Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrzono problem kształtowania właściwości materiału o strukturze periodycznej, złożonego z elementów o skali milimetrowej. Elementy tworzone z materiałów przewodzących są umieszczone na podłożu z elastycznego laminatu. Poddano dyskusji właściwości widmowe elementów, przy uwzględnieniu modelu polowego. Określono wpływ parametrów geometrycznych elementu konstrukcyjnego na wartości odwzorowania zakładanej charakterystyki widmowej. Dobór geometrii elementu zrealizowano z użyciem algorytmu inteligentnych rojów.
EN
The paper demonstrates the problem of adjustment of electromagnetic properties of layered material with two-dimensional periodic structure of millimeter-scale components. The conducting paths of the constructed elements are placed on a flexible based layer. The spectral properties of the structure are shaped by the subtle modification of the geometry of components. The relation between different configurations of the component and their electric properties is determined. The presented problem is solved using particle swarm optimization algorithm.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metody różnic skończonych i całkowego sformułowania pola wektorowego do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w cienkowarstwowych strukturach, formujących niejednorodne warstwy materiałów laminarnych. Zaprezentowano przykładowe geometrie elementów periodycznych, które obliczano przy wykorzystaniu metod elementów i różnic skończonych, a także określono ich indukcyjność. Scharakteryzowano dokładność proponowanego modelu różnicowo-całkowego 2D w odniesieniu do różniczkowego modelu 3D.
EN
The paper demonstrates the application of the finite-difference method combined with integral vector field formulation to calculate the magnetic field distribution in thin-film structures, which form nonhomogeneous layers of the laminar materials. An exemplar geometries of periodic elements were presented and solved both by the finite-element and finite-difference method, to estimate elements self-inductance. The accuracy of the proposed difference-integral 2D model in relation to differential 3D model were characterized. (Analysis of the magnetic properties of the thin-film materials with a conductive periodic structure).
PL
W artykule rozpatrzono wyznaczenie rozkładu pola elektrycznego, poprzez zastosowanie metod modelowania obwodowego periodycznie rozłożonych struktur przewodzących. Zaproponowano geometrię struktur tworzących warstwę roboczą materiału złożonego. Przykładowy materiał poddano analizie polowej za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES) oraz obwodowej przy zastosowaniu ekwiwalentnego schematu elektrycznego, obliczając rozkład potencjału elektrycznego. Na podstawie obu modeli określono zastępczą rezystancję materiału widzianą z wybranej pary zacisków oraz oszacowano całkowitą rozpraszaną moc cieplną. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami rzeczywistych prototypów, wytworzonych metodą druku 3D. Scharakteryzowano dokładność metod obliczeniowych. Omówiono efektywność metody obwodowej, w kontekście odwzorowania zjawisk i właściwości elektrycznych materiałów o złożonej geometrii i różnym sposobie zasilania.
EN
The paper presents the determination of electric field distribution by application of the electrical network model of periodically arranged conductive structures. The geometries of periodic structures were proposed. Electric field analysis in 2D numerical model of material was performed by the Finite Element Method as well as equivalent network model. In addition the equivalent material resistance between selected pair of terminals and total dissipated power were estimated. The results were compared with the measurements of prototypes performed by 3D printing. The accuracy of both calculation methods were characterized. The effectiveness of network method was discussed in context of electric properties and phenomena of materials with complex periodic geometry and various types of power supply terminal locations.
PL
W artykule rozpatrzono zjawiska przewodzenia ciepła w układzie o strukturze periodycznej, złożonej z elementów prostokątnych, z warstwą przewodzącą umieszczoną na podłożu z elastycznego laminatu. Przy zastosowaniu sformułowania bazującego na rezystancjach termicznych Beuken’a oraz sformułowania polowego, rozpatrzono konstrukcję modelu elementu. Przy zastosowaniu modelu polowego określono wpływ parametrów geometrycznych elementu konstrukcyjnego na wartości zastępczej przewodności cieplnej. Rozpatrzono rozkład temperatury w układzie złożonym, przy uwzględnieniu konfiguracji pionowej i poziomej.
