Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pasywacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The paper presents the results of microstructure, surface development and thickness of the oxide layer on the pure titanium Grade 2 after mechanical activation and heat treatment (550°C/5h). Design/methodology/approach: Studies show that it is possible to control the thickness of the oxide layer by using different materials to change the roughness of surface - mechanical activation before heat treatment. After mechanical activation and heat treatment, the results of the thickness of the oxide layer as well as a level of surface development were obtained, presented and discussed. Findings: The conducted research have proved that mechanical activation of the surface which cause increase of surface development results in greater thickness of oxide layer which is formed during heat treatment. Nevertheless mechanical activation that results in decrease of surface development, such as polishing, results in decrease of oxide layer thickness. Research limitations/implications: The conducted research have showed up that mechanical activation of the surface which cause increase of surface development results in greater thickness of oxide layer which is formed during heat treatment. Nevertheless, mechanical activation that results in decrease of surface development, such as polishing, results in decrease of oxide layer thickness. Practical implications: are possible using similar method for passivation titanium alloys for medical application. Originality/value: The paper presents the possibility of using mechanical preactivation of surface before heat treatment passivation.
EN
Purpose: The results presented the microstructure and corrosive behavior of SnSb12Cu6Pb alloy (B82) in H2SO4 aqueous solution and NaCl aqueous solution. Design/methodology/approach: The electrochemical corrosion has been investigated in two different aqueous solutions: 0.1M sulfuric acid (H2SO4) and 0.5M sodium chloride (NaCl) solution measuring of potential changes relative to immersion time and conducting mass loss test. Microscopic investigations before and after corrosion tests were made using scanning electron microscopy. Findings: The obtained results indicate very good corrosion resistance of the alloy tested in NaCl solution. Corrosion progresses faster in a sulfuric acid aqueous solution compared to sodium chloride aqueous solution. Also, it was found that the dominant mechanism of corrosion degradation in both solutions is selective corrosion which is a particularly undesirable type of corrosion because it involves the loss of one alloying component and the formation of porous structure on the alloy surface. Research limitations/implications: The aqueous solutions used in this study are not a natural working environment of the bearing. However, a comparison of acidic and neutral solutions allows explaining the corrosion behavior of tin babbitts due to contaminants of oil lubricants. Further research should be conducted in more aggressive environments characteristic of industrial conditions. Practical implications: One of the important properties of bearing alloys are corrosion resistance. Corrosion properties are extremely important for the transport and storage of metallic components before they are used. Also, the working environment can have a destructive effect on the properties of the materials used. Industry environment, aging stagnant oil, and some acids may lead to selective corrosion of the tin, copper, lead, or antimony components and leaving a rough and weakened the babbitt surface. Electrochemical corrosion can contribute to the acceleration of bearing wear and consequent to bearing damage. Originality/value: Studies of the corrosion of tin-babbitt bearings are not extensive in the literature due to rare tin corrosion. This study could be an important complement to knowledge about the corrosion behavior of tin-based bearing alloys.
PL
Powłoka konwersyjna to rodzaj nieorganicznej lub mineralno-nieorganicznej powłoki ochronnej, która zabezpiecza metal przed korozją oraz zwiększa wytrzymałość i odporność na ścieranie. Powłoki chromianowe wykorzystują absorpcje tlenku metalu z innym tlenkiem metalu lub też w niektórych przypadkach – niemetalu. Poprzez zastąpienie tlenku cynku na powierzchni warstwy cynkowej np. tlenkiem chromu powłoka ta stanowi barierę izolacyjną o niskiej rozpuszczalności. Warstwa ta opóźnia reakcje korozyjne na ocynkowanej stali.
PL
W artykule, przedstawiono wyniki mikroskopii sił atomowych (AFM), spektroskopii Ramana i analizy kąta zwilżania samoorganizującej się warstwy oktadekanotiolu (ODT) na powierzchni (100) GaSb. Warstwę ODT otrzymaną zanurzeniowo z roztworu 10 mM ODT-C2H5OH, zastosowano jako pierwszy etap dwustopniowej pasywacji, który połączony z drugim etapem polegającym na osadzaniu warstwy SiO2, poprawił znacząco parametry elektryczne detektora podczerwieni wykonanego z supersieci II-rodzaju InAs/GaSb.
