Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenie elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a comparison of methods for assessing individual harmonic and voltage fluctuations emissions, based on aggregated 10-minute values. IEC technical reports suggest that measurements of the aggregated 10-minute RMS current and voltage, used to assess individual harmonic emissions, should be performed for a sufficiently long time - a minimum of a week. The work used real measurements made in the distribution network. The obtained results confirm the legitimacy of using 10-minute data to assess the emissions of the analysed disturbances.
PL
W pracy przedstawione zostało porównanie metod oceny indywidualnej emisji harmonicznych i wahań napięcia, na podstawie zagregowanych 10 minutowych wartości. Zaprezentowane przykłady wykorzystania opisanych metod bazują na pomiarach wykonanych w sieci dystrybucyjnej. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń.
PL
W pracy dokonano analizy poprawności funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej o znamionowej mocy elektrycznej 3500 W, składającej się z 14 modułów fotowoltaicznych oraz przetwornika energoelektronicznego w postaci jednofazowego falownika napięcia, wyposażonego w układ śledzenia punktu mocy maksymalnej, w przypadku wystąpienia udarowego zakłócenia elektromagnetycznego typu surge. Udar napięciowy o parametrach 1,2/50 μs, symulujący wyładowanie piorunowe, został wprowadzony do układu od strony sieci elektroenergetycznej. W celu komputerowego odwzorowania sygnału zaburzającego wykorzystano zalecenia zawarte w normie PN-EN 61000-4-5 „badanie odporności na udary typu surge”. Wykazano istotne zmiany wartości napięcia elektrycznego po stronie stałoprądowej, związanej z układem generacji mocy elektrycznej przez układ fotowoltaiczny, oraz zmiennoprądowej w układzie przemiennika DC/AC.
EN
The work analyzes the correctness of the photovoltaic system operation with a nominal electrical power of 3500 W, consisting of 14 solar modules and a power electronics transducer in the form of a single-phase voltage inverter equipped with a maximum power point tracking system, in the case of a surge electromagnetic interference. The voltage surge with the parameters 1.2/50 μs, simulating a lightning discharge, was introduced into the system from the power grid side. For the purpose of computer imaging of the disturbing signal, the recommendations included in the PN-EN 61000-4-5 standard "Surge Resistance Test" were used. Significant changes in the voltage value on the DC side, related to the system of electric power generation by the solar system, and AC current in the DC/AC converter system have been shown.
PL
Przedstawiono przyczyny generowania zaburzeń elektromagnetycznych przez układy cyfrowe w technologii CMOS.
EN
The paper presents reasons for generating electromagnetic disturbances by CMOS digital circuits.
PL
W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia.
EN
The paper presents measurement methods,measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję analitycznej predykcji częstotliwości zaburzeń elektromagnetycznych generowanych w przekształtnikach energoelektronicznych. Analizę zaburzeń przeprowadzono na przykładzie wielotransformatorowej przetwornicy w topologii Flyback. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami laboratoryjnymi prototypu przetwornicy.
EN
In this paper an analytical concept of the ringing frequency prediction in power electronics converters was presented. Research of these interferences was carried out with multi–transformer Flyback converter. Results of the analytical calculations was compared with prototype measurements.
EN
The paper is aimed to measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory during its work. The high voltage laboratory is a part of Faculty of Electrical Engineering Warsaw University of Technology building and is placed close to other rooms, like library, classrooms or another laboratories. During measurements has been carried out a study to establish connection between the observed interference and high voltage laboratory work.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w otoczeniu laboratorium wysokonapięciowego. Laboratorium to jest częścią Gmachu Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego otoczeniu znajdują się pomieszczenia takie jak biblioteka, sale wykładowe oraz inne laboratoria. W trakcie pomiarów przeprowadzona została analiza związku pomiędzy laboratoryjnymi pracami wysokonapięciowymi a obserwowanymi zaburzeniami.
EN
Measuring systems operating in environments with strong electromagnetic disturbances require proper technical solutions preventing excessive errors and measurement uncertainties. Commonly used solutions include shielding, earthing and galvanic isolation. This work presents a proposal for a new galvanic isolation circuit using a Light-to-Frequency Converter (LFC) working alongside a LED.
PL
Systemy pomiarowe pracujące w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań zapobiegających pojawianiu się nadmiernych błędów pomiarowych. Stosuje się w tym celu ekranowanie, uziemianie oraz separację galwaniczną. W pracy przedstawia się propozycję nowego układu izolacji galwanicznej wykorzystującego przetwornik światło-częstotliwość sprzęgnięty z diodą LED.