EN
The paper demonstrates the problem of heat conduction in periodic structure, combined of the rectangular elements with a conductive layer embedded on a substrate of a flexible laminate. We have discussed the model of the elements, having regard to Beuken’s heat circuit formalism as well as the formulation based on the field phenomena. Using the field approach we identified the influence of geometrical parameters of element on obtained values of thermal conductivity and temperature. The temperature distribution has been considered in vertically and horizontally oriented structure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych struktur periodycznych o proponowanej geometrii oraz przykładowego układu zbudowanego z powtarzalnej sieci komórek przewodzących ciepło. Zaproponowano metodę opisu przebiegu impedancji termicznej rozpatrywanych struktur i wyznaczono parametry skupionego modelu zastępczego. Analizie poddano wpływ geometrii periodycznego elementu na jego właściwości termiczne. Scharakteryzowano właściwości i przebiegi czasowe chłodzonego konwekcyjnie układu, zbudowanego z rozpatrywanych elementów.
EN
The paper demonstrates the results of the numerical computations of the periodic structures with a specified geometry as well as a proposed system composed of a periodic structure of the heat conducting elements. We proposed a thermal impedance model for the investigated structures and computed model parameters. We have also studied the geometry influence on an attributes of a single element. The properties and a transient state of the naturally cooled system of the considered elements were characterized.
EN
In this paper the method of electrical properties homogenization of cellular conductive structures, constituting periodic layers of laminar materials is characterized. Complex geometries of these structures adjusted in terms of desired frequency response were homogenized using numerical calculations carried out by FEM. Resistance and inductance of the cells’ electrical circuit were estimated. Frequency response curves of investigated elements and equivalent homogeneous materials were compared. On the basis of the presented results, conclusions and restrictions on the homogenization of the electrical properties of such elements were formulated.
PL
W artykule scharakteryzowano metodę ujednorodnienia właściwości elektrycznych, powtarzalnych komórkowych struktur przewodzących, tworzących periodyczne warstwy materiałów laminarnych. Złożone geometrie struktur, dobierane pod względem zadanych odpowiedzi częstotliwościowych, poddano homogenizacji przy zastosowaniu obliczeń przeprowadzonych za pomocą metody elementów skończonych. Oszacowano zastępcze rezystancje i indukcyjności komórek. Porównano ich charakterystyki amplitudowe z odpowiadającymi im materiałami jednorodnymi. Na podstawie rezultatów sformułowano wnioski i ograniczenia w homogenizacji właściwości elektrycznych tego rodzaju elementów.
PL
W artykule porównano cechy oraz przydatność zastosowania wybranych metod, służących obliczaniu wielkości elektrycznych w periodycznych strukturach przewodzących materiałów warstwowych. Rozpatrzono wykorzystanie metod sieciowych do obliczeń układu złożonego z kilkudziesięciu komórek, jako alternatywy dla metody elementów skończonych (MES). Na przykładzie powtarzalnego, porowatego układu złożonego z obrotowo-symetrycznych komórek, określono dokładność obliczeń dwóch metod sieciowych – metody potencjałów węzłowych oraz metody prądów oczkowych – a także wyznaczono zastępcze rezystancje proponowanej struktury, w zależności od jej geometrii wewnętrznej. Przedstawiono i przeanalizowano rozkład potencjału oraz gęstości prądu dla analizowanej struktury.
EN
The paper presents a comparison of the features and applications of the selected methods for calculating electric quantities in the laminar materials periodic conductive structures. Circuit analysis methods were investigated as an alternative to the finite element method (FEM) for the calculation of a system consisting of many elements. An exemplary, repetitive porous system consisting of rotationally–symmetric cells served to determine the computation accuracy of two methods – nodal and mesh analysis. There was also specified the equivalent resistance of the cells, depending on its internal geometry. The potential and current density distribution for the analyzed structures were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono przybliżony, zastępczy model elektryczny materiału warstwowego z warstwą powtarzalnych elementów przewodzących. Właściwości periodycznych elementów materiału, kształtowane są poprzez modyfikację ich geometrii. Zaproponowano i zweryfikowano konstrukcję modelu SISO, w którym dobrano postać funkcji aproksymujących właściwości elektryczne. Przedstawiono algorytm aproksymacji wielomianowej w odniesieniu do przykładowej struktury elementu oraz zaproponowano i scharakteryzowano parametry skupionego modelu elektrycznego.