EN
The paper presents the results of the AFM, Raman spectroscopy and the contact angle analysis obtained for the self-assembled octadecanethiol (ODT) monolayer on the (100) GaSb surface. The ODT monolayer created from the 10 mM ODT-C2H5OH solution, together with additionally deposited SiO2 layer, were successfully used as the two-step passivation of the II-type superlattice InAs/GaSb infrared photodetector.
PL
Stale nierdzewne są odporne na korozję dzięki zdolności do pasywacji, czyli wytwarzania na powierzchni cienkiej warstewki posiadającej grubość tysięcznych części mikrometra. W porównaniu do zawartości w stali warstewka posiada zwiększoną zawartość chromu, molibdenu i niklu w postaci tlenków. Wytworzona w warunkach naturalnych warstewka pasywna ulega lokalnym uszkodzeniom i zanieczyszczeniom podczas etapów formowania konstrukcji, takich jak spawanie, szlifowanie, lub obróbka termiczna. W miejscach uszkodzonych lub pokrytych zanieczyszczeniami lub rdzą warstewka tlenków metali jest niekompletna, niejednorodna, lub niezdolna do regeneracji. Wytworzenie prawidłowej warstewki tlenków prowadzące do odporności korozyjnej zapewnia proces trawienia i pasywacji. Dobór technologii trawienia i pasywacji zależy przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, oraz gatunku stali nierdzewnej. Specjalistyczne przedsiębiorstwa wykonują pasywację w swoich zakładach oraz w terenie. W obu przypadkach stosuje się te same preparaty, przy czym aktualne technologie umożliwiają przeprowadzenie podstawowego procesu trawienia i pasywacji jednocześnie, w postaci jednego etapu. Po procesie wymagane jest dokładne usunięcie chemikaliów oraz bardzo często osuszenie elementów lub konstrukcji. Kontrola powierzchni stali po pasywacji polega na oznaczaniu potencjałów elektrochemicznych oraz sprawdzeniu nieobecności zanieczyszczeń na powierzchni stali nierdzewnej. Dla utrzymania odporności korozyjnej proces trawienia i pasywacji należy powtórzyć w przypadku trwałego skażenia powierzchni stali podczas eksploatacji.
EN
Stainless steels are corrosion resistant due to their ability to passivation which means formation of a thin film, containing increased concentration of chromium, molybdenum and nickel oxides, having thickness of thousands of a micrometer. Naturally occurring passive film is sensitive to local contaminations and defects during construction processes, like welding, grinding and other mechanical treatments. The film of metal oxides is uncompleted, no uniform and unable to be regenerated at the places of damages, or is covered with contaminations or rust. Formation of a proper oxide film that guarantees corrosion resistance can be obtained after pickling and passivation process. The technology applied depends mainly on the type of construction and properties of the stainless steel. Specializing companies perform passivation at their premises or/and in the field. At both cases the same chemicals are applied and presently used technologies allow to perform pickling and passivation process as one step. After the process the chemicals must be precisely removed from the metal surface and elements or constructions might be blown dried. Passivation effects are confirmed by electrochemical potential measurements and by testing of absence of contaminations at the stainless steel surface. The pickling/passivation process should be conducted always in any serious case of stainless steel contamination during exploitation.
