Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niesteroidowe leki przeciwzapalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym obserwuje się coraz większe zanieczyszczenie środowiska wodnego farmaceutykami. Długa ekspozycja organizmu na NLPZ może skutkować ryzykiem wystąpienia zmian patologicznych w tkankach narządów, przede wszystkim tych, które są odpowiedzialne za metabolizowanie leków. Diklofenak cechuje też duża toksyczność dla fitoplanktonu i zooplanktonu. Jednak najbardziej toksyczne są mieszaniny wszystkich NLPZ. Kwas acetylosalicylowy w połączeniu z diklofenakiem, naproksenem i ibuprofenem tworzą toksyczną mieszaninę, powodując zaburzenia rozrodczości wielu gatunków organizmów wodnych. Efekt oczyszczania ścieku z ibuprofenu, naproksenu i diklofenaku z zastosowaniem osadu czynnego w pierwszym etapie wynosił odpowiednio 25÷53%, 17÷55% i 9÷21%. Natomiast po etapie doczyszczenia wyniki wskazują na usunięcie ibuprofenu w 99%, naproksenu w 99% i dla diklofenaku w 92÷98%. Biologiczne metody oczyszczania ścieków są skuteczne w usuwaniu np. ibuprofenu i aspiryny w ponad 90%. Biotransformacja diklofenaku przebiegała w 100% w obecności Actinoplanes w ciągu 5 godz. Grzyby z gatunku Cunninghamella elegans, Beauveria bassiana i Cunninghamella echinulata przekształcały 100% diklofenaku w czasie 120 godz.
EN
With the development of civilization, there is an increasing pollution of the aquatic environment with pharmaceuticals. A long exposure of the body to NSAIDs may result in the risk of pathological changes in the tissues of organs, above all those that are responsible for the metabolism of drugs. Diclofenac is also highly toxic to phytoplankton and zooplankton. However, mixtures of all NSAIDs are the most toxic. Acetylsalicylic acid combined with diclofenac, naproxen and ibuprofen forms a toxic mixture causing reproductive disorders of many species of aquatic organisms. The effect of wastewater treatment with ibuprofen, naproxen and diclofenac with the use of activated sludge in the first stage was 25÷53%, 17÷55% and 9÷21% respectively. However, after the purification step, the results indicate the removal of ibuprofen in 99%, naproxen in 99% and for diclofenac in 92-98%. Biological methods of wastewater treatment are effective in removing for example ibuprofen and aspirin in over 90%. Diclofenac biotransformation was performed in 100% in the presence of Actinoplanes within 5 hours. Mushrooms of the species Cunninghamella elegans, Beauveria bassiana and Cunninghamella echinulata transformed 100% of diclofenac in 120 hours.
2
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
EN
At present, concentrations of pharmaceuticals in surface and ground waters are low; however, even low concentrations of certain substances may prove very harmful. One of such pharmaceutical drugs is diclofenac, a popular non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). For this reason, it is important to determine its mobility in groundwater and to estimate parameters of migration. Authors conducted column tests for two porous media: an artificial one, consisting of glass granules, and a natural one, i.e., sandur sand obtained from a site north of the city of Poznań (Poland). During the test, impulse breakthrough curves of chloride ions and diclofenac were recorded. The results were used to identify a specific sorption model and to determine values of migration parameters. Solutions of the inverse problem using optimisation methods and of equations of mathematical migration models were carried out in a MATLAB environment. Based on test results, the mobility of diclofenac is shown to be very high and comparable to that of chloride ions. The tests also revealed a slight and irreversible sorption of diclofenac on grains of both porous media.
PL
W 1897 w laboratorium firmy Bayer w wyniku oczyszczenia kwasu salicylowego i jego soli powstała aspiryna. Mimo postępu w leczeniu bólu i wprowadzania na rynek nowych preparatów, NLPZ wykazują dużą skuteczność, są często stosowane i mają dużą rolę w strategii leczenia bólu. W wyniku zwiększonej produkcji, konsumpcji i łatwej dostępności NLPZ wzrasta zanieczyszczenie środowiska tymi substancjami, które nierzadko w niezmienionym składzie trafiają do ścieków, a stamtąd do wód. Działanie NLPZ polega na blokowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), który bierze udział w przekształceniu kwasu arachidonowego w prostaglandyny. W Polsce w 2000 r. stwierdzono spożycie ibuprofenu w ilości 58 ton, w Niemczech 300 ton, a w Anglii 120 ton. W próbkach pobranych na terytorium Polski wykazano obecność diklofenaku w stężeniu 17÷486 ng/l, ketoprofenu 6÷48 ng/l, naproksenu 25÷87 ng/l i ibuprofenu w ilości 17÷76 ng/l. Do oznaczenia takich związków organicznych, jak: ibuprofen, diklofenak, naproksen i kwas acetylosalicylowy, najbardziej sprawdza się technika GC-MS (chromatografia cieczowa i spektrometria masowa).
