Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  migration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The processes of ensuring Poland’s security require the constant analysis of many factors that significantly affect the possibility of the emergence of threats to external and internal security. From the point of view of this criterion of understanding security, the political, military, economic, and social factors are crucial. Along with Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organization and the European Union, membership in these organizations has become the basis for building the national security system and is positively perceived by most of the society. However, it should be remembered that the volatility of the security environment and the immediate environment of Poland brings about new challenges (migration processes, energy supply issues, the power policy of the Russian Federation) that may give rise to anxiety and a sense of threat. The article aims to present selected conditions of the process of ensuring the security of Poland.
PL
Procesy zapewniania bezpieczeństwa Polski wymagają ciągłego analizowania wielu czynników, które w zasadniczy sposób wpływają na możliwość pojawiania się zagrożeń zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia przedmiotowego kryterium pojmowania bezpieczeństwa niezmiernie istotnym są czynniki polityczne, militarne, ekonomiczne i społeczne. Wraz z wstąpieniem Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, członkostwo w tych organizacjach stało się podstawą budowania naszego systemu bezpieczeństwa narodowego i jest pozytywnie postrzegane przez większość społeczeństwa. Pamiętać jednak należy, że zmienność środowiska bezpieczeństwa i najbliższego otoczenia Polski rodzi wciąż nowe wyzwania (procesy migracji, kwestie dostaw surowców energetycznych, mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej) mogą wzbudzać niepokój i poczucie zagrożenia. Celem tego artykułu, jest przedstawienie wybranych uwarunkowań procesu zapewniania bezpieczeństwa Polski.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano sposób konstrukcji pola prędkości do migracji czasowej po składaniu dla sejsmiki 2D obliczonego na bazie prędkości interwałowych w otworach wiertniczych i interpretacji strukturalnej, a także wyniki migracji czasowej po składaniu z wykorzystaniem tego rozwiązania. Opracowane zostały trzy modele pól prędkości. Modele te różni sposób przestrzennej interpolacji i ekstrapolacji w przyjętym gridzie obliczeniowym w domenie głębokości, który został stworzony na bazie interpretacji strukturalnej profili sejsmicznych 2D. Zastosowano trzy sposoby interpolacji i ekstrapolacji: wg rozkładu Gaussa, kriging oraz moving average. Przestrzennej dystrybucji prędkości interwałowych w otworach wiertniczych dokonano przy zastosowaniu programu Petrel firmy Schlumberger. Z obliczonych przestrzennych modeli prędkości interwałowych na potrzeby migracji czasowej po składaniu zostały wyekstrahowane prędkości interwałowe wzdłuż analizowanego profilu sejsmicznego, które po konwersji z domeny głębokości do domeny czasu zostały użyte do migracji czasowej po składaniu. Dla porównania do tego samego profilu sejsmicznego zastosowano procedurę migracji czasowej po składaniu w oparciu o prędkości składania otrzymane w procesie przetwarzania danych sejsmicznych w wyniku analiz prędkości. Pole obliczone na bazie prędkości interwałowych i interpretacji strukturalnej zostało wykorzystane do czasowej migracji po składaniu obliczonej algorytmem Implicit FD Time Migration (różnic skończonych), natomiast pole prędkości składania zostało użyte do czasowej migracji po składaniu obliczonej algorytmami Stolta i Kirchhoffa zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi poprawnego działania tych algorytmów do migracji. Dla wszystkich pól prędkości zostały zastosowane ich wartości procentowe w wybranych zakresach: 60%, 100% i 140%. Wprowadzenie elementu kierunkowej zmienności prędkości, wynikającej z przestrzennej dystrybucji prędkości interwałowych w otworach, do pola prędkości użytego do migracji czasowej po składaniu pozwoliło na uzyskanie lepszego obrazu sejsmicznego w stosunku do obrazu otrzymanego w wyniku zastosowania prędkości składania. Najbardziej wiarygodny obraz sejsmiczny uzyskany w wyniku migracji czasowej po składaniu otrzymano przy zastosowaniu pola prędkości obliczonego na bazie prędkości interwałowych z rozkładem Gaussa, przy użyciu algorytmu różnic skończonych i wartości 60% pola prędkości.
