Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bentonit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Bentonite-loess slurry for construction of diaphragm walls and bored piles
EN
Bentonite fluids are used in narrow excavations in technologies of slurry walls and bored piles. If bentonite is characterised by high liquid limit, production of support fluid with sufficiently high density and accompanying low viscosity is impossible. The aim of the presented research was to verify the usefulness of loess for modification of bentonite slurries. Various bentonite-loess mixtures and suspensions activated with sodium carbonate were tested. It was noted that an addition of loess results in a decrease in liquid limit of the bentonite-loess mixture. Testing of suspensions produced from different bentonite-loess mixtures enabled determination of the optimum sodium carbonate content as well as the minimum bentonite-loess mixture content in the suspension ensuring the required density. The influence of loess content on viscosity and water bleed was then investigated, which enabled determination of loess content range at which suspensions with the required density fulfil also the requirements regarding viscosity and bleed. It was ascertained that an addition of loess enables production of bentonite-loess slurries with adequate properties. Based on the presented results, a patent was obtained and production of bentonite-loess mixture for use in technology of slurry walls was initiated.
PL
Zawiesiny bentonitowe wykorzystuje się do wykonywania wykopów wąsko przestrzennych w technologii ścian szczelinowych, a także w technologii pali wierconych. Jeśli bentonit charakteryzuje się dużą granicą płynności, nie jest możliwe wytworzenie zawiesiny o wystarczająco dużej gęstości i małej lepkości. Celem badań było sprawdzenie przydatności lessu do modyfikowania właściwości zawiesin bentonitowych. Wykonano badania kompozycji bentonitowo-lessowych i zawiesin aktywowanych węglanem sodu. Stwierdzono, że dodatek lessu powoduje zmniejszenie granicy płynności kompozycji bentonitowo-lessowej. Badania zawiesin zawierających kompozycje bentonitowo-lessowe pozwoliły na określenie optymalnej zawartości węglanu sodu oraz niezbędnej ilości bentonitu i lessu w zawiesinie zapewniającej wymaganą gęstość. Następnie zbadano zależności pomiędzy zawartością lessu a lepkością umowną i odstojem zawiesin, co pozwoliło na określenie dodatku lessu, przy którym zawiesiny o wymaganej gęstości spełniają kryteria lepkości i odstoju. Stwierdzono, że dodatek lessu umożliwia uzyskiwanie zawiesin bentonitowo-lessowych o odpowiednich właściwościach. Na podstawie przedstawionych wyników badań uzyskano patent i uruchomiono produkcję kompozycji bentonitowo-lessowej do zawiesin przydatnych w technologii ścian szczelinowych.
2
Content available remote Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne
PL
Przeprowadzono kwaśną aktywację bentonitu za pomocą kwasu solnego, uzyskując wzrost powierzchni właściwej BET adsorbentu o 228 p.p. Zmianie uległy również inne parametry powierzchniowe, takie jak średnica i objętość porów, a także powierzchnia i objętość mikroporów. Impregnacja bentonitu nanometrycznym tlenkiem cyrkonu(IV) nie przyniosła zamierzonych efektów i przyczyniła się do pogorszenia właściwości adsorpcyjnych bentonitu. Efektywność adsorpcji określano, przeprowadzając testy adsorpcji siarkowodoru w warunkach beztlenowych. Skuteczność impregnacji bentonitu oceniano na podstawie obrazów powierzchni adsorbentów, wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
EN
Com. bentonite was activated with HCl soln. to increase its sp. surface area by 228 percentage points (p.p.). Changes of diam., pore volume, as well as area and volume of micropores were also obsd. The impregnation of bentonite with nanometric ZrO₂ resulted in deterioration of the adsorption capacity of bentonite. The bentonite adsorbents were used for removal of H₂S from biogas under anaerobic conditions. The ZrO₂ modified bentonite was less efficient than the HCl-activated one, where 99% removal H₂S from N₂ stream was achieved.
3
Content available remote Efektywność sedymentacji zawiesin bentonitowych
PL
Przedstawiono kolejne kroki mające na celu zwiększenie efektywności sedymentacji dla wybranych zawiesin bentonitowych. Zawiesiny te zostały wybrane, ponieważ zachowanie ich cząstek podczas opadania jest związane ze specyficznym składem, właściwościami oraz skomplikowaną wewnętrzną strukturą bentonitu. Oznaczono rozkład wielkości ziaren, skład chemiczny i fazowy próbek bentonitowych, a także przeprowadzono przepływowy test sedymentacyjny.