EN
In 1897, in the Bayer laboratory, aspirin was formed as a result of the purification of salicylic acid and its salt. Despite advances in the treatment of pain and the marketing of new NSAIDs, they are highly effective, are often used and have a large role in pain management strategies. As a result of increased production, consumption and easy availability of NSAIDs, pollution of the environment is increased by these substances, which are often sent to the sewage in unchanged composition, and from there to waters. NSAIDs work by blocking cyclooxygenase enzyme (COX), which is involved in the transformation of arachidonic acid into prostaglandins. In Poland in 2000 58 tons of ibuprofen were consumed, compared to 300 tons in Germany, and 120 tons in England. In samples collected in Poland, the presence of diclofenac in the concentration 17÷486 ng/l, ketoprofen 6÷48 ng/l, naproxen 25÷87 ng/l and ibuprofen in the amount of 17÷76 ng/l was demonstrated. The GC-MS technique (liquid chromatography and mass spectrometry) is the most suitable for the determination of organic compounds such as ibuprofen, diclofenac, naproxen and acetylsalicylic acid.
EN
High intake of over-the-counter, non-steroidal anti-inflammatory drugs, such as ibuprofen, has resulted in their presence in wastewaters and surface waters. The potentially harmful effect of ibuprofen present in the waters has led to a search for new methods of drugs’ removal from the environment. One of the most important technological and economical solutions comprises microbiological degradation of these resistant pollutants. Searching for new strains able to degrade ibuprofen could be one of the answers for increasing the detection of pharmaceuticals in the waters. In this study, the ability of bacterial strain Bacillus thuringiensis B1(2015b) to remove ibuprofen is described. Bacteria were cultured in both monosubstrate and cometabolic systems with 1, 3, 5, 7 and 9 mg L-1 ibuprofen and 1 g L-1 glucose as a carbon source. Bacillus thuringiensis B1(2015b) removed ibuprofen up to 9 mg L-1 in 232 hours in the monosubstrate culture, whereas in the cometabolic culture the removal of the drug was over 6 times faster. That is why the examined strain could be used to enhance the bioremediation of ibuprofen.
PL
Wysokie spożycie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, skutkuje ich obecnością w ściekach i wodach powierzchniowych. Potencjalnie szkodliwy wpływ obecności ibuprofenu w wodach wymusza konieczność poszukiwania nowych metod usuwania leków ze środowiska. Jedną z najbardziej obiecujących, między innymi ze względu na niskie koszty, jest metoda mikrobiologicznego oczyszczania. Z tego względu poszukuje się mikroorganizmów o zwiększonych zdolnościach degradacyjnych ibuprofenu. Celem pracy było określenie zdolności szczepu Bacillus thuringiensis B1(2015b)do degradacji ibuprofenu. Hodowle bakterii prowadzono w układach mono- i disubstratowych z 1, 3, 5, 7 i 9 mg L-1 ibuprofenu oraz 1 g L-1 glukozy jako źródłem węgla w układach kometabolicznych. Wykazano, że szczep Bacillus thuringiensis B1(2015b) usuwa 9 mg L-1 ibuprofenu w 232 godziny w układzie monosubstratowym, podczas gdy w hodowli kometabolicznej całkowite usunięcie ibuprofenu zachodziło 6-krotnie szybciej. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zastosowania badanego szczepu w bioremediacji środowisk zanieczyszczonych ibuprofenem.
EN
The novel metal complexes of ketoprofen (Hket)(1) with general formulae Mn(L)4(2), Co(L)4(3), Ni(L)4(4), and Zn(L)4(5) (where L= Hket, ket) were synthesized and characterized by elemental analysis, FTIR- spectroscopy and thermal decomposition techniques. All IR spectra revealed absorption bands related to the asymmetric (νas) and symmetric (νs) vibrations of carboxylate group. The Nakammoto criteria clearly indicate that this group is bonded in a bidentate-chelate mode. The thermal behavior of complexes was studied by TG, DTG methods under dynamic condition in air. Upon heating, all compounds decompose progressively to metal oxides, which are the final products of pyrolysis.