EN
This article presents a construction method of the velocity field for poststack time migration for 2D seismic calculated on the basis of interval velocities in boreholes and structural interpretation, as well as the results of poststack time migration based on this solution. Three velocity field models have been developed. The models used differ in the way of spatial interpolation and extrapolation in the adopted calculation grid in the depth domain, which was created on the basis of a structural interpretation of 2D seismic profiles. Three methods of interpolation and extrapolation were used: Gaussian distribution, kriging and moving average. The spatial distribution of the interval velocities in the boreholes was made using the Petrel software by Schlumberger. The interval velocities along the analyzed seismic profile were extracted from the computed spatial interval velocity models, and after conversion from the depth to the time domain, they were used for the poststack time migration. For comparison, poststack time migration was calculated for the same seismic profile based on the stacking velocities obtained in the seismic processing data as a result of velocity analyzes. The velocity field calculated on the basis of interval velocities and structural interpretation was used for the poststack time migration procedure performed with the Implicit FD Time Migration algorithm (finite difference), while the stacking velocities were used for the poststack time migration procedure performed with the Stolt and Kirchhoff algorithms in accordance with the technical conditions of correct operation of these algorithms. The selected percentage ranges of 60%, 100%, and 140% have been used for all velocity fields. Application of the element of directional velocity variation resulting from the spatial distribution of interval velocities in the boreholes to the velocity field for the poststack time migration allowed to obtain a better seismic image in relation to the one obtained as a result of applying the stacking velocities. The most reliable seismic image after poststack time migration was obtained for the velocity field calculated on the basis of the interval velocities with Gaussian distribution, using the finite difference algorithm with 60 percent value of the velocity field.
3
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
EN
One of the most transparent manifestations of globalization processes currently occurring is the phenomenon of economic migration. It is associated with the movement of large masses of people from poor, economically underdeveloped regions often disturbed by armed conflicts to economically developed countries with already shaped prosperity. Migration processes pose many economic, social and cultural problems that discourage the population of wealthy countries from receiving incoming migrants. This article was organized in order to firstly consider the impact of economic migration on the phenomenon of changes in the population structure and thus cultural changes that might result from it. The next stage of the conducted analysis refers to the problem of commodification of artworks created with in the area of culture. An important effect of the conducted research is to draw attention to the phenomenon of blurring differences, and , as a result, the emergence of widely accepted, supranational cultural patterns. Finally, the undertaken research identifies possible opportunities and threats for sustainable development of culture on an economically diverse world.
EN
As Poland is becoming a more attractive destination for immigrants, Polish schools need to develop relevant solutions that can assist the integration of immigrant students into Polish society. The objective of this study is threefold. Firstly, the paper aims to discuss the role of schools in counteracting threats to societal security resulting from increased migration. Secondly, the study investigates immigration policy and educational solutions in Poland. Finally, we evaluate educational solutions implemented in schools to facilitate the integration of immigrant children, their safety, as well as discuss the difficulties and advantages resulting from the presence of foreign students in Polish schools. The study shows that schools play a special role in educating young people about societal values, personal safety and societal security. Educational solutions aiming at immigrant integration need to be investigated in the context of multidimensional legislation on immigration. The findings of the quantitative analysis relate to the solutions adopted by Polish schools that assist the integration of foreign students. They also shed light on the problems and benefits of having heterogeneous classes. Most schools in Poland offer foreign students a number of educational opportunities related to Polish language acquisition, academic performance (e.g. remedial lessons) and social integration. Inability to speak Polish is the greatest problem at schools, which is the root cause of other complex problems, such as foreign students’ falling behind with schoolwork, slower pace of the lesson, and discipline problems.
EN
The study analyzes the management of the borders of the European Union as a factor having a significant impact on improving the security of Member States. Legal regulations regulating the external borders of the Schengen Group, treated as land and sea borders as well as airports and seaports of the parties to the Schengen Convention are indicated, provided that these borders are not external borders that formally form borders. The role of entities supporting border traffic management in the European Union is described. In addition, an analysis of documented attempts to illegally cross the external borders of the EU and the borders of countries associated with the Schengen area between border control visits was made, indicating potential threats in this area.