PL
Komercyjnie czysty tytan stanowi jeden z czołowych materiałów biointegrujący się z tkankami przyzębia, co wykorzystuje się na co dzień w protetyce stomatologicznej. Wysoka reaktywność z tlenem, niska rozszerzalność termiczna tytanu i zjawisko pasywacji utrudniają obróbkę tytanu, a w szczególności połączenie z materiałami licującymi, jak ceramika stomatologiczna. Analizując obecne w piśmiennictwie doniesienia, opisujące zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ warstwy tlenkowej na połączenie tytan–ceramika, podjęto próbę elektrochemicznego wytworzenia powłok pasywnych z kąpieli zawierającej H2SO4 na komercyjnie czystym tytanie, mogącym stanowić podbudowę koron i mostów protetycznych. Materiały i metody. Tytanowe walce Grade 2 (śr. 20 mm i wys. 5 mm) szlifowano i wypolerowano. Skład stopu określono metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Próbki podzielono na 3 grupy i poddano oksydacji anodowej w 1M kwasie siarkowym przy stałych napięciach: 120V, 160V, 200V, t=1min. Warstwy tlenkowe poddano badaniu dyfrakcji rentgenowskiej, analizie składu chemicznego oraz obserwacji SEM. Wyniki. Otrzymano warstwy grubości 1 μm do 7,1 μm. W warstwie anodowanej, oprócz tlenku tytanu, występują domieszki siarki. Tezy. Wybór napięcia anodowania wpływa na grubość otrzymanych warstw, co determinuje możliwość praktycznego zastosowania. Warstwy ponad 1 μm mogą ulegać łuszczeniu i pękaniu. Co więcej, zbyt cienkie powłoki wykazują ubytki i nie pokrywają całej powierzchni metalu. Wnioski. Zwiększenie napięcie reakcji nie tylko wpływa na pogrubienie warstwy, ale również na porowatość. Możliwość kontrolowania średnicy porowatości przyłożonym napięciem anodowania może zapewnić poprawę mikroretencji ceramiki stomatologicznej. Biorąc pod uwagę grubość wytworzonych warstw, największe zalety prak-tyczne wydają się mieć powłoki wytworzone pod napięciem 120V.
EN
Commercially pure titanium is the leading biointegrating material, which is used in everyday dental prosthetics. High reactivity with oxygen, low thermal expansion and passivation impede titanium processing, especially bonding with veneering materials like dental ceramics. After analyzing the literature with view to positive and negative impact of titanium oxide layer on boning strength between titanium and dental ceramics, an attempt was made to fabricate the anodic layers by means of electrochemical oxidation in 1M sulphuric acid on CP-Ti which will subsequently be used as a framework of PFM dental prosthesis. Materials and methods. Grade 2 Titanium cylinders (20 mm diameter, 5 mm high) were grinded and polished. Chemical composition was determined by X-ray fluorescent analysis. Samples were divided into 3 groups and oxidized in 1M sulphuric acid in DC voltage: 120V, 160V, 200V, t=1min. Oxide layers undergone X-ray diffraction examina-tion, chemical composition analysis and SEM observations. Results. Layers of 1 μm to 7,1μm were obtained. Layers is composed not only of titanium oxide but also contains sulphur. Thesis: Selection of anodizing voltage affects layer thickness thus determinates its practical application. Layers over 1μm thick may crack and flake off, furthermore, too thin layers show surface loss and do not cover the entire surface of titanium. Findings: Increased voltage not only results in layer thickening but also affects porosity. Pore size control may contribute to enhanced porcelain microretention. Considering layers thickness and practical application, 120V layers seem to have the most advantages.
PL
Stopy miedzi z niklem, zwane cuniferami (Cu, Ni, Fe oraz R – reszta pierwiastków stopowych), są szeroko stosowane do produkcji elementów rurociągów okrętowych mających kontakt z wodą zaburtową, takich jak instalacja chłodzenia silnika głównego. Stopy te charakteryzują się bardzo wysoką odpornością korozyjną dzięki odpowiednio wykonanej pasywacji. Jednakże gdy pasywację przeprowadzi się nieprawidłowo, materiał traci właściwości antykorozyjne i często ulega korozji. Dodatkowo czynnikiem sprzyjającym procesom degradacji jest źle przeprowadzony proces spawalniczy. Celem niniejszej pracy jest pokazanie wpływu błędów powstałych w trakcie procesu produkcji i podczas testowania rurociągu na jego stan techniczny. Przedmiotem badań był fragment rurociągu wykonany ze stopu CuNi10Fe1,6Mn, pochodzący z jednostki pływającej po wodach morskich. Przeprowadzone badania makro- i mikroskopowe ujawniły szereg wad technologicznych, które wpłynęły na degradację tego elementu.
