Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Poprawa wielkości i jakości zasobów wodnych w Polsce, należącej do krajów ubogich w wodę, staje się szczególnie ważnym wyzwaniem naukowym i politycznym w dobie pandemii wirusowej. Najważniejsze jest zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody pitnej wszystkim mieszkańcom. Na łamach niniejszego czasopisma wskazywano również, że stan systemów kanalizacji nie jest najlepszy w wielu obszarach kraju. Wyzwaniem staje się też dostęp do wody zdatnej dla rolnictwa oraz zapobieganie zanieczyszczeniom wód jeziornych i morskich. Ważną rolę może odegrać szkolnictwo wyższe popierające rozwój takich kierunków, jak inżynieria środowiska i inżynieria wodna (hydrotechnika), chemia czy biologia molekularna. Obecnie liczba studentów na tych kierunkach wydaje się niewystarczająca ze względu na wyzwania postawione w zakresie ochrony wody i środowiska.
EN
Improvement of the quantity and quality of water resources in Poland – one of the countries where the water resources scarcity is observed, becomes a particularly important scientific and political challenge in the time of the pandemic. The aspect of the major relevance is to ensure an access to good-quality drinking water for all residents. Also, as it has been previously reported in the journal, the condition of water treatment system still leaves considerably much to be improved. Furthermore, access to water adequate for agriculture and protection of lakes and marine waters from wide range of pollutants appears to be a challenge. Higher education system may face and significantly impact these challenges by supporting the development of environment al engineering and water engineering (hydrotechnics), chemistry and molecular biology. Currently, the number of students in these fields appears to be insufficient to meet the challenges posed in the field of water and environmental protection.
PL
W artykule przybliżono problem konfliktów o wodę, występujących w wielu regionach, które często mają długotrwały i dramatyczny charakter. Te konflikty, spory i kontrowersje występują coraz częściej, a ich podłoże może być różne, np.: sprzeczność interesów użytkowników (krajów) położonych w górnym i dolnym biegu rzeki (zlewni), konflikty pomiędzy zaopatrzeniem w wodę ludności, energetyką wodną, rolnictwem, przemysłem, problemy z podziałem wody pomiędzy użytkowników wody dla potrzeb nawadniania z jednego źródła, zanieczyszczanie wody, występowania ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Innymi przyczynami są złe prawo, zmiany w prawie - niekiedy potrzebne i bardzo pozytywne (pamiętamy problemy z wdrożeniem w krajach europejskich nowych dyrektyw np. Natura 2000, tzw. Dyrektywa Powodziowa UE.). Dotyczą więc one sfery środowiskowej, ekonomicznej, społecznej i politycznej. Dalszy wzrost deficytów wody będzie przyczyniał się do wzrostu zagrożeń konfliktami.
EN
The article describes the problem of water conflicts, occurring in many regions and often having persistent and dramatic character. These conflicts, disputes and controversies are increasingly frequent and the reasons behind them may be varied, e.g. conflicts of interests between the users (countries) located in the upstream and downstream regions of the river (basin), conflict between water supply for people and for water power industry or agriculture, problems with water distribution between water users for the purposes of irrigation from one source, water pollution, occurrence of extreme hydrological and meteorological phenomena. Among other reasons are bad legislation, changes in law - which are often necessary and positive (we remember problems with implementation of new directives in the European countries e.g. Natura 2000, the so-called EU Flood Directive). They relate to the environmental, economic, social and political aspects. Further increase of water deficits will contribute to the increased risk of conflicts.