EN
The paper presents a discussion on the approximate electrical model of a layered material with the distributed periodic structure of the predefined cells. The macroscopic properties of the material are shaped by the modification of the local geometry of the cell. The proposed SISO model with the polynomial approximation of some selected properties is verified. The algorithm of polynomial approximation is introduced and presented in relation to an exemplary fractal structure. It is also shown the lumped electric model of periodic cell with defined parameters.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych. Przedstawiono podstawowe zależności charakteryzujące asymetrię napięciową w układach elektroenergetycznych. Stosując model przykładowego fragmentu sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, przeprowadzono obliczenia napięć i jego składowych symetrycznych w programie inżynierskim DigSilent PowerFactory. Zaprezentowano i omówiono rezultaty dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych.
EN
In this paper we analyzed the influence of a power loading in radial medium-voltage electrical grid on the voltage asymmetry indicators measured on a busbar of high-voltage to medium-voltage main station and on a load terminal. We introduced the basic equations which characterized a voltage asymmetry in a distribution and transmission grids. By the usage of an exemplary model of a medium-voltage grid with neutral point grounded by a Petersen coil, we made the calculations of voltages and symmetrical components in a program DigSilent PowerFactory. The results were discussed for a two different types of the cable power lines.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu grubości ściany działowej, jej parametrów materiałowych oraz wilgotności na wartości natężenia pola elektrycznego. Uwzględniono powszechnie stosowany jednorodny materiał budowlany (beton komórkowy). Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatkowych warstw tynku położonych na omawianych ścianach na jakość transmisji danych. Do analizy numerycznej wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) niezbędnych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż przy suchym gazobetonie tłumienie fali jest niewielkie i nie zakłóca komunikacji bezprzewodowej. Celem analizy jest ocena wybranych złożonych konstrukcji budowlanych pod kątem ich dostosowania do zastosowania montowanych oraz mobilnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Niniejsze wnioski mogą wpłynąć na precyzyjniejszą lokalizację elementów sieci bezprzewodowych oraz mogą stanowić cenne źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału.
EN
The article contains an analysis of the influence of the thickness of a partition wall, the material parameters and humidity on the value of electric field intensity. It includes widely used homogeneous building material (cellular concrete). At the same time examined the influence of additional layers of plaster board on these walls lying on the quality of data transmission. For numerical analysis method finite difference time domain (FDTD) was used. Analysis related to the frequency used in wireless communication systems (Wi-Fi) necessary for intelligent buildings. The results show that the dry cellural concrete wave attenuation is small and does not interfere with wireless communications. The aim of the analysis is to evaluate selected complex building structures for their adaptation to the application installed and mobile wireless communication systems. These conclusions may affect the precise location of elements of wireless networks and can be a valuable source of knowledge when assessing the problems connected with fading.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz powszechnie stosowanych cegieł drążonych (klinkierowych). Przedstawiono wyniki chwilowych wartości pola uzyskanych podczas propagacji fali elektromagnetycznej, jak również rozkłady maksymalnych wartości pola otrzymanych w stanie ustalonym. Przy analizie numerycznej zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w sieciach bezprzewodowych (2,4 GHz oraz 5 GHz) montowanych w inteligentnych budynkach. Wyniki dowodzą, iż w tego typu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych obliczeń dla poszczególnych wariantów, ponieważ zachodzące zjawiska polowe mają złożony i losowy przebieg. Celem tego typu analizy jest lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz złożonych materiałów budowlanych oraz możliwość lepszego modelowania uwzględniającego mobilne systemy komunikacji bezprzewodowej.
EN
The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bricks and the commonly used hollow bricks (clinker). Presents results obtained instantaneous values of the electromagnetic wave propagation as well as the schedule of the maximum value of the field obtained in the steady state. To the numerical analysis the finite-difference time-domain method (FDTD) was applied. Analysis related to the frequency used in wireless networks (2.4 GHz and 5 GHz), installed in intelligent buildings. The results show that in such cases it is necessary to carry out individual calculations for different options because occurring phenomena field are complex and random process. The aim of this type of analysis is to better understand the phenomena occurring inside the complex field of building materials and the possibility of better modeling takes into account the mobile wireless communication systems.