EN
Copper and nickel alloys called cunifers (Cu, Ni, Fe and R – rest of alloy elements) have found wide application in the production of ship pipeline components in contact with sea water, such as, for example, the main engine cooling system. These alloys are characterized by a very high corrosion resistance, which is ensured by appropriately carried out passivation. However, with improperly carried out passivation, this material loses its anti-corrosion properties and is often corroded. In addition, a mistakenly conducted welding process is a factor conducive to degradation processes. The purpose of this work is to show the impact of errors created during the production process and pipeline testing for its technical condition. The subject of the research was a fragment of the pipeline made of CuNi10Fe1,6Mn alloy, coming from a vessel floating on sea waters. Macro- and microscopic examinations revealed a number of technological defects that affected the degradation of this element.
8
Content available On real order passivity
EN
The aim of this paper is to show that a real order generalization of the dissipative concepts is a useful tool to determine the stability (in the Lyapunov and in the input-output sense) and to design control strategies not only for fractional order non-linear systems, but also for systems composed of integer and fractional order subsystems (mixed-order systems). In particular, the fractional control of integer order system (e.g. PI? control) can be formalized. The key point is that the gradations of dissipativeness, passivity and positive realness concepts are related among them. Passivating systems is used as a strategy to stabilize them, which is studied in the non-adaptive as well as in the adaptive case.
9
Content available remote Obróbka powierzchni stali nierdzewnej ma znaczenie
PL
W artykule opisano cztery podstawowe aspekty (środowisko eksploatacji, wykończenie powierzchni, zastosowane metody przetwarzania powierzchni oraz wymogi konserwacji), które determinują odporność korozyjną stali nierdzewnych w aplikacjach technicznych. Przedstawiono wpływ obróbki powierzchni na odporność korozyjną stali nierdzewnych. Scharakteryzowano i porównano procesy wytrawiania i pasywacji powierzchni stali nierdzewnych.
EN
The paper describes four basic aspects (operating environment, surface finish, surface treatment methods and maintenance requirements) that determine the corrosion resistance of stainless steels in technical applications. The effect of surface treatment on the corrosion resistance of stainless steels is presented. The pickling and passivating processes of stainless steel surfaces are characterized and compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw pasywnych powstałych na ferrytycznej, Cr-Ni austenitycznej i Cr-Mn austenitycznej stali nierdzewnej o zróżnicowanym wykończeniu powierzchni po pasywacji przez 30, 60 i 120 minut w roztworze wodnym kwasu azotowego z zastosowaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Dla wszystkich badanych gatunków stali nierdzewnych można przyjąć, że optymalny czas pasywacji wynosił 60 minut, biorąc pod uwagę zarówno chropowatość powierzchni, jak i parametry EIS utworzonej warstwy pasywnej. Próbki po pasywacji badano także w komorze klimatycznej w teście neutralnej mgły solnej (NSS) i porównywano do charakterystyki EIS.
EN
The properties of oxide films formed on ferritic, austenitic Cr-Ni and austenitic Cr-Mn stainless steels of various surface finish after the passivation procedure lasting 30, 60 and 120 minutes in an aqueous solution containing nitric acid were tested using of electrochemical impedance spectroscopy (EIS). For all tested stainless steel grades the optimal passivation time was 60 min when taking into account both the surface roughness increase and the EIS parameters describing the resistance and capacitance character of the formed oxide layer of the double-layer nature. The passivated samples were also tested in the neutral salt spray (NSS) test and compared to the EIS characteristics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw pasywnych powstałych na ferrytycznej, Cr-Ni austenitycznej i Cr-Mn austenitycznej stali nierdzewnej o zróżnicowanym wykończeniu powierzchni po pasywacji przez 30, 60 i 120 minut w roztworze wodnym kwasu azotowego z zastosowaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Dla wszystkich badanych gatunków stali nierdzewnych można przyjąć, że optymalny czas pasywacji wynosił 60 minut, biorąc pod uwagę zarówno chropowatość powierzchni, jak i parametry EIS utworzonej warstwy pasywnej. Próbki po pasywacji badano także w komorze klimatycznej w teście neutralnej mgły solnej (NSS) i porównywano do charakterystyki EIS.