PL
Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych jest wciąż aktualnym wyzwaniem agendy wodnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo wysiłków podejmowanych przez państwowe i międzynarodowe instytucje zarządzające zasobami wodnymi, w regionach świata zagrożonych ubóstwem sytuacja niewiele się zmienia. Kampania Światowego Dnia Wody 2021 skierowana jest zarówno do indywidualnych użytkowników wód, jak też do instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Każdy z nas musi wziąć na siebie odpowiedzialność przeciwdziałania kryzysowi wodnemu i sanitarnemu i odpowiedzieć na pytanie: "Co woda oznacza dla mnie?". Polsce nie grozi skrajny brak dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, jednakże zapewnienie dyspozycyjnych zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej to niezmiennie trudne i odpowiedzialne zadania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
EN
The UN water agenda challenge of ensuring the availability of water and sanitation for all still needs to be addressed. Despite the efforts of national and international institutions charged with water resources management, the situation in regions threatened with poverty has not significantly changed. The World Water Day 2021 campaign is addressed both to individual water users and water management institutions. Each and every one of us needs to take up responsibility for counteracting water and sanitation crisis and answer the question: 'What does water mean to me?'. Poland is not threatened by extreme lack of access to water and sanitation; however, ensuring available water resources to satisfy the needs of the society, environment and economy while preserving economic viability is a particularly difficult and responsible task of the minister in charge for water management.
PL
Sprawa zmniejszania się zasobów wodnych stanowiących surowiec wody do picia i zanieczyszczania ich wskutek rozwoju cywilizacyjnego uważana jest za jeden z najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. W Polsce temat jest tym poważniejszy, że od lat notujemy narastające deficyty wody, będące efektem zarówno niewielkich zasobów dyspozycyjnych naszego kraju, jak i istotnych zmian klimatycznych przejawiającymi długimi okresami bezdeszczowymi. W tym sektorze właśnie oczekuje się w najbliższych latach rozwoju innowacji techniczno-technologicznych, które zapewnią ochronę wód, a także nowego podejścia do zarządzania wodą opartego o zarządzanie ryzykiem i zapewniającego ochronę bezpieczeństwa całego systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) – od źródła do kranu odbiorcy końcowego.
6
Content available Mauritius, Rodrigues (z wodą w tle)
PL
Artykuł ma charakter wspomnienia omawiające warunki, w jakich realizowano projekt FAO, którego celem była ocena zasobów wodnych i organizacja służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, należącej do Republiki Mauritiusu. Na podstawie danych z Mauritiusu, gdzie funkcjonuje dosyć dobrze służba hydrologiczna, oceniono w przybliżeniu zasoby wodne wyspy Rodrigues. Objętość wody opadowej jest duża, ale cyklonalny, zmienny rozkład opadów, wysokie parowanie, a przede wszystkim szybki odpływ powierzchniowy, spowodowany wylesieniem wyspy, powodują dotkliwy niedobór wody słodkiej. Gromadzenie wody poprzez budowę zbiorników retencyjnych, zalesienie i racjonalne metody agronomiczne jest możliwe tylko w sytuacji prawidłowego rozpoznania dyspozycyjnych zasobów wodnych i ich rozkładu w czasie i przestrzeni. W tym celu przewidziano organizację służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, kontrolującej stany wody, natężenie przepływu i zgromadzoną wodę w zbiornikach retencyjnych. Zaplanowano instalację pięciu stacji hydrologicznych: dwóch na istniejących zbiornikach retencyjnych, jednej na zbiorniku projektowanym i dwóch na potokach w warunkach naturalnych. W sąsiedztwie stacji hydrologicznych zaplanowano stacje opadowe. Wybór sprzętu hydrologicznego i warunki instalacji stacji były trudne ze względu na krótkie czasy koncentracji wezbrań, prędkości wody, które mogą przekraczać 6 m/s oraz transport grubego rumowiska rzecznego. Przewidziano limnigrafy i pluwiografy Stevens na karty magnetyczne. Zainstalowano prowizorycznie dwie stacje na zbiornikach w celu oceny zgromadzonych zasobów wodnych oraz szkolenia personelu. Dalsze prace przewidziano w kolejnych etapach projektu, ale ich losy nie są znane.
