Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 275

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja CO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Purpose of research: The European Union has three main objectives in its energy policy. The most crucial one is due by 2020, to reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2) by at least 20% below 1990 levels. This research attempts to calculate Actual-Open CO2 emission in the EU countries for the years 1997-2017, including in the calculation export and import of CO2 in products and services from the USA. Design/methodology/approach: This study takes into account the USA and 27 European countries (all the EU members without Malta). Actual-Open CO2 emissions were obtained by applying the appropriate Actual Emission Factor. The calculation takes into consideration the transfer of CO2 in exported products and services from the USA to the EU and vice versa. Findings: It has become apparent, that Actual-Open CO2 emission statistics in the EU member states are different from the Official-Closed CO2 emission data. This has raised several challenges: 1) A change should be considered in the approach to the reduction of CO2 emission in the EU energy policy, to take into account CO2 emission balance with other countries. 2) To implement this, the EU needs an instrument that would lead other countries to look at their CO2 emissions in a similar manner to the EU. 3) EU member states should redefine their approach to the import of goods from countries with a lower production cost due to their less stringent approach to environmental problems. Originality/value: The survey presents actual CO2 emission values in the EU countries incorporating net gain/loss from the US imports/exports.
PL
Wieże chłodnicze to jeden z ciekawszych przykładów przemysłowego zastosowania chłodzenia ewaporacyjnego. Uważane są też za energooszczędne i przyjazne środowisku. Europejskie stowarzyszenie producentów Eurovent przeprowadziło interesujące badania symulacyjne weryfikujące te opinie.
EN
This paper presents a comparison of two approval tests for a passenger car, both the current procedure and its predecessor. The car that was the subject of the study received a roadworthiness certificate based on the NEDC test, however, the emission results were compared with the new test procedure. The analysis showed the significance of the "start-stop" system in the conducted tests, however, assuming the original equipment of the car (active "start-stop" system), the WLTP test showed higher CO2 emissions, which did not exceed the permissible emission standard for this model specified in the relevant regulation.
PL
Niniejsza praca przedstawia porównanie dwóch testów homologacyjnych dla samochodu osobowego, zarówno aktualnie obowiązującą procedurę jak i jej poprzednika. Samochód, który był obiektem badań, świadectwo dopuszczenia do ruchu otrzymał na podstawie testu NEDC, jednakże porównano wyniki emisji z nową procedurą testową. Dokonana analiza wykazała istotność systemu „start-stop” w przeprowadzonych badaniach, zakładając jednak oryginalne wyposażenie auta (aktywny układ start-stop) test WLTP wykazał wyższą emisję CO2, jednakże nie przekroczyła ona dopuszczalnej dla tego modelu normy emisyjności określonej w stosownych przepisach.
PL
Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n-heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-C6H14 (10 and 15% by vol.) were tested in diesel engine for applicability as motor fuels. The results were compared with data for gas oil. Self-ignition delay angle was higher than for gas oil and increased with increasing n-C6H14 content in the mixt. The kinetic combustion phase disappeared when the mixt. was used as the fuel.
EN
The article presents the tests and analysis of ecological indicators of two rail-road tractors carried out during the real operation. The conditions of tests and vehicle constructions were characterized by the similar parameters, while the objects met the different exhaust gas emission standards: Stage IIIB and Stage IV. Apparatus from the PEMS group was used in the tests. In the analysis of ecological indicators, the unit emission of harmful gaseous compounds and particulates was determined. The supplementation is the assessment of toxicity indicators, which are the reference of individual compounds to CO2 emission. More favourable ecological characteristics were obtained by a vehicle meeting the newer exhaust gas emission standard, which resulted mainly from the use of advanced exhaust gas treatment systems in its construction.
PL
W artykule zaprezentowano badania i analizę wskaźników ekologicznych dwóch ciągników szynowo-drogowych zrealizowane podczas rzeczywistej eksploatacji. Warunki testów i konstrukcje pojazdów charakteryzowały się zbliżonymi parametrami, przy czym obiekty spełniały odmienne normy emisji spalin: Stage IIIB i Stage IV. W badaniach zastosowano aparaturę z grupy PEMS. W analizie wskaźników ekologicznych wyznaczono jednostkową emisję szkodliwych związków gazowych i cząstek stałych. Uzupełnienie stanowi ocena wskaźników toksyczności, będących odniesieniem poszczególnych związków do emisji CO2. Korzystniejsze charakterystyki ekologiczne uzyskał pojazd spełniający nowszą normę emisji spalin, co wynikało przede wszystkim z zastosowania w jego konstrukcji zaawansowanych układów oczyszczania spalin.