EN
The properties of oxide films formed on ferritic, austenitic Cr-Ni and austenitic Cr-Mn stainless steels of various surface finish after the passivation procedure lasting 30, 60 and 120 minutes in an aqueous solution containing nitric acid were tested using electrochemical impedance spectroscopy (EIS). For all tested stainless steel grades the optimal passivation time was 60 min when taking into account both the surface roughness increase and the EIS parameters describing the resistance and capacitance character of the formed oxide layer of the double-layer nature. The passivated samples were also tested in the neutral salt spray (NSS) test and compared to the EIS characteristics.
EN
Anodic potentiodynamic polarization of dehydrogenated LaNi4.5Co0.5 compact electrode at very slow potential scan rate has been applied to evaluate material corrosion rate in 6 M KOH within passive region. Chronoamperometric measurements carried out at E = –0.2 V (HgO/Hg) allowed to obtain steady state anodic current of electrode passivation which corresponds to alloy stationary corrosion rate. It has been shown that corrosion rate determined in such a way is in very good agreement with alloy initial corrosion rate found on the basis of capacity fade of powdered, composite electrode prepared from this material.
PL
Do oceny szybkości korozji pozbawionej wodoru litej elektrody LaNi4.5Co0.5 w 6 M roztworze KOH zastosowano technikę potencjodynamicznej polaryzacji przy bardzo powolnym skaningu potencjału. Pomiary chronoamperometryczne wykonane przy E = –0,2 V (HgO/Hg) pozwoliły znaleźć ustaloną wartość prądu anodowego pasywacji elektrody, który odpowiada stacjonarnej szybkości korozji. Pokazano, że szybkość korozji wyznaczona w ten sposób jest w bardzo dobrej zgodności z początkową szybkością korozji znalezioną na podstawie spadku pojemności proszkowej, kompozytowej elektrody wykonanej z tego materiału.
PL
Stop zircaloy 4 poddano potencjostatycznej polaryzacji w 0,1 M NaOH przy różnych potencjałach elektrodowych. Zbadano wpływ zastosowanego potencjału na przebieg prądu polaryzacji oraz na morfologię i skład powierzchni stopu po polaryzacji (SEM, EDS). Stwierdzono, że polaryzacja anodowa uszczelnia warstwę pasywną lub nawet powoduje wzrost jej grubości. Stosunkowo łagodna polaryzacja katodowa (|i| > 30 μA/cm2) powoduje pokonanie ochronnych właściwości warstwy pasywnej, wyraźny wzrost szybkości wydzielania wodoru oraz powstanie pęcherzy wodorowych i spękań powierzchni stopu.
EN
Zircaloy 4 was potentiostatically polarized at various electrode potentials in 0.1 M NaOH. The effects of an applied potential on a shape of current curves and on morphology (SEM) and chemical composition (EDS) of a surface region of the alloy were studied. It was found that the anodic polarization seals the passive layer or even causes an increase in the passive layer thickness. A relatively mild cathodic polarization (|i| > 30 μA/cm2) resulted overcome the protective properties of the passive layer. In consequence the rate of hydrogen evolution clearly increased and hydrogen blisters and cracks in the surface of the alloy were formed.
PL
Technologia nowoczesnych detektorów, opartych na antymonkowych supersieciach wymaga specjalnego podejścia. Z jednej strony, podyktowane jest to ich wyrafinowaną konstrukcją, z drugiej, wynika ze specyfiki chemicznej natury półprzewodników III-V, w szczególności ich oddziaływania z tlenem. W odniesieniu do materiałów antymonkowych, pasywacja, zarówno w rozumieniu poprawy morfologii powierzchni, usunięcia tlenków resztkowych, jak i zredukowania gęstości stanów powierzchniowych, jest niezbędna i stanowi zasadniczy temat artykułu. Przedstawiono przegląd stosowanych metod i technik pasywacji detektorowych struktur supersieciowych, głównie w aspekcie ich fizyczno-chemicznego działania, a także rezultaty prac prowadzonych w tym zakresie w ITE.