EN
This article traces work in the FAO project on Rodrigues Island belonging to the Republic of Mauritius. The objective of the project was to assess the water resources of Rodrigues Island, which suffers from freshwater scarcity, and to organize the hydrological service that does not exist on the island. On the basis of hydrological data from Mauritius, it was possible to estimate the water resources on the island. Water inflows on this island are relatively high, but the cyclonic nature of the precipitation, high evaporation, and especially the very rapid surface runoff due to deforestation, are the cause of the freshwater shortage. In order to retain water, it is necessary to know its availability and distribution in space and time. The creation of a hydrological service was therefore planned in order to control precipitation, water level, flow rates and the volume of water stored. Five stations were planned. hydrological equipped with limnigraphs and pluviographs: of which three stations on water reserves and two on natural torrents. The choice of measurement equipment was problematic for the courses of water with very short concentration time, high flow rates exceeding 6 m/s and solid flow consisting of large rocks. Stevens Materials with Magnetic Cards have been proposed. Two temporary stations on the water reservoirs were set up to monitor the volumes of water stored and to form young hyroloquia, has this method. Continuing work was scheduled by the next phase of the project.
7
Content available Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych
PL
W Polsce występuje obecnie deficyt zasobów wody porównywalny z tym w Egipcie. Po latach zaniedbań w gospodarowaniu wodami reforma gospodarki wodnej z 2018 r. wprowadziła systemowe rozwiązania, których celem jest m.in. sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej świadomości wyczerpywania się wody jak dziś. Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy też takimi technologiami do odpowiedniego zarządzania gospodarką wodną.
PL
W pracy omówiono projekcje zmiany klimatu na obszarze Polski oraz jej oddziaływania na stan ilościowy zasobów wodnych w dorzeczach Wisły i Odry. Modele klimatyczne przewidują ocieplenie klimatu i wzrost sumy opadów atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimy i wiosny. Do oceny stanu ilościowego zasobów wodnych w horyzontach czasowych 2021-2050 oraz 2071-2100 wykorzystano model hydrologiczny SWAT. W świetle uzyskanych wyników, spodziewany jest wzrost wielkości średniego odpływu rocznego (zwłaszcza w miesiącach zimowych) jak i przepływów wysokich i niskich. Jednocześnie przewidywany jest wzrost zagrożenia suszą glebową. Przedstawione wyniki stanowią istotny wkład do dyskusji nad adaptacją gospodarki wodnej do zmiany klimatu.
EN
The article discusses the climate change forecast for the territory of Poland and its impact on the quantity of water resources in the Vistula and Oder river basins. Climate models predict climate warming and an increase in total precipitation, in particular in the winter and spring seasons. In order to assess the amount of water resources in the years 2021-2050 and 2071-2100, the researchers used the SWAT hydrological model. The results of modelling indicate an increase in the annual average outflow volume (in particular in winter months), as well as in high and low water flows. At the same time, they predict and increased risk of soil drought. The presented results constitute a significant contribution to the debate on water management adaptation to climate change.
PL
Zasoby wodne poddawane są presji powodowanej zarówno przez czynniki antropogeniczne, jak i naturalne związane ze zmianami klimatu. Świat stoi przed dużym wyzwaniem zapewnienia wszystkim dostępu do wody w odpowiedniej ilości i jakości, podczas gdy z jednej strony mamy do czynienia ze zmniejszaniem się zasobów wodnych, z drugiej zaś ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę. Ponadto zmieniający się klimat powoduje nasilanie się ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych takich jak susze i powodzie. Niedobór wody oraz skutki katastrof naturalnych powodują coraz groźniejsze konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne. W obliczu wyzwań przed jakimi stoi gospodarka wodna konieczne jest zintegrowane podejście do zmiany klimatu i gospodarki wodnej oraz wyznaczanie ambitnych celów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Aktualnie działania w obszarze polityki i zarządzania zasobami wodnymi podejmowane na forum KE i w Polsce uwzględniają te wyzwania
EN
Water resources are under anthropogenic as well as natural, climate change-related pressure. The world faces a serious challenge of ensuring access to freshwater in the appropriate quality and quantity to all, in a situation where the water resources are diminishing and the demand for water is rising. Furthermore, the changing climate leads to an intensification of extreme hydrological and meteorological phenomena, such as droughts and floods. Shortage of water and effects of natural disasters lead to increasingly dangerous social, economical and political consequences. With the challenges faced by water management, it is necessary to develop an integrated approach to the climate change and water management, as well as set ambitious water resources management goals. The current activity of the European Commission and Poland in the area of water policy and water resources management take these challenges into account.