9
Content available Sekwestracja CO2 w Polsce nie ma sensu?!
PL
Europejski Zielony Ład 2050 to dojście do neutralności klimatycznej wszystkich krajów zrzeszonych w UE. Jedną z opcji jest sekwestracja CO2, czyli magazynowanie wytworzonego przez elektrownie dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach gazu, budowanych w strukturach geologicznych. Sekwestracja mogłaby obniżyć emisję CO2 o 20% w skali świata. Sekwestracja CO2 obok niewątpliwych zalet ma niestety również szereg ograniczeń. Należą do nich wysokie koszty oraz ograniczona liczba obiektów, w których można sekwestrować CO2. Sekwestrację można podzielić na trzy grupy: sekwestrację w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, sekwestrację w głęboko zalegających poziomach wodonośnych oraz sekwestrację połączoną z intensyfikacją wydobycia oraz geotermią. Aby zasekwestrować znaczącą część emitowanego w Polsce dwutlenku węgla, potrzebne są: separacja CO2 na terenie szeregu elektrowni, adaptacja odpowiednich obiektów geologicznych, kompleks badań związanych z eksploatacją i bezpieczeństwem, budowa lub uzupełnienie odpowiedniej infrastruktury, budowa rurociągów do przesyłania CO2 z elektrowni na składowisko. Jakie elementy wpływają na koszt sekwestracji? Przede wszystkim separacja dwutlenku węgla – wymagająca dużych ilości energii i obniżająca wydajność elektrowni nawet o 10%. Następnie gaz ten należy sprężyć i doprowadzić do stanu ciekłego w warunkach ciśnienia nadkrytycznego oraz wybudować sieć gazociągów. Jeśli sekwestracja ma miejsce w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, to wiadomo, że struktura jest szczelna i na powierzchni istnieje gotowa infrastruktura. Dla poziomów wodonośnych należy przeprowadzić pełny komplet badań, wywiercić odpowiednią liczbę otworów i wybudować infrastrukturę na powierzchni. Jeśli Polska chce wypełnić zadania związane z Zielonym Ładem w energetyce, to konieczne są ogromne inwestycje. W analizie kosztów należy wziąć pod uwagę takie elementy jak długość koniecznych do budowy gazociągów, istniejące linie przesyłowe energii elektrycznej, trzeba zsynchronizować działanie nakierowane na ewentualną sekwestrację z działaniami związanymi z gospodarką wodorową. Trzeba też uwzględnić niewymierne koszty społeczne związane z protestami ludzi przeciwko projektom sekwestracyjnym. Poza tym dochodzi jeszcze „drobiazg”: wszystkie elektrownie powinny zostać zmodernizowane albo zburzone i wybudowane od nowa. OZE nie mogą istnieć same dla siebie, bo muszą zapewniać stałe dostawy energii. To można osiągnąć miksem energetycznym, w którym zabezpieczono miejsce na gospodarkę wodorową. Podstawą miksu energetycznego powinny być elektrownie jądrowe zbudowane na miejscu największych emitentów, dzięki temu można będzie wykorzystać istniejące sieci przesyłowe. OZE sprzężone z gospodarką wodorową powinny dać drugi co do wielkości wkład w produkcję energii. Tu będą potrzebne również wyeksploatowane złoża gazu jako PMG dla mieszanek metanowo-wodorowych lub wodoru. Elektrownie węglowe, które pozostaną, powinny zostać głęboko zmodernizowane. Wchodzi tutaj w grę hybrydyzacja (biomasa lub elektrownie parowo-gazowe). To powinno zmniejszyć ich emisję o 30–40%. Udział sekwestracji w ograniczeniu emisji CO2 będzie śladowy i powiązany z geotermią.
