Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diody świecące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych, które polegały na obserwacji próbek barwnych oświetlanych lampami stosowanymi zazwyczaj we wnętrzach mieszkalnych oraz pomieszczeniach biurowych. Celem badań była subiektywna ocena oddawania barw lamp diodowych w porównaniu z oddawaniem barw występującym przy zastosowaniu żarówek i świetlówek. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 10 obserwatorów porównano z wartościami wskaźników oddawania barw ocenianych lamp. Przedstawiono sposób projektowania stanowiska badawczego oraz kryterium doboru próbek barwnych i źródeł światła.
EN
The article describes the results of laboratory tests. The research involves the observation of colourful samples illuminated with lamps used in lighting design. The aim of the study was the subjective evaluation and comparison of the colour rendering by LED lamps, light bulbs and fluorescent lamps. The results for the group of 10 observers were compared with the values of the colour rendering indexes (CRI) of tested lamps. The design of the laboratory position was presented, including technical conditions and criteria for the selection of colourful samples and light sources.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wpływu geometrii instalacji oświetlenia pośredniego z diodami świecącymi na sprawność oświetlenia i jego równomierność. Przykładowe instalacje oświetleniowe badano analizując wyniki symulacji komputerowych, które następnie zweryfikowano wykonując pomiary rozkładu natężenia oświetlenia w zbudowanym modelu. Wyniki pomiarowe modeli potwierdziły badania symulacyjne, wyznaczone na podstawie pomiarów sprawności oświetlenia różniły się maksymalnie o 3% od wartości obliczonych. Zmierzone i obliczone wartości równomierności oświetlenia też były zbliżone i wysokie.
EN
This article presents the analysis of the impact of the geometry of the indirect lighting with LEDs on the lighting efficiency and its uniformity. The example lighting was studied by first examining the results of computer simulations, which were then verified via measurements of the illuminance distribution within the developed model. The simulation analysis for lighting was further confirmed through measurement results, with the observed utilisation factors differing by only 3% from the calculated values. The measured and calculated lighting uniformities were also high and quite approximate.
EN
For selected lighting installations, we compare results of calculations made using our custom-design software relying on a Monte-Carlo method with results obtained using two internationally-available lighting installation design software packages. We examine differences in average illumination and lighting uniformity.
PL
Dla wybranych instalacji oświetleniowych porównano wyniki symulacji komputerowych wykonanych z użyciem autorskiego oprogramowania wykorzystującym metodę Monte Carlo oraz otrzymanych za pomocą dwóch międzynarodowych programów oświetleniowych. Na tej podstawie dokonano analizy w różnicach średniej wartości natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia.
PL
Obecnie diody świecące są powszechnie stosowane w reklamie wizualnej. Ze względu na różne przeznaczenia i lokalizację reklamy LED dzielone są na zewnętrzne i wewnętrzne. Reklamy te różnią się w swojej budowie rodzajem i parametrami zastosowanych diod świecących. W reklamach zewnętrznych, ze względu na niższe rozdzielczości ekranów, w tworzeniu obrazu stosowana jest technologia z tzw. pikselem wirtualnym. Piksel wirtualny tworzony jest z diod przyporządkowanych do danego piksela, ale także z diod pochodzących z pikseli sąsiednich, co prowadzi do zwiększenia rozdzielczości wyświetlanych obrazów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych parametrów fotometrycznych reklam zewnętrznych LED wykonanych w technologii 2R1G1B z pikselem rzeczywistym oraz wirtualnym.
EN
At the present Light Emitting Diodes (LED) are applied in visual advertisement universally. The LED Billboards are outdoor and indoor. Billboards are constructed with different diodes with different parameters. Real pixel technology in outdoor billboards using real and virtual pixels. Virtual pixel is created with diodes subordinated to given pixel and with diodes adjoining pixels. Such projection the sight gives larger his resolution than real resolution of the screen. In article were introduced the results of laboratory researches of photometric parameters of outdoor LED billboards constructed in 2R1G1B technology with real and virtual pixels.