8
Content available remote System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung
PL
W pracy przedstawiono możliwości, jakie dają współczesne systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Skupiono się na systemach opartych o analizę rozprzestrzeniającego się piorunowego pola elektromagnetycznego rejestrowanego przez rozmieszczone naziemne systemy antenowe. Scharakteryzowano krótko wybrane systemy profesjonalne oraz szerzej amatorski system Blitzortung, który swoją wysoką sprawność zawdzięcza bardzo dużej liczbie stacji rejestrujących rozmieszczonych głównie w Europie, Stanach zjednoczonych i Australii. Opisano także podstawowe techniki używane w systemach detekcji i lokalizacji a także ich wady i zalety.
EN
The paper presents the possibilities offered by the modern lightning detection and location systems. The study focused on the analysis of the propagation lightning electromagnetic field recorded by ground-based distributed antenna systems. Selected professional systems have been characterized together with the amateur Blitzortung system. This system owes high efficiency due to the very large number of detecting stations located mainly in Europe, the United States and Australia. Also, the basic techniques used in the lightning detection and location systems and their advantages and disadvantages are described.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad stratną ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during calculations. This paper describes the mathematical basis for modeling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field applied Rubinstein and CoorayRubinstein approach. Comparison of the results obtained for the selected parameters of lossy ground and for different distances from the point of striking is presented.
PL
Artykuł zawiera przegląd wybranych zagadnień techniczno-prawnych związanych z określaniem kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektronicznych i pojazdów. W pracy zawarto również wybrane wyniki testów przeprowadzonych dla zestawu wskaźników do pojazdu.
EN
The article includes review of selected legal and technical problems associated to the determination of the electromagnetic compatibility of electronic components and vehicles. The paper also includes some results of EMC tests for the instrument panel of a vehicle.
11
EN
GlidArc - plasma reactor is the source of non-thermal and equilibrium plasma used to the utilization of gas dirts. The reactor is the source of radiated interference emissions around chamber of discharge and around of the power supply module. The reactor is also the source of conducted interferences propagating by the power supply module to the local power system. In this article author introduced the results of the investigations of interferences executed in the circuit of the ignition of the plasma reactor and EMC filter proposed.
PL
Reaktor GlidArc jest źródłem promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych rozłożonych przestrzennie wokół komory wyładowczej jak i źródłem zaburzeń oddziaływujących poprzez tor zasilania na lokalny system energetyczny. W artykule przedstawiono wyniki badań zaburzeń przewodzonych wykonanych w torach roboczych i zapłonu reaktora oraz zaproponowano układy filtrujące.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Jako model prądu u podstawy kanału wyładowania zastosowano przebieg zaproponowany przez Nucci, natomiast jako model propagacji fali prądowej wzdłuż kanału wyładowania model MTLE uwzględniający stopniowe tłumienie prądu w kanale. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych kanału wyładowania i różnych odległości, przy których wyznaczone zostało pole.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground and the obtained results of the propagation electromagnetic field analysis. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during computer calculations, and as a lightning return-stroke current the model called as MTLE. The channel-base current is approximated function proposed by Nucci. Finally, a compression between obtained results for selected geometrical parameters of lightning channel and for different distances from the striking point is presented.
13
Content available Ochrona odgromowa obiektów zabytkowych
PL
W artykule omówiono problematykę zewnętrznej instalacji odgromowej instalowanej na budynkach zabytkowych, w których znajdują się urządzenia elektroniczne. Ochrona obiektu polega na wyposażeniu go w wewnętrzną instalację odgromową, która będzie obejmowała również instalacje radiowe na zewnątrz budynku oraz pełne zabezpieczenie wszystkich urządzeń elektronicznych zainstalowanych wewnątrz obiektu po stronie zasilania. Jako przykład wymieniono stacjonarne obiekty kolejowe. Opisano najistotniejsze źródło zaburzeń elektromagnetycznych w postaci wyładowań atmosferycznych oraz zagrożenie pożarowe, jakie jest związane z tego rodzaju zjawiskiem. Przedstawiono elementy składowe zewnętrznej instalacji odgromowej oraz zasady jej doboru. Opisano sposób projektowania zewnętrznej instalacji odgromowej w odniesieniu do obowiązujących norm. Uwzględniono również problem ochrony obiektów przed pożarami powstałymi w wyniku wyładowań atmosferycznych.
EN
In this article discusses the problem of designing external lightning protection is installed on the monumental buildings, which are electronic equipment. The structure.s protection consists in the equipment of the external earthling installation, which also includes the radio installations outside the buildings, and the full protection of all electronic equipment installed inside the structure, both on the side of the power supply. As an example of railways stationary objects. Describes the most important source of electromagnetic disturbances in the form of lightning and a fire danger, which is associated with this type of phenomenon. Presents the components of external lightning protection, systems and rules for its selection. Describes how to design the outer lightning protection systems for existing standards. Account is also the problem of protection of buildings against fire, engendered by lightning.