EN
The subsurface groundwater potential was calculated through the Geographic Information System (GIS) tool in district Jamshoro, Sindh, Pakistan; research was carried out in the vulnerable and arid climatic regions of the study area, which experienced unpredictable droughts and extreme foods. The primary recharging source of the aquifer is rainfall only in monsoon season from July to September. The current situation of water resources is critical in the region; in the present research work, two principal groundwater aquifers were encountered present in lithology of Laki formation mostly in sand and gravel lithology, which are shallow and deep aquifers. The GIS has been employed as a preservative tool to estimate groundwater potential. The estimated groundwater potential was 29,330.22 million cubic meter (MCM) under the monitoring area of 3207.25 square kilometers (km²); thus, the volume of groundwater was 9.14 MCM/km² in the selected cluster zone of the study area. It is realized that using a GIS tool combats the susceptible situation and shows authenticated results of groundwater potential.
PL
Autorka przedstawia obieg wody w przyrodzie i opisuje jego wpływ na gospodarkę oraz dywersyfikację zasobów wodnych i tendencje w zużyciu wody w Polsce i na świecie. Omawia kwestię deficytu zasobów wodnych, podkreślając fakt, że kryzys w zaopatrzeniu w wodę często wynika z niewystarczającej infrastruktury technicznej. Wyjaśnia problematykę gospodarki zamkniętej z punktu widzenia zaleceń UE, zwłaszcza tych odnoszących się do gospodarki zasobami wodnymi. Publikację kończy przykład dostaw wody w obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.
EN
The author presents a hydrological cycle in nature and describes its impact on the economy as well as the diversification of water resources and the tendencies in the consumption of water in Poland and worldwide. Then she discusses the issue of the deficit of water resources, highlighting the fact that the crisis in water supply is more frequently due to the insufficient technical infrastructure. Finally the author explains the issue of the closed circuit economy from the perspective of the EU recommendations, especially those referring to water resources economy. She concludes with the examples of closed circuit water supply in enterprises and households.
PL
Rosnące ceny energii elektrycznej, a także kurczące się zasoby wodne sprawiają, że zakłady wodociągowe coraz częściej poszukują rozwiązań nie tylko energooszczędnych, ale również pozwalających na ograniczenie ilości wody traconej na etapach produkcji i dystrybucji. Przykładem inwestycji odzwierciedlającej ten trend jest oddana do użytku w grudniu 2017 r. nowoczesna stacja uzdatniania wody w Piszu. Czas, który upłynął od uruchomienia tego obiektu, daje nam możliwość przeprowadzenia pierwszych podsumowań i podzielenia się z Czytelnikami wynikami doświadczeń eksploatacyjnych.
EN
The article presents the analysis of water level fluctuations in Lake Powidzkie in the years 1961–2015. The study shows a considerable decrease in mean water levels in the aforementioned multiannual period, averaging 9 cm∙decade–1. Such a situation is caused by natural as well as anthropogenic factors, co-determining water relations in the study area. The natural factors include the amount and distribution of precipitation, increase in air temperature and evaporation size, unfavourable relations between the lake and catchment or hydrogeological conditions. Anthropogenic factors particularly include long-term transformations of the natural environment in the region, currently associated with meliorations accompanying the nearby opencast brown coal mines and exploitation of groundwaters for municipal purposes. Water shortages occurring during dry periods were shown not to be compensated in the study area in humid years. This is particularly related to the regional lowering of the aquifer remaining in close relations with Lake Powidzkie. Counteracting the unfavourable hydrological situation is done through hydrotechnical infrastructure which partially limits water outflow from the lake through damming.