EN
Three bentonites differing in the montmorillonite content were studied for grain size distribution, d., chem. and phase compn. Their water suspensions were sedimented under flow conditions. The exptl. detd. sedimentation efficiency was compared with that calcd. one according to the classical and fractal models. A much better match of exptl. results was obtained when the fractal model was used.
EN
Zeolites as a member of family of hydrated aluminosilicate minerals contains alkali and alkaline-earth metals. They are noted for their lability toward ion-exchange and reversible dehydration. Their framework structure encloses interconnected cavities occupied by large metal cations and water molecules. Bentonites are clays generated frequently from the alteration of volcanic ash, consisting predominantly of smectite minerals, usually montmorillonite. They present strong colloidal properties and its volume increases several times when coming into contact with water, creating a gelatinous and viscous fluid. The special properties of bentonite (hydration, swelling, water absorption, viscosity, thixotropy) make it a valuable material for a wide range of uses and applications. The purpose of this paper is to document an ability of a zeolite and bentonite to remove iron ions and various other pollutants from water. The surface analysis of zeolite and bentonite was performed by the very sensitive analytical device – XPS (X–ray photoelectron spectroscopy).
PL
Zeolity należą do rodziny uwodnionych minerałów glinowokrzemianowych, zawierających metale alkaliczne oraz alkaliczno-ziemne. Są zauważane ze względu na ich zdolność wymiany jonowej oraz odwrotnej dehydratacji. Ich struktura zawiera wewnętrznie połączone wgłębienia zajęte przez duże kationy metali oraz cząsteczki wody. Bentonity to iły tworzone często poprzez alterację popiołu wulkanicznego, zawierające głównie minerały smektytu a zazwyczaj montmorillonitu. Wykazują silne właściwości koloidalne a ich objętość wzrasta kilkukrotnie podczas wejścia w kontakt z wodą, tworząc w ten sposób galaretowatą i lepką ciecz. Specjalne właściwości bentonitu (hydratacja, puchnięcie, absorpcja wody, lepkość, tiksotropia) powodują, że jest to cenny materiał dla szerokiej gamy zastosowań. Celem tego artykułu jest udokumentowanie zdolności zeolitów oraz bentonitów do usuwania jonów żelaza oraz różnych innych zanieczyszczeń z wody. Analiza powierzchni zeolitu i bentonitu została wykonana za pomocą bardzo czułego urządzenia analitycznego – XPS (roentgenowska spektroskopia fotoelektronowa).
EN
Bentonites and clays are included in the group of drilling fluids materials. The raw materials are mainly clay minerals, which are divided into several groups, like montmorillonite, kaolinite, illite, biotite, muscovite, nontronite, anorthoclase, microcline, sanidine or rutile, differing in chemical composition and crystal lattice structure. Clay minerals have a layered structure forming sheet units. The layers merge into sheets that build up to form the structure of the mineral. The aim of the studies carried out in the ŁUKASIEWICZ Research Network - Foundry Research Institute is to explore the possibility of using minerals coming from Polish deposits. The article outlines the basic properties of hybrid bentonites, which are a mixture of bentonite clay called beidellite, originating from overburden deposits of the Turoszów Mine, and foundry bentonite from one of the Slovak deposits. As part of the physico-chemical tests of minerals, measurements included in the PN-85/H-11003 standard, i.e. montmorillonite content, water content and swelling index, were carried out. Additionally, the loss on ignition and pH chemical reaction were determined. Based on the thermal analysis of raw materials, carried out in the temperature range from 0 to 1000⁰C, changes occurring in these materials during heating, i.e. thermal stability in contact with liquid metal, were determined. Examinations of the sand mixture based on pure clay and bentonite and of the sand mixture based on hybrid bentonites enabled tracing changes in permeability, compressive strength and tensile strength in the transformation zone as well as compactability referred to the clay content in sand mixture. Selected technological and strength parameters of synthetic sands are crucial for the foundry, because they significantly affect the quality of the finished casting. Based on the analysis of the results, the optimal composition of hybrid bentonite was selected.
EN
The molasse’s vinasse, because it contains three groups of color processes in it, i.e., melanoidins, hexose alkaline degradation products, and sucrose caramelization products, is one of the most difficult to treat wastewater. Vinasse is toxic to various microorganisms, harmful to soil, groundwater, and vegetation. The aim of the study was using five natural sorbents: halloysite (PJC and KR), two types of zeolites differing in grain thickness and bentonite. The highest decolorization (74% and 62%) was obtained in the process with bentonite and halloysite PJC. Melanoidins and hexose alkaline degradation products were removed when KR and PJC were dosed. After decolorization, in almost all experiments COD and phosphate phosphorus contents were reduced. When bentonite was tested, the organic acids were removed.
