Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie reklamacjami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł wskazuje na kluczową rolę, którą odgrywa informacja w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autorzy dokonali przeglądu definicji zgodnie z hierarchią DIKW, w skład której wchodzą następujące pojęcia: dane, informacje, wiedza, mądrość. Opracowana została tabela zestawiająca różne ujęcia wskazanych terminów. Na jej podstawie opisano ważność oraz wyszczególniono cechy, jakie informacja powinna posiadać. Szczegółowo został także omówiony przepływ informacji w procesie zarządzania reklamacjami na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Zaproponowano również działania doskonalące dla przedstawionego procesu zarządzania reklamacjami.
EN
This article indicates the key role played by information in manufacturing companies. The authors reviewed the definitions according to the DIKW hierarchy, which includes the following terms: data, information, knowledge, wisdom. A table summarizing the various spin of terms was developed. Based of it, was described the validity and outlines the characteristics that information should have. The flow of information in the complaints management process was discussed in detail in a selected example of a company from the automotive industry. There were also proposed improvements to that complaint management process described.
PL
Niniejszy artykuł ukazuje ważną rolę, jaką logistyka zwrotna odgrywa w procesie zarządzania reklamacjami. Stale rosnący poziom wymagań odbiorców finalnych odnoszący się do jakości produktów oraz obsługi posprzedażowej, przekłada się na zwiększenie liczby produktów, które trafiają do odwrotnego przepływu logistycznego. W artykule autorzy dokonali przeglądu definicji logistyki zwrotnej szczególnie w nawiązaniu do reklamacji, przedstawili podział zwracanych produktów oraz najważniejsze procesy, którym mogą podlegać. Na wybrany przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej zobrazowano przepływ logistyki tradycyjnej oraz zwrotnej zarówno dla reklamacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Opisano i zwizualizowano także analizę reklamacji z ujęciem zwróconych produktów, co bezpośrednio zwiększa jej efektywność i skuteczność.
EN
This article shows the important role that plays the reverse logistics in complaints management process. The ever-increasing level of end-user demand for product quality and after-sales service translates into an increase in the number of products that go to the reverse logistics flow. In the article, the authors reviewed the definition of reverse logistics especially in relation to complaints, presented the division of returned products, and the most important processes that they may be subject to. An example of a company from the automotive industry illustrates the flow of traditional logistics and reverse logistics for both external and internal complaints. The complaint analysis of the returned products has also been described and reviewed, which directly increases its effectiveness and efficiency.
PL
Obecnie wśród przedsiębiorstw produkcyjnych coraz większe znaczenie zyskuje zasób wiedzy, który nierzadko postrzegany jest jako przewaga konkurencyjna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Najcenniejszym źródłem informacji jest klienta, zarówno zewnętrzny, jaki i wewnętrzny. To on odgrywa kluczową rolę, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwu wygenerować zysk. Stąd ważne jest, aby spełniać ustalone wymagania, które nierzadko są bardzo trudne do zrealizowania, szczególnie biorąc pod uwagę aspekty jakościowe w przemyśle motoryzacyjnym. Przejawem niespełnienia wymagań są reklamacje. Zazwyczaj są one niepożądane przez przedsiębiorstwa, jednak w literaturze można znaleźć publikacje, gdzie zgłoszenia klientów są traktowane, jako szansa na doskonalenie oraz rozwój działalności firmy. Aby skutecznie zarządzać reklamacjami oraz przetwarzać zdobyte dane w informacje, a następnie w wiedzę nieodzowne jest wprowadzenie odpowiedniego systemu. W artykule autorzy poddali analizie przykładowy system zarządzania reklamacjami, gdzie bazując na swoim doświadczeniu oraz wiedzy teoretycznej zidentyfikowali bariery uniemożliwiające jego skuteczne funkcjonowanie.