PL
W artykule dokonano analizy zmian poziomu wody Jeziora Powidzkiego w latach 1961–2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że w powyższym wieloleciu nastąpił znaczny spadek średnich stanów wody, średnio o 9 cm∙dek.–1. Sytuacja taka spowodowana jest czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, które współoddziałują na kształtowanie się stosunków wodnych na badanym obszarze. Do pierwszych należy zaliczyć ilość i rozkład opadów, wzrost temperatury powietrza oraz niekorzystne relacje jezioro–zlewnia. Drugie to przede wszystkim długotrwałe przeobrażenia środowiska przyrodniczego w tym regionie, które obecnie utożsamiane są z odwodnieniami, towarzyszącymi pobliskim odkrywkom węgla brunatnego oraz eksploatacji wód podziemnych na potrzeby komunalne. Wykazano, że niedobory wody, powstające podczas okresów suchych, nie są rekompensowane na badanym obszarze w latach wilgotnych, co z kolei związane jest głównie z regionalnym obniżeniem poziomu wód podziemnych, z którymi Jezioro Powidzkie pozostaje w ścisłym kontakcie. Przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji hydrologicznej stanowi zabudowa hydrotechniczna, która poprzez piętrzenie jeziora częściowo ogranicza ubytek wody z akwenu.
PL
W ostatnich latach miasto Bechar w Algierii doświadczyło kilku ekstremalnych zjawisk powodziowych, np. w 2008 r. z przepływem 830 m3∙s–1 (hwody = 4 m, b = 200 m) po wyjątkowo dużych opadach deszczu. Podobne powodzie wystąpiły w latach 2012 i 2014. Problemem jest fakt, że miasto Bechar rozciąga się do brzegów Wadi Bechar, co stwarza poważne zagrożenie dla życia mieszkańców regionu. W niniejszej pracy oszacowano zagrożenie powodzią poprzez mapowanie ryzyka. Ta metoda polega na określeniu wartości przepływu z okresem powtarzalności 25 lat (Q25 = 388,6 m3∙s–1, hwody = 3,5 m, b = 200 m, Szagr. = 55,35 ha), 50 lat (Q50 = 478,3 m3∙s–1wody = 5 m, b = 200 m, Szagr. = 66,48 ha) i 100 lat (Q100 = 567,3 m3∙s–1, hwody = 7 m, b = 200 m, Szagr. = 133 ha). Do mapowania zjawiska należy dostosować wartości przepływów z wykorzystaniem prawa Gumbela za pomocą programów komputerowych HEC-RAS, HEC-GeoRAS i ArcGIS. Niniejsza praca umożliwia określenie stref narażonych na ryzyko powodzi i ich klasyfikację w zależności od wysokości fali powodziowej.
EN
During the last few years, the City of Bechar in Algeria has witnessed some extreme events, such as the great flood of the year 2008 in which an exceptional amount of rain was recorded with a flow rate of 830 m3∙s–1 (hwater = 4 m, b = 200 m); similar flooding also occurred in 2012 and 2014. The problem is that most of the City of Bechar has an urban sprawl that extends to the banks of Wadi Bechar, which represents a huge risk for the lives of the inhabitants of the region. The present work aims to assess the flood risk through flood hazard mapping. This method consists in determining the flow rates for the return periods of 25 years (Q25 = 388.6 m3∙s–1, hwater = 3.5 m, b = 200 m, Sspot = 55.35 ha), 50 years (Q50 = 478.3 m3∙s–1, hwater = 5 m, b = 200 m, Sspot = 66.48 ha) and 100 years (Q100 = 567.3 m3∙s–1, hwater = 7 m, b = 200 m, Sspot = 133 ha). For this, it is necessary to adjust the flow rates using Gumbel law along with some computer supports such as HEC-RAS, HEC- -GeoRAS and ArcGis for mapping the event. Finally, this work enables us to determine the zones exposed to risk of flooding and to classify them according to the flood water height.