EN
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are class of drugs with antipyretic, analgesic and anti-inflammatory properties. They have also exhibited anti-tumor activity. Even though the mode of their anti-inflammatory activity action is well understood, they exhibit significant adverse effects. Metal complexesation with NSAID may be a promising option for side effects reduction. The novel silver complexes with commonly used non-steroidal anti-inflammatory drugs: ibuprofen, naproxen, mefenamic acid and ketoprofen, were synthesized and characterized by elemental analysis, IR- spectroscopy and thermal decomposition techniques. Coordination of ligands to the silver ions was confirmed by IR spectroscopy. IR data clearly indicate that NSAID anions are bonded in a monodentate mode. The thermal behavior of complexes was studied by TG, DTG and DTA methods in air. Upon heating all compounds decomposed progressively to silver oxide, which was the final product of pyrolysis.
8
Content available remote Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne - dawniej i dziś
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące obecności w środowisku zanieczyszczeń farmaceutycznych na przykładzie grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ze względu na ich ułatwiony dostęp dla konsumenta w stosunku do leków wydawanych na podstawie recept, istnieje ryzyko zbyt pochopnego ich stosowania, a nawet nadużywania, co w konsekwencji powoduje możliwość ich występowania w środowisku wodnym w podwyższonych stężeniach. W pracy opisano występowanie niektórych NLPZ w środowisku wodnym oraz przykładowe metody ich usuwania w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Nieefektywne uzdatnienie wody i oczyszczenie ścieków bytowych oznacza narażenie odbiorców wody pitnej oraz organizmów żyjących w odbiornikach ścieków oczyszczonych na oddziaływanie tych substancji. W przypadku wody pitnej, w dalszej perspektywie może to skutkować zwiększoną odpornością organizmu na dane leki, a co za tym idzie, na konieczność stosowania wyższych dawek w celu uzyskania pożądanego efektu.
EN
The paper presents issues related to the presence of pharmaceuticals in the aquatic environment on the example of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Due to their easy access, compared to the drugs that can be bought only with a prescription, there is a risk of using them too hasty or even abuse them, which can lead to their occurrence in aquatic environment at elevated concentrations. This paper describes occurrence of certain NSAIDs in aquatic environment and selected methods for their removal in drinking water and wastewater treatment. Inefficient water and domestic waste treatment can result in exposure of drinking water recipients and organisms living in the treated wastewater receivers to these substances. In the case of drinking water, in longer term, this could result in increased resistance of the organism to the drug, and hence, the need for higher doses in order to achieve the desired effect.
EN
Increased production and consumption of drugs influences the pollution pharmaceuticals. Recent years have seen a significant increase in the consumption of non-prescription medicines, among which, are a large group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Research conducted in Poland and abroad showed the presence of NSAIDs, both in treated wastewater in surface waters and drinking waters. One of the most frequently detected drugs in the environment is diclofenac, belongs to NSAID. Its concentration in surface waters range from 9 to 3363 mg/L. Traditional wastewater treatment plants are not specialized enough in removing the pharmaceuticals and their metabolites, and with purified wastewater are introduced into surface waters. Diclofenac concentrations in treated wastewater range from 0.29 to 2.5 μg/L, the average removal efficiency is about 40%.
PL
Wzrost produkcji i spożycia leków wpływa na zanieczyszczenie środowiska farmaceutykami. W ostatnich latach zaobserwowano zdecydowany wzrost spożycia leków dostępnych bez recepty, wśród których znaczną grupę stanowią niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Badania prowadzone na świecie i w Polsce wykazały obecność niesteroidowych leków przeciwzapalnych zarówno w ściekach oczyszczonych, w wodach powierzchniowych oraz w wodach pitnych. Jednym z najczęściej wykrywanych leków w środowisku jest diklofenak należący NLPZ. Jego stężenia w wodach powierzchniowych wynoszą od 9 do 3363 mg/dm3. Tradycyjne układy technologiczne oczyszczania nie eliminują zupełnie farmaceutyków i ich metabolitów i wraz ze ściekami oczyszczonymi są one wprowadzane do wód powierzchniowych. Stężenia diklofenaku w ściekach oczyszczonych wynoszą od 0,29 do 2,5 μg/dm3, a średnia skuteczność usuwania jest na poziomie ok 40%. Należy zaznaczyć, że dane te nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, gdyż badania są prowadzone wyrywkowo. W 2013 r. Komisja Europejska w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/39/EU) w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, umieściła na liście obserwacyjnej trzy substancje farmaceutyczne, wśród których wymieniany jest diklofenak. Ciągle jednak nie ustalono limitów dotyczących wprowadzania substancji farmaceutycznych do środowiska.