PL
Metal, drewno, szkło, papier i ceramika to tradycyjne materiały opakowaniowe do żywności, które już dawno ustąpiły miejsca innowacyjnym opakowaniom z tworzyw polimerowych. Branża materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością coraz częściej dostarcza innowacyjne produkty, które z punktu widzenia konsumentów mają niezmiernie ważny wpływ zarówno na bezpieczeństwo żywności, jak i jej atrakcyjność użytkową. Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być wystarczająco obojętne, żeby ich składniki nie wpływały niekorzystnie na zdrowie konsumentów ani na jakość żywności. Aby zapewnić bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i ułatwić swobodny przepływ towarów, prawo UE przewiduje wiążące zasady, których muszą przestrzegać podmioty gospodarcze. W artykule scharakteryzowano podstawowe materiały stosowane do kontaktu z żywnością, głównie tworzywa polimerowe, oraz przedstawiono zasadnicze wymogi prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Metal, wood, glass, paper and ceramics are the traditional food packaging materials (FCMs), which are increasingly giving way to innovative packaging from polymer plastics. The industry of packaging materials intended for contact with food more and more often provides innovated products that, from the point of view of consumers, have a significant impact on both food safety and its attractiveness. FCMs should be sufficiently inert so that their constituents neither adversely affect consumer health nor influence the quality of the food. To ensure the safety of FCMs, and to facilitate the free movement of goods, EU law provides for binding rules that business operators must comply with. The article describes the basic materials used in FCMs, mainly polymeric materials, and presents the basic requirements for these materials.
EN
Each terrorist organisation is modelled with four coupled differential time equations for the evolution of ideologues, criminal mercenaries, captive participants, and capital sponsoring. Emigration of ideologues may cause unbounded growth of the organisation receiving ideologues. The organisation losing ideologues may reach a stationary state where ideologues are supported by capital sponsors and mercenaries. Emigration of mercenaries may cause the organisation losing mercenaries to experience growth. The organisation receiving mercenaries may lose capital sponsors permanently, allowing for the presence of mercenaries, or capital sponsors may rebound deterring mercenaries. Emigration of ideologues from one organisation to another requires more government intervention into the latter to ensure termination. Emigration of mercenaries from one organisation to another may require more government intervention into the latter, since mercenaries support ideologues. Competing terrorist organisations may facilitate their mutual extinction. Various intervention strategies are considered: the most threatening organisation is eliminated first, aided by competition from the least threatening, after which the remaining organisation is eliminated. The government’s instantaneous and accumulated utilities are analysed through time and compared, depending on emigration, competition, and government intervention strategies.
EN
Fishery resources are currently facing multiple stresses such as overfishing, pollution and climate change. Looking into processes and mechanisms of the dynamic fish community through detailed quantitative analyses contributes to effective conservation and management of fishery resources. The Min estuary plays an important role in maintaining fisheries in southeastern coastal China, therefore the fish community in the brackish area was investigated and analyzed in this study. A total of 127 species belonging to 91 genera, 49 families and 14 orders were sampled in 2015. Eight indices reflecting four aspects of fish communities were determined, i.e. species richness, species evenness, heterogeneity and taxonomy. Differences between the indices were nonsignificant, suggesting that the use of a single diversity descriptor could not provide a full explanation. Nine dominant species in the Min estuary showed seasonal turnover by rational use of resources and co-occurring species showed correspondingly adequate habitat preferences and feeding habits to avoid competition. The species Harpadon nehereus occurred as the dominant species in three seasons except spring. High values of niche overlap among common or rare species and lower values of niche overlap among all dominant species effectively brought the diversity of the fish community into a state of equilibrium.