EN
The modern type-II superlattice InAs/GaSb-based photodetectors require the special technological approach. This is due to both the specific reaction of GaSb and related compounds with oxygen as well as sophisticated thin strained-layer construction of IR detectors. In particular, an abrupt termination of tetrahedral GaSb and InAs crystal lattices along a given plane to form a surface leads to the formation of native oxides, and the traps at the oxide/semiconductor interface. These traps introduce energy states within the semiconductor energy gap, resulting in the Fermi level being pinned near midgap, thereby increasing the surface leakage current. Thus, in order to eliminate these problems and improve overall device performance the surface passivation is absolutely necessary. The review of the different passivation methods and techniques has been presented. The results of the research on the type-II InAs/GaSb infrared photodetectors carried out in ITE are presented as well.
PL
W artykule przedstawiono wpływ pasywacji stali AISI 304L w dwudziestoprocentowym (obj.) kwasie azotowym po uprzednim polerowaniu mechanicznym, które miało być symulacją porysowanej powierzchni. Najsłabszą ochronę odnośnie korozji wżerowej otrzymano po polerowaniu mechanicznym, co wywnioskowano na podstawie potencjału korozji wżerowej, który wyniósł 160 ± 15 mVSCE z medianą 163,5 mVSCE. Po pasywacji przez piętnaście minut w temperaturze 20 ˚C w 20% kwasie azotowym HNO3 potencjał korozji wżerowej wzrósł do 317,1 ± 49,7 mVSCE z medianą 301 mVSCE, co należy interpretować jako wzrost odporności na korozję wżerową. Po zwiększeniu temperatury roztworu do 60 ˚C uzyskano potencjał korozji wżerowej wynoszący 556,6 ± 99,3 mVSCE z medianą 563,5 mVSCE, co było najlepszym wynikiem jaki został osiągnięty na próbce polerowanej mechanicznie. Należy zaznaczyć, że otrzymany wynik jest bardzo dobry, gdyż jest zbliżony do odporności korozyjnej stali AISI 316L po polerowaniu elektrochemicznym [3], która to stal zawiera w swoim składzie chemicznym dodatkowo molibden, celem zwiększenia jej odporności na korozję.
EN
In the paper, the corrosion results of austenitic AISI 304L stainless steel after the abrasive mechanical polishing and passivation in the nitric acid of twenty percent by volume concentration are presented. The mechanical treatment of the surface was performed to simulate a scratched surface. The weakest corrosion protection with respect to the pitting was observed after a mechanical polishing without passivation, which was concluded on the basis of pitting corrosion potential, which amounted to 160 ± 15 mVSCE with a median of 163.5 mVSCE. After the passivation for fifteen minutes at 20 °C in the nitric acid HNO3 the pitting potential increased up to 317.1 ± 49.7 mVSCE, with a median 301 mVSCE, that should be interpreted as an increase in the pitting corrosion resistance. After increasing the temperature of the solution up to 60 °C, the pitting potential amounted to 556.6 ± 99.3 mVSCE, with a median of 563.5 mVSCE, which was the best result that has been obtained on the mechanically polished sample. It should be noted that the result is very good, because of it is very close to the corrosion resistance of the steel AISI 316L after electrochemical polishing [3] which contains in its chemical composition additionally molybdenum, in order to increase its resistance to pitting corrosion.
PL
W artykule zaprezentowano badania korozyjne wykonane metodą potencjodynamiczną na próbkach ze stali AISI 304L (EN 1.4307) po polerowaniu elektrochemicznym w elektrolicie składającym się z kwasu fosforowego oraz kwasu siarkowego w stosunku obj. 3:2, w temperaturze 60 ˚C w czasie 3 minut. Próbki niepasywowane były punktem odniesienia dla próbek wypolerowanych elektrochemicznie oraz dodatkowo spasywowanye w 20% (obj.) kwasie azotowym HNO3 w dwóch temperaturach 20 ˚C i 60 ˚C w czasie 15 minut. Otrzymane wyniki wskazują, że po polerowaniu elektrochemicznym (bez pasywowania w HNO3) odnotowana odporność na korozję wżerową była najmniejsza, co wyznaczono na podstawie potencjału korozji wżerowej (Epit), który wynosił 345,5 ± 47,2 mVSCE z medianą równą 346 mVSCE. Najlepszy wynik odnośnie odporności na korozję wżerową otrzymano dla stali elektropolerowanej oraz pasywowanej w 20% (obj.) kwasie azotowym HNO3 w temperaturze 20 ˚C i wyniósł on 1246,1 ± 43,2 mVSCE z medianą równą 1254,5 mVSCE.