EN
Currently, among the manufacturing companies increasing importance of gaining knowledge, which often is seen as a competitive advantage in the rapidly changing environment. The most valuable source of information is the customer, both external and internal. It was he who plays a key role, as it allows the company to generate a profit. Hence, it is important to meet the standards, which often are very difficult to implement, especially considering the qualitative aspects of the automotive industry. A manifestation of non-compliance is complaints. They are usually unwanted by the company, but in literature you can find publications, where requests from clients are treated as an opportunity for improvement and development of the company. To effectively manage complaints and process the acquired data into information and then into knowledge is indispensable to introduce a suitable system. The authors analyzed an example of complaint management system, where, based on his experience and theoretical knowledge have identified barriers to its effective functioning.
PL
Celem dwuczęściowego artykułu jest przedstawienie potrzeby aktywnego prowadzenia nadzoru nad kosztami jakości produktów w przedsiębiorstwie, a w szczególności nad reklamacjami, co znajduje wyraz w efektywności zarządzania kosztami niskiej jakości. Przyjęto tezę, że zarządzanie reklamacjami nabiera znaczenia strategicznego z punktu widzenia organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. W podjętych badaniach Autorki wykorzystały metodykę rozwiązywania problemów według cyklu DMAIC, będącej podstawą Six Sigma, a także metodę analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na diagnozę sytuacji i sformułowanie wniosków do ewentualnego ich wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to show the need for active supervision over the quality costs of products in an organization, especially complaints, which is reflected in effectiveness of poor quality costs management. In the study, the thesis was adopted that complaint management has strategic meaning from an organisation economics point of view. From the research that has been undertaken in this study, the authors used the methodology of problem solving according to DMAIC cycle, which is the base of Six Sigma, as well as economic analysis in an organization. From the research that has been undertaken, it is possible to diagnose the situation and to draw conclusions which can be used in the future by the company management when necessary.
PL
Celem dwuczęściowego artykułu jest przedstawienie potrzeby aktywnego prowadzenia nadzoru nad kosztami jakości produktów w przedsiębiorstwie, a w szczególności nad reklamacjami, co znajduje wyraz w efektywności zarządzania kosztami niskiej jakości. Przyjęto tezę, że zarządzanie reklamacjami nabiera znaczenia strategicznego z punktu widzenia organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. W podjętych badaniach Autorki wykorzystały metodykę rozwiązywania problemów według cyklu DMAIC, będącej podstawą Six Sigma, a także metodę analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na diagnozę sytuacji i sformułowanie wniosków do ewentualnego ich wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to show the need for active supervision over the quality costs of products in an organization, especially complaints, which is reflected in effectiveness of poor quality costs management. In the study, the thesis was adopted that complaint management has strategic meaning from an organisation economics point of view. From the research that has been undertaken in this study, the authors used the methodology of problem solving according to DMAIC cycle, which is the base of Six Sigma, as well as economic analysis in an organization. From the research that has been undertaken, it is possible to diagnose the situation and to draw conclusions which can be used in the future by the company management when necessary.
EN
Analysis of production process enabling to identify weakness points in the company. It should be used in all the spheres of the company. The article provides the theoretic description of extrusion process and complaints which the company received from internal and external customers. The authors also describe a case study based on gained experience.
PL
Dla każdego przedsiębiorstwa dokładna analiza procesu produkcyjnego, z uwagi na możliwość identyfikacji newralgicznych jego punktów, jest podstawą doskonalenia. Analiza ta swoim zasięgiem powinna obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W artykule autorzy poddali analizie proces ekstruzji, a oceniając go uwzględnili zarówno własne doświadczenia jak i przesłanki teoretyczne. Dodatkowo przeprowadzili analizę reklamacji otrzymanych od klien-tów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wszystkie badania i analizy umożliwiły ocenę procesu i uszczegółowienie opracowanych zasad postępowania z wyrobem niezgodnym.
EN
Complaints management process is very important from the point of view of each company, particularly production companies. Claims both internal and external generate costs, which the companies must face. To identify properly the source of the problems formation all sorts of methods and tools of quality management can be used. This will indicate in an unambiguous manner the cause of the problem and help to take corrective and preventive actions in effective way.