EN
Need of specifying underground construction works for supporting further tasks as maintenance, repairing, or setting up new underground structures. For these needs, ground penetrating radar, one of the efficient geophysical methods, can bring high-resolution and quick underground image revealing existence of both natural and artificial anomalies. Its fixed receiver-transmitter antennas setting as constant offset is commonly used in urban areas. Conventionally, hyperbolae events are crucial indicator for scattering objects as kinds of pipes, water drainage system, and concrete building structures as well as sink holes. Calculation of their depths and sizes requires migration analysis with the environment velocity. Migrated sections with different velocity show different chaos degrees of transformation from a hyperbola diffraction curve to its focused area. We have researched diagrams of different Ground Penetrating Radar attributes as energy, entropy, and varimax dependent on two variables, velocity and window zone covering diffraction events from a set of synthetic data and real data, in specifying the environment velocity. We have developed a novel technique for evaluation of the ground velocity and object’s size by combination of the new varimax diagram and the Kirchhoff migration method. The technique can define contribution of diffracted ground penetrating radar waves for building the diagram after removing the reflection contribution. The synthetic datasets consist of different random background noise levels and expressions of different-sized circular and rectangular pipes. The real data is measured for detecting two underground gas pipes in Ba Ria – Vung Tau province, Vietnam.
PL
Konieczność określenia parametrów podziemnych budowli ma na celu wytyczanie dalszych zadań, takich jak konserwacja, naprawa lub ustawianie nowych konstrukcji podziemnych. Dla tych potrzeb radar penetrujący ziemię, jedna z wydajnych metod geofizycznych, pozwala osiągnąć wysoką rozdzielczość podziemnego obrazu ukazującego istnienie zarówno naturalnych jak i sztucznych anomalii. Stałe ustawienie anten odbiornika i nadajnika jest powszechnie stosowane na obszarach miejskich. Konwencjonalnie opis za pomocą hiperboli jest kluczowym wskaźnikiem rozproszenia obiektów, takich jak rury, system odprowadzania wody i betonowe konstrukcje budowlane, a także ujścia wody. Obliczanie ich głębokości i rozmiarów wymaga analizy migracji w środowisku. Migracja o różnej prędkości pokazuje różne stopnie transformacji od krzywej dyfrakcji do jej zogniskowanego obszaru. Przebadano diagramy różnych nastawień radaru penetrującego grunt, takich jak energia, entropia i varimax, zależnych od dwóch zmiennych, prędkości i parametrów okna obejmującego dyfrakcję dla zestawu danych syntetycznych i danych rzeczywistych. Opracowano nową technikę oceny prędkości w gruncie i wielkości obiektu poprzez połączenie nowego diagramu varimax i metody migracji Kirchhoffa. Technika taka może zdefiniować udział fal radarowych w ugiętym gruncie na podstawie diagramu po usunięciu udziału odbicia. Syntetyczne zestawy danych składają się z różnych losowych poziomów hałasu tła i różnej wielkości rur okrągłych i prostokątnych. Rzeczywiste dane są mierzone w celu wykrycia dwóch podziemnych rur gazowych w Ba Ria – prowincja Vung Tau, Wietnam
EN
The article focuses on the phenomenon of youth migration as a crucial characteristic of modern society. The aim of this article is an analysis of youth spatial mobility - especially of academic youth - in the context of migration processes in Europe. The result of the analysis is the conclusion that migration is attractive for the young generation, and it constitutes a way to construct a trajectory for life and a professional path which has both positive and negative aspects. In the context of personality development, emigration of young people is an opportunity to shape life according to their own vision, imagining their life and the life of their family in a country providing better conditions. On the other hand, youth emigration is, to a certain extent, a factor which slows down and inhabits the socio-demographic and economic development of the sending country. The article characterises the essence and scale of world-wide and European migration, presents statistical data regarding characteristics of Poland as an emigration country, illustrates the relation between the situation on the job market and the exodus of youth, as well as analyses the educational migration of young people.