5
Content available remote Evaluation of selected parameters of luminaires with LEDs
EN
The main objectives of this paper were to compare different lighting systems. The results of the calculations showed a significant potential for saving energy by the use of LEDs luminaires for indoor and outdoor lighting. The good quality LED Tube lamps have the luminous efficiency higher when comparing with the good quality fluorescent lamps luminaries. In road lighting the adaptation of human eyes in many cases corresponds to mesopic vision. For such conditions using LEDs is more useful from the point of spectral distribution of light.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne dotyczące możliwości zastosowania diod elektroluminescencyjnych (LED) o barwie czerwonej lub czerwono-pomarańczowej w mieszaninie z diodami o barwie białej. Na podstawie analizy rozkładów widmowych promieniowania takich mieszanin oceniano możliwości regulacyjne temperatury barwowej oraz wskaźnika oddawania barw. Założeniem tych analiz było uzyskanie ciepłej barwy światła oraz wskaźnika oddawania barw o wartości co najmniej 80. Znacząco lepsze rezultaty osiągnięto po zastosowaniu w mieszaninie diod o barwie czerwono-pomarańczowej niż o barwie czerwonej.
EN
This paper presents simultaneous research of possibility of implementation red or red-orange lighting emitting diodes (LEDs) mixed with white LEDs. Analysis of the radiation's spectral distribution of such mixture helped to assess possibilities of regulation colour temperature and colour rendering index. Presumption for this analysis was receiving warm light colour and colour rendering index no less than 80. Considerably better results were achieved in the mixture of red-orange LEDs than in only red one.
7
Content available remote Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych do oświetlenia miejscowego
PL
Przedstawiono możliwości oświetlenia miejsc pracy za pomocą diod elektroluminescencyjnych, emitujących światło białe. Oprócz oświetlenia miejscowego powierzchnia pracy wzrokowej jest oświetlona światłem ogólnym z natężeniem oświetlenia wynoszącym 300 lx. Omówiono geometrię związaną z technologią oświetlenia: wymiary powierzchni roboczej, powierzchni pracy wzrokowej i usytuowanie oprawy oświetlenia miejscowego. Drogą symulacji komputerowej przeprowadzono analizę możliwości oświetlenia powierzchni odniesieniowej za pomocą diod LED różnego rodzaju. Wyznaczono: średnie natężenie oświetlenia, równomierność natężenia oświetlenia oraz sprawność oświetlenia.
EN
The paper presents possibilities of illumination of work areas with white Light Emitting Diodes (LED). The work task area is illuminated with a local lighting fitting and with a general lighting system (producing illumination 300 lx) as well. Geometry of the lighting system has been discussed: illuminated work area, visual task area and position of the lighting fitting. Computer simulation of lighting systems based on different types of LEDs and analyses of results of lighting of a reference work area have been carried out. Technical parameters such as average illumination on the visual task area and its neighbourhood, illumination uniformity and coefficient of utilisation have been determined.
EN
Compositions of low-molecular weight epoxy resin Ruetapox 0162 mixed with various amounts of 9-(2,3-epoxypropyl)carbazole (EPK) have been prepared and cured by isophorone diamine. Mechanical, thermal and photoluminescence properties of obtained materials were determined. It was found that low- molecular weight epoxy resin is an excellent dispersing matrix for carbazole groups, which secures suitable mechanical properties, low combustibility and high thermal stability of prepared materials. Moreover, it was observed that the addition of 10 wt. % of EPK improves compression strength by 15%, flexural strength by 33% and also slightly decreases water absorption. Thin film forming ability and optic properties, characteristic for isolated carbazole molecules (photoluminescence maxima at 352 and 368 nm), point at the possibility to use studied materials for light-emitting diodes (LED) construction.
PL
W wyniku mechanicznego zmieszania otrzymano jednorodne kompozycje małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (diglicydy-lowego eteru bisfenolu A) o różnej zawartości (5, 10 i 15% mas.) 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu (EPK). Kompozycje te następnie sieciowano izoforonodiaminą i badano ich właściwości mechaniczne, termiczne oraz fotoluminescencyjne. Stwierdzono, że malocząsteczkowa żywica epoksydowa doskonale spełnia rolę matrycy rozpraszającej grupy karbazolowc, co nadaje otrzymanym materiałom korzystną charakterystykę mechaniczną, małą palność i dużą odporność termiczną (tab. 1 i 2). Optymalne właściwości wykazują kompozycje zawierające 10% mas. EPK. Łatwość formowania cienkich warstw oraz właściwości optyczne charakterystyczne dla izolowanych cząsteczek karbazolu (z maksimami fotoluminescencji przy 353 i 368 nm) (rys. 2) wskazują na możliwość zastosowania badanych kompozycji jako materiałów do konstrukcji diod świecących.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.