PL
Proces rozwiązywania problemów reklamacyjnych jest bardzo istotny z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Reklamacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne generują koszty, z którymi przedsiębiorstwo musi się zmierzyć. Aby prawidłowo zidentyfikować źródło powstawania problemów można posłużyć się różnego rodzaju metodami oraz narzędziami zarządzania jakością, które w jednoznaczny sposób pozwolą wskazać przyczyny problemu oraz podjąć skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze.
PL
Celem artykułu było przeanalizowanie znaczenia obsługi reklamacji w procesie doskonalenia jakości usług w serwisie samochodowym. Wskazano na znaczenie naprawy usług jako jeden z czynników określających ich jakość. Przedstawiono działania i funkcje w zarządzaniu reklamacjami. Przeanalizowano wyniki badań empirycznych w badanej organizacji obejmujące stosunek liczby reklamacji do wszystkich usług serwisowych oraz liczby reklamacji z podziałem na dotyczące samych usług oraz części. Wnioski mają charakter praktyczny – mogą pomóc doskonalić jakoś usług w serwisie samochodowym.
EN
A purpose of the paper was to analyze the meaning of managing complaints in the process of improving service quality in a garage. Firstly, the meaning of service refinement as a factor defining its quality was described. Then, activities and functions in managing complaints were listed. Also the results of an empirical study were discussed. They cover the ratio of the number of complaints to the total number of services and the number of complaints broken down into services only and spare parts. Conclusions are of practical character – they can be helpful in improving quality of services in a garage.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem reklamacjami w przedsiębiorstwie branży metalowej. Za pomocą metody Pareto — Lorenza dokonano analizy przyczyn zaistniałych reklamacji jakościowych W przyjętym okresie badawczym. Badanie wykazało, że w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo powinno dążyć do eliminacji trzech przyczyn wpływających negatywnie na proces powstawania reklamacji. Przeprowadzona analiza okazała się również wskazaniem kierunku działań doskonalących do systemu wytwarzania badanego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona bowiem identykację tych miejsc które najbardziej wymagają usprawnień.
EN
This paper presents selected aspects related to the management of complaints in metal industry company. Using the Pareto - Lorenz method an analysis of the reasons for the qualitative complaints during that period research. The study showed that in the first instance the company should seek to eliminate three factors affecting the process of the complaint. The analysis also proved to be an indication of the improvement actions for the production system of examined company.it allows for the identification of these sites Where the problems that most require improvements in the production system ocurrs.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z doskonaleniem systemu zarządzania reklamacjami w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Zaprezentowano dane dotyczące wielkości produkcji i liczby zgłoszonych reklamacji i porównano je z ilością reklamacji uznanych. Ponadto analizie poddano działania doskonalące system zarządzania reklamacjami, co pozwoliło wykazać pewne niezgodności. Zaproponowano również rozwiązania w tym zakresie, które finalnie mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności firmy w oczach klientów oraz poprawę jej funkcjonowania.
EN
The article presents the issues related to improvement of the complaint management system in the metal industry company. Were presented data on the production and the number of reported complaints and compared with the amount of complaints accepted. Furthermore, were analyzed the improvement actions of the complaint management system, which has permitted to show some inconsistencies. Also been proposed solutions in this area, which finally can boost the attractiveness of in the eyes of customers and improving herfunctioning.
PL
Kreowanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw uzależnione są od umiejętności poznania potrzeb ich klientów, a nawet ich wyprzedzania. Jednym ze sposobów pozwalającym na spełnienie wymagań oraz wzrost satysfakcji klientów – jest właściwe zarządzanie reklamacjami. W artykule opisano procedurę postępowania z reklamacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Podano wytyczne dotyczące projektowania i wdrożenia skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami. Przedstawiono przykłady analizy procesu, stosując odpowiednie narzędzia jakościowe. Traktowanie reklamacji jako „prezentu”, może być kluczem do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo znaczącej pozycji na rynku.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości usprawnienia procesu produkcji w wybranej firmie produkcyjnej przez zarządzanie reklamacjami. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostało zaproponowane rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacji w narzędzie do doskonalenia procesu produkcyjnego.
EN
This paper presents an analysis capabilities for improving production process in manufacturing company through complain management. Based on analysis there is a proposition the solution, to make complaint process as supporting tool for improve the manufacturing process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.