Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cranes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu norm i literatury tematycznej opisujących zagadnienie wyznaczania obciążeń dynamicznych dźwignic wywołanych jazdą po nierównościach, których znajomość jest istotna do prawidłowego wymiarowania ustrojów nośnych dźwignic, w szczególności w dźwignicach o dużych prędkościach ruchów roboczych. Przedstawiono czynniki istotnie wpływające na wartość tych obciążeń. Zaprezentowano wybrane modele dynamiczne dźwignic i metodykę ich budowania. Wskazano podobieństwa i różnice w modelowaniu obciążeń dynamicznych. Przedstawiono obliczone wartości współczynników dynamicznych. Przeprowadzono dyskusje uzyskanych wyników.
EN
The article reviews the standards and literature describing the issue of determining dynamic loads acting on crane caused by travelling on uneven surfaces, the knowledge of which is essential for proper dimensioning of the supporting structures of cranes, in particular cranes for working at high movement speeds. It presents the factors significantly affecting the value of these dynamic loads. The article also demonstrates selected dynamic models of cranes and methodology of their building. Presented are the similarities and differences in the modeling of dynamic loads. Calculated values of the dynamic coefficients as well as discussion of the results are presented.
EN
The paper presents a way of describing the vertical dynamic load of the crane supporting structure caused by driving over uneven surfaces with the use of a dimensional analysis and similarity theory model. The applied method allows to conduct an initial, theoretical and qualitative analysis and to designate dimensionless parameters affecting the studied process. The obtained values were compared with the dynamic coefficients calculated on the basis of current standards.
3
Content available remote Operating energy efficiency of automatically controlled cranes
EN
Basic operation and dynamic problems of cranes, such as positioning of loads with simultaneous damping of oscillations and limitation of wheel flanges’ friction, can be solved by automatic control. The energy efficiency of cranes, controlled automatically, compared to the machines equipped with classic drives and control systems, is presented in the paper. The relative energy profit of a norm duty cycles of the overhead cranes is significant. Absolute daily values of the saved energy are not very big. This saving is not the main reason of the automatization of the cranes’ control.
EN
The article presents the results of numerical analysis whose aim was to compare the basic dynamic and strength parameters of lightweight load-carrying crane structures made of aluminium alloys and steel. The analysis covered the typical construction of workshop cranes with a span of 3 to 5 meters, girders in the form of an I-beam and maximum load capacities amounting to 5 tons. The values of stresses, deflections and natural frequencies were compared and then matched with the masses of the various structures. In the simulation a girder model was used and computed by the finite element method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej, której celem było porównanie podstawowych parametrów dynamicznych i wytrzymałościowych ustrojów nośnych lekkich suwnic wykonanych z aluminium i stali. Analizie poddano typowe konstrukcje suwnic warsztatowych o rozpiętości od 3 do 5 metrów, o dźwigarach w postaci dwuteownika i maksymalnych udźwigach wynoszących 5 ton. Porównywano wartości naprężeń, ugięć i częstotliwości drgań własnych, a następnie zestawiono je z masami poszczególnych ustrojów. W symulacji wykorzystano model dźwigara obliczany z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
The article describes the structure and principle of the brake valve type counterbalance and the impact of its setup on the operatnig safety of hydrostatic systems with variable load, and in particular the problem of vibration and instability of operation of such systems after stop and restart with the active load. Mathematical and physical models of the valve and hydrostatic system with variable load have been developed. The models have been verified on the test bench, on which it is possible to the formation of arbitrary diagrams and extortion. The static and dynamic charasteristics of the valve and the key operating parametres of the hydrostatic system that affect its useful properties have been shown. The simulation studies, which identify critical design parametres of the valve, that are crucial to the behaviour of the valve, and thus, hydrostatic system, has been carried out.
PL
Artykuł opisuje budowę oraz zasadę działania zaworu hamującego typu counterbalance oraz wpływ jego nastaw na bezpieczeństwo pracy układów hydrostatycznych przy zmieniającym się obciążeniu, a w szczególności problem drgań i niestabilności pracy takiego układu hydrostatycznego po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu po przejściu z obciążenia biernego na czynne. Opracowane zostały modele matematyczne i fizyczne zaworu oraz układu hydrostatycznego ze zmiennym obciążeniem, które zweryfikowano na stanowisku badawczym, na którym możliwe jest kształtowanie dowolnych przebiegów i wymuszeń. Zamieszczone zostały charakterystyki statyczne i dynamiczne zaworu oraz przebiegi kluczowych parametrów pracy układu hydrostatycznego, które mają wpływ na jego właściwości użytkowe. Przeprowadzone badania symulacyjne identyfikują krytyczne parametry konstrukcyjne zaworu, które mają kluczowe znaczenie na zachowanie się zaworu, a co za tym idzie, układu hydrostatycznego. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo obsługi maszyn, układy hydrostatyczne, zawór hamujący, counterbalance, dźwigi koszowe, żurawie.