PL
Wywar melasowy, ze względu na zawarte w nim trzy grupy związków barwnych tj. melanoidyn, produktów alkalicznego rozkładu inwertu oraz produktów karmelizacji sacharozy, jest jednym z najtrudniejszych do unieszkodliwienia ścieków. Wywar jest toksyczny dla wielu mikroorganizmów, szkodliwy dla gleby, wód podziemnych i roślinności, dlatego przed odprowadzeniem wywaru do środowiska naturalnego substancje barwne muszą zostać z niego usunięte. W pracy sprawdzono jak do usuwania związków barwnych z kukurydziano-melasowego wywaru gorzelniczego nadaje się pięć naturalnych sorbentów mineralnych: haloizyty PJC i KR, dwa zeolity różniące się grubością ziarna oraz bentonit. Najbardziej efektywne odbarwienie (na poziomie 74% i 62%) uzyskano w procesie z zastosowaniem bentonitu oraz haloizytu PJC. Melanoidyny i produkty alkalicznego rozkładu inwertu najskuteczniej zostały usunięte przy udziale bentonitu, natomiast karmele w obecności haloizytów KR oraz PJC. Po procesie dekoloryzacji prawie we wszystkich próbach zmalała zawartość ChZT oraz zawartość fosforu fosforanowego, natomiast wzrosła zawartość ogólnego węgla organicznego. Po procesie dekoloryzacji wywaru z wykorzystaniem bentonitu zmalała również zawartość poszczególnych kwasów.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych oceny właściwości wiążących dwóch gatunków odlewniczych bentonitów wapniowych. Bentonity poddano chemicznej modyfikacji za pomocą węglanu sodu, w kilku przyjętych udziałach procentowych. Na wybranych próbkach oceniono takie parametry fizykochemiczne, jak: wytrzymałość na ściskanie, współczynnik pęcznienia, zawartość montmorylonitu. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykreślenie tzw. krzywej aktywacji bentonitu. Dla wybranych próbek przeprowadzono badania parametrów fizykochemicznych w podwyższonej temperaturze. Całość badań zarówno stopnia aktywacji, jak i żaroodporności bentonitu pozwoliły na optymalny dobór udziału węglanu sodu biorącego udział w jego modyfikacji tak, aby uzyskać jak najlepsze parametry wiążące bentonitu odlewniczego.
EN
The paper presents laboratory test results for an assessment of the binding characteristics of two grades of calcium bentonite compounds for casting moulds. The bentonite compounds were chemically modified with sodium carbonate at several different percentage ratios of the modifier. Samples were selected as the specimens and assessed for certain physical and chemical characteristics, including compressive strength, swelling factor, and montmorillonite content. The test results allowed the so-called bentonite activation curves to be plotted. Some of the specimens had their physical and chemical characteristics tested at high temperatures. The entirety of the laboratory tests of bentonite activation and heat resistance enabled an optimised selection of the sodium carbonate percentage fraction for a bentonite compound modification which would produce the best binding properties of foundry bentonite.
8
Content available remote Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego
PL
W przypadku doboru materiału do budowy warstwy uszczelniającej niezbędne jest określenie jego współczynnika filtracji. Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono dla popiołu lotnego oraz popiołu lotnego z dodatkiem 5, 10 lub 15% bentonitu. Próbki badano w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności przy użyciu konsolidometru typu Rowe’a-Bardena. Zaobserwowano wpływ dodatku bentonitu na zmniejszenie wartości przewodności hydraulicznej badanych mieszanin. Otrzymane z badań wartości współczynnika filtracji wskazują, że badane materiały mogą być stosowane do wbudowywania w warstwy uszczelniające składowisk odpadów.
EN
In process of choosing material to be built in sealing layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity. Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was observed, that bentonite addition has influence on the decrease of the hydraulic conductivity of tested mixtures. The obtained results show that tested materials are accurate to be built in landfill sealing layers.