EN
In the paper, the potentiodynamic corrosion results performed on AISI 304L SS (EN 1.4307) samples after the electrochemical polishing and passivation in 20% (vol.) nitric acid (HNO3) are presented. The electropolishing was performed in the electrolyte consisting of phosphoric acid and sulfuric acid in the ratio of 3:2 at the temperature of 60 °C for time of 3 minutes. The samples, which were not passivated, were used as a reference for comparison with other ones after additional chemical treatment, i.e. passivation in 20% (vol.) nitric acid HNO3 at two temperatures 20 ° C and 60 ° C for 15 minutes. The corrosion results indicate that after the electrochemical polishing (without passivation in HNO3) the lowest pitting corrosion resistance was obtained and it was equal to 345.5 ± 47.2 mVSCE, with a median 346 mVSCE. The best result regarding the pitting corrosion resistance was obtained for AISI 304L samples after the electropolishing and passivation in nitric acid (20% HNO3) and amounted to 1246.1 ± 43.2 mVSCE with a median equaling to 1254.5 mVSCE.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje badania porównawcze odporności korozyjnej austenitycznej stali stopowej AISI 304L (EN 1.4307) w roztworze Ringera. Wyniki badań przedstawiają odporność stali na korozję wżerową stali po walcowaniu na zimno oraz pasywowaniu w różnych warunkach. Badania elektrochemiczne przeprowadzono dla trzech grup próbek: po walcowaniu na zimno, po walcowaniu na zimno oraz pasywowaniu w kwasie cytrynowym i kwasie wersenowym w temperaturach 20°C i 60°C. W każdym z wymienionych przypadków zaobserwowano zjawisko korozji wżerowej. Największą odporność na korozję wżerową wykazała próbka walcowana na zimno poddana pasywowaniu w temperaturze 60°C.
EN
This paper presents a comparative study of the corrosion resistance of austenitic steel AISI 304L (EN 1.4307) in the Ringer’s solution. The studies describe the resistance to pitting corrosion of the stainless steel after the cold rolling and passivation under different conditions. Electrochemical studies were carried out on three groups of samples: after cold rolling, after cold rolling and passivation in the citric acid and edetic acid at temperatures of 20°C and 60°C. In each of these cases, the phenomenon of pitting corrosion has been noted. The highest resistance to pitting corrosion was observed in the samples subjected to the cold rolling and passivation at 60°C.
EN
This work reports on determination of the influence of passivation type of Ti15wt.%Mo implant alloy surface on its corrosion resistance in simulated body fluids. The alloy under investigation was subjected to natural self-passivation in air, and forced passivation by autoclaving in steam, boiling in 30 % solution of H2O2, and electrochemical passivation in 0.9 % NaCl solution. Resistance of the passivated Ti15Mo alloy to pitting corrosion was studied at 37ºC in 0.9 % NaCl solution using open circuit potential method, anodic polarization curves, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Comparative estimation of the determined parameters of corrosion resistance revealed that the obtained passive layers improve anticorrosive properties of the tested alloy. Surface of the alloy subjected to passivation in steam autoclave reveals the highest protection against pitting corrosion. Anodic potentiodynamic curves showed that the Ti15Mo alloy after different passivation types of the surface is characterized by a lack of susceptibility to pitting corrosion up to potential of 9 V. Based on the EIS investigations, the thickness of the formed oxide layers (TiO2, anatase) was determined to be in the range from 2.0 to 7.8 nm in dependence on the applied type of passivation. It was ascertained that electrochemical properties of the Ti15Mo alloy and possibility of its surface passivation using simple methods, make it an attractive material for use in biomedicine for long-term implants.