PL
W pracy omówiono problematykę zagrożeń zanieczyszczenia wód środkami farmaceutycznymi. Przedstawiono wyniki badań z oczyszczalni na terenie Polski. Szczególny nacisk położono na zanieczyszczenie wód niesteroidowymi środkami przeciwbólowymi oraz lekami psychoaktywnymi. Zwrócono uwagę na konieczność dodatkowej dezynfekcji wody pitnej. Celem badań było określenie poziomu stężenia oraz stopnia oczyszczenia wybranych grup farmaceutyków w ściekach poddanych działaniu ultradźwięków. Do badań wybrane zostały niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.
EN
In the paper the problem of water pollution risks with pharmaceuticals was discussed. The results of investigation from different sewage treatment plants in Poland were presented. Particular emphasis was placed on the water pollution with non-steroidal anti-inflammatory and psychoactive drugs. The need for additional disinfection of drinking water was highlighted. The aim of research was to determine the level of concentration and the degree of purification of selected groups of pharmaceuticals in wastewater treated with ultrasounds. For testing non-steroidal, anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals were selected.
PL
Badania farmaceutyków w środowisku wodnym jako „nowo pojawiających" się zanieczyszczeń zyskują coraz większe zainteresowanie specjalistów ze względu na aktywność biologiczną tych związków i ich ekotoksyczność. Niniejsza praca dotyczy problemu obecności leków w środowisku wodnym i ich oznaczania w oczyszczonych ściekach komunalnych, które to z kolei stanowią główne źródło leków w środowisku wodnym. Do wstępnych badań wybrano popularne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): ibuprofen, diklofenak, kwas acetylosalicylowy, kwas salicylowy oraz związek endokrynny bisfenol A. Przedstawiono procedurę zatężania i izolacji analitów metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) ze ścieków pobranych z krakowskiej oczyszczalni Płaszów po pełnym cyklu oczyszczania. Oznaczenie wykonano w technice chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS) z uprzednią derywatyzacją próbki za pomocą związku sililowego W-metylo-W-trimetylsililo-trifluoroacetamidem (MSTFA). Współczynnik zmienności określający precyzję metody analitycznej nie przekraczał 13,4% (n = 5). Odzyski analitów wyniosły od 32% dla kwasu acetylosalicylowego do 97% dla ibuprofenu, natomiast oszacowana granica wykrywalności metody analitycznej dla badanych farmaceutyków mieściła się w zakresie 7-111 ng dm-3. Wyniki badań wskazały na obecność w ściekach oczyszczonych diklofenaku. kwasu salicylowego i bisfenolu A w stężeniu odpowiednio 529, 236 i 186 ng dm-3.
EN
Pharmaceuticals, as so called "emerging contaminants", more and more often constitute the subject of environmental studies, because of their biological activity and possibility of causing the ecotoxic effects. The problem of the occurrence of pharmaceuticals in aquatic environment is briefly discussed. The authors describe analytical procedure of their determination in sewage effluent, as the main site of pharmaceuticals presence in aquatic environment. For preliminary studies the most popular drugs have been chosen: nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) as ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylic acid, salicylic acid and endocrine disruptor bisphenol A. Isolation and concentration of pharmaceuticals from treated wastewater was carried out by solid phase extraction (SPE). The sample of eluate was derivatized by N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) and then analysed by gas chromatography with mass spectrometry (GC/MS). Yariation coefficient of measurements (n = 5) did not exceed 13.4%. Recoveries of analytes were within the range of 32% for acetylsalicylic acid and 97% for ibuprofen and detection limits were between 7-M11 ng dm -3. Concentrations of those pharmaceuticals in the effluents of Kraków Plaszow Sewage Treatment Plants have been determined to be 529, 236 and 186 ng dm-3 for diclofenac, salicylic acid and bisphenol A respectiyely.
PL
W warunkach farmakopealnych oznaczono rozpuszczalność rzeczywistą wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLP (diklofenak, ibuprofen, piroxicam). Zbadano proces równowagowej solubilizacją micelarnej ibuprofenu przez wodne roztwory Rokanoli, Rokwinoli i Rofamów. Dla badanych układów rozwiązano równanie Noyesa-Whitneya i wyznaczono pozorną rozpuszczalność ibuprofenu - Sapp dla warunku C(ex)=cmc
EN
The investigation of equilibrium balanced solubilization process of ibuprofen by aqueous solutions of Rokanols, Rokvinol's and Rofames. The results of the investigation point at surfactants (Rokanols, Rokvinol's and Rofames) as an excipient, which may help to obtain new forms transdermal therapeutic system (TTS).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.