EN
The long period and conditions of operation are the cause of various types of severe damage to cranes used in the steelworks industry. Among the more dangerous and difficult to eliminate crane damage types, there is excess durable deflection of its supports from vertical axis. The object of the study is the semi-portal grab bridge-crane with steel lattice structure, for which deflection of a fixed support was detected that several times exceeded permissible values. For this crane, rectification was performed aimed at bringing fixed supports to the vertical line by stabilisation of the corrected location of the bearing structure of the crane using additional angle braces. The analysis of periodical geodetic measurements of the crane structure showed insufficient effect of the rectification, whereas loss of stability of some rods in the fixed support was detected. The study involved the FEM strength analysis of the crane, which revealed that the applied rectification method caused redistribution of forces in the rods of the fixed support, resulting in the loss of stability of some rods of the support, thus questioning the effectiveness of the rectification method applied.
PL
Długi okres eksploatacji oraz jej warunki są przyczyną występowania różnych poważnych uszkodzeń suwnic stosowanych w przemyśle hutniczym. Jednym z groźniejszych i trudnych do wyeliminowania uszkodzeń suwnicy jest nadmierne trwale wychylenie jej podpór od pionu. Przedmiotem rozważań jest suwnica chwytakowa półbramowa o konstrukcji stalowej kratownicowej, w przypadku której stwierdzono odchylenie podpory stałej od pionu, kilkakrotnie przekraczające wartości dopuszczalne. Przeprowadzono rektyfikację suwnicy, której celem było doprowadzenie podpór stałych do pionu przez zastabilizowanie skorygowanego położenia konstrukcji nośnej suwnicy z wykorzystaniem dodatkowych zastrzałów. Analiza prowadzonych okresowo pomiarów geodezyjnych konstrukcji suwnicy wykazała niezadowalający efekt przeprowadzonej rektyfikacji, przy czym jednocześnie stwierdzona została utrata stateczności niektórych prętów podpory stałej. W pracy wykonano analizę wytrzymałościową MES suwnicy, w której wykazano, że zastosowana metoda rektyfikacji spowodowała redystrybucję sił w prętach podpory stałej skutkującą wystąpieniem utraty stateczności dla niektórych prętów podpory, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania skuteczność zastosowanej metody rektyfikacji.
PL
W artykule omówiono wpływ cech geometrycznych ustroju nośnego dźwignicy torowej na jego obciążenia dynamiczne wywołane jazdą po nierównościach. Badania eksperymentalne przeprowadzono na dwóch dźwignicach o odmiennych geometriach ustroju nośnego. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono wartość tzw. współczynnika proporcjonalności dla każdego z ustrojów tych dźwignic i porównano je z obliczonymi na podstawie wymiarów ustroju. Wyznaczone współczynniki proporcjonalności, wynikające ze wspomnianych cech geometrycznych, wprowadzono do wzoru na obciążenia dynamiczne przedstawionego w aktualnej normie obliczeniowej dźwignic. Wartości tych obciążeń otrzymane z obliczeń nie odbiegały znacząco od tych wyznaczonych podczas badań eksperymentalnych, co potwierdziło słuszność stosowania współczynnika proporcjonalności zależnego od geometrii ustroju nośnego dźwignicy.
EN
The article discusses the influence of geometrical features of the supporting structure of the crane track dynamic loads caused by driving over uneven rails. Experimental studies were performed on two cranes with different geometries of the supporting structure. Based on the results of measurements, the value of the proportionality coefficient for each of the supporting structure of cranes was determined and compared with calculated values based on the dimensions of the supporting structure. The calculated coefficients of proportionality arising from these geometric features were introduced into the model of dynamic loads presented in the current standard cranes. The values of these loads obtained from the calculations did not differ significantly from those identified in experimental studies, which confirmed the validity of the proportionality coefficient dependent on the geometry of the crane support superstructure.