16
Content available remote Problematyka zjawiska suszy a systemy zaopatrzenia w wodę
PL
Jednym z bieżących wyzwań w gospodarowaniu zasobami wodnymi jest nasilające się w ostatnich latach występowanie susz. Negatywne konsekwencje tego zjawiska dotyczą licznych aspektów życia i gospodarki. Długotrwały brak opadów oraz wysokie temperatury powietrza powodują pogarszanie się jakości wód i zmniejszanie ich ilości, możliwych do wykorzystania na potrzeby zaopatrzenia ludności. Dotyczy to wód powierzchniowych oraz poziomu wód podziemnych. W niniejszym artykule zaprezentowano problematykę oddziaływania zjawiska suszy na zaopatrzenie w wodę systemów wodociągowych, zauważalną szczególnie w małych i średnich miastach.
EN
One of the current challenges in water management is the rising occurrence of droughts in recent years. The negative consequences of this phenomenon relate to many aspects of life and economy. Long-term lack of rain and high air temperatures cause the deterioration of water quality and reduce their quantity, possible to be used for public supply. This applies to the level of surface water and groundwater. This article presents the problem of the impact of the drought phenomenon on water supply in water supply systems, particularly noticeable in small and medium-sized cities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, mających na celu określenie możliwości retencyjnych jezior położonych w zlewni Panny. Podstawą były pomiary naturalnych zmian poziomu wody w badanych jeziorach oraz identyfikacja potencjalnych przepływów w odpływach i dopływach jezior. W czasie pomiarów terenowych dokonano również inwentaryzacji oraz pomiarów istniejących i historycznych urządzeń hydrotechnicznych. Wykonane obserwacje i obliczenia pozwoliły określić wysokości piętrzenia jezior, które mieszczą się w zakresie ich naturalnych wahań. Oszacowano potencjalną pojemność retencyjną 7,1 miliona m3 i powodziową jezior 4,9 miliona m3. Uzyskane wyniki wskazały na duże znaczenie piętrzenia wody w jeziorach położonych na tym obszarze.
EN
The article presents the results of research aimed at determining the retention capacity of lakes located in the Panna River catchment area. It was based on measurements of natural water level fluctuations in the analysed lakes and identification of potential discharges in the outflows and tributaries of the lakes. Field measurements also included an inventory of the existing and historical hydro-technical facilities. The observations and calculations allowed for determining the lakes’ damming level, which remains within their natural level fluctuations. The potential lakes retention capacity is estimated at 7.1 million m3, while the flood capacity at 4.9 million m3. The obtained results point out to the importance of water damming in lakes located in this area.
PL
W artykule analizowany jest wpływ problemów z wystarczalnością systemu elektroenergetycznego Francji na przełomie lat 2016/2017 na wzrost europejskich cen energii elektrycznej. Najważniejszymi czynnikami, które doprowadziły do tego, są: (i) odstawienie bloków jądrowych EDF, (ii) zwiększenie popytu na energię elektryczną spowodowane niskimi temperaturami oraz dużym udziałem ogrzewania elektrycznego we Francji, (iii) brak wystarczającego wsparcia ze strony elektrowni wodnych. W tekście wytłumaczone jest pojęcie stosu cenowego pozwalające na wykazanie, jak wyżej wymienione czynniki bezpośrednio przyczyniły się do wzrostu cen energii elektrycznej we Francji, a w konsekwencji również importu energii przez to państwo i wzrostu cen w całej Europie Zachodniej. Zawarty jest krótki opis akcji podejmowanych przez francuski rząd, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Wskazany jest niekorzystny wpływ monokultur na bezpieczeństwo energetyczne z odniesieniem również do sytuacji monokultury węglowej w Polsce.