PL
W artykule opisano cele towarzyszące nowemu podejściu do harmonizacji technicznej. Krótko streszczono wymogi stawiane przez dyrektywę ATEX, mającą zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna jest dużym problemem w środowisku przemysłowym. W artykule przedstawiono podstawowe źródła problemów powodowanych zaburzeniami elektromagnetycznymi.
EN
In the paper goals accompanying the new approach to the technical harmonization are described. The requirements imposed by the ATEX directive that applies to devices dedicated to operate in potentially explosive atmosphere are briefly summarized. Electromagnetic compatibility is serious problem in the industrial environment. The paper presents main sources of the problems caused by electromagnetic disturbances.
PL
W artykule opisano cele towarzyszące nowemu podejściu do harmonizacji technicznej. Streszczono wymagania stawiane przez dyrektywę ATEX, mającą zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna jest dużym problemem w środowisku przemysłowym. Problem jest szczególnie istotny w podziemiach kopalń, w których występują urządzenia zasilane średnim napięciem i charakteryzujące się znacznymi poborami mocy. Rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych sprecyzowane zostały w dyrektywie EMC (ElectroMagnetic Compatibility). W artykule przedstawiono podstawowe źródła problemów powodowanych zaburzeniami elektromagnetycznymi.
EN
In the paper accompanying new approach to the technical harmonization are described. Requirements imposed by the ATEX directive that is applicable to devices intended for use in potentially explosive atmosphere are briefly summarized. Main sources of problems caused by electromagnetic disturbances whose reduction is the subject of the EMC directive are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawione są wyniki badań zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez bezpieczniki niskonapięciowe o prądach znamionowych (2?6) A, podczas wyłączania obwodów o różnym prądzie wyłączeniowym i różnym współczynniku mocy. Analizowano wpływ prądu oraz parametrów obwodu na napięcie międzyszczytowe impulsu zaburzenia UPtP, całkowity czas zaburzenia tczab oraz widmo gęstości mocy zaburzenia Pzab.
EN
There are presented results of investigation of electromagnetic noises emitted by fuses (Int =(2?6) A), during switching off the circuit of different current and phase factor. An influence of current and phase factor on peak-to-peak voltage UPtP, total noise time tczab and density of noise power spectrum Pzab was investigated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań i charakterystykę impulsów prądowych oraz zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych podczas wyłączania obwodu prądu przemiennego stycznikową komorą próżniową. Pomiary wykonano dla prądów wyłączeniowych z przedziału Imax = (0,15 ? 150)A oraz napięć o wartościach Umax = 240V i Umax = 620V, przy rezystancyjnym (L ? 0) i indukcyjnym (L = 111mH) obciążeniu obwodu. Wyznaczono charakterystyki zależności wartości międzyszczytowej impulsów prądowych Iptp od prądu obwodu Imax.
EN
There are presented results of investigations of the pulses current and electromagnetic noises emitted by during switching off the AC circuit by contactor with the vacuum chamber. Measurements were carried out for different currents of the range Imax=(0,15?150)A, the voltage value Umax = 240V i Umax = 620V and the resistance (L?0) and the inductance (L=111mH) the leads of the circuit. Performed the characteristics on peak-to-peak impulse current Iptp versus the current of the circuit Imax.
PL
W pracy dokonano analizy zjawiska wnikania do stratnej ziemi zaburzenia elektromagnetycznego pochodzącego od odległego wyładowania atmosferycznego. Do obliczeń przyjęto model fali padającej płaskiej w postaci sumy trzech funkcji wykładniczych. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi przy zastosowaniu modelu, w którym wymuszeniem jest prąd płynący w kanale wyładowania piorunowego. W artykule przedstawiono również wpływ parametrów stratnej ziemi oraz innych czynników na uzyskane wyniki.
EN
In the paper the plane-wave model of the lightning electromagnetic field transmitted into the ground is compared with the vertical lightning channel model. Results for the horizontal component of the electric field in the buried observation point show the assumptions and the area of utility for the plane-wave model.
PL
Stacje elektroenergetyczne WN są podstawową częścią systemu elektroenergetycznego. Występujące w nich zjawiska podczas normalnej pracy oraz stanów awaryjnych są źródłem różnorodnych impulsowych narażeń elektromagnetycznych. W artykule, wykorzystując wyniki prowadzonych badań oraz dostępne dane literaturowe, scharakteryzowano różnego rodzaju potencjalne źródła zaburzeń impulsowych występujących na terenie stacji oraz przedstawiono zagrożenia, jakie one stwarzają. Szczególna uwaga zwrócono na zagrożenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN
Electromagnetic impulses in electronic control and measurement systems in HV power station can cause destruction of these system or malfunction in its work. The sources of these impulse disturbances, which appeared during normal and failure conditions of HV systems, are switching operations in primary and secondary circuits, earthing faults or lightning strikes. In this paper some types of disturbances were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.