EN
In this work, an assessment and comparison of the quality of selected bentonites and bentonite mixtures was made. The samples consisted of available foundry materials used for bonding green sands. Determining the homogeneity degree and specific surface area of the grains allowed us to compare the examined materials and determine their influence on other parameters. On the basis of a thermal analysis of the bentonites or bentonite mixtures, the changes occurring in the sample during its heating were determined. Determining the potential for ion exchange and montmorillonite content enabled us to assess the binding properties of the materials. The preparation of six green sands with different bentonites or bentonite mixtures gave us the opportunity to assess the changes in apparent density, permeability, compressive strength and friability as a function of humidity, and the impact of different materials on the mentioned parameters. Their charts were analyzed, and the molding sand with the addition of bentonite or a bentonite mixture was selected for which these parameters are favorable. On this basis, the best-presented binding material was assessed and selected.
10
Content available remote Strukturotwórczy środek polimerowy do płuczek wodnodyspersyjnych
PL
Opisano badania nad zastąpieniem bentonitu w recepturach płuczek wiertniczych nowym środkiem polimerowym (o oznaczeniu CAGEx-v.2.). Głównym zadaniem badanego środka była budowa struktury oraz zapewnienie dobrych parametrów reologicznych płuczek wodnodyspersyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że opracowany środek może być z powodzeniem zastosowany w praktyce przemysłowej.
EN
Bentonite was replaced in water-based mud formulas with a polymeric agent. The mud showed good rheol. properties, thermal stability and resistance against salts. The agent was recommended for industrial practice.
PL
Zbadano wpływ zawartości modyfikowanych krzemianów oraz komercyjnych dodatków zmniejszających palność na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (SPPUR), wytwarzanych metodą jednostopniową z dwuskładnikowego układu – przedmieszka poliolowa i izocyjanian oraz oznaczono ich właściwości fizyczne, mechaniczne i odporność na płomień. Strukturę wytworzonych pianek oceniano przy użyciu mikroskopu świetlnego (optycznego). Najmniejszą palność (klasa palności V-1, graniczny wskaźnik tlenowy LOI = 23,5 %) wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca polifosforan amonu (APP), fosforan trietylu (TEP) oraz haloizyt modyfikowany żywicą melaminowo-formaldehydową (HALM). Próbki referencyjnej nie udało się sklasyfikować wg testu UL94, a odpowiadająca jej wartość LOI wynosiła jedynie 19,7 %.
EN
The effect of the amount of the modified silicates and commercial flame retardants on the properties of rigid polyurethane foams (SPPUR) was investigated. The foams were prepared in a one-step process from two-component system: polyol premix and isocyanate. The mechanical and physical properties as well as flame resistance of the prepared rigid foams were evaluated. The structure of foams was analyzed using optical microscope. It was found that the polyurethane foam containing ammonium polyphosphate (APP), triethyl phosphate (TEP) and halloysite modified with melamine-formaldehyde resin (HALM) had the lowest flammability (class V-1, LOI = 23.5 %) while the reference sample was not classified in the UL94 test (LOI = 19.7 %).
PL
Przedstawiono prace nad projektowaniem i budową urządzenia stabilizującego ciśnienie robocze zaczynu cementowego, który jest wykorzystywany w technologii Deep Soil Mixing (DSM)
EN
The article describes research carried out for design and construction of devices stabilizing the working pressure of cement slurry, with use of Deep Soil Mixing (DSM).
EN
Purpose: This research aimed to analyse the casting result of Al-Si compound used formulation of moulding sand with bentonite binding material and Portland cement. Design/methodology/approach: Bentonite binding material’s type consisted of swelling (Na-bentonite) and non-swelling (Ca-bentonite). Optimum formulation of the moulding sand was 4% of swelling bentonite and 6% of Portland cement, 6% of non-swelling bentonite and 4% of Portland cement. The optimum formulation result of molding sand with bentonite binding material and Portland cement was used in Al-Si compound casting. The result of Al-Si compound casting strength was examined which in terms of its tensile strength, toughness, and hardness. Besides the three tests, the result was also supported by the fracture shape morphology of tensile test and impact toughness test result. Based on the Al-Si compound tensile test result, it was found that the best value was obtained when using 105.52 MPa of swelling bentonite. Findings: The impact toughness test result presented that the use of non-swelling bentonite produced better toughness value which was 0.00592 J/hour while the mickroVickers hardness test result showed that Al-Si compound result using non-swelling bentonite produced 111.04 HV hardness. Based on the fracture morphology test result using SEM of Al-Si compound casting result using swelling and non-swelling bentonite after being tested its tensile strength and impact toughness showed that the same fracture which was brittle fracture tended to appear. Research limitations/implications: In this casting process, combination which is being used is bentonite (swelling and non-swelling) and Portland cement as mould sand binding material. Practical implications: The combination can be used to find the bentonite type that can produce binding material formula with high binding level which can minimize defects on the resulted casting products. Originality/value: In this study swelling and non-swelling bentonite mixed with certain level of Portland cement combination are used.