PL
W artykule omówiono wpływ podatnych kół jezdnych na pionowe obciążenia dynamiczne ustroju nośnego dźwignicy wywołane jazdą po nierównościach. Nadwyżki dynamiczne wyznaczone podczas badań eksperymentalnych porównano z wartościami obliczonymi na podstawie obowiązujących norm oraz z zależnościami występującymi w literaturze tematycznej.
EN
The article discusses the effect of wheels susceptibility on vertical dynamic load of the crane supporting structure. Dynamic loads determined during experimental studies were compared with values calculated on the basis of existing standards and mathematical equations occurring in the literature.
PL
W pracy przedstawiono sposób wyznaczania istotnych parametrów technicznych i konstrukcyjnych dźwignic, które można w prosty sposób zmieniać w celu uzyskania podobieństwa mechanicznego obiektu doświadczalnego z obiektem rzeczywistym. Do identyfikacji istotnych czynników wykorzystano analizę wymiarową i teorię podobieństwa modelowego. Stosując analizę wymiarową, można otrzymać szczególnie cenne wnioski, które mogą być niezbędne do prawidłowego zaplanowania eksperymentu. Parametrem porównawczym pozwalającym odnieść się do obiektów mechanicznych o podobnej klasie w przypadku dźwignic może być częstotliwość drgań własnych. W analizie identyfikowano czynniki wpływające na drgania własne całej dźwignicy. W większości dotychczasowych badań analizowano częstotliwość drgań własnych bez uwzględniania sztywności promieniowej kół jezdnych. Obecnie w lekkich dźwignicach coraz częściej na koła jezdne stosowane są tworzywa sztuczne, które posiadają odmienne właściwości wytrzymałościowe i reologiczne niż koła stalowe, staliwne czy żeliwne. Użyta metoda pozwoliła na analizę jakościowo-teoretyczną badanego procesu oraz określenie wielkości. Ma to wpływ na częstotliwość drgań własnych dźwignicy. Za pomocą analizy wymiarowej wyznaczono istotne parametry mechaniczne i konstrukcyjne doświadczalnej dźwignicy, które można dogodnie zmieniać. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia zmian w doświadczalnej dźwignicy pozwala na odpowiednie uogólnienie uzyskanych wyników i odniesienie się do wielu obiektów rzeczywistych spełniających przyjęte kryteria podobieństwa modelowego.
EN
The paper describes the method of determination of essential technical and construction parameters of cranes, which can be easily changed in order to obtain mechanical similarity between the experimental object and the real one. To identify the relevant factors, dimensional analysis and similarity theory model were used. Dimensional analysis can be particularly valuable for applications which may be necessary for proper planning of the experiment. A parameter allowing for comparison with mechanical objects of a similar class of cranes may be frequency of vibration. The analysis primarily dealt with factors affecting the stiffness of the entire crane - it was assumed that the mass remains constant. Stiffness of the whole machine was considered as a stiffness of the structure and stiffness of the contact wheels. In most previous studies, free frequency vibration, without considering the contact stiffness of the wheels, was considered. Currently, more and more plastics are used on cranes' driving wheels. Such wheels have different mechanical and rheological properties than steel or cast iron wheels. The method used ensures a quality - theoretical analysis of the process and determination of values significantly influencing free frequency of the crane. Using dimensional analysis, important mechanical and design parameters of experimental crane have been determined. These parameters can be easily changed. The opportunity to make these changes in experimental studies of the crane allows for appropriate generalization of the results and for their reference to many real objects fulfilling the criteria adopted for the similarity model.
EN
The article presents methodology of assessing the service life of steel load-carrying structures of cranes, taking account of the approach presented in Eurocode 3. In the considered case, such assessment covers already operated structures. From criterion of assessment of fatigue carrying capacity, a condition has been derived, specifying the limit number of reloading cycles corresponding to exhaustion of the design operation period.
PL
W artykule określono metodykę oceny resursu stalowych konstrukcji nośnych dźwignic z uwzględnieniem podejścia prezentowanego w Eurokodzie 3. Rozważono przypadek, w którym ocena taka obejmuje konstrukcje już eksploatowane. Z kryterium oceny nośności zmęczeniowej wyprowadzono warunek określający graniczną liczbę cykli przeładunkowych, odpowiadającą wyczerpaniu projektowego okresu eksploatacji.
PL
Opisano sprężanie dźwigara suwnicy w napędzie hydraulicznym, jako sposób na uzyskanie mniejszego przekroju poprzecznego. Wskazano na możliwość zmniejszenia wymiarów i parametrów podzespołu. Przedstawiono sprężanie z wykorzystaniem sterowania proporcjonalnego.