EN
Economic migration of adolescents is of global nature. The openness and free flow of goods, services, and capital within the EU facilitate migration movements. A region’s competitiveness may be indicated by good health care within its limits (the lowest possible percentage of adolescents emigrating after graduating from nursing studies), especially in the ageing Polish population. A higher number of professionally-active nurses reduces the shortage of the mid-level staff at hospitals, which is of particular importance to the families with children and the elderly (grandparents). The primary objective of this study was to identify factors that encourage nursing graduates to leave the country, in order to eliminate them. In addition, factors encouraging nursing students to return from emigration were established as well, as this knowledge would facilitate the increase of the region’s competitiveness, especially in the health care sector. The manuscript presents the results of a survey conducted among 181 students of the nursing major at the University of Rzeszów, based on an original questionnaire. A logistic regression model was developed to verify the strength of correlations between the inclination to migrate and the prospect of a better job and of having a family in the destination country. In addition, a correspondence analysis was employed at the observational-empirical level to depict a relationship between, i. a., the inclination to migrate and the push factors. The valuable human potential of nurses can be kept in the country through, primarily, increasing their salaries and improving their work conditions.
13
Content available remote Immigrant integration policy and practices in Poland
EN
Objectives: Globalization, open borders and population movements, especially from war torn countries, have brought a new set of chances and challenges to every modern state. Since its accession to the European Union in 2004, Poland has been experiencing a steady transformation from a country producing emigrants to a destination country for a growing number of immigrants. The aim of the article is to discuss the impact of immigration on policymaking at the national level with emphasis on the legal status of immigrants and integration policy issues. Furthermore, the paper aims to initiate scientific discussion on migration integration policy and a complex system of migration policy and management. Methods: The study uses critical analysis of secondary sources: literature and sectoral policies in areas such as the labour market, education, and welfare pointing out benefits offered to immigrants. Results: The analysis presents immigration integration policies and practices adopted and implemented in Poland. Conclusions: The research leads to the conclusion that the number of immigrants in Poland will significantly increase by 2030. Therefore, it is urgent to develop comprehensive migration management system in Poland, which will regulate the status of immigrants paying close attention to resolving integration policy issues.
EN
The aim of the article is to present the influence of the migration phenomenon on the contemporary level of terrorist threat, along with an indication of its main source. As research methods, the analysis of literature, foreign media materials and secondary data on selected terrorist attacks in Europe in 2015-2017 are used. The phenomenon of migration and its relation to progressing globalization are analyzed in detail as well. The article also points out examples of development of effective solutions in the field of international cooperation in the fight against terrorism at the European level.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wpływu zjawiska migracji na poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu to przede wszystkim analiza: literatury, zagranicznych materiałów medialnych i danych wtórnych dotyczących wybranych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie w latach 2015-2017. Szczegółowo zanalizowano także samo zjawisko migracji oraz jego związek z postępującą globalizacją. Wskazano również przykłady wypracowania skutecznych rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem na poziomie europejskim.
EN
Purpose: The aim of the article is to provide information on the transformation and interaction of metal nanoparticles in the aquatic environment. Introduction: Nanotechnology is one of the leading fields of science, combining knowledge in the fields of physics, chemistry, biology, medicine, computer science and engineering. Nanoparticles of heavy metals, due to their structure and size, exhibit new important biological, chemical and physical properties, which are impossible to achieve at the level of macro- and microscopic structures. Nanoparticles of metal and metal oxides (NPMOs) are promising substances with a wide spectrum of applications in many areas. The increasing number of products based on (NPMOs) leads to the emission of an increasing amount of these substances in various forms to the environment. The presence of NPMOs in industrial and municipal sewage affects their further migration to surface waters and soils, which in turn also leads to their introduction into the food chain. Therefore, understanding the properties and behaviour