EN
Bentonite was modified with cetyltrimethylammonium bromide by a simple method and was used as an adsorbent for the removal of Reactive Blue 21 dye. Reactive Blue 21 is an important dye used in the textile industry, which is very harmful for living creatures, especially humans. The response surface methodology (RSM) was used to study the effect of independent variables such as dye concentration (20, 40, 60, 80 and 100 mg/dm3), time (10, 20, 30, 40 and 50 min), initial pH (2, 4, 6, 8, 10) and modified bentonite dosage (1, 2, 3, 4 and 5 g/dm3) on Reactive Blue 21 dye removal efficiency from aqueous solutions. At the optimum conditions (modified bentonite dosage 5 g/dm3, dye concentration 61.3 mg/dm3, pH 4.78; time14.31 min), the predicted removal of Reactive Blue 21 on modified bentonite was 93.22%. In a confirmatory experiment, 92.01% dye removal has been obtained. Thus, the experimental investigation and statistical approach enabled us to model adsorption of Reactive Blue 21 on modified bentonite.
15
Content available remote Preparation of bentonite/nAg nanocomposites
EN
In this work results of the preparation of bentonite/nAg nanocomposites were presented. In the first stage, the bentonite sorption properties were determined, including the equilibrium and kinetics parameters of the sorption process of silver ions on the bentonite. The study analyzed the filler sorption properties for different concentrations of silver ions in solution. The equilibrium sorption data were analyzed using Freundlich, Langmuir and Temkin equations. It was found that the best fit is given by the Freundlich equation. Analysis of the kinetics of the sorption process showed that the pseudo-second-order equation was characterized by the best fit for the experimental data, suggesting the chemical character of the adsorption process. In order to obtain a nanocomposite, silver ions contained in the composite were subjected to a reduction process using tannic acid with stabilizing and reducing properties. The obtained bentonite/nAg nanocomposites contained silver nanoparticles in the range of 162÷266 mg/g. The structures of the nanomaterials were studied by XRD and SEM methods.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza równowagi i kinetyki procesu sorpcji jonów srebra na powierzchni napełniacza oraz otrzymanie nanokompozytu bentonit/nAg. W badaniu analizowano właściwości sorpcyjne napełniacza dla różnych stężeń jonów srebra w roztworze. Do opisu równowagi sorpcji analizowanych jonów zastosowano równania Langmuira, Freundlicha oraz Temkina. Stwierdzono, że najlepsze dopasowanie daje równanie Freundlicha. Celem badania było również określenie kinetyki sorpcji. Równanie pseudodrugiego rzędu uzyskało lepsze dopasowanie do danych doświadczalnych, co świadczy o chemicznym charakterze sorpcji. W celu otrzymania nanokompozytu jony srebra zawarte w kompozycie poddano procesowi redukcji przy użyciu kwasu taninowego, charakteryzującego się właściwościami stabilizująco-redukujących. Otrzymano nanokompozyty bentonit/nAg o zawartości nanocząstek srebra 162÷266 mg/g.
EN
The paper presents the results of laboratory tests into the effects of moisture and the content of two types of bentonite on dielectric properties of moulding sand. The use of electromagnetic waves in foundry industry is becoming more and more popular, which provides to some extent alternatives to conventional drying methods. Experimental studies published so far have shown the validity of using microwaves for drying classic moulding sands with bentonite. However, these studies lack data on the effect of moisture or bentonite content in moulding sand on the real component ε' or imaginary component ε'' of the relative complex electrical permittivity. The presented results may become in the future the basis for the evaluation of the composition of moulding sands, taking into account the phenomena occurring under the influence of electromagnetic field, which directly translates into the quality of the castings made and may constitute an attempt to develop a mathematical model of electric properties of moulding sands.
EN
In this paper the authors attempted to use the fractal geometry to describe the pore space of the water-clay systems. The analysis was carried out on the source clays STx-1b and SWy-2. The values of the constant parameter k and fractal dimension D was determined by means of statistic. On this basis of the analysis, it was found that the description of the pore space using fractal geometry is possible.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę zastosowania geometrii fraktalnej do opisu przestrzeni porowej systemów woda-ił. Analiza została przeprowadzona na iłach modelowych STx-1b, SWy-2. Statystycznie wyznaczono wartości parametrów stałej k i wymiaru fraktalnego D. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że opis przestrzeni porowej przy użyciu geometrii fraktalnej jest możliwy.