PL
Praca dotyczy określenia wpływu rodzaju pasywacji powierzchni stopu Ti15%wag.Mo na jego odporność korozyjną w środowisku płynów ustrojowych. Badany stop poddano naturalnej samopasywacji w powietrzu oraz wymuszonej pasywacji w autoklawie parowym, w gotującym się 30 % roztworze H2O2 oraz elektrochemicznej pasywacji w 0,9 % roztworze NaCl. Odporność pasywowanego stopu Ti15Mo na korozję wżerową badano w temperaturze 37°C w roztworze 0,9 % NaCl metodą potencjału obwodu otwartego, krzywych polaryzacji anodowej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (ESI). Ocena porównawcza wyznaczonych parametrów odporności korozyjnej wykazała, że wytworzone warstwy pasywne poprawiają właściwości antykorozyjne badanego stopu. Powierzchnia stopu poddana pasywacji w autoklawie parowym wykazuje najwyższą ochronę przed korozją wżerową. Anodowe krzywe potencjodynamiczne ujawniły, że stop Ti15Mo poddany różnym sposobom pasywacji powierzchni wykazuje brak podatności na korozję wżerową aż do potencjału wynoszącego 9 V. W oparciu o badania ESI wyznaczona została grubość otrzymanych warstw tlenkowych (TiO2, anataz), która w zależności od zastosowanego sposobu pasywacji mieściła się w zakresie od 2,0 do 7,8 nm. Stwierdzono, że właściwości elektrochemiczne stopu Ti15Mo oraz możliwość pasywowania jego powierzchni prostymi metodami, czynią go atrakcyjnym materiałem do zastosowań w biomedycynie na implanty długoterminowe.
19
Content available remote Influence of Fe and Al addition on corrosion resistance of CoCrMoW alloy
EN
Purpose: The aim of this study was to evaluate the influence of alloying additions iron or aluminium on corrosion resistance in artificial saliva solution of a dental cobalt alloy Remanium 2000+ after casting. Design/methodology/approach: Pitting corrosion resistance was evaluated on the basis of anodic polarization curves obtained during electrochemical potentiodynamic polarization tests, which was also performed for samples after one and twelve hours of passivation. Corrosion potential, repassivation potential and corrosion current were picked as an assessment criteria. Findings: Results obtained in the test showed that both alloying additions have a slight influence on the pitting corrosion resistance of the tested alloy. Nevertheless, comparing iron and aluminium additions, corrosion parameters values were better for samples admixed with aluminium. On the basis of microscopic observations it was stated, that tested alloys have the structure with noticeable dendritic segregation. Research limitations/implications: The research was carried out on samples, not on final elements. Tests were carried out in in vitro conditions. Practical implications: Scientific research of cobalt alloys, as materials used for dentures, allows to specify the influence of alloying additions on material properties. It is always important to determine the nature of the impact of a specific element. Originality/value: The aim of the paper is to improve corrosion resistance of Co based alloy by modification of the original chemical composition.
EN
The pitting corrosion of copper in both LiBr and NaBr solutions has beens studeid using potentiodynamic measurements and surface analysis techniques. It was found that pitting of Cu was evident only after the formation of a protective film of CuO and/or Cu(OH)2, depending on the bromide content. In case of NaBr the hysteresis loop of pitting corrosion started to appear at 3.1-10-2M while in case of LiBr it started at 7.4-10-2M bromide content. These results, togheter with the current - time trend and the surface analysis, confirm the role of Li+ on the passivation and pitting attack on copper metal.
PL
Przeprowadzono badania korozji wżerowej miedzi w roztworach LiBr i NaBr metodami polaryzacji potencjodynamicznej i analizy powierzchni. Stwierdzono, że wżery pojawiają się po utworzeniu się ochronnej warstwy CuO i/lub Cu(OH)2 w zależności od zawartości bromku. W przypadku NaBr pętla histerezy korozji wżerowej zaczyna się pojawiać przy zawartości bromku 3,1ź10-2 M, a w przypadku LiBr – przy 7,4ź10-2 M. Te wyniki, jak również przebieg krzywej prądu w czasie i analiza powierzchni, potwierdzają wpływ jonów Li+ na pasywację i korozję wżerową miedzi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.