EN
The main goal of European Green Deal is for all EU member states to become climate-neutral by 2050. One option is CO2 sequestration. It means underground CO2 storage in geological structures. Theoretically, such sequestration could lower CO2 emissions by about 20%. This process has also, however, a number of disadvantages, such as high costs and restricted volume of appropriate geological objects. Sequestration processes can be divided into three groups: sequestration in depleted hydrocarbon deposits, sequestration in aquifers and sequestration coupled with EOR and geothermal energy capture. To sequestrate a significant part of emitted CO2, it is necessary to separate CO2 in power plants, to adapt appropriate geological objects, to investigate such objects and to build infrastructure and pipelines. What elements affect the cost of sequestration? First of all, separation of CO2 requiring large amount of energy (about 10% of energy produced in power plant). Next, gas must be compressed and rendered to supercritical/liquid phase. In the case of depleted hydrocarbon reservoirs, we know that the structure is tight and there is an infrastructure on the surface. When it comes to aquifers, it is necessary to carry out a full set of investigations, drill holes and build an infrastructure. If Poland wants to fulfill all tasks of Green Deal, huge investments are needed. The cost analysis should take into account such elements as the length of pipelines to be constructed and existing power grids. Any probable sequestration must be correlated with hydrogen projects. RES cannot work alone because they are not able to provide a constant supply of energy. It can be achieved with energy mix. Such a mix should be based on nuclear plants built in place of the greatest coal plants, which will make it possible to use the existing power grids. RES coupled with hydrogen economy should result in the second largest contribution to energy mix. All coal power plants must be modernized. Hybridization must be taken into account here (biomass or steam and gas power plants). This should reduce their emissions by about 30–40%. The share of sequestration will be very small and associated with geothermal energy.
EN
Background: The objective of this research is to identify the relationship between green logistics operations, national economic and environmental indicators in a panel of 42 selected global ranked logistics countries over the period from 2007 to 2018. The study aims to expand the domain of green logistics from the micro/firm level to the macro level. Methods: This research paper has used a summary OLS (Ordinary Least Squares) method to test hypotheses. From 2007 to 2018, data panels for 42 countries were downloaded from the World Bank website. Results: The findings of this study indicate that in selected panel countries, the green logistics business has a positive and statistically significant relationship with foreign direct investment inflows, renewable energy consumption, and energ demand. On the other hand, there is a significant negative correlation between CO2 emissions and green logistics. In addition, foreign direct investment and renewable energy are the driving factors of the green logistics business and also promote environmental sustainability. Conclusions: This research paper provides insights into the relationship between green logistics operations and economic and environmental sustainability. In addition, the scope of this research paper is much broader than previously published research papers, in which researchers discovered the relationship between green logistics and corporate performance. However, this research paper focuses on the macro level to understand the link between green logistics and national size indicators.
PL
Wstęp: Celem pracy jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi w oparciu o panel 42 wybranych krajów z globalnego rankingu logistycznej w okresie od 2007 do 2018. Badanie to w szczególności rozszerza domenę zielonej logistyki z poziomu mikro czy poszczególnych przedsiębiorstw do skali makro. Metody: W celu testowania hipotez zastosowano metodę OLS (najmniejszych kwadratów). Dane dotyczące wybranych 42 krajów zostały pobrane ze strony internetowej Banku Światowego dla okresu od 2007 do 2018. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują statystycznie istotną i pozytywną współzależność z bezpośrednimi zagranicznymi inwestycjami, konsumpcją energii odnawialnej oraz popytem na energię w analizowanych krajach. Z drugiej strony emisja CO2 oraz zielona logistyką są istotnie negatywne ze sobą skorelowane. Dodatkowo, FDI oraz źródła energii odnawialnej są kluczowymi czynnikami wspomagającymi operacje zielonej logistyki, która prowadzi do zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym. Wnioski: Prezentowana praca daje wgląd w zależności pomiędzy operacjami zielonej logistyki a ekonomicznym i ekologicznym rozwojem zrównoważonym. Dodatkowo, praca ta ma znacznie szerszy zakres niż wcześniejsze prace dotyczące tej tematyki, w których to zostały przedstawione zależności pomiędzy zieloną logistyką a działalnością firmy. Prezentowana praca skupia się ma poziomie makro w celu uchwycenia zależności pomiędzy zieloną logistyką a wskaźnikami na poziomie krajowym.
EN
Since transport is of great importance for sustainable socio-economic development, it is necessary to implement adaptive measures aimed at increasing the resistance of enterprises in the Transport-Forwarding-Logistics (TFL) sector to the negative effects of climate phenomena. The involvement of many entities and institutions at the national, regional, and local levels is necessary to implement effective adaptative and preventive measures. An important role in the implementation of these activities was assigned to transport companies, which are the subject of the article. Based on  a  survey conducted among a purposefully selected group of enterprises from the TFL sector, an assessment of the awareness of the climate change effects and the need to undertake adaptative activities was made.