PL
W celu poprawy właściwości mechanicznych i stabilności termicznej polietylenu wprowadzono do niego bentonit w ilości 5% modyfikowany N-nonylochinoliną (NCh). W celu określenia modyfikacji bentonitu (BNT) wykonano analizę XRD. Istotnym z punktu widzenie właściwości otrzymanych kompozytów okazało się ustalenie odpowiednich warunków otrzymywania nowych materiałów na bazie polietylenu. Materiały otrzymywano w warunkach różniących się temperaturami stref zasilania i mieszania oraz czasem mieszania. W celu określenia wpływu wybranych parametrów na właściwości otrzymanych kompozytów wykonano analizę termograwimetryczną oraz zbadano właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu. Pod uwagę brano między innymi następujące parametry: stabilność termiczną określaną poprzez temperaturę przy 10 i 50% ubytku masy, moduł Younga oraz wartość siły rozciągającej. Otrzymane wartości wskazują, iż warunki otrzymywania nowych materiałów na bazie polietylenu i bentonitu modyfikowanego N-nonylochinoliną mają istotny wpływ na właściwości badanych układów.
EN
In order to improve mechanical properties and thermal stability of the polyethylene, bentonite modified with N-nonylquinoline (NCh) was introduced into the polymer matrix in an amount of 5%. In aim to determine the modification of bentonite (BNT), an XRD analysis was performed. Taking into account the properties of the obtained composites it has been established that appropriate conditions for the production of new polyethylene-based materials are essential. Materials were obtained under conditions of varying temperatures of flow and mixing zones as well as in varying mixing time. In aim to determine the influence of selected parameters on thermal and mechanical properties of the newly formed materials, a thermogravimetric analysis has been conducted and mechanical properties during static tension have been investigated. The following parameters were taken into account: thermal stability determined by temperature at 10 and 50% mass loss, Young’s modulus and tensile strength. The obtained values indicate that the conditions for obtaining new materials based on polyethylene and bentonite modified with N-nonylquinoline have a significant influence on theproperties of PE-based composites.
PL
Zbadano wpływ 10 i 20-proc. dodatku wollastonitu i bentonitu na właściwości sorpcyjne granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) w stosunku do jonów metali ciężkich. Badania prowadzono przez 24 h w roztworach wodnych zawierających jony kadmu, ołowiu i miedzi o stężeniu 10 mmol/L. Stwierdzono, że obecność wollastonitu poprawiła znacznie sorpcję jonów miedzi. W przypadku dodatku bentonitu zaobserwowano kilkukrotny wzrost sorpcji wszystkich badanych jonów metali w porównaniu z granulatem wytworzonym tylko ze skrobi.
EN
Biodegradable starch was filled with wollastonite or bentonite (10 or 20% by mass) and used for prodn. of thermoplastic starch pellets by extrusion. The pellets were used sep. for the removal of Cd²⁺, Pb²⁺ and Cu²⁺ ions from 10 mmol solns. for 24 h. Pellets filled with 20% bentonite showed the highest sorption ability when compared with starch pellets (increase in sorption by over 300% for Pb, by over 400% for Cd and by almost 500% for Cu).
EN
The article presents the results of surface morphology of dust from dry dedusting of moulding sand with bentonite and mixtures of bentonite with lustrous carbon carrier using scanning electron microscopy. The study identifies the approximate chemical composition of the dust, and compares it with the composition of starting mixtures. The mixtures of bentonite with lustrous carbon carrier from different manufacturers differ in chemical composition. The process of de- dusting should be carried out using properly selected operating parameters of the dedusting equipment. If the process of dedusting is carried out incorrectly, it can lead to the loss of valuable components.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem oraz mieszanek bentonitu z nośnikiem węgla błyszczącego z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej. Badania pozwoliły wskazać przybliżony skład chemiczny pyłu i porównać go ze składem mieszanek wyjściowych. Mieszanki bentonitu z nośnikiem węgla błyszczącego oferowane przez ich producentów różnią się pod względem składu chemicznego. Proces odpylania mas formierskich z bentonitem powinien przebiegać przy odpowiednio dobranych parametry pracy urządzeń odpylających. Niewłaściwie prowadzony proces odpylania może doprowadzić do utraty cennych składników.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.