EN
The compression of the crane girder in the hydraulic drive is a way to get a smaller cross section. The possibility of reducing the dimensions and parameters of the component has been pointed out. The process of compression going the proportional control has been shown.
EN
The paper is focusing on analysis of manufacture transport devices development tendency, as well as special requires resulting both evolution and automation processes of manufacture systems. Material handling systems development is strongly supported via Information Technology expansion. Development areas of transport devices (material handling) have been discussed on the base on conveyors and cranes because their large installation number andbeing into technological processes. Material handling devices are playing mostly key position in any manufacture systems. Actions (transportation types) that have been directed on loads (subject of transportation) were a subject of evolution from mono- to multi -functional types, as well as integration focused to support technological process. The number of transport devices supported special man functions and communication between transport system elements, are also growing results wider user interest. It is possible to estimate that development of material handling devices during coming years will support more stronger new and coming needs of human. The new sets of man- transport device, which better explore operation potential, are strongly overlooked results designing, construction and automation type use in practice multifunctional solutions.
EN
In his paper is pre presented an effort of realistic assessment of loading of some element of a traveling crane. Dynamic analysis of operation of a system – crane beam – crane – crab has been made for possible phases of a crane operation. This made possible for analytic formulae presentation which determine real loads of particular elements of a considered system. Obtained relations may be useful for dimensioning and exploitation safety assessment of such structures.
PL
W artykule podjeto próbę oceny rzeczywistych wartości obciążeń wybranych elementów suwnicy. Przeprowadzono analizę dynamiczną pracy układu belka podsuwnicowa – suwnica – wózek dla możliwych faz pracy suwnicy, która pozwoliła na podanie formuł analitycznych z których możliwe było określenie rzeczywistych obciążeń poszczególnych elementów rozważanego układu. Uzyskane zależności mogą być przydatne do oceny stanów nośności oraz użytkowalności elementów konstrukcyjnych suwnic.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę dynamiczną układu napędowego mechanizmu podnoszenia dźwignic z silnikiem asynchronicznym. Opisano metodę, która pozwala (w określonych przedziałach czasowych) na ścisłe rozwiązanie układu różniczkowych równań ruchu, czyli na uzyskanie w postaci analitycznej funkcji [fi](t) i x(t) opisujących ruch bębna i ruch podnoszonego ładunku. Zrealizowano odpowiednią procedurę numerycznych obliczeń, za pomocą której wyznaczono przemieszczenia, prędkości oraz przyspieszenia bębna i podnoszonego ładunku w każdej chwili procesu podnoszenia dla zadanych danych. W dalszej kolejności wyznaczono czas rozruchu, czas podnoszenia ładunku na zadaną wysokość oraz przedstawiono wykresy siły napinającej w linie S i momentu dynamicznego M[d] w czasie całego procesu podnoszenia.
EN
The paper deals with a dynamic analysis of a power transmission system of a crane lifting mechanism with an asynchronous motor. The method of exact and analytic solution of differential equations describing movements of a hoisting drum and a hoisting cargo by analytical functions [fi](t) and x(t) is given. Using that method displacements, velocities and accelerations of the drum and the hoisting cargo have been determined for every time. The starting time and the time of cargo lifting on specified altitude have been determined next. In the paper diagrams of the tension force S of the line and the dynamic moment M[d] applied to the hoisting drum in function of the time t are presented.
PL
Dźwignice stanowiące ważne urządzenia transportujące muszą spełniać wymogi zapewniające bezpieczeństwo załogi i przenoszonych materiałów. Dźwignice przeznaczone do transportu gorących, roztopionych mas są szczególnie objęte ostrymi wymogami, które stawia Unia Europejska, a także wymogami Dyrektywy Maszynowej. Wprowadzona norma PN-EN 14492-2 i jej dodatek B zawiera dodatkowe wymagania dla urządzeń transportu gorących, roztopionych mas. Skupiono się na omówieniu zaleceń wprowadzonej normy, której spełnienie wymogów bezpieczeństwa umożliwia oznaczenie urządzeń znakiem CE.
EN
Overhead cranes being important transporting devices have to meet the requirements warranting safety of employees as well as safety of materials being transported. Cranes intended for transporting hot, molten, moulding sands must comply with especially strict requirements raised by the European Union and by the Machine Directive. The Standard PN-EN 14492-2 and its supplement B contain additional requirements for devices transporting hot, molten materials. The emphasis was placed on those recommendations of the Standard which, when fulfilled from the safety point of view, allow marking the device with the sign CE.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.