of these substances in aqueous solutions is becoming a priority in the field of safety, environmental protection and human health. Methodology: The article was prepared on the basis of a review of the literature on the subject. Conclusions: Nanoparticles of metals and metal oxides are widely used in various areas of human life, which means that they constitute an increasingly important group of compounds released to the environment, including to surface waters. Nanoparticles of metal and metal oxides play an important role in the aquatic environment, affecting numerous biophysicochemical processes. However, it should be noted that many of the processes that NPMOs undergo are determined by the size of the grains and surfaces of nanoparticles, and the metals that form the basis of these nanosubstances. Processes such as agglomeration, sedimentation, sorption on the surface of organisms, oxidation and catalysis are conditioned by numerous parameters such as the presence of other substances, the acidification/alkalization of the aquatic environment, and the presence of plant and animal organisms. In order to assess the actual or potential threat to the environment or human exposure, it is necessary to explore the mechanisms and kinetics of processes occurring in the aquatic environment with respect to nanoparticles of metals and metal oxides. Knowledge of NPMOs processes in the aquatic environment is necessary to create or enhance environmental migration models.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat przemian i interakcji nanocząstek metali zachodzących w środowisku wodnym. Wprowadzenie: Nanotechnologia to jedna z wiodących dziedzin nauki, łącząca wiedzę z obszaru fizyki, chemii, biologii, medycyny, informatyki i inżynierii. Nanocząstki metali ciężkich, ze względu na budowę i rozmiary, wykazują nowe istotne właściwości biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, niemożliwe do osiągnięcia na poziomie makro- i mikroskopowych struktur. Nanocząstki metali i tlenków metali są atrakcyjnymi substancjami o szerokim spektrum zastosowań w wielu dziedzinach. Wzrost produkcji wyrobów z wykorzystaniem nanocząstek metali i tlenków metali (NPMOs) sprawia, że coraz większa liczba tych substancji przedostaje się do środowiska. Obecność NPMOs w ściekach przemysłowych i miejskich wpływa na ich dalszą migrację do wód powierzchniowych oraz gleb, co w konsekwencji skutkuje także wprowadzeniem ich do łańcucha pokarmowego. Dlatego też poznanie właściwości i zachowania tych substancji w roztworach wodnych staje się priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i człowieka. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Nanocząstki metali i tlenków metali są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach życia człowieka, co powoduje, że stanowią coraz bardziej istotną grupę związków emitowanych do środowiska, w tym do wód powierzchniowych. Nanocząstki metali i tlenków metali odgrywają istotną rolę w środowisku wodnym, determinując liczne procesy biofizykochemiczne. Należy jednak zaznaczyć, że wiele procesów, którym ulegają NPMOs, uwarunkowana jest wielkością ziaren i powierzchni nanocząstek oraz metalami, stanowiących bazę tych nanosubstancji. Procesy takie jak aglomeracja, sedymentacja, sorpcja na powierzchni organizmów, utlenianie czy kataliza, uwarunkowane są licznymi parametrami, m. in. obecnością innych substancji, zakwaszeniem/alkalizacją środowiska wodnego, obecnością organizmów roślinnych i zwierzęcych. Konieczne jest poznanie mechanizmów oraz kinetyki procesów zachodzących w środowisku wodnym w odniesieniu do nanocząstek metali i tlenków metali w celu oszacowania rzeczywistego lub potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub narażenia ludzi. Wiedza w zakresie procesów, jakim ulegają NPMOs w środowisku wodnym, jest niezbędna w celu stworzenie lub dopracowania już funkcjonujących modeli migracji zanieczyszczeń w środowisku.
16
Content available remote Medialne ujęcie problemu migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Niemiec
PL
Artykuł wpisuje się tematyką w problematykę poruszaną w kręgach nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady. Problem manipulacji medialnej, tzw. post-prawdy czy fake newsów zdominowały debatę na temat reakcji odbiorców na powierzchowność, a często nieprawdziwość otrzymywanych informacji. Celem artykułu jest charakterystyka przekazu medialnego na temat migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Niemiec. Przeanalizowano wybrane lokalne przekazy medialne. Przekaz medialny pozostaje ściśle związany z czynnikami historyczno-kulturowymi oraz polityką bezpieczeństwa kraju, co widać na przeanalizowanych przykładach.
EN
The article one of the most important issues raised in the social sciences and humanities, especially over the last decade. The problem of media manipulation, the so-called post-truth or fake news dominate the debate on the reaction of recipients to superficiality, and often falsehood of the received information. The aim of the article is to describe the media concept of migration in the context of Germany's security policy. Selected local media were analysed. The media message is closely related to the country's history as well as security policy, which can be seen on the analysed examples.