EN
This article analyzes the impact of problems with the sufficiency of the French power system at the turn of 2016/17 on the increase in European electricity prices. The important role of the simultaneous occurrence of many factors is noted, the most important of which are: (i) EDF nuclear power plants shut downs, (ii) increased demand for electricity due to low temperatures and a large proportion of electric heating in France, (iii) lack of sufficient support from hydropower sites. The concept of a merit order is explained to show how the above-mentioned factors directly contributed to the increase in electricity prices in France, and consequently also to the country's energy imports and prices throughout Western Europe. There is a brief description of actions taken by the French government to reduce the risk of similar situations in the future. The adverse impact of monocultures on energy security is indicated, with reference to the situation of coal monoculture in Poland.
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna – RDW) miała na celu uporządkowanie ustawodawstwa unijnego w zakresie zarządzania zasobami wodnymi wspólnoty europejskiej. Określone w niej podejście do gospodarki wodnej oparte jest na dorzeczach jako naturalnych jednostkach środowiska, a nie na granicach administracyjnych lub prawnych. Dyrektywa ta zawiera odniesienia do kilku powiązanych dyrektyw, których wdrożenie ujmuje się jako wymóg minimalny. Działania służące do ich wprowadzenia powinny zostać ujęte przez państwa członkowskie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach (PGW), realizowanych w sześcioletnich cyklach planistycznych. Warto podkreślić, że RDW była pierwszym aktem legislacyjnym UE traktującym w sposób kompleksowy zagadnienie ochrony zasobów wodnych wraz z ochroną ekosystemów wodnych i lądowych od wód zależnych, a także społeczno-gospodarczych efektów susz i powodzi. Nałożyła ona na państwa członkowskie obowiązek racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Po blisko 20 latach obowiązywania RDW oraz dyrektyw powiązanych nastąpił moment rewizji unijnego prawodawstwa, które w wielu obszarach z jednej strony wydaje się niewystarczające, a z drugiej – przeregulowane. Nie bez znaczenia są problemy wśród państw członkowskich związane z jego pełną implementacją oraz, co ważniejsze, niepełne osiągnięcie pierwotnie zakładanych celów RDW. W 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd i kontrolę sprawności dyrektyw UE regulujących politykę wodną, w efekcie czego w nadchodzących miesiącach jest spodziewana nowelizacja części dyrektyw. Zmiany w dyrektywach unijnych będą musiały zostać transponowane do przepisów krajowych.
EN
The Directive of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy (the so-called Water Framework Directive – WFD) aimed to streamline EU legislation in the field of water management of the European community. The approach to water management laid down in the directive is based on river basin management as natural units of the environment rather than on administrative or legal borders. This directive contains references to several related directives, implementation of which is included as a minimum requirement. Measures to implement them should be included by Member States in river basin management plans (RBMPs) developed and implemented for 6-year water planning cycles. It is worth noting that the WFD was the first EU legislation treating in a comprehensive and holistic way the issue of water resources protection together with the protection of water-dependent ecosystems as well as socio-economic effects of droughts and floods. It imposed on Member States the obligation of a rational use and protection of water resources in accordance with the principle of sustainable development. Almost 20 years after the implementation of the Water Framework Directive and related directives, the time has come for the revision of the EU waterrelated legislations, which in many areas proved to be insufficient and in others - over-regulated. Not without significance are problems among Member States to fulfil the implementation rules and, more importantly, the incomplete achievement of the original WFD objectives. In 2017, the European Commission launched a review process and control of the efficiency of EU directives governing water policy, which will result in the revision of some directives in the coming months.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.