszącej 15%.
EN
It was the object of this work to determine the effect of changing the specific row-material flow rate and the composition of the flour subjected to extrusion on the measured quantities, which determined the degree of the product expansion, the strength parameters, and the degree of starch gelatinization. The scope of the work covered the measurements as follows: extrudate density, a degree of expansion, specific power consumption, and solubility. Test material was wheat-maize meal. Investigations were carried out for two values of humidity of test material w1=15% and w2=25%. A statistically significant relation between the wheat content and the mechanical properties of the obtained extrudate was observed. It was noticeable evident in case of the results obtained at 15% row-material humidity.
13
Content available remote Wpływ rozkładu znacznika koloryzującego na jednorodność wytłoczyny
PL
Na podstawie badań rozprowadzania barwnika dodawanego w postaci pojedynczej porcji (granulki) do tworzywa w trakcie jego wytłaczania, uzyskano charakterystyczny rozkład zabarwienia na długości wytłoczyny. Wyznaczono funkcje aproksymującą rozkład jasności na długości pręta wytioczyny. Funkcję aproksymacji wykorzystano do obliczeń symulacyjnych zmiany zabarwienia wytłoczyny w zależności od ilości dozowania barwnika. Jednorodność wytłoczyny określano obliczając maksymalny rozrzutu jasności.
EN
On the basis of investigations on the distribution of dye added to material being extruded in the form of single batches (granules), the characteristic colour distribution along the side of extrudate was obtained. A function approximating the brightness distribution along the side of extrudate was determined. This function was used for simulation calculations of changes in coloration of extrudates depending on the amount of dye being added. Homogeneity of extrudates was determined from calculations of the maximum distribution of brightness.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zużycia wybranych elementów roboczych zakłócających przepływ materiału w adiabatycznym ekstruderze jednoślimakowym. Podczas procesu badano temperaturę głowicy ślimaka, gęstość uzyskiwanego ekstrudatu oraz jednostkowe zużycie energii. Przeprowadzono analizę możliwości uzyskania zakładanych parametrów ekstruzji przy różnym stopniu zużycia elementów roboczych ekstrudera poprzez zmianę natężenia przepływu materiału.
EN
Paper presented the effect of wear and tear of selected working elements disturbing material flow in an adiabatic single-screw extruder. The temperature of worm head, density of produced extrudate and specific energy consumption were measured during extrusion process. The possibilities of achieving assumed extrusion parameters through the changes in material flow intensity were analysed at different wear and tear degree of working elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.