EN
Sparkers are the sound source widely used in marine seismic exploration to provide high-resolution vertical sections. Sparkers are relatively simple, inexpensive, high-frequency sources. In this study, the types of noise occurring in sparker source data were analyzed and attenuated by a processing technique. Frequency-wave number (f-k) filtering is used for attenuating the linear noise. Predictive deconvolution is used for attenuating the ghost waves and bubble efects. A complete processing workflow was designed for processing the data, and the migration section was obtained. The results show that the sparker source data are capable of achieving vertical sections with very high resolution. It is suggested as a necessary technique for high-accuracy gas hydrate exploration in the South China Sea.
18
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia przepływów migracyjnych dla zarządzania zespołami w organizacji. Migracje wpływają na gospodarkę, relacje ekonomiczne i rynek pracy. Współczesne korporacje dają zatrudnienie pracownikom z różnych kręgów kulturowych i etnicznych, wiąże się to z wieloma wyzwaniami. Przedstawiono metody współpracy w zespołach wielokulturowych oraz sposoby podnoszenia efektywności.
EN
The main purpose of the article is to present the importance of migration flows for the team’s management in the organization. Migrations affect the economy, economic relations and the labor market. Modern corporations give employment to workers from different cultural and ethnic backgrounds, and this involves many challenges. There are presented methods of cooperation and how is possible to improve efficiency in multicultural teams.
PL
Współczesne migracje stawiają przed każdym krajem - celem migrantów wiele wyzwań. Poza problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ważnym problemem wynikającym ze skali migracji jest kwestia zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Obecny kryzys migracyjny w krajach ‘starej UE’, a zwłaszcza w Niemczech, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dostępne dane dla Niemiec pokazują istotny statystycznie wzrost zachorowalności na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię. Wzrost liczby osób chorych stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne dla ludności w Niemczech. Niekontrolowany ruch wewnątrz państw UE oraz wysoki poziom dostępności transportowej czyni to zagrożenie jeszcze bardziej poważnym.
EN
Modern migrations pose many challenges for each country - the goal of migrants. In addition to political, social and economic problems, an important problem arising from the scale of migration is the issue of the threat of epidemiological security. The current migration crisis in the 'old EU' countries, especially in Germany, is conducive to the spread of infectious diseases. Available data for Germany show a statistically significant increase in the incidence of tuberculosis, syphilis, whooping cough, hepatitis B, and even malaria. The increase in the number of ill people poses a real epidemiological threat to the population in Germany. Uncontrolled traffic within EU countries and a high level of transport accessibility make this threat even more serious.
20
Content available Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014-2017
PL
Wejście Polski do UE i NATO, swoboda przemieszczania się wewnątrz UE i wzrost gospodarczy stworzył nowe możliwości migracji zarobkowej w Polsce. Polska stała się atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia celem migracji dla tysięcy mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo konflikt na Ukrainie doprowadził do zwiększenia migracji z tego kraju. Praca ma na celu ukazanie zróżnicowania statusu formalnego migrantów z Ukrainy w Polsce. Jak również wskazanie zmian liczby migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Do analizy zmian potoku migracji wykorzystano dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W 2016r. około 127 tys. obywateli Ukrainy miało prawo do legalnego pobytu w Polsce. Tylko 2016r. polskie placówki dyplomatyczne wydały 1,1 mln wiz uprawniających do pobytu w Polsce od 3 do 6 miesięcy. Po wprowadzeniu ułatwień dla obywateli Ukrainy wjeżdżających do UE (11.06.2017) spodziewany jest spadek liczby imigrantów ukraińskich w Polsce.
EN
Poland's accession to the EU and NATO, freedom of movement within the EU and economic growth created new opportunities for labor migration in Poland. Poland has become an attractive from an economic point of view the goal of migration for thousands of Ukrainians. In addition, the conflict in Ukraine has led to increased migration from this country. The work aims to show the diversity of the formal status of migrants from Ukraine in Poland. And also an indication of changes in the number of economic migrants from Ukraine. The data of the Office for Foreigners were used to analyze changes in the migration pipeline. In 2016 about 127 thous. Ukrainian citizens had the right to stay legally in Poland. Only 2016. Polish diplomatic missions issued 1.1 million visas entitling them to stay in Poland for 3 to 6 months. After introducing facilitations for Ukrainian citizens entering the EU (11/06/2017), the number of Ukrainian immigrants in Poland is expected to decrease.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.