PL
Ze względu na fakt, że transport ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, konieczne są działania adaptacyjne mające na celu zwiększenie odporności przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) na negatywne skutki zjawisk klimatycznych. Do wdrożenia efektywnych działań adaptacyjnych i zapobiegawczych niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów i instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną rolę we wdrażaniu tych działań przypisano przedsiębiorstwom transportowym, co stanowiło przedmiot rozważań podjętych w artykule. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, wśród celowo wybranej grupy przedsiębiorstw sektora TSL, dokonano oceny świadomości skutków zmian klimatu i konieczności podejmowania działań adaptacyjnych.
12
Content available remote Belit w cementach o małej emisji CO2 w procesie klinkieryzacji
PL
W pracy omówiono wpływ zastąpienia alitu w klinkierze portlandzkim równoważną ilością belitu na emisję CO2, w procesie produkcji klinkieru. Porównano emisję z zestawu surowcowego i paliwową w przypadku klinkierów belitowych i alitowych. Przestawiono metody zwiększenia aktywności hydraulicznej belitu. Porównano również emisję CO2 w przypadku klinkieru portlandzkiego i belitowo-siarczanoglinianowego, zawierającego ponad 50% belitu. Wykazano, iż zwiększenie zawartości belitu w klinkierze portlandzkim może spowodować zmniejszenia emisji CO2, o około 10%. Natomiast emisja CO2 w przypadku klinkieru belitowo-siarczanoglinianowego, zawierającego 50% C2S i 30% C4A3S̅, jest mniejsza od tej emisji o około 30%.
EN
The paper discusses the effect of replacing alite in Portland clinker with the equivalent amount of belite on CO2 emissions in the clinker production process. The emission from the raw material and fuel was compared in the case of belite and alite clinkers. Methods of increasing the hydraulic activity of belite are presented. CO2 emissions were also compared for Portland and belite-sulphoaluminate clinker, containing more than 50% belite. It has been shown that increasing the belite content in Portland clinker can reduce CO2 emissions by about 10%. On the other hand, CO2 emission in the case of belite-sulphoaluminate clinker, containing 50% C2S and 30% C4A3S̅, is lower than this emission by about 30%.
EN
In this paper, the possibilities of using straw bale technology in construction, as well as the threats that limit both its development and dissemination, have been presented. This study has also investigated the use of recyclable waste and the role of recycling in natural construction, as well as the impact of CO2 reduction on pro-ecological activities. The characteristics of natural straw construction have been discussed, and the main features of straw bale technology have been presented. Examples of the implementation of straw bale technology in both Poland and Europe have been presented and the methods of their use have been described. An integral part of this study is an overview of the opportunities and threats of the use of straw bale technology in natural construction. Low-emission technologies using biodegradable materials as well as the possibility of building nZEB and passive buildings are indicated as main advantages of the technology. The necessity of introducing legal regulations that would enable the development of natural construction using straw bale technology was indicated. Straw bale technology was created as a response to an ecological challenge for sustainable construction and has significant innovation potential.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii straw bale w budownictwie, a także zagrożeń, które ograniczają jej rozwój i upowszechnienie. Przedstawiono genezę budownictwa naturalnego ze słomy. W artykule zawarto również informacje dotyczące wykorzystania odpadów nadających się do recyklingu oraz rolę recyklingu w budownictwie naturalnym. Następnie zaprezentowano wpływ redukcji CO2 na działania o charakterze proekologicznym. Omówiono charakterystykę budownictwa naturalnego ze słomy ze wskazaniem głównych cech technologii straw bale. Przedstawiono przykładowe realizacje w Polsce i Europie oraz opisano technologię ich wykonania. Integralną częścią niniejszego artykułu są opracowania przedstawiające szanse i zagrożenia budownictwa naturalnego w technologii straw bale. Wskazano konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią rozwój budownictwa naturalnego. Technologia straw bale kreuje się jako ekologiczne wyzwanie dla budownictwa zrównoważonego o znaczącym potencjale innowacyjnym.
PL
Przeanalizowano wpływ wybranych technologii podsuszania węgla brunatnego na emisję ditlenku węgla z instalacji do produkcji wodoru, zintegrowanej z procesem zgazowania węgla. Analizie poddano dwa warianty podsuszania: (i) z wykorzystaniem gorących spalin oraz (ii) z wykorzystaniem pary wodnej zgodnie z technologią WTA. Dla każdej z nich wykonano pełne symulacje procesowe układów wytwórczych, obejmujące m.in. charakterystykę strumieni procesowych, bilans masowy i energetyczny oraz wyznaczenie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną układu. Wszystkie obliczenia wykonano dla węgla o składzie charakterystycznym dla polskich węgli brunatnych wykorzystywanych w energetyce. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku węgli o dużej zawartości wilgoci zastosowanie technologii WTA zamiast technologii klasycznej wpływa na wzrost produkcji wodoru oraz istotny spadek względnej emisji CO₂, co przekłada się na wzrost ekonomiki produkcji.