PL
W pracy zbadano reakcję materiałów wysokoenergetycznych zamkniętych w ciężkich otoczkach na uderzenie strumienia kumulacyjnego. Do badań wytypowano nieidealne materiały wybuchowe, trotyl oraz środki bojowe zabezpieczone przez policję. Scharakteryzowano strumień generowany przez zastosowane ładunki kumulacyjne. Materiały wybuchowe zamykano w rurach stalowych i ich reakcję oceniano na podstawie ilości i wielkości odłamków. Próby przeprowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku umożliwiającym odzyskanie odłamków. Środki bojowe testowano w warunkach poligonowych.
EN
In the paper, the reaction of energetic materials closed in heavy enclosures on jet impact was tested. Non-ideal explosives, TNT and munitions secured by the police were chosen for investigations. A cumulative jet generated by the applied shaped charges was characterized. Explosives were confined in steel tubes and their response was assessed by taking into account the number and size of fragments. Tests were carried out on a special set-up that allows for recovery of debris. Warfare agents were tested on the training range.
PL
W pracy zmierzono i oszacowano teoretycznie charakterystyki fal podmuchowych generowanych detonacją nieidealnych mieszanin wybuchowych stanowiących potencjalne wypełnienia improwizowanych ładunków wybuchowych. Po wyznaczeniu parametrów fal podmuchowych obliczono współczynniki trotylowe dla badanych mieszanin wybuchowych. Dokonano również weryfikacji najczęściej stosowanych wzorów do prognozowania parametrów fal podmuchowych, wykorzystując dane otrzymane dla trotylu z eksperymentów prowadzonych w Zakładzie Materiałów Wybuchowych WAT.
EN
In the work, characteristics of blast waves produced by detonation of non - ideal explosive mixtures were measured and estimated theoretically. These mixtures are possible fillings in improvised explosive devices. After determination of the parameters of blast waves, TNT equivalencies were calculated for the explosives tested. Equations commonly used for the estimation of the blast parameters were verified by applying the data obtained for TNT charges in this work and in other experiments performed at the Department of Explosives of the Military University of Technology.
PL
W pracy zbadano odpowiedź na silny bodziec inicjujący wytypowanych, nieidealnych kompozycji wybuchowych, najczęściej stosowanych w improwizowanych urządzeniach wybuchowych. Materiały wybuchowe umieszczane były w zamkniętych, ciężkich obudowach - mufach żeliwnych i rurach stalowych. Odpowiedź materiału wybuchowego na impuls inicjujący opkreślono na podstawie wielkości i ilości odzyskanych odłamków. Przeprowadzono również dla wybranych kompozycji wybuchowych tzw. test cylindryczny, czyli rejestrację za pomocą rentgenografii impulsowej procesu napędzania cylindrycznej rurki miedzianej produktami detonacji. Wykonanie testu cylindrycznego umożliwiło oszacowanie zdolności miotających badanych kompozycji - wyznaczono tzw. energię i predkość Gurneya.
EN
The reaction of non-ideal explosives, often used as fillings in improvised explosive devices, on a strong stimulus was tested. The explosives placed in closed heavy containers - cast iron muffs and steel tubes. The response of an explosive to initiating stimulus was determined on the basis of size and quantity of fragments. For chosen explosive compositions, the so-called test, i.e., X-ray registration of the acceleration process of a copper tube by the detonation products, was also carried out. The results of the cylinder test enable us to determine the ballistic ability of the tested compositions by estimation of Gurney energy and velocity.
15
Content available remote Samodziałowe urządzenia wybuchowe
PL
Na podstawie danych policji podjęto próbę usystematyzowania wiedzy o tzw. samodziałowych urządzeniach wybuchowych. Zaproponowano sposób klasyfikacji tych urządzeń biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanego materiału, sposób pobudzania oraz typ obudowy ładunku. Dokonany podział może być przydatny do dalszych badań nad skutkami wybuchu tego typu urządzeń i prognozowania rodzaju i wielkości zagrożeń dla otoczenia.
EN
On the basis of the police data we undertaken an attempt to systemise a knowledge concerning so called self-acting explosive devices. It is proposed a classification method of the devices taking into account the material kind, the way of excitation and the housing type. Carried out classification can be useful for further studies on an explosion results of these type of devices and to the prognosis about the kind and hazard magnitude for environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.