EN
Computer simulation of H₂ production by lignite gasification was performed along with initial drying of the raw material using (i) exhaust gases or (ii) steam, in order to compare amt. of H₂ produced and CO₂ emissions. The method (ii) was more effective.
PL
W dniach 3–15 grudnia 2018 roku, odbyła się w Katowicach 24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu – COP24, w której uczestniczyło ponad 21.500 delegatów z 200 krajów . Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, w zakresie emisji CO2. Ma to niewątpliwie wpływ na fakt, że wśród 50 miast na świecie o największym stopniu zanieczyszczenia 36 to miasta polskie. Na czele listy miast polskich znajduje się Kraków.
EN
On December 3-15, 2018, the 24-th Session of the Conference of the United Nations Framework Convention on Climate Change COP24, in which participated more than 21500 delegates from 200 countries, was held in Katowice. Poland has the second place among European Union countries in the C02 emission. This has undoubtedly the influence on the fact that among 50 towns in the world of the highest contamination degree, 36 are Polish towns. Krakow is on the top of that list.
PL
W 2017 r. Polska znajdowała się na 38 miejscu na liście wielkości emisji CO2 w przeliczeniu na mieszkańca. Zajmuje jednak jedno z najwyższych miejsc w zakresie emisji CO2 przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Rosnące ceny węgla zachęcają właścicieli gospodarstw domowych do wymiany kotłów węglowych na gazowe, co powoduje spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny oraz emisji CO2. Drugim aspektem zmiany struktury konsumpcji paliw i energii jest przewidywany wzrost elektromobilności. Pojawieniu się znaczącej liczby samochodów elektrycznych będzie towarzyszył wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, który w sytuacji, gdy 83% tej energii uzyskiwanych jest z węgla, spowoduje wzrost zapotrzebowania na węgiel energetyczny. Jednocześnie wpływ elektromobilności na spadek emisji CO2 spowodowanej spadkiem ilości spalanych paliw płynnych będzie mniejszy niż w przypadku krajów, które posiadają większy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.
EN
In 2017, Poland was ranked 38 on the list of CO2 emissions per capita. However, it occupies one of the highest places in the scope of CO2 emissions in the production of electricity. Increasing coal prices encourage household owners to replace coal-fired boilers with gas, which results in a decrease in demand for hard coal and CO2 emissions. The second aspect of the change in the structure of fuel and energy consumption is the expected increase in electromobility. The appearance of a significant number of electric cars will be accompanied by an increase in the demand for electricity, which in a situation where 83% of this energy is obtained from coal will increase the demand for thermal coal. At the same time, the impact of electromobility on the decrease in CO2 emissions caused by the decrease in the number of liquid fuels burned will be smaller than in the case of countries that have a higher share of renewable energy sources in electricity production.
19
Content available remote Najważniejsze zmiany w handlu emisjami od 2021 roku
20
Content available remote Gas turbine selection for hot windbox repowering on 200 MW fossil fuel power plant
EN
This paper focuses on and discusses the concept of hot windbox repowering in an existing steam cycle power plant. Using commercial software, for that process based on the fraction of oxygen in exhaust gases, nine different models of gas turbines were tested in power plant model with a fossil fuel boiler. Then thermodynamic analysis of the power plant model before and after hot windbox repowering was conducted. This work seeks to select the best fit gas turbine for hot windbox repowering for a 200 MW fossil fuel power plant and to gain a deeper understanding of the effect of hot windbox repowering. To this end nine models of gas turbines with different net electrical power (from 50 to 125 MW) were tested and General Electric production GE Energy Oil&Gas MS9001E SC (GTW 2009) 123 MW gas turbine was selected as the most suitable for the model of the power plant and, after repowering, the total power of the power plant rose to 398 MW. Calculations were performed in 2 stages: 1) calculation and comparison of the thermodynamic parameters as well as carbon dioxide emissions of power plant model before and after repowering with nine different gas turbines, 2) calculation of thermodynamic parameters of the combined cycle power plant model before and after repowering in values 100%, 90%, 80%, 70%, 60% of fossil fuel